Jaarlijkse (18e) Mariabedevaart (2023) naar Den Bosch vanuit Lithoijen en Teeffelen.

Dit jaar is de bedevaart op zondag 7 mei. We hopen op goed weer en een goede deelname.

Vertrektijd wandelaars 5.15 uur en fietsers 8.00 uur, bij de kerk.
Uiteraard kun je ook met de auto naar Den Bosch komen.

De viering in de St Jan begint om 10.00 uur.

Na afloop van de viering proberen we gezamenlijk (voor eigen rekening) koffie te drinken. Ieder zorgt zelf voor de terugreis. 

Chauffeurs en fietsers graag opgeven bij Truus van Kilsdonk (0623380008)
Op de Lithoijense info app heeft al een bericht gestaan voor de wandelaars, die verzocht worden zich op te geven bij Henriette van Geffen (0613073567).

P.S. Dus: ook graag doorgeven als u met de auto gaat,
maar……..Opgegeven of niet, ieder mag mee.

Concerten in de Lambertuskerk

Wandel mee op 2 april

Palmpasenoptocht 2023

Enkele foto's van de MARIA LICHTMIS 2023

Zondag 29 januari 2023 is de Maria Lichtmis weer gevierd in onze kerk in Lithoijen.

Alle moeders en vaders met hun kindjes die in de afgelopen twee jaren in onze kerk zijn gedoopt waren erbij. Tijdens de viering werden de Regenboogkaarsen aangestoken.

Rood als welkom voor de kleine baby’s
Oranje voor alle kinderen die ziek zijn
Geel voor alle ouders van zieke kindjes
Groen voor alle kinderen over de hele wereld
Donkerblauw voor alle kinderen die het leven moeilijk vinden
Lichtblauw voor de ouders van onze dopelingen
en tenslotte paars voor ons zelf.

Het was een levendige warme viering in onze mooie Remigiuskerk.

Hartelijk dank aan de leden van de werkgroep gezinsvieringen en diaken Renders voor de mooie woorden.

Maria Lichtmis 2023

Het is een mooie traditie dat de ouders met de kinderen, die de afgelopen 2 jaar in onze parochies Lithoijen en Teeffelen gedoopt zijn, rond het feest van Maria Lichtmis weer naar de kerk komen.

We lopen daarmee in het voetspoor van Maria en Jozef. Zij gaven het voorbeeld om hun kind aan de Heer toe te vertrouwen. Een gebaar van dankbaarheid.

Op zondag 29 januari om 10.00 uur vieren we in de H. Remigiuskerk in Lithoijen dit feest van Maria Lichtmis. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes worden de 13 dopelingen uitgenodigd om bij de viering te zijn.

Ook ons kinderkoor de Norbertoontjes is weer present voor de enthousiaste muzikale begeleiding.

Na afloop van de viering worden de schelpen waarmee de kinderen gedoopt zijn, overhandigd aan de ouders. Zo wordt het een echte familieviering.


DOPELINGEN 2021 en 2022

Erwin van Rooij Niek van Rooij
Bo van Rooij  James Dietz
Colette van Kilsdonk           Loet van Kilsdonk
Faas van Schijndel  Liz van Kilsdonk
Jaela van leuken  Joy van Leuken
Lucas Tiemissen Romy Tiemissen
Maartje van Kilsdonk  


Werkgroep Gezinsvieringen en
Doopgroep Lithoijen en Teeffelen

Kerstboodschap 2022 van onze bisschop

Kerstboodschap 2022

 

OVER DE BESCHERMING VOOR GODS SCHEPPING
Een katholieke stem

Beste broeders en zusters,

Wij gaan dit jaar Kerstmis vieren in een lastige tijd. Veel burgers voelen zich verward en onzeker en dat is niet voor niets. Wij hebben niet te maken met één crisis maar met een hele reeks. Recent hoorde ik het nieuwe woord polycrisis. Crisis stapelt zich op crisis. Ik noem de oorlog in Oekraïne, de economische crisis, de crisis in de politiek, de stikstofcrisis en de klimaatcrisis.
Veel burgers maken zich zorgen. Het brood wordt duur en dat geldt nog meer voor onze energie.

Christenen heten mensen van hoop. Geloof neemt onze zorgen niet weg maar biedt wel perspectief. De Bijbelse God wil, zo geloven wij, de zorgen met ons meedragen. Wij geloven in deze solidaire God, juist ook omdat het Kerstmis is geweest.
God heeft zich in Christus over ons heen gebogen. Christus werd 2000 jaar geleden geboren in Bethlehem. Ook vandaag wil hij geboren worden in onze stad, in ons huis, in ons eigen bestaan.

In deze Kerstboodschap 2022 wil ik met u stilstaan bij de ecologische crisis.
Vandaar ook de titel: Over de bescherming van Gods schepping.

Onze aarde is in nood. Recent kreeg ik een boeiend boek onder ogen: Halverwege de Groene Eeuw, 1970- 2070. De auteur, Alexander de Roo, ziet vijftig jaar geleden, rond 1970, het bewustzijn groeien dat onze omgang met de aarde helemaal uit de hand dreigt de lopen. Hij noemt natuurlijk het beroemde rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome uit 1972.
Maar in dezelfde tijd ontstaan in ons eigen land tal van organisaties die aandacht vragen voor de ecologisch crisis.

De stem van de christelijke kerken
Al in 1967 veroorzaakte Lynn White, met name in christelijke kring, beroering met zijn artikel The historical roots of our ecological crisis. Het artikel, dat in het prestigieuze tijdschrift ‘Science’ verscheen, verdedigt de stelling dat de joods-christelijke traditie een antropocentrische levenshouding verdedigt. Met andere woorden: alles draait om de mens. De belangen van de mens staan in het jodendom en het christendom voorop en dat gaat meer en meer ten koste van de overige schepping stelt White. Het artikel van White heeft veel pennen en later toetsenborden in beweging gezet.
Veel is geschreven over de opdracht van God aan de mens in het boek Genesis. De mens krijgt als kroon van de schepping de opdracht om de aarde te beheren en behoeden.
Maar moeten wij niet constateren dat het beheren is overgegaan in beheersen en uitbuiten?
White stelt christenen dus scherpe vragen. Wij leven inmiddels ruim een halve eeuw verder. En in christelijke kring wordt het ecologisch belang steeds meer gezien. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw sprak de Wereldraad van Kerken al over vrede, gerechtigheid en de heelheid van de schepping. Wij vinden dat ecologisch bewustzijn ook terug in de recente sociale encyclieken.
Paus Johannes Paulus II noemde in de jaren 90 de ecologische crisis een morele crisis en pleitte voor een ecologisch reveil. In 2009 publiceerde zijn opvolger de encycliek Caritas in Veritate.
Paus Benedictus verbindt in deze rondzendbrief de zorgen over sociale onrechtvaardigheid met de groeiende zorgen over de toestand van Gods schepping.

Paus Franciscus en Laudato Si’ (2015)
In het voetspoor van paus Benedictus schrijft paus Franciscus in 2015 zijn encycliek Laudato Si’ met als ondertitel: om de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. De paus gebruikt de metafoor van het huis om onze aarde aan te duiden. 2015 is in deze Groene Eeuw een belangrijk jaar; in dat jaar formuleren de Verenigde Naties de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen en wordt aan het einde van dat jaar de klimaattop van Parijs gehouden.
Veel waarnemers, ook van niet-katholieke huize, suggereren dat het spreken van paus Franciscus veel deelnemers aan de Parijse top heeft gestimuleerd om door te pakken en ambitieuze doorstellingen te formuleren. Alleen zo kan een verdere opwarming van de aarde, met alle desastreuse gevolgen, worden voorkomen.
Twee jaar voor de publicatie van Laudato Si’, in 2013 dus, was kardinaal Bergoglio tot bisschop van Rome gekozen. Hij koos voor het eerst in de geschiedenis van het pausschap voor de naam Franciscus. In dit geval kunnen wij zeker spreken over nomen est omen.
Met deze naamkeuze geeft de paus een teken af. Hij verwijst naar Franciscus van Assisi, de apostel van de armen. Franciscus die leefde tussen 1181 en 1226 was de zoon van een rijke Italiaanse koopman. Hij zou ridder worden maar, mede door de ontmoeting met een melaatse, krijgt zijn leven een radicale wending. Hij doet afstand van zijn rechten als erfgenaam en van zijn bezit. Hij leeft in navolging van Christus als een arme. Vrienden, en later ook vriendinnen, sluiten zich bij hem aan. Het is het begin van de orde van de franciscanen en clarissen.

Paus Franciscus voelt zich intens verwant met zijn Middeleeuwse naamgenoot.
De titel van zijn encycliek, Laudato Si’, heeft de paus ontleend aan het beroemde Zonnelied van de heilige Franciscus: Geloofd zijt Gij. De encycliek benoemt allereerst een aantal aspecten van onze huidige milieucrisis. Het gaat om het oprukken van woestijnen, de snelle teloorgang van de biodiversiteit, klimaatverandering en de ernstige vervuiling van onze aarde.
Paus Franciscus noemt ook heel expliciet de zorgen rond genoeg schoon water. Water vormt immers de bron van alle leven.

Zelf herinner ik mij het watercongres dat in november 2019 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam werd gehouden. Tijdens dat congres spraken ook patriarch Bartholomeus en kardinaal Turkson. Het congres toonde het waterprobleem aan de hand van drie steden: Kaapstad, Jakarta en Amsterdam.
Al jaren kampt Kaapstad in Zuid Afrika met een tekort aan drinkwater en tegelijk heeft Jakarta ieder jaar te maken met overstromingen. Ook Amsterdam werd genoemd want ook in ons waterrijke land wordt het aanleveren van veilig drinkwater een steeds grotere opgave.
Recent publiceerde de provincie Noord Brabant een nota met de indringende maar ook duidelijke visie: Zonder water, geen later. In de provincie Noord Brabant bestaat een toenemende waterproblematiek.

Droogte vormt een onderdeel van het grotere klimaatvraagstuk. Wereldwijde watertekorten, die door de klimaatverandering ontstaan, zijn vaak een bron van oorlog en conflict die de allerarmsten het eerste treffen. In Laudato Si’ schetst de paus een gelovig antwoord op de crisis met verwijzingen naar de heilige Schrift en de traditie van de Kerk. Het gaat over het getuigenis; over een scheppende en reddende God, maar het gaat ook over de mens als een vrij en verantwoordelijk schepsel. Een nieuwe interpretatie van Genesis wordt gepresenteerd. Wij, mensen, zijn geroepen om Gods schepping op een zorgvuldige wijze te beheren of, met de woorden van de filosoof (en lid van de Schola van de Sint Jan) Wil Derkse, om als een hovenier de aarde als de hof van God te verzorgen en koesteren. Onze wereld heeft een sacramentele dimensie. Zij verwijst naar de Schepper. Wie de schepping schendt, schendt daarmee de Schepper. Maar goede hoveniers zijn, is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
De actuele stikstofcrisis maakt duidelijk dat met name onze huidige landbouw ons natuurlijke kapitaal aantast. Wij overschrijden de draagkracht van het natuurlijke systeem en putten de bodem uit. Naar mijn overtuiging valt dat de individuele boer niet aan te rekenen. Na de crisis van de dertiger jaren en de oorlogsjaren 1940-1945 was het regeringsbeleid gericht op schaalvergroting. Zo kon veel, veilig en goedkoop voedsel worden geproduceerd. Maar meer en meer beseffen wij de donkere kant van de productieketen. Deze situatie vraagt dan ook om een collectieve actie van overheden, boeren, supermarktketens en individuele burgers.

De paus verwijst in zijn encycliek naar een dominant antropocentrisch denken als verklaring voor de onevenwichtige relatie tussen de mens en de aarde. De ecologische achteruitgang die wij, mensen, veroorzaken is pas enkele eeuwen oud. Het antropocentrische denken sinds Descartes en de Verlichting van de 18e eeuw, heeft ons veel goeds gebracht. Wij hebben ons kunnen bevrijden van de grillen van de natuur en na 1945 is voor grote groepen burgers een enorme welvaartsstijging gerealiseerd.
Wij worden nu geconfronteerd met de ecologische schaduwzijden van de gouden jaren van groei. Paus Franciscus vraagt om een ecologische bekering en spreekt tegen die achtergrond over minder is meer. Maar zijn wij werkelijk bereid om terug te gaan in welvaartsniveau?
Individueel valt daarvoor te kiezen maar collectief is dat al veel lastiger. Mensen houden elkaar scherp in de gaten en willen niets inleveren als de ander dat ook niet doet.

De les van de actie Nieuwe levensstijl
In dat kader kunnen wij leren van het recente verleden. Ik denk aan de actie Nieuwe Levensstijl uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. In die jaren beroerde de eerste groene golf van milieubewustzijn onze samenleving. De actie, gedragen door sterk gemotiveerde christenen, deed een appèl op burgers om anders en zuiniger te gaan leven. De ethicus Kuitert heeft deze actie geanalyseerd en gewezen op het beperkte effect. De actie legde teveel nadruk op een persoonlijke gezindheidsethiek. Het falen van de actie illustreert hij met een gedachtenexperiment: Beeld je eens in dat in een land 100 mensen wonen. Vijf burgers zijn zeer gemotiveerd om te veranderen maar de grote meerderheid blijft bestaande paden bewandelen. Na een jaar is het effect van de nieuwe levensstijl van de 5 burgers zó gering dat een van deze 5 burgers  zich weer aansluit bij de meerderheid. De heersende cultuur was zo dominant dat steeds minder mensen bereid waren om hun stijl van leven te versoberen. Natuurlijk is een persoonlijke gezindheid belangrijk en zal de Kerk ook op de burgers een moreel appèl blijven doen maar als wij macro-resultaat willen zien, moet er meer gebeuren.
Kuitert spreek over ‘democratische dwang’ om micro-gedrag en macro-gevolgen met elkaar te verbinden. Een voorhoede van gemotiveerde mensen is nodig om, via wetten die door het parlement worden aangenomen, de grote massa in een meer ecologisch verantwoorde richting te manoeuvreren.
Een goed voorbeeld is de wetgeving rond het roken. Een gemotiveerde minderheid heeft uiteindelijk, via wetgeving, tot een verandering van gedrag geleid. Vroeger gold roken als stoer; nu ben je steeds meer een loser.
Democratische dwang kan mogelijk een meer verantwoorde levensstijl bevorderen en onze ecologische voetafdruk verminderen. Via belastingen valt er het een en ander te bereiken. Milieuvervuilende producten en milieuvervuilend gedrag hoger belasten en milieusparend gedrag belonen.

Leiderschap voor de lange termijn
De systeemverandering waar wij voor staan, is niet eenvoudig. Het vraagt om slimme sturing maar ook om bestuurlijke bezieling en een scherp zicht op de verre toekomst.
Te veel en te vaak zijn onze huidige politici en bestuurders bezig met de korte termijn. Dit is, vanwege verkiezingen, te begrijpen maar dat biedt geen oplossing voor de ecologische crisis.
Leiderschap voor de lange termijn is nodig.
Paus Franciscus spreekt niet als politicus maar als moreel en geestelijk leider. Hij wil met zijn actualisering van het katholieke sociaal denken een bron van inspiratie zijn. De paus richt zich als bisschop van Rome natuurlijk allereerst tot rooms-katholieken maar de Kerk staat open voor bondgenoten. De paus wil de wereldwijd aanwezige spirituele krachten bundelen om zo de uitdagingen rond sociale gerechtigheid en duurzaamheid aan te kunnen. Niet alleen andere christenen en andersgelovigen maar uiteindelijk alle mensen van goede wil. Gelovigen en ongelovigen kunnen samen optrekken, ieder vanuit een eigen levensbeschouwelijke motivatie.
Voor christenen kunnen wij dan ook denken aan het Zonnelied van de heilige Franciscus. Dat lied bezingt de schepping als één broeder- en zusterschap.

     Geloofd zijt gij, broeder zon
     Geloofd zijt gij, zuster maan
     Geloofd zijt gij, broeder wind
     Geloofd zijt gij, zuster water
     Geloofd zijt gij, broeder vuur
     Geloofd zijt gij, door zuster, onze moeder aarde

God krijgt zijn eer als mensen zich kunnen ontplooien in zijn naam, als dat maar niet ten koste gaat van Gods schepping. Paus Franciscus richt zich tot wereldleiders en regeringen, tot werkgevers en vakbonden, maar hij houdt ook ieder van ons een spiegel voor. Het gaat om het inoefenen van een ecologische spiritualiteit: een nieuwe omgang met andere mensen, andere schepselen en de Schepper.
De paus beseft dat de problemen complex zijn en weerbarstig. De Kerk geeft niet zozeer stellige antwoorden maar stelt veeleer kritische vragen en wijst op blinde vlekken. Zo kan de dialoog tussen mensen worden bevorderd en kunnen wegen ten goede worden gevormd.

Wij zijn op de helft van de Groene Eeuw
De komende jaren op weg naar 2030, 2050 en 2070 zijn cruciaal voor de transitie die nodig is om Gods aarde als ons gemeenschappelijk huis bewoonbaar te houden. Nu komt het aan op uithoudingsvermogen. Successen zullen worden afgewisseld met tegenslagen. Er staan grote belangen op het spel en de tegenkrachten zijn sterk, zoals recent nog bleek tijdens de klimaattop in Egypte. Het geloof in God en onze vriendschap met Christus kan ons bezielen en motiveren. Het gaat om meer dan optimisme. Het gaat om de goddelijke deugd van de hoop als een geschenk van Gods Geest.

Tot slot
Beste broeders en zusters, ik kom tot een afronding. De bescherming van Gods schepping is geen speeltje voor groene hobbyisten. Het zou voor christenen een hartzaak moeten zijn, het heeft immers alles te maken met het kerstfeest. Wij vieren het geheim van de incarnatie. Letterlijk betekent dat de vleeswording, de menswording van God in Christus. God heeft ons in Hem opgezocht. God heeft ons en de hele schepping zo lief, dat Hij bij ons is gekomen. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. God heeft in Christus deze wereld aangeraakt en wil haar vernieuwen.

Dat wij, in kracht van Gods Geest, instrumenten willen zijn in Gods hand. Juist in deze lastige, onzekere tijd mogen wij ons bestaan bouwen op het fundament dat Christus zelf is.
Mogen wij ons inzetten voor een meer veilige, rechtvaardige en groene wereld voor onszelf voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vanuit die hoop wens ik u een gezegend, en zalig kerstfeest.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Enkele foto's van de kerstgezinsviering van 2022

Op eerste Kerstdag was er een mooie, warme kerstgezinsviering in onze kerk in Lithoijen.

De Norbertoontjes hebben prachtig gezongen en enkele kinderen uit de parochie voerden een mooi kerstspel op.

Voorganger Eric van Rosmalen heeft aan ons en de kinderen uitgelegd dat Kerstmis ook betekent dat je elkaar goed moet helpen.

Veel dank aan de vrijwilligers van de gezinsvieringgroep en aan iedereen die zich voor deze gezellige viering ingezet heeft.

Enkele foto's van de zegening van het nieuwe kruisbeeld in Lithoijen14 mei 2022

Enkele foto's van de Palmpasenviering 2022

Enkele foto's van een geslaagde Palmpasenviering op zondag 10 april 2022!

De trommelaars Rens en Matthijs gingen voorop in de Palpasenoptocht, voorafgaand aan de gezinsviering in de Remigiuserk. Maar liefst 30 kinderen hadden samen met hun ouders een mooie Palmpasenstok gemaakt voor de ouderen en zieken in onze parochie.

Hartelijk dank allemaal.

 

 

 

Feestelijk afscheid van Hent Hol

Enkele foto's van het afscheid op19 februari 2022 van Hent Hol  als beheerder en gastheer van de Koenraadtzaal. 

        

Hent Hol na 32 jaar gestopt als beheerder Koenraadtzaal Lithoijen

Einde aan een tijdperk: Hent Hol (88) stopt na 32 jaar als beheerder Koenraadtzaal Lithoijen

LITHOIJEN - Een eind aan tijdperk, dat kun je gerust zeggen. Zaterdagavond 19 februari 2022 stopt Hent Hol (88) na 32 jaar als beheerder/gastheer van de Koenraadtzaal. In de eucharistieviering zal Hol in het zonnetje worden gezet door pastoor René Aarden.

Toen Hent Hol op 55-jarige leeftijd met pensioen ging, was hij samen met zijn vrouw Dien al verantwoordelijk voor de schoonmaak van de plaatselijke basisschool St. Jozef. Kleuterjuf Riek Koelen, die destijds deel uitmaakte van het kerkbestuur, polste Hol om als beheerder van de in oktober 1990 geopende Koenraadtzaal (een eigen ruimte naast de kerk van Lithoijen) te gaan fungeren. Zijn werkzaamheden omvatten onder meer zaken als het zorgen voor koffie en thee tijdens koorrepetities en vergaderingen, het mooi aankleden van de zaal tijdens feestelijkheden, een grondige wekelijkse poetsbeurt en de zaal opgeruimd houden.

Dat laatste deed Hent Hol het liefst zelf: ,,Ik wist waar alles hoorde te staan, dus vond ik het prettig om dat stukje in eigen hand te houden. Na de koorrepetities hoefden de kopjes alleen maar afgespoeld te worden, zodat ik de volgende ochtend het echte opruimwerk kon doen. Nee, ik ben nooit met tegenzin naar de Koenraadtzaal gegaan, ik woon lekker dicht bij de kerk en ik ben graag bezig, dus het was niet moeilijk om dit werk met liefde en plezier te doen.” Nee, ik ga me niet bemoeien met mijn opvolger maar mochten ze mijn advies nodig hebben, dan ben ik natuurlijk beschik­baar Hent Hol Van het een kwam het ander Van het een kwam het ander: omdat Hol vaak als eerste in de zaal of kerk was, wierp hij zich eveneens op als koster. ,,Als je daar toch al bent, is het toch geen moeite om een lamp te vervangen, de verwarming aan te zetten, kaarsen aan te maken, de Mariakapel te openen of zelfs assisteren bij het koper poetsen.

Er was elke dag wel iets te doen, hoewel het sinds corona wel wat minder werd.” Slapeloze nachten heeft de Lithoijenaar van zijn definitieve besluit niet gehad. ,,Ik wilde eigenlijk al in augustus van vorig jaar stoppen, maar lichte druk van buitenaf deed me besluiten om Kerstmis en nieuwjaar nog mee te pikken.” Een opvolger voor Hol is er nog niet gevonden hoewel er wel door enkele dorpsgenoten interesse is getoond. ,,Nee, ik ga me niet bemoeien met mijn opvolger maar mochten ze mijn advies nodig hebben, dan ben ik natuurlijk beschikbaar.”

In de heilige mis van zaterdagavond kon er naast aandacht voor Hent Hol ook worden stilgestaan bij Betsy Boeijen en Corrie Heinemann voor hun jarenlange verdiensten voor de versiergroep van de St. Remigiuskerk.

Geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.

Anderhalve meter

De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd. De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (Zie bericht van 10 november) Toeleven naar Kerstmis Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond. Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.

Incasseringsvermogen

De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.

Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Rouwkaart Pater Jacques Janssen

Met dankbaarheid denken wij terug aan de ongeveer 10 jaar dat pater Jacques Janssen in onze parochie voorging en ook verder actief was. We hebben hem ervaren als een eerlijke open prudente en zeer betrokken persoon. Zijn overwegingen waren inspirerend en zijn warme persoonlijkheid voelbaar.

 

 

 

Afscheid Wim Verhoeven als koster

       

 

         

 

Op zaterdag 2 oktober is er na de viering stil gestaan bij het feit dat Wim Verhoeven gestopt is met het kosterwerk. Wim zat al 15 jaar in de kostergroep van onze kerk samen met Truus en Willemien.

Koster zijn is maar een klein gedeelte van de werkzaamheden die Wim doet maar toch: de kerk is warm, de kaarsen branden, alles staat klaar op het altaar, de misdienaars zijn geïnstrueerd, de klokken luiden. En na de viering alles weer opruimen en daarna nog een kopje koffie drinken met de voorganger. En zeker zullen er nog meer taken zijn.

Onze pastoor Aarden had warme woorden voor Wim en zijn vrouw Joke. Hij overhandigde Wim de Remigiuspenning en een fles geestrijk vocht en voor Joke was er een mooie bos bloemen.

Wim gaf in een dankwoord aan dat hij het kosterwerk altijd met liefde en plezier gedaan had. Wim blijft al het andere werk voor onze parochie gewoon doen, want als je Wim Verhoeven zegt, dan zeg je Remigiuskerk.

Joop de Bijl heeft de plaats van Wim ingenomen.
We wensen hem veel succes.

HENT EN DIEN HOL 60 JAAR GETROUWD

Tijdens de eucharistieviering op zaterdag 4 september werd er een misintentie opgedragen uit dankbaarheid. Pastoor René Aarden maakte van de gelegenheid gebruik om Hent en Dien Hol te verrassen met een mooi persoonlijk woordje en hen te feliciteren met hun 60 jarig huwelijk.

We wensen Hent en Dien nog vele mooie jaren samen.

Geen vieringen op kerstavond 2020

Maatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht

De persconferentie die het kabinet op dinsdag 3 november heeft gehouden over de maatregelen in verband met Covid-19, geeft geen aanleiding tot wijzigingen voor de R.-K. Kerk. De bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht.

Dat betekent voorlopig nog steeds niet meer dan 30 gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, geen samenzang en verder alle andere maatregelen zoals afgekondigd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter.’

De bisschoppen hebben hoop dat op de langere termijn de cijfers over de pandemie reden geven om de maatregelen ten goede bij te stellen. De hoop is dat dit in ieder geval in december, voor Kerstmis mogelijk is. Die cijfers geven nu echter nog steeds, blijkens de persconferentie van het kabinet, grote reden tot zorg voor de volksgezondheid.

De bisschoppen hebben steeds gezegd deze zorg met de overheid te delen en hebben daarom vanaf het begin van de Covid-19 pandemie besloten om beschermende maatregelen in te voeren. Zij nemen daarmee hun verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. ‘De kerk is geen bron van besmetting en mag dat ook niet zijn’ vinden de bisschoppen. Zij vragen alle gelovigen en bedienaren nogmaals om zich aan het protocol te houden om zo, vanuit saamhorigheid, de zorg voor de naaste serieus te nemen.

Blijf verbonden!

Zij wijzen bovendien op de mogelijkheid om thuis met de eigen parochie verbonden te blijven en waar mogelijk via een live stream mee te vieren. Daarnaast is er elke zondagochtend de uitzending van de Eucharistieviering op NPO2. Deze opties blijven van groot belang nu per viering, ook bij bijzondere vieringen als bij een uitvaart of huwelijk, slechts 30 mensen een plaats kunnen krijgen. (NB: voor uitvaarten geldt dit vanaf 9 november).

De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. Zie hiervoor ook het gebed van de bisschoppen:

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren

• Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

• Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
• Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week, na 11 oktober zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Het bestaande protocol van de R.-K. Kerk is als volgt:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)

Bisdom van ‘s-Hertogenbosch
Parade 11
5211 KL ‘s-Hertogenbosch

Postadres:
Bisdom van ‘s-Hertogenbosch
Postbus 1070
5200 BC ‘s-Hertogenbosch
T: 073 – 523 20 20
E: info@bisdomdenbosch.nl 

Paaskaars voor Bennie en Marcel

 In onze parochie is het de gewoonte dat de paaskaars die een jaar in de kerk bij bijzondere gelegenheden heeft gebrand, als blijk van waardering wordt weggegeven aan een vrijwilliger die veel betekent voor onze parochie. Dit jaar is er besloten om twee personen te verrassen.

Op zaterdag 10 oktober 2020 kregen Marcel Verwegen en Bennie van Leuken na afloop van de viering een paaskaars overhandigd. Marcel kreeg de kaars die in 2016 heeft gebrand en Bennie de kaars van 2017. Frans Ceelen en Wim Verhoeven stonden samen met familieleden en enkele vertegenwoordigers van onze parochie stil bij de vele verdiensten van Marcel en Bennie voor onze parochie in Lithoijen.

Marcel was van 2004 tm 2016 lid van het kerkbestuur. Veel tijd en energie heeft hij gestoken in de voorbereiding en begeleiding van de restauratie van de Remigiuskerk in 2011. De status van het onderhoud van de technische installaties van de kerk hield hij heel naukeuirg en zorgvuldig bij. Ook is Marcel nog altijd actief als collectant in de kerk en voor actie kerkblans.

Meer dan 15 jaar is Bennie lector én coördinator van de lectoren. Nauwkeurig maakt hij enkele keren per jaar de planningslijst en zorgt er elke week weer voor dat de liturgiepapieren keurig bij de lector van dat weekend afgegeven worden.

Het vuur van de paaskaars willen we brandend houden. Het gaat om mensen én om samen met elkaar. Bennie en Marcel van harte gefeliciteerd, jullie zijn een voorbeeld van actieve en betrokken vrijwilligers die zich met enthousiasme inzetten voor onze parochie.

Parochie H. Remigius
Lithoijen

   

Veilig kerkbezoek vanaf 1 juni

Eucharistieviering voor maximaal 30 personen vanaf 1  juni 2020.

Onderstaand de maatregelen om alles in deze corona-tijd veilig te laten verlopen.

1) Onderlinge afstand 1,5 meter.

2) Alleen komen als je geen klachten hebt.

3) Plaatsen zijn gereserveerd. Gaan zitten daar waar liturgieboekjes liggen. Personen uit 1 gezin mogen bij elkaar gaan zitten.
4) Bij binnenkomst handen ontsmetten.

5) Tijdens de viering is er geen collecte. Doe uw gaven in het collectemandje achter in de kerk bij het naar buiten gaan.

6) Bij het communiceren in volgorde van zitplaatsen via de middelgang naar het midden van het altaar gaan (afstandhouden); daar staat een schaal met geconsacreerde hosties, je maakt een hoofdbuiging naar de voorganger die zegt ”Lichaam van Christus” en dan neem je zelf een hostie van de schaal.

7) Geen vredeswens, maar op afstand elkaar een teken van vrede geven (knipoog, een knikje, of een handzwaai of…).

8) Er is geen koor, alleen voorzanger en voorganger mogen zingen (dus ook niet meezingen).

9) Omdat we met niet meer dan dertig personen in de kerk mogen zijn moet je jezelf telefonisch aanmelden bij mevr.Truus van Kilsdonk tel.0412481923.

Paasbrief Nederlandse bisschoppen

Broeders en zusters

Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn. De intocht van Jezus in Jeruzalem op die eerste Palmzondag was heel feestelijk verlopen; er was veel volk bijeen en de leerlingen verheugden zich over het leven dat hun toelachte. De leerlingen hadden op Palmzondag nog geen idee van wat die dagen in Jeruzalem zou gebeuren. Zoals ook wij enkele weken geleden geen idee hadden van wat onze wereld te wachten stond. We mogen rustig stellen dat de lijdensweek van Jezus ongevraagd en eigenlijk ongewenst ook in ons eigen leven is binnengedrongen. Onze zelfgemaakte zekerheden hebben in één klap plaats gemaakt voor onzekerheid, waarbij ook angst een rol speelt.

Aan het begin van de veertigdagentijd hoorden wij traditiegetrouw het evangelie dat Jezus veertig dagen vastte in de woestijn. Wij hebben in deze veertigdagentijd – totaal onverwacht – gemerkt dat ook wij in een wereld zijn terechtgekomen die trekken vertoont van een woestijn. Onze opvattingen over onkwetsbaarheid en zelfbeschikking blijken ineens weg te vallen. De vrijheden die we verworven dachten te hebben en de mogelijkheden die we als rechten zagen, ze worden in korte tijd drastisch ingeperkt. We worden op ongekende wijze geconfronteerd met de kracht van de natuur die onze lichamelijke gezondheid bedreigt. Mensen die ons dierbaar zijn, in wier nabijheid we graag verkeren, moeten we op afstand houden: de fysieke menselijke nabijheid verschraalt. Nog veel schraler is de wereld van onze ouderen geworden; door de noodzakelijke beschermende maatregelen zullen zij zeker woestijnmomenten van eenzaamheid ervaren. En er is onzekerheid, omdat het voortbestaan van banen en bedrijven op de tocht staat.

Het leven lijkt tot stilstand te komen. Met alles wat wordt afgelast, met iedere bijeenkomst die niet doorgaat, met elke maatregel die wordt afgekondigd, wordt onze bloeiende wereld weer wat meer tot woestijn.

Positief is dat we ons ineens realiseren dat we op elkaar aangewezen zijn en we ons voor elkaar verantwoordelijk weten. Het besef van onze kwetsbaarheid opent onze ogen voor elkaar, omdat dat van levensbelang blijkt. Het doet goed om te ervaren dat op allerlei wijzen mensen zich geroepen weten om er voor elkaar te zijn: ex-zorgmedewerkers melden zich om te helpen de zorg voor de zieken aan te blijven kunnen; mensen blijken ineens burenhulp voor elkaar te kunnen opbrengen, vele mensen garanderen met toewijding zorg en allerlei vitale diensten. We zijn op elkaar aangewezen, zoals op Goede Vrijdag Johannes en Maria op elkaar aangewezen werden: “Zie daar uw zoon, zie daar uw moeder.” Onder het kruis ontdekken we dat Christus ons aan elkaar schenkt als moeder en zoon, als broeders en zusters; dat Hij ons aan elkaars zorg toevertrouwt. We zijn als mensen op elkaar aangewezen.

De leerlingen die Zijn lijden en sterven op Goede Vrijdag hebben meegemaakt, weten niet hoe ze verder moeten. Uit angst voor de buitenwereld, uit angst dat hun hetzelfde als Jezus zou overkomen, hebben zij zich opgesloten. Achter dichte deuren komen ze terecht in de stilte van Paaszaterdag: de dag waarop de blije levensverwachting van Palmzondag wordt overschaduwd door de ervaring van de broosheid van het bestaan en de onontkoombare dood. Ook wij gingen, uit welbegrepen eigenbelang, de laatste weken achter dichte deuren, in terechte voorzichtigheid en wellicht met bange gevoelens.

In die situatie, waarin de toekomstverwachting van de leerlingen in een paar dagen tijd totaal veranderd was, wordt het Pasen. Heel vroeg – het was nog donker – gaan de vrouwen naar het graf, om het lichaam van Jezus te verzorgen. Maar het graf is leeg. Ook Johannes en Petrus komen tot die ontdekking: Het lichaam van Christus is er niet. De leerlingen hebben op dat allereerste moment nog geen weet van de verrijzenis; ze kunnen alleen maar de leegte constateren. Jezus’ lichaam ontbreekt. Ook voor velen van u zal het een leegte, een gemis zijn dat u – uitgerekend met Pasen – de gave van Jezus’ Lichaam in de Eucharistie niet kunt ontvangen. Jezus’ lichaam ontbreekt. Voor priesters is het evenzeer een offer: de gemeenschap van gelovigen, de kerkgemeenschap, ervaren we immers ook als lichaam van Christus. Om Eucharistie vrijwel alléén te vieren, betekent een vergelijkbaar gemis. We constateren allen die leegte en vinden er moeilijk woorden voor.

De leerlingen weten nog niet wat er gebeurd is; op paasmorgen is het nog donker om hen heen, is hun geest nog niet verlicht. Pas als ze de Verrezen Christus zien, zal hun duidelijk worden dat door lijden en sterven heen Christus de weg naar het eeuwig leven heeft gebaand. Eeuwig leven voor ons allen.

Het is een goede gewoonte dat we op Palmzondag een takje achter het kruis steken: een jong, fris palmtakje, teken van ons geloof dat het kruis dat op ons pad komt niet het laatste woord heeft; dat het laatste woord Leven is, eeuwig leven. Ondanks alle onzekerheid en verdriet die ons overkomen, mogen we aan dat Woord vasthouden. Christus, het Woord dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zekerheid. In die geest wensen wij u, ook en juist in deze dagen, een Zalig Pasen.

8 april 2020
De R.-K. bisschoppen van Nederland

Gewijde palmtakjes ophalen

Voor hen die graag een Palmtakje willen: 

U kunt een gewijd Palmtakje afhalen in het voorportaal bij de ingang van de kerk in Lithoijen 

op maandag 6 april tussen 10.00 en 17.00.

Kapelaan Willem Renders heeft de palmtakjes gezegend.

Neem één takje mee per gezin, dan is er genoeg voor iedereen.

Het kerkportaal is ook open voor bezoekers om te bidden en of een kaarsje aan te steken.

 

Houd gepaste afstand van elkaar ivm coronavirus

Toch een beetje Palmpasen in Lithoijen en Teeffelen

Update maatregelen inzake coronavirus

Bisschoppen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid serieus’ (afgekondigd op: 26 maart 2020)


Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.

Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt, te weten: 

 • Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren
 • Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen, met in achtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden)
 • De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid
 • Voor alle parochies geldt voor de besloten vieringen in de Paastijd het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. (Kijk voor meer informatie ook op rkliturgie.nl). Ook voor kloosters gelden de richtlijnen uit dit decreet. 

Uitvaarten en huwelijken 

Op de site van de rijksoverheid worden in verband met het afgelasten van samenkomsten uitzonderingen genoemd voor religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Zo mogen uitvaarten en huwelijksvieringen plaats vinden in aanwezigheid van maximaal 29 personen.

De bisschoppen hebben het volgende besloten:

 • Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
 • De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

‘We willen gelovigen in de risicogroepen beschermen’

Andere publieke vieringen dan uitvaarten en huwelijksvieringen staan de bisschoppen niet toe, ook al biedt de overheid hiertoe in principe wél een mogelijkheid met maximaal 29 aanwezigen. ‘We beseffen dat dit laatste voor gelovigen moeilijk zal zijn. Voor ons is dit ook geen gemakkelijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verantwoordelijkheid serieus nemen, met name ook voor onze gelovigen die tot de risicogroepen behoren. Het huis van God, de eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.”

De bisschoppen vragen begrip van de gelovigen en wijzen op de noodzakelijke strenge lijn van de overheid voor alle andere typen samenkomsten. Ze willen ook gehoor geven aan het Vaticaanse decreet van 25 maart 2020. Ze wijzen op alle mogelijkheden die er intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de geestelijke communie te ontvangen. Ze vragen om in gebed met onderlinge barmhartigheid en begrip voor elkaar verbonden te blijven.

Mochten nieuwe maatregelen van de overheid reden geven om deze kerkelijke maatregelen te heroverwegen, dan volgt verdere berichtgeving. Parochies kunnen met aanvullende vragen contact opnemen met het eigen bisdom.

Voor de laatste stand van zaken kijk regelmatig op:
https://www.bisdomdenbosch.nl/corona-dossier-maatregelen-gebeden-en-vieringen-bemoediging-en-acties/
(kopieer deze link en plak hem in je internetbrowser)
 

Voor vragen over het bovenstaande mail naar: communicatie@bisdomdenbosch.nl óf bel naar: 073 523 2058

Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Voor de Chrismamissen in de bisdommen geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams.

Missen, doop en uitvaart

De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.

Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men verkouden is.

Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

Verenigd in gebed

De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot gebed en live streaming van vieringen Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur. 

Geen vieringen in Lithoijen en Teeffelen

Geen katholieke missen meer in Brabant vanwege het coronavirus, uitvaarten in kleine kring

BREDA/DEN BOSCH - Voorlopig worden er in Brabant op zaterdag en zondag geen rooms-katholieke missen meer gehouden. Dat hebben de bisschoppen van Nederland vrijdag na crisisoverleg besloten. De extra maatregel moet voorkomen dat het coronavirus zich tijdens het wekelijkse kerkbezoek verspreidt. 

Alle openbare liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen, vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Uitvaarten in kleine kring Een uitzondering wordt gemaakt voor de uitvaarten en doopvieringen. Die mogen in kleine kring plaatsvinden en worden sober gehouden. "Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen", zo schrijven de bisschoppen voor. De bisschoppen vragen om begrip en gebed van de gelovigen.

Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Klik hier voor meer informatie: 

Kerstviering Eerste Kerstdag 2019 met onze Norbertoontjes

De gezinsviering op eerste kerstdag is prima verlopen. Fijn dat de kerk weer zo mooi vol zat.

In een mooie kerstsfeer ging diaken Renders deze dienst voor terwijl de Norbertoontjes hun kerstliedjes zongen en het kerstverhaal uitgebeeld werd door de kinderen.

Het was een goede start van deze feestelijke tijd.

Om enkele foto's van deze viering te kunnen zien moet je hier klikken!

   

Bezoek van de vormelingen aan St. Jan Den Bosch

Op woensdag 18 december zijn we voor de eerste keer bij elkaar gekomen voor het Vormsel.
We hebben op school in Lithoijen met elkaar gegeten en kennis gemaakt. Daarna zijn we naar Den Bosch gereden. De kapelaan leidde ons rond bij het seminarie. Hij vertelde er wat over.
Toen zijn we naar de Sint- Jan gelopen en hebben we gekeken naar de bellende engel. We zijn naar binnen gegaan en hebben de kerststal bezocht. Deze was heel mooi. Er stonden veel opgezette dieren, zoals kippen, schapen en kamelen. Ook hebben we een rondje door de kerk gelopen en de Maria kapel bezocht.
Daarna hebben we met zijn allen warme chocomel met slagroom gedronken. Toen we terugliepen naar de auto zijn we bij het seminarie naar binnen gegaan en liet de kapelaan zien waar hij vroeger zijn kamer had.
Het was een gezellige middag.


Daan Kasbergen

 

Uitstapje Vormsel,
We zijn in Lithoijen op school bij elkaar gekomen en hebben met z’n alle een broodje knakworst gegeten.
We zijn daarna naar den-Bosch gereden om daar naar de Sint-Janskerk te gaan kijken. In de Sint -Janskerk zijn we naar de kerststal wezen kijken. En dat was heel interessant en heel mooi om te zien.
Daarna zijn we iets wezen drinken lekkere chocomelk met slagroom. En we zijn ook nog wezen kijken waar pastoor had gewoond en geslapen.

Groetjes Gaby Gubbels

Klik hier voor enkele foto's

Bedevaart naar Beauraing, België, 18 t/m 21 april 2020

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 18 t/m 21 april 2020 met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig.

Programma: dagelijks H. Mis, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek Mariaal museum, show MarieChristien, kruisweg, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken.

De bedevaart van 18 t/m 21 april 2020 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel. Reissom vanaf € 290,- p.p..
De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 19 april.
De dagbedevaart op zondag 19 april 2020 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk.
Programma: H. Mis, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament. Reissom € 40,- p.p..

Info bij het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: me¬vrouw R. Senders, 0497-682296, website http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/

Bezoek pastoor John van de Laar

Op dinsdag 18 juni, zo stond ook al in het dorpennieuws te lezen, komt het nieuwe parochiebestuur van de Heilige Benedictus op bezoek om kennis te maken en informatie uit te wisselen.

Het is een open uitnodiging en ieder die geïnteresseerd is daarbij welkom. De bijzondere situatie die voor ons ontstaan is door de uitspraak van Rome zal zeker ter sprake komen en we zullen samen nadenken hoe we verder willen gaan.

Onze nieuwe waarnemend pastoor John van De laar komt ook en dat is een mooie gelegenheid om met hem kennis te maken.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Koenraadtzaal, die om 19.15 uur open is. Zoals altijd zorgt Hent voor de koffie.

Namens enkele vrijwilligers.

Enkele foto's vormelingen 2019

 

Hierbij een aantal foto's van de vormelingen van dit jaar.

Het Heilig Vormsel werd op 6 april toegediend door Mgr. Mutsaerts.

 

Klik op de foto voor een vergroting

Bedevaart naar Horst 23 mei 2019

Op 23 mei gingen parochianen van Lithoijen enTeefelen samen met kapelaan Willem Renders op bedevaart naar Horst.

Hier vindt u enkele foto's

Truus van Kilsdonk en Frans Heeren koninklijk onderscheiden

Op 26 april zijn onze parochianen Truus van Kilsdonk en Frans Heeren benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze werden onder valse voorwendselen naar het gemeentehuis in Oss gelokt. 

Frans Heeren uit Lithoijen heeft zijn lintje onder meer te danken aan zijn activiteiten bij de Heemkundekring Maasdorpen. Ook is hij actief als beheerder van het Remigiusmuseum, waar hij zich inzet voor het realiseren van diverse tentoonstellingen. Daarnaast is hij als ontwerper betrokken bij de restauratie en het beheer van meerdere historische gebouwen en ruimtes. Hij is vrijwilliger bij de toneelvereniging ‘Eendracht Maakt Macht’ en kernraad Lithoijen, naast bestuurslid van muziekfestival Woodstock op het plein in Lithoijen.

Truus van Kilsdonk-Van Ganzewinkel is een bekend persoon in  Lithoijen. Ze is medeorganisator van het jaarlijkse Pim van Kilsdonk Volleybaltoernooi en bestuurslid van de KBO Lithoijen-Teeffelen. In Lithoijen wordt  ze ook wel "Truus van de kerk" en de "moeder van de misdienaars" genoemd. Bij de Heilige Remigius parochie is ze onder meer contactpersoon voor de ziekenzalving, uitvaart, huwelijk en doop. Ze is voorzitter van de contactgroep, koster, lid van de gezinsvieringgroep en ondersteunt ze er de vormsel- en communiewerkgroep. 

Graag willen we Truus en Frans van harte feliciteren met deze koninklijke onderscheiding.

Gezinsviering Palmpasen 2019


Graag nodigen we alle kinderen met hun ouders uit voor de gezinsviering Palmpasen op zaterdag 13 april 2019 in de H. Remigiuskerk in Lithoijen. Om 18.30 uur verzamelen we bij Avanti en lopen dan samen met de versierde palmpasen-stokken naar de kerk. Aansluitend begint de viering om 19.00 uur.

In onze parochies is het een mooie traditie om met Palmpasen de zieken en ouderen in Lithoijen en Teeffelen te verrassen met een palmpasen-stok. Via de basisschool kunnen de kinderen zich opgeven en krijgen dan een naam met adres waarvoor ze de stok kunnen maken. Ze krijgen ook een broodhaantje om boven op de stok te zetten. De kinderen die dit jaar hun Eerste H. Communie doen, maken in een projectles een palmpasen-stok.

Op onze website  vinden jullie tips voor het versieren van een palmpasenstok.


Tijdens de viering wordt aandacht besteed aan het project van Vastenaktie 2019. Dit jaar heeft Vastenaktie gekozen voor het thema “ WATER VERANDERT ALLES”.

Op school luisteren de kinderen naar het verhaal van Zalia, een moeder die met haar kinderen in een heet gebied in Afrika woont, waar weinig water is. Vastenaktie steunt waterprojecten in diverse landen en zorgt voor systemen om het water schoon te maken. Dit is hard nodig, want water verandert alles! De kinderen krijgen op school ook een spaardoosje waarmee ze geld bij elkaar kunnen sparen voor deze mooie projecten.

Hartelijk dank voor jullie bijdrage Deze spaardoosjes worden in de gezinsviering voor het altaar gezet.
Hopelijk doen er zoveel mogelijk kinderen mee.

We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen

Vormelingen bezoeken de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther

Uit school gingen we met alle kinderen een broodje knakworst eten bij Jente thuis.

Toen zijn we naar de Abdij gereden en daar kregen we een rondleiding.
Daar stonden veel oude beelden en schilderijen van vroeger.
Toen kwamen we bij het leef/woon gedeelte.
Daar was ook een bibliotheek, maar daar mochten we jammer genoeg niet gaan kijken.

Toen zijn we in de kerk wezen kijken en kregen we uitleg over het potje in het altaar.

Daarna gingen we naar het boeken winkeltje.

Groetjes Twan

 

Brief over de voortgang van de fusie

Op 17 februari 2019 heeft de heer Sidney van den Bergh namens het bestuur van onze Benedictusparochie na de misviering enkele mededelingen gedaan over ontwikkelingen en toekomstplannen die het bestuur van onze parochie voor ogen heeft. 

In het hiernavolgende heeft de redactie deze boodschap in spreektaal, zoals die door de heer Van den Bergh is uitgesproken, overgenomen.


Beste parochianen, beste betrokkenen, beste kerkgangers, beste iedereen die hier aanwezig is. Namens het bestuur van onze parochie Benedictus wil ik kort wat zeggen.
Mijn naam is Sidney van den Bergh en sinds november vorig jaar ben ik gevraagd lid te worden van uw parochiebestuur. Het parochiebestuur van de fusieparochie om het zo maar eens te zeggen. En ik hoor het u denken: o jee dat fusieproces nou dat had misschien allemaal wel wat beter gekund en dan druk ik me kalm uit wellicht.
Toch wil ik vooral iedereen die zich op welke manier dan ook daarvoor heeft ingezet niet tekort doen. Laat ik daar duidelijk in zijn. Er zijn behoorlijk wat mensen geweest die hun uiterste best gedaan hebben om een stap verder te komen. Maar dit soort trajecten zijn lastig, er zijn altijd meerdere meningen en iedereen bekijkt het vanuit zijn perspectief en met zijn referentiekader wat logisch en menselijk is. En toch beste mensen, en toch zullen we samen onze blik naar voor moeten richten. Of zoals in Spreuken 4:25 wordt gezegd "Wat uw ogen betreft, recht vooruit dienen ze te kijken, ja, uw eigen stralende ogen dienen met gespannen aandacht recht voor u uit te zien." Iedereen is nodig om er het beste van te maken. Laat ik dat nog maar eens bevestigen, iedereen is nodig beste mensen. Samen maken wij kerk, samen maken wij parochie. En dat is in deze tijd nog helemaal niet zo gemakkelijk. We hebben enerzijds een grote groep ouderen voor wie de kerk met haar tradities een stevig anker en fundament is voor het dagelijkse leven. Anderzijds zien we jonge gezinnen waarbij het koppelen van die kerk met haar tradities aan het dagelijks leven een voortdurende uitdaging is en tot slot jongeren die steeds meer op zoek gaan naar vormen van spiritualiteit en zingeving. En ergens daartussen proberen wij samen kerk te zijn, samen parochie te zijn. Eenieder heeft een belangrijke rol en eenieder is welkom om, naar vermogen, een belangrijke rol te spelen. Want het is niet niks om op pastoraal, bestuurlijk of organisatorisch niveau stappen voorwaarts te gaan. Dit bestuur heeft ervoor gekozen zich bezig te houden met bestuurlijke zaken. Een duidelijke keuze. Ik hoor u de vraag stellen: "Wat gaan ze doen dan?’’ Het reglement zegt dat een parochiebestuur de parochie bestuurt voor zover dit het parochiaal vermogen betreft en de zorg voor een doelmatige inzet daarvan ten bate van die parochie. Concreet gaan wij de komende tijd werken aan een gezamenlijk beleid met centrale afspraken over grafrechten, stipendia, vergoedingen voor doopvieringen, begravingen etc. We streven naar een gezamenlijke aanpak voor kerkbalans, de inkomsten van de antennemasten en we hanteren een eenduidig beleid op inkomsten uit pacht, verhuur en beleggingen. Ook in organisatorisch opzicht denken we dat we stappen kunnen zetten, zodat we vanuit één punt gaan factureren en administratie gaan voeren. Inmiddels hebben we afgelopen week met een groep bij elkaar gezeten die bestond uit betrokkenen van iedere toren om dit samen vorm te geven. Ik kijk met een goed gevoel terug op die avond. Iedere toren was vertegenwoordigd, we hebben naar elkaar geluisterd en we deelden dezelfde ambitie. Als wij samen deze parochie vitaal willen houden, dan betekent dat in bestuurlijk opzicht ook dat de parochie betaalbaar moet blijven voor de toekomst. Dus kritisch zijn op kosten ja .. maar ook ambities stellen op de inkomsten, de schouders eronder. Persoonlijk vind ik meer inkomsten genereren op dit moment van groter belang dan voortdurend drukken op de kosten. Een gezamenlijke aanpak en ambitie kunnen daarnaast ook nog verbindend werken. Ik kijk er, als bestuur, oprecht naar uit samen met u die stappen te zetten. Stappen die ervoor zorgen dat we voorwaarts gaan, waarbij ik me als bestuur focus op de bestuurlijke en organisatorische kant van de zaak. En ik nodig u uit om mee te doen. Mee te doen omdat u, net als wij, gelooft in de kracht van onze kerken afzonderlijk maar ook de uitdaging en kansen ziet van onze gezamenlijke parochie. En zoals wij hier zitten, begrijpen we allemaal dat samengaan ook betekent dat je een stukje van jezelf moet opgeven en dat er soms besloten wordt terwijl je het anders gewend was, wat je aan je hart gaat. Maar toch denk ik dat we het samen beter kunnen maken voor de lange termijn met een groter en steviger perspectief voor de toekomst. En dat is nodig.
Laten we vasthouden aan wat ons bindt: het geloof en het erfgoed van deze parochie doorgeven aan volgende generaties. Persoonlijk vind ik het een eer daarbij te mogen helpen, maar mag ik u ook van harte uitnodigen te helpen? Dank u wel!

Sidney van den Bergh

Bezoek Den Bosch Vormelingen

Dit jaar zijn er 5 kinderen die hun Vormsel doen. Jente, Lisa, Twan, Tim en Jens.

Op 19 december hebben we een uitstapje gehad naar de Sint Jan in Den Bosch. We zijn ook naar het seminarie geweest. Dat is een school voor priesters. Hier moet je minimaal Havo voor hebben gehad. Op die school zitten momenteel 3 leerlingen.

Daarna zijn we naar de Sint jan gegaan daar was de kerststal.
Met jezus in de hoofdrol vanwege Kerstmis.

Groetjes Jens

 

  

Foto's gezinsviering Kerstmis 2018

De gezinsviering op eerste kerstdag is prima verlopen. Fijn dat de kerk weer zo mooi vol zat.

In een mooie kerstsfeer ging diaken Renders deze dienst voor terwijl de Norbertoontjes hun kerstliedjes zongen en het kerstverhaal uitgebeeld werd door de kinderen.

Het was een goede start van deze feestelijke tijd.

Om enkele foto's van deze viering te kunnen zien moet je hier klikken!

Bericht uit Rome

Onlangs kwam een bericht van de Congregatie voor de Clerus uit Rome.

Het komt er in het kort op neer dat de termijn voor de beoordeling van ons beroep is verlengd tot 15 februari 2019.

 

Krantebericht Jubileumviering Pierre Tiemissen

25-jarig jubileum van Pierre Tiemissen als dirigent van het Remigiuskoor

Toespraak van Frans van Kilsdonk

In deze bijzondere viering, geachte aanwezigen, en ik zeg bewust niet dames en heren omdat we gelukkig ook een heleboel jongeren om ons heen zien; in deze bijzondere viering met als thema “We are the World” hoorden we het gelijknamige lied. De laatste woorden waren:

“There’s a choice we’re making
We’re saving our own lives
it’s true we’ll make a better day
Just you and me”

Je hoeft hieraan slechts één letter te veranderen en deze woorden beschrijven de situatie van de afgelopen 25 jaar in ons koor. 25 jaar nu, Pierre, dirigent van het koor. En ik wil An vragen om ook naar voren te komen.

Pierre was jong en gewoon lid van ons koor en hij zou het stokje over moeten nemen van een ervaren en robuuste dirigent, Cor de Koning. Een dirigent die zichzelf liever directeur noemde dan dirigent. Een dirigent/directeur evenwel die veel gepresteerd heeft hier met het koor.
Er was lef voor nodig om deze keuze toen te maken. Niet alleen lef voor het koor om dit avontuur met Pierre aan te durven, maar ook lef voor Pierre om deze grote maar zeker ook riskante taak op zich te willen nemen. Lef ook voor An om deze risicovolle keuze van Pierre te ondersteunen. Tenminste, daar zijn wij altijd maar van uit gegaan.
Het duurde niet lang of Pierre werd door iedereen op handen gedragen. Hij was kundig en muzikaal, vernieuwend en geduldig, verdraagzaam en sociaal. En Pierre bleef altijd Pierre. Altijd zoekend naar moderne vormen om de gemeenschapszin in Lithoijen te stimuleren, zoals bijv. deze vieringen van “Wie wil mag komen”. Maar tegelijkertijd proefde je bij Pierre toch ook altijd wat van een hang naar het behoudende. Misschien zou Pierre wel de beste leerling geweest kunnen zijn van Fra Sebastiano uit het toneelstuk Fanfarella van Jan Naaijkens die zijn leerlingen de bijbeltekst voorhield “Onderzoek alles en behoud het goede”. Wat kunnen wij ons gelukkig prijzen met ons aller keuze van toen, 25 jaar geleden.


“There’s a choice we’re making
We’re saving our own lives
it’s true we’ll make a better day
Just you and …….we”

Pierre, dankbaar en trots als wij zijn, willen wij als koor jou graag een aandenken schenken aan deze geweldige jaren dat wij onder jouw leiding mochten zingen. Diny zal dat nu aan jou overhandigen. En An, jij wordt dadelijk nog in de bloemen gezet, maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om jou nu met lege handen te laten staan.

Klik hier voor de foto's van deze jubileumviering

Jubileumviering Pierre Tiemissen - Wie wil mag komen

15 september Gezinsviering opening schooljaar

Zaterdag 15 september om 19.00 uur, vieren we in de H. Remigiuskerk in Lithoijen de opening van het nieuwe schooljaar.

Broeder Theo van Adrichem zal in deze viering voorgaan.

Ben je nieuwsgierig, kom dan kijken. Samen met ons kinderkoor de Norbertoontjes maken we er weer een mooie viering van.

We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen

Bericht van Pastor Janssen

Beste parochianen en belangstellenden.

Wat was ik graag getuige geweest van de openlucht viering voorafgaand aan het Woodstockfestival in Lithoijen. In de geest leefde ik met jullie mee.

Graag had ik jullie verteld wat ik vanaf vrijdag 27 juli heb meegemaakt. Op die dag ben ik namelijk geopereerd aan de endeldarm, heb ik een stoma gekregen en is de blaas van binnen geschraapt. Een geluk heb ik dat er geen restanten kanker meer zijn gevonden.

Ik heb zeldzaam veel kaarten uit Lithoijen gehad: een teken dat jullie sterk hebben meegeleefd. Praktisch elke dag heb ik wel een kaart of brief gehad. Een aantal van jullie heeft de weg naar Zorgcentrum Notrre Dame in Tilburg gevonden en is mij komen bezoeken en dat doet zeldzaam goed Ik ben jullie veel dank verschuldigd.

Velen hebben de wens uitgesproken dat ik weer gauw naar Lithoijen kom. Ik hoop inderdaad nog een keer te kunnen voorgaan en jullie weer te zien. Maar eerlijk is eerlijk, dit zal nog wel een tijdje duren. Het herstel gaat langzaam.

Voor nu wens ik jullie een fijne tijd en tot een volgende keer.

Met een hartelijke groet,

Jacques Janssen,
emeritus pastor

Brief van bisschop De Korte

TROUW BLIJVEN IN MOEILIJKE TIJDEN

September 2018

Broeders en zusters,

De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. En op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede paus ervan beschuldigd niet adequaat te hebben gereageerd op signalen van misbruik. Alles bijeen veroorzaakt het recente nieuws bij velen pijn en verdriet.

Meerdere slachtoffers van seksueel misbruik die ik in het verleden heb gesproken, hebben met mij contact opgenomen en verteld dat hun pijn door het nieuws opnieuw wordt opgerakeld. Niet weinig gelovigen in de parochie voelen verdriet om zoveel negatieve berichten.

Religieuzen, priesters en bisschoppen zijn in het recente verleden ontrouw geweest aan hun roeping. Ze hebben misdrijven gepleegd en levens van mensen ernstig beschadigd. Door hun gedrag hebben zij mensen niet bij God gebracht maar in veel gevallen het geloof in het hart van mensen op de proef gesteld of zelfs gedoofd. Dat vormt een reden tot diepe schaamte.

In Nederland kwam in 2010 het misbruik van minderjarigen aan het licht. De Nederlandse bisschoppen zijn vanaf dat moment intensief bezig om recht te doen aan de slachtoffers van het misbruik. Zij hebben zich tot het uiterste ingespannen, en zullen dat blijven doen, om de Kerk te zuiveren en te vernieuwen. Alle aanbevelingen van de commissie Deetman, die onderzoek deed naar het seksueel misbruik van minderjarigen binnen onze Kerk, zijn opgevolgd. Een groot aantal maatregelen is genomen om slachtoffers erkenning te geven en tegelijk om te voorkomen dat nieuwe slachtoffers worden gemaakt. Natuurlijk is blijvende alertheid geboden, maar ik heb de vaste overtuiging dat onze Kerk in Nederland een veiliger plek is dan in het verleden, met name ook voor kinderen en jongeren.

In deze dagen van crisis wordt onze verbondenheid met de Kerk op de proef gesteld. Mag ik u vragen om juist nu het lastig is, trouw te blijven? Nu wij voor de Kerk een uitermate moeilijke tijd beleven, kan niemand worden gemist.

Binnen de geloofsgemeenschappen van onze parochies vinden ontzettend veel goede dingen plaats. Zaken die ons moed en hoop kunnen geven. Ik denk aan het samen vieren van Gods liefde zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus. Ik noem ook allerlei activiteiten op het terrein van geloofscommunicatie en catechese. Niet in de laatste plaats wijs ik graag op allerlei vormen van diaconie en ander dienstbetoon, binnen en buiten de parochies. Ik denk dan niet alleen aan de zorg voor ouderen en eenzamen maar ook de inzet voor vrede, gerechtigheid en het behoud van Gods schepping.

De Kerk van ons land en heel bijzonder van ons eigen bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft alleen toekomst als velen het geloof van hun doopsel serieus nemen.

Laten wij in deze duistere dagen dicht bij Christus en zijn Evangelie blijven, ook door allen die het moeilijk hebben, nabij te zijn. Wij hebben in deze tijd behoefte aan katholieken die, ondanks alles, hun geloof blijmoedig beleven. Dank voor alle gelovigen, priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere gedoopten, die in trouwe volharding aan hun geloof gestalte geven.

Laten wij, onder de inspiratie van de Heilige Geest, onze vriendschap met Christus zichtbaar maken in de wereld van vandaag.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Openluchtviering op het plein, zaterdag 1 september 19.00 uur.

Op zaterdag1 september is er in Lithoijen een openluchtviering voorafgaand aan het festival Woodstock op het plein.

De viering vindt plaats op het Prelaat van den Bergplein en begint om 19.00 uur. Omdat 1 september is uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de schepping, is als thema gekozen ‘Uit klei geboetseerd’.

Diaken Jan Renders zal in de gebeds- en communieviering voorgaan en het Remigiuskoor verzorgt de zang. U bent allemaal van harte welkom.

Later op de avond zal een aantal leden van het Remigiuskoor nog te zien en te horen zijn tijdens het optreden van de Woodstock Tribute Band. Zij zullen de band bij een drietal nummers vocaal ondersteunen. De moeite waard om ook dit mee te maken.

Wij hopen u zaterdag te mogen begroeten,

Namens de organisatie van de openluchtviering.

Groetjes en tot zaterdag,

 

Bericht van Jacques Janssen

Beste allemaal,

Vanaf 5 juni 2018 heb ik verschillende onderzoeken moeten ondergaan. Er is bij mij kanker ontdekt in de endeldarm, 12 cm van de uitgang, en er zijn poliepen gevonden in de blaas. Uitzaaiingen zijn er tot nu toe niet gevonden.

Ter voorbereiding op de operatie komen er 5 korte bestralingen, te weten op 19 en 20 juli, en op 23, 24 en 25 juli. Met CZ is het ziekenvervoer naar het Verbeeten-instituut in Den Bosch geregeld.

Op 26 juli moet ik naar het ziekenhuis Bernhoven bellen over dag en tijdstip van opname: dan krijg ik te horen of ik al in de namiddag van 26 juli me moet melden bij het ziekenhuis of pas op 27 juli in de ochtend.

Dan volgt een tweevoudige operatie: het schrapen van de binnenkant van de blaas en het ruim verwijderen van het aangetaste deel aan de endeldarm.

Hoe ik uit de operatie kom, weet ik niet: dat is afhankelijk van de bevindingen en de beslissingen van de chirurg. Mijn conditie is gezien mijn leeftijd en bij wat ik heb doorgemaakt goed te noemen, maar mijn lichaam zal toch een behoorlijke terugslag ondervinden.

Het is niet onmogelijk dat ik ook een stoma krijg, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend. Ik hoop dat ik er van verschoond blijf en anders zal ik me er toe moeten leren verhouden.

Een paar dagen na de operatie word ik ontslagen. Het ligt in de bedoeling dat ik dan (tijdelijk) verhuis naar Zorgcentrum Notre Dame, Oloflaan 1 5037 EP Tilburg, tel 013 – 463 3555. Maar eerlijk gezegd kan ik nog niet zo ver vooruit denken, laat staan dat ik ervoor klaar ben mijn leven in Herpen af te ronden.

Tot hopelijk na de operaties,

Jacques Janssen

Gezinsviering afsluiting schooljaar 23 juni


Zaterdag 23 juni om 19.00 uur, vieren we in de H. Remigiuskerk in Lithoijen de afsluiting van dit schooljaar.
We denken terug aan het afgelopen jaar en maken alle plannen voor de vakantie.
Het is een mooie gezinsviering waarbij iedereen welkom is.
Samen met diaken Jan Renders en ons kinderkoor de Norbertoontjes maken we er een mooie viering van.
We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen

Bedevaart naar Handel 2018

Donderdag 17 mei zijn we met een volle bus van Maaskant reizen op bedevaart geweest naar Handel.

Het beloofde een mooie dag te worden. De zon scheen volop. In Erp aangekomen, hebben we eerst genoten van de gesmeerde broodjes. Gelukkig konden we in het park in de zon zitten. Het was een mooie plaats om te picknicken. In de mooie kerk van Handel heeft Pastor Janssen de mis opgedragen. De rode draad was Moeder Maria.

Na de mis zijn we naar het Emaille museum in Erp geweest. Het was even zoeken want de tom-tom stuurde de bus een doodlopende weg in. Toen heeft Jan Smits zijn stuurmanskunst laten zien. Hij moest zeker een kilometer met die grote bus achter uit want hij kon niet keren. Maar alles is goed gekomen en we belandden bij het Emaille museum. Daar konden we naar harte lust genieten van alle mooie potten en pannen uit vorige eeuw. Verschillende mensen hebben vroeger ook in dit soort pannen gekookt.

De afsluiting van deze dag was in “Ons Eethuis” in Schaijk . Daar hebben we heerlijk gegeten. Het was aangepast aan het seizoen. We kregen aspergesoep, ragout en carpatio. En ook nog frites. Het was erg lekker.

We willen de leden van de contactgroep van de kerken van Lithoijen en Teeffelen complimenteren. Ze hadden het weer goed voor elkaar en er een mooie dag van gemaakt.

Namens alle bedevaartgangers, contactgroep, bedankt.

 

Klik hier voor meer foto's

Viering rond het gezongen woord

Presentatieviering communicanten Oijen

Op zaterdag 14 april was de  presentatieviering in de St. Servatiuskerk in Oijen.
Hier hebben alle kinderen die de communie gaan doen op 10 mei, zich voorgesteld aan de mensen die in de kerk zaten.
De kerk was goed vol met mama’s, papa’s, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en andere familie en bekenden. Alle kinderen mochten een stukje voorlezen en deden dat erg goed.
De kerk was mooi versierd met silhouetten van de kinderen en twee mooi versierde bomen.
Het koor had leuke liedjes gezongen.
Ik mocht met papa en mama naar voren komen en werd gezegend met een kruisje op mijn voorhoofd.
Na afloop konden de mensen die dat wilden ook nog wat drinken.
Groetjes
Floortje

Eerste communicanten op bezoek bij bakker Harrie de Poot

Vandaag zijn we onder schooltijd met alle communicanten uit Lithoijen, Teeffelen en Oijen naar Bakkerij de Poot geweest.

Eerst heeft de bakker ons verteld wat we moesten doen. Daarna heeft hij laten zien hoe je met een machine kleine bolletjes deeg kunt maken. Van deze bolletjes mochten we zelf broodjes bakken. We kregen heel erg veel deeg. Ik heb een vlecht, hartje, een vlinder en nog veel meer gemaakt.

Toen we klaar waren gingen de broodjes in de rijskast en daarna in de oven. We kregen bij de bakker nog wat drinken op het terras. Daarna zijn we met z’n allen naar de speeltuin in de Kleine Eng gelopen om lekker te spelen. Om 13.45 moesten we terug zijn bij de bakker om onze broodjes op te halen.

Het waren er superveel en ze zagen er heel mooi uit. We gaan morgen met zijn allen de broodjes opeten in de speeltuin in Teeffelen. Het was een hele leuke middag.

Harrie en Marga bedankt voor de gastvrijheid en de lekkere broodjes.

 

Groetjes van Imke Kasbergen

Klik hier voor meer foto's!

Communicanten in kerk Teeffelen op Witte Donderdag

Donderdag 29 maart 2017 was er een viering met voorganger Kapelaan Willem Renders. De viering was in de kerk in Teeffelen en werd bijgewoond door de communicanten van lithoijen oijen en teeffelen.

Er was een kindernevendienst in twee groepen, een groep knutselden een mooi paasmandje dat lijkt op een kip, de andere groep luisterde naar een paasverhaal.

Halverwege de viering werden de groepen geruild zodat alle kinderen het verhaal gehoord en het mandje geknutseld hadden. Nadat de viering in stilte werd beëindigd en het altaar werd leeggehaald, kwamen de kinderen met het door hen geknutselde mandje gevuld met brood en druiven en deelden dit uit aan de aanwezigen.

Groetjes Marlies

  

Bericht vanuit de parochie

21 maart 2018

Wisseling van de pastoor/administrator

Beste parochianen.

Met goede moed heeft pastoor Frits Ouwens 9 maanden geleden de taak aanvaard als waarnemend pastoor/administrator van de Heilige Benedictus parochie.
Tot zijn spijt heeft hij aan de bisschop zijn ontslag moeten aanbieden als pastoor/administrator van onze parochie. Het geheel brengt teveel werk met zich mee, daardoor blijven er taken liggen in zijn eigen parochies, bij zijn verantwoordelijkheden als deken van het dekenaat en de werkzaamheden voor het bisdom. Per 1 april wordt zijn functie dan ook overgenomen door Mgr. Rob Mutsaerts.

We wensen Frits alle goeds en danken hem voor de voorbije periode.

Bestuur Benedictusparochie

Palmpasen optocht door Lithoijen

Na de wijding van de palmpasenstokken door kapelaan Willem Renders vertrokken de kinderen in een kleurrijke optocht vanaf Avanti naar de kerk voor de gezinsviering van Palmpasen.

De kinderen hebben in de spaardoosjes het mooie bedrag van €103,66 bij elkaar gebracht voor Zambia.

Iedereen bedankt!

 

 

Op bezoek bij de molen in Geffen

Op woensdag 7 maart hebben we gezellig met zijn allen in de klas gegeten.

Daarna zijn we naar de molen in Geffen geweest we mochten in de molen helemaal naar boven klimmen en dat was best hoog.  Daar vertelde de molenaar hoe het allemaal in zijn werk gaat in de molen als de wieken gaan draaien, deze middag waaide het niet hard dus de wieken gingen niet goed rond.

De molenaar vertelde hoe het meel hier word gemaakt en hoe de meel zakken naar beneden gaan. Ook hebben we aan het meel mogen voelen.

Het was ook leuk om de molen van binnen te zien.

Groetjes Max Boeijen

  


GEVRAAGD: MENSEN VOOR DE WERKGROEP COMMUNICATIE

Het bestuur van de parochie H. Benedictus is op zoek naar inwoners uit Lithoijen en Teeffelen die mee willen denken in hun werkgroep communicatie.

Dit houdt onder andere in:
Beheren en onderhouden van de parochie website
Het uitbrengen van nieuwsbrieven
Invullen van Social media

Op vrijdag 2 maart om 13.30 uur is er een eerste bijeenkomst in de pastorie van de H. Hartkerk in Kromstraat 107, 5345 TN Oss. Als dit iets voor u is of u meer informatie wenst bent u daar vrijdag a.s. van harte welkom.

Voor meer informatie of om je aan te melden kun je contact opnemen met Mevrouw Willie Remmerswaal ( secretaris van het bestuur) Email: fam.e.remmerswaal@caiway.nl

Kunt u op 2 maart niet aanwezig zijn maar heeft u wel interesse in deze taak voor onze parochie laat het dan even weten

Vriendelijke groeten,

Willie Remmerswaal
Namens het bestuur van de Parochie Heilige Benedictus

Uitje vormsel naar de Abdij van Berne

Op 24 januari zijn we naar de Abdij in Heeswijk geweest. 

Na school gingen we eten en daarna meteen naar school omdat we daar opgehaald werden. We reden best lang maar het was leuk. Toen we in de Abdij waren kregen we als eerst uitleg van de belangrijkste man en dat was best interessant. Toen kregen we een rondleiding.

We hadden alle dingen gezien die we wouden zien. We gingen als eerst naar buiten en dat was heel mooi. We zagen de bierbrouwerij en de abdij van buiten ik zag ongeveer drie delen. Toen gingen we naar binnen daar gingen we eigenlijk heel de abdij rond en toen kwamen we aan in het gedeelte van de kerk dat was heel mooi en de meesten vonden de oude bouwstijl mooier.

Wat mij het meest opviel dat ze een beeld van iemand anders hadden bewerkt tot een beeld van Augustinus. En daarvan hadden ze gezegd dat dat een beeld van de broer van de Sint was. Ook hebben we op een soort van blok gezeten want anders als er een echte mis was zou je lang moeten staan.

En daarna gingen we langs de schilderijen van alle belangrijke personen.

Dus het was een geslaagde dag.

Marinus

 

De abdij.

We zijn samen met de pastoor en moeders naar de abdij gegaan. Daar hebben we met een man gesproken. Die vertelde over de boeken die ze hadden en die ze kregen .

Daarna gingen we met een man naar de kerk daar had hij uitgelegd waarvoor alles was.

Ook hebben we schilderijen van mensen gezien die in de abdij iets belangrijks hebben gedaan.
Het was een gezellige middag.

Ramon

                

Restauratie kerkhofmuur

Beste parochianen

De monumentale kerkhofmuur zal worden gerestaureerd.

Het gaat om de muur vanaf de poort op het Prelaat van de Bergplein tot aan de poort in de Dorpsstraat. Het werk zal bestaan uit: het uithakken van voegwerk en het metselwerk herstellen. Daarna zal de muur opnieuw gevoegd worden. Dit gebeurt zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van het kerkhof. Daar waar nodig zullen de graven zorgvuldig worden afgedekt.

Deze werkzaamheden zullen direct na de carnaval aanvangen. De restauratie zal naar verwachting ongeveer 4 á 5 weken gaan duren.

Vriendelijke groet,
Frans Ceelen

Bezoek van de vormelingen aan de kerststal van de St. Jan

Naar de Sint Jan

Als eerst gingen we verzamelen bij de school in Lithoijen. Als iedereen er was dan gingen we naar de school waar kapelaan Renders heeft gezeten. Daarna kregen we daar buiten een rondleiding.Toen we met de rondleiding klaar waren mochten we naar de St. Jan toe, en daar gingen we de kerststal bekijken. Iedereen vond het heel mooi, als we daar waren geweest gingen we eerst een kaarsje bij Maria aansteken. Daarna gingen we op een terrasje een Bossebol en warme chocolademelk drinken met elkaar. Toen iedereeen alles op had gingen we weer verder waar kapelaan Renders op school heeft gezeten, daar kregen we een rondleiding maar dan van de binnenkant. Als eerste gingen we kijken bij een soort kerkje, Waar de jongens elke ochtend en avond bidden en als je daar mee klaar bent in de avond, ging je lekker met alle andere jongens eten. Als je klaar was met eten dan kon je ervoor kiezen om op je kamer te gaan zitten of in de bieb een boek te gaan lezen of met elkaar TV kijken of gewoon lekker met elkaar praten over hoe de dag was gegaan. Daarna gingen we in de eetzaal kijken en die was heel groot. Toen we daar klaar waren gingen we naar buiten em gingen we kijken naar een soort riviertje waar ook rondvaartboten varen. En toen liepen we naar de parkeerplaats en reden met de auto's terug naar huis.

Het was erg leuk om de St. Jan eens van een andere kant te bekijken.

groetjes Myrna Verhoeven

 

Woensdagmiddag 20 december 2017 zijn we met alle vormelingen naar de kerststal gaan kijken in de Sint-Jan. Dit is een heel bijzondere kerststal met allemaal opgezette dieren. Van een grote kameel tot een kleine kip, het stond er allemaal. De opgezette pony vond ik wel zielig. Bij de ingang stond een engel en als je dan geld in haar bakje deed, knikte de engel met haar hoofdje. Op de route door de kerk stond nog een soort wensput waar we ook geld in mochten gooien en een wens doen. Daarna zijn we nog een kaarsje aan gaan steken bij de beschermvrouw van Den Bosch, onze Zoete Lieve Vrouwe en hebben we samen het gebed wat aan de muur hing opgezegd.

Als verrassing zijn we daarna een Bossche bol met warme chocolademelk gaan eten en drinken. Daarna zijn we naar de wenskerstboom op het plein bij de schaatsbaan geweest. In deze kerstboom hingen allemaal boodschappen en wensen van mensen aan en voor hun overleden dierbaren.

Vanaf de kerstboom zijn we naar de oude school van onze pastoor gegaan waar hij heeft geleerd om priester te worden. We hebben aan de buitenkant gezien in welke kamer hij toen woonde. Om binnen te komen moesten we aanbellen. In een grote hal moesten we een trap oplopen met allemaal beelden, dat waren de apostelen. Op weg naar de kapel mochten we nog even in de bibliotheek gaan kijken. In de kapel kregen we uitleg over de biechtstoel en over een speciaal plekje vooraan in de kapel. Daar vooraan stond een glazen kistje met daarin een druppel bloed van de heilig verklaarde paus Johannes Paulus.

Alles bij elkaar was het een hele leuke middag.

Groetjes Geke

Klik hier voor de foto's van het bezoek aan de kerststal van de St. Jan


Opbrengst acties in september/ oktober en december

Op donderdag 21 december heb ik een bezoek gebracht aan onze nieuwe penningmeester Peter van Iperen. Een prettig onderhoud, waarin op al mijn vragen een bevredigend antwoord is gegeven.

Opbrengst acties
Omdat we in september/ oktober nog een verlate kerkbalansactie en een donateuractie hebben gehouden vond ik het nodig en wenselijk dat we van de opbrengst van die acties op de hoogte werden gesteld. In de viering van 30 december werd mededeling gedaan van die opbrengst:

Actie kerkbalans €985 en donateuractie €400,--, (Ook werd meegedeeld dat de opbrengst van de kerstverkopen €365,-- was.)

Al degenen die hieraan bijgedragen hebben hartelijk bedankt. De opbrengst van de donateuractie is verdeeld over de 6 organisaties, waaraan ook in het verleden de opbrengst werd overgemaakt en wel in dezelfde verhouding als in 2016.

Vergelijking met voorgaande jaren laat zien dat de actie kerkbalans in het verleden jaarlijks ongeveer € 12000,-- opbracht en dat het niet doorgaan van deze actie op de normale manier jaarlijks dus ruim 10000 aan lagere inkomsten voor de parochie geeft.

Ook de donateuractie bracht in 2016 ongeveer € 1200, -- op en nu dus slechts het derde deel daarvan. Hopelijk laat ieder die niet of in mindere mate met deze actie heeft meegedaan zijn betrokkenheid met armoede en andere problemen wereldwijd op een eigen manier zien, waardoor deze organisaties niet te lijden hebben onder onze zwakke organisatie.

Wim Verhoeven

Oecumenische viering Lith op 21 januari

Op zondag 21 januari 2018 is er in de Lambertuskerk in Lith om 16.00 uur een oecumenische viering in het kader van de bidweek voor de eenheid.

Voorgangers zijn: waarnemend dominee Scarlett Lerrich,
en de pastores Sipko van der Vinne en Jacques Janssen.

 

U bent allen van harte welkom bij deze oecumenische viering.

Gezinsviering Eerste Kerstdag

De gezinsviering op eerste kerstdag is prima verlopen. Fijn dat de kerk weer zo mooi vol zat.

In een mooie kerstsfeer ging diaken Renders deze dienst voor terwijl de Norbertoontjes hun kerstliedjes zongen en het kerstverhaal uitgebeeld werd door de kinderen.

Het was een goede start van deze feestelijke tijd.

Klik hier voor enkele fotos

Oefenen voor het Kerstspel op Eerste Kerstdag 10.00 uur

Er wordt al enthousiast geoefend voor het kerstspel op 1e Kerstdag.

Kinderkoor de Norbertoontjes en de spelers geven u al een voorproefje.

We zien u graag om 10.00 uur in de H. Remigiuskerk in Lithoijen.

 

Klik hier voor nog een aantal foto's

Concertviering en Kerstverkoop Remigiuskerk

Zilveren koorjubileum Joke Liefkens

Tijdens de viering van 26 november 2017 werd er aandacht geschonken aan het 25-jarig koorjubileum van Joke Liefkens.

Vele familieleden waren aanwezig om dit mee te maken. Bijzonder was de komst van de 89-jarige vader uit Vinkel. Joke was zeer verguld met zijn aanwezigheid.

Joseph Holl sprak een dankwoord uit voor haar inzet. Naast het zingen in het Benedictuskoor en enige tijd in Voices of Spirit, bracht hij hulde aan de vele activiteiten die Joke voor de kerk doet.

Aan het eind van de bijeenkomst werd haar, door Riek Arts, ons oudste koorlid, de zilveren erepenning van de Nederlandse Gregorius Vereniging opgespeld. Een erediploma, een envelop met inhoud en bloemen maakten de hulde compleet.

Na de viering was er gelegenheid om Joke te feliciteren en natuurlijk werd er koffie geschonken.

Teeffelen beleefde een fijne viering.

Klik hier voor de foto's van deze gebeurtenis

Open Kerkendag 2017 Teeffelen

Zondag 26 november tussen 13.00 – 17.00 uur was de H. Benedictuskerk te Teeffelen open om een bijdrage te leveren aan de Open Kerkendag 2017.

Er was een leuk programma in elkaar gezet. Tussen 13.00 en 14.00 uur zong het Benedictuskoor, met tussenpozen, kerkelijke liederen. De Voices of Spirit had graag meegedaan, maar aan de intocht van Sint Nicolaas werd toch de voorkeur gegeven, begrijpelijk omdat er veel jonge moeders lid van zijn.

Op diverse tijden bespeelde Richard de Beer het oude Van Deventerorgel.

Op gezette tijden werd er aan de bezoekers informatie verstrekt over de geschiedenis van het dorp, de geschiedenis van de kerk en uitleg gegeven over de aanwezige kunstschatten in de kerk.

Voor iedere bezoeker was er koffie met een versnapering. Een klein boekje met wetenswaardigheden over het dorp en de kerk werd aan iedereen verstrekt. Vele vrijwilligers waren op diverse fronten actief om deze middag te laten slagen.

Tegen twee uur kwam een touringcar vol met belangstellenden de kerk bezoeken. Zij waren over het algemeen enthousiast over de verschillende activiteiten, bijzonderheden en de ontvangst in onze kerk. In totaal brachten ongeveer 130 mensen een bezoek aan ons mooie kerkje.

Een zeer geslaagde middag.

 

Bekijk hier de foto's van deze gebeurtenis

Paaskaarsen uitgereikt aan Piet van Lent en Theo Jetten

Meer dan 30 jaar waren Piet van Lent en Theo Jetten vrijwilligers voor de Remigius Parochie Lithoijen. Op 16 november 2017 namen zij definitief afscheid van de “Groengroep” waarin ze zo lang actief zijn geweest. Zij zorgden er samen met andere vrijwilligers voor dat het kerkhof er altijd weer keurig bij lag, onkruid werd gewied en het groen rondom de kerk goed werd bijgehouden. Lekker in de buitenlucht en tijdens het schoffelen werden de nieuwtjes in Lithoijen besproken. Hent Hol zorgde dan altijd voor een kopje koffie met een appelflap.

In zijn dankwoordje memoreerde Frans Ceelen de diverse pastoors waaronder ze in die tientallen jaren “gewerkt” hebben. “Ze zijn in het ”groen” gezet, maar nu willen we Piet en Theo in het zonnetje zetten”. Samen met hun echtgenotes Dien en Truus kregen ze felicitaties, een attentie en een mooie bos bloemen.

Daarna kwam er nog een onverwachte verrassing. Uit handen van pastoor Janssen, ontvingen Piet en Theo als blijk van grote waardering voor hun inzet voor onze parochie, ieder een Paaskaars. Pastor Janssen gaf een mooie uitleg over de betekenis van de afbeeldingen op de kaarsen die in 2014 en 2015 in de kerk van Lithoijen hebben gebrand. De paaskaars symboliseert het licht van de verrezen Jezus Christus, een teken van leven, licht en warmte. Laten we door de inzet van al onze vrijwilligers het vuur van de paaskaars brandend houden.

Bekijk enkele foto’s op onze website: www.remigiusbenedictus.nl

Sint Maarten 4 november 2017

Zaterdag 4 november 2017 om 19.00 uur is er een gezinsviering in de H. Remigiuskerk in Lithoijen. Het thema is Sint Maarten.

Het verhaal van Sint Maarten gaat over een soldaat die zo goed was zijn mantel te delen met een bedelaar die niets had. Sint Maarten is ook een feest van het licht.

Graag nodigen we jullie uit om met de lampion om 18.30 bij Avanti te zijn. Hier krijgen jullie de lichtjes voor de lampions. We gaan dan in optocht met de verlichte lampions naar de kerk voor we samen luisteren, lezen en zingen. We hopen op een grote opkomst.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Gezinsvieringen

Eerste H. Communie 2018

We vinden het heel fijn dat we nieuwe vrijwilligers hebben gevonden voor de werkgroep Eerste Communie. Oijen, Teeffelen en Lithoijen zijn hierin nu goed vertegenwoordigd.

De groep is heel enthousiast en de eerste voorbereidingen zijn al gestart. De Eerste H. Communie voor de kinderen uit Lithoijen, Oijen en Teeffelen wordt gevierd op Hemelvaartsdag 10 mei 2018.

Op maandag 6 november om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst voor ouders in de Koenraadtzaal in Lithoijen. De uitnodigingen zijn al verstuurd.

Heeft u een kind dat de Eerste Communie wil doen en u heeft geen uitnodiging ontvangen, dan bent u van harte welkom.

Werkgroep Eerste Communie

Afscheid pastor Jacques Janssen in Teeffelen

Op zondag 15 oktober hebben we in de Kerk van Teeffelen Pastor Jacques Janssen bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren bij het voorgaan in de eucharistievieringen in Teeffelen.

Door de samenvoeging met andere parochies is kapelaan Renders onze vaste voorganger geworden in de eucharistievieringen en zal (behoudens een uitzondering Pastor Janssen niet meer voorgaan in de vieringen in Teeffelen.

Dat wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan en hebben de Pastor uitgenodigd om hem te bedanken en op gepaste manier afscheid van hem te nemen.

Pastor Janssen deed zelf de viering (geruild met kapelaan Renders). Na de viering werd de Pastor bedankt voor zijn inzet in onze kerk. De Pastor kreeg als cadeau een boek (150 psalmen vrij; Huub Oosterhuis) een geldbedrag en een bos bloemen.

Na de viering was er koffie kreeg een ieder de gelegenheid om de Pastor te bedanken.

 

Klik hier voor meer foto's van deze gebeurtenis

Donateursactie waarvoor?

MIVA

Miva steunt projecten van mensen die zich inzetten voor mensenrechten met vervoers- en communicatiemiddelen zodat het bereik wordt vergroot en meer mensen geholpen kunnen worden. Het afgelopen jaar hielp zij pioniers met 294 vervoers- en communicatiemiddelen. Deze pioniers zetten zich in op terreinen van vrouwenrechten, rechten van kinderen gezondheidszorg en onderwijs en dat vaak in zeer afgelegen gebieden.


CORDAID ?

Cordaid werd opgericht in 2000 toen een aantal Nederlandse hulporganisaties hun krachten bundelden. Zo maken Mensen in nood en Memisa deel uit van Cordaid. ?


MENSEN IN NOOD

Gericht op noodhulp voor, tijden en na de ramp, waarbij vooral aandacht voor de meest kwetsbaren. De allerarmsten worden altijd het hardst getroffen en ze leven vaak in kwetsbare gebieden. In 2015 werden meer dan 1 miljoen mensen geholpen met voedsel, drinkwater, onderdak en hygiëne p dit moment worden herstelprogramma’s gesteund in meer dan 16 landen.


MEMISA (Cordaid)

De missie van Memisa is het bevorderen van de gezondheidszorg en zij vechten tegen armoede en onrecht. Ook de meest kansarmen hebben fundamenteel recht op gezondheidszorg. Memisa is opgericht in in 1925 en richtte zich oorspronkelijk op Nederlandse missionarissen in Afrika. Tegenwoordig ligt heel veel nadruk op kennisoverdracht aan lokaal opgeleide mensen, de basisgezondheidszorg in ziekenhuizen en voorlichting aan de bevolking over malaria, TB, aids, moeder- kinderzorg en hygiëne.

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS

Het thema van dit jaar is “Geloven in de kracht van de ander”. WNM ondersteunt financieel honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Daardoor zetten zij zich nog meer in voor anderen. Zij geloven in de kracht van kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven.


IKV/PAX CHRISTI (Vredesweek)

IKV/Pax Christi is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Ze proberen te bemiddelen in conflictgebieden. Dat kan op laag niveau, bijvoorbeeld tussen twee dorpen, maar ook op hoog niveau zoals lobbyen bij de VN. Op dit moment wordt er gewerkt in 14 landen. Gewerkt wordt vanuit een christelijke traditie. Om het werk goed te kunnen doen is het belangrijk om niet te oordelen over verschillende geloven en waarden van mensen. Zo kunnen ook Moslims bij hen werkzaam zijn.


WERELMISSIEDAG

Oktober is de wereld-missiemaand met daarin de wereld-missiedag voor kinderen en de wereldmissiezondag.. Missio (pauselijke missiewerken) organiseert dat. Dit jaar gaat de aandacht vooral uit naar Burkina Faso, zo genoemd sinds 1984 (voorheen Opper Volta). De naam betekent “land van de oprechte mensen”. Aandacht gaat uit naar het voorkomen van gedwongen huwelijken, hekserij, waardoor mensen uit de gemeenschap worden gestoten en de wantoestanden voor kinderen en jongeren in de goudmijnen.

Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van: de Rooms-Katholieke Kerk, De Protestanse Kerk Nederland en de Oud-Katholiek Kerk.

Al bijna 25 jaar (sinds 1973) doen zij gezamenlijk een beroep op hun leden om financiële steun. De actieperiode van kerkbalans is jaarlijks einde januari. In 2016 hebben we in Lithoijen geen actie gehouden en in 2017 is het er ook nog niet van gekomen. Alle reden om daar aan het einde van het jaar toch nog aan te denken. Het thema van 2017 is “De Kerk Verbindt”. Mogen we dat ook dit jaar nog ervaren.

P.S. In het dorpennieuws staat bij kerkbalans het rekeningnummer vermeld met een klein foutje.
De letters RABO moeten worden tussengevoegd.

Zahed Nurin spreek bij eucharistieviering op het dorpsplein

Zaterdagavond is er, voorafgaand aan het evenement 'woodstock op het plein', een Eucharistieviering op het dorpsplein. Een onderdeel van de viering is de inleiding die zal worden gehouden door Zahed Nurin.

Zahed is als vluchteling vanuit Afghanistan in Nederland terecht gekomen. Hij vertelt op boeiende wijze hoe hij dit heeft ervaren en hoe hij een plaats heeft gekregen in de Nederlandse maatschappij.

Hij heeft een boek geschreven met als titel "bitterzoete thee." Dit boek is gebaseerd op een waar gebeurd familieverhaal waar Zahed autobiografische elementen in heeft verwerkt. Met dit boek wil hij iets terug geven aan zijn ouders en aan Nederland. Hij is opgegroeid in Afghanistan, studeerde rechten in Rusland en vond hier, na gevlucht te zijn uit Afghanistan, een nieuw thuisland.

Na afloop van de dienst kunnen belangstellenden vragen stellen aan de spreker.
Bij slecht weer wijken we uit naar de Remigiuskerk.

Iedereen is van harte welkom.

1e eucharistieviering kapelaan Renders in Lithoijen

Zaterdag 29 juli 2017 om 19.00 uur wordt de euchartistieviering in Lithoijen verzorgd door kapelaan Willem Renders.

Het is de eerste keer dat de kapelaan in onze kerk voor zal gaan. We wensen hem een prettige en goede viering toe.

Na afloop van de viering willen we met alle aanwezigen graag een kopje koffie of thee drinken achter in de kerk. Dat is inmiddels een vast gebruik ter herinnering aan pastoor Smits.

Voor kapelaan Renders is het een mooie gelegenheid om zijn parochianen uit Lithoijen te ontmoeten en voor ons een prettige manier om hem te leren kennen

Hopeljk zijn er morgen veel parochianen hierbij aanwezig .

Opvolging gezocht

Na de Eerste H. Communie van mijn oudste dochter, nu alweer 15 jaar geleden vroeg pastoor Smits aan me of ik zin en tijd had om me in te zetten voor de organisatie van de Eerste H. Communie. Tijd had ik eigenlijk niet maar ik vond het toch belangrijk om me in te zetten voor de parochie. Zo maakte ik korte tijd daarna deel uit van het werkgroepje 1e communie. Samen met de pastoor en de school deden we de voorbereiding en de organisatie door de Eerste Communie. Later kwam daar ook de voorbereiding voor het H. Vormsel bij.

In de loop van de tijd veranderden er een aantal zaken. De catechese m.b.t. communie- en vormselvoorbereiding werd niet meer door school georganiseerd. We vonden gelukkig vrijwilligers die bereid waren om deze lessen en begeleiding van de kinderen over te nemen. Door het overlijden van pastoor Smits moesten we als werkgroep een aantal initiatieven zelf nemen en kwam de volledige organisatie op onze schouders te liggen. Soms was dat moeilijk maar ook een uitdaging. Met veel plezier en enthousiasme heb ik zaken georganiseerd, vastgehouden, opgepakt en geregeld.

Maar na 15 jaar is er voor mij tijd gekomen voor nieuwe uitdagingen en heb ik besloten om m.i.v. het nieuwe schooljaar te stoppen met mijn werkzaamheden m.b.t. communie- én vormselvoorbereiding voor onze parochie.


Graag wil ik hierbij een oproep doen voor nieuwe vrijwilligers voor de werkgroepen Eerste Communie én Vormsel. Er zijn betrokken enthousiaste ouders of vrijwilligers nodig waaraan ik deze taken kan overdragen, zodat kinderen in onze geloofsgemeenschap hun Communie en Vormsel kunnen blijven vieren. Vind je dit belangrijk en ben je geïnteresseerd neem gerust contact met me op. tel. 0652365938 of mail theoenlyon@ziggo.nl

Graag wil ik hierbij iedereen bedanken waarmee ik al die jaren mooie bijeenkomsten heb gehad, goede contacten heb gelegd en prachtige vieringen heb gemaakt. De vrijwilligers van de werkgroep, de ouders van de communicanten en vormelingen en de voorgangers. Natuurlijk ook hartelijk dank aan alle communicanten en vormelingen. Ik heb van hun enthousiasme al die tijd genoten.

Hartelijke groeten
Lyon Prinssen

Gezinsviering afsluiting schooljaar


Zaterdag 01 juli om 19.00 uur, vieren we in de H. Remigiuskerk in Lithoijen de afsluiting van dit schooljaar. We denken terug aan het afgelopen jaar en maken alle plannen voor de vakantie.
Het is een mooie gezinsviering waarbij alle kinderen met hun ouders welkom zijn.
Samen met ons kinderkoor de Norbertoontjes maken we er een mooie viering van.

 

We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen

Enkele foto's van de voorbereiding eerste H Communie 2017

Hier vindt u enkele foto's van de voorbereiding op de Eerste H. Communie. Het zijn foto's van het bezoek aan de bakker (met dank aan de gastvrijheid van bakkerij Harrie en Marga de Poot), de picknick en van het oefenen voor de Communieviering.

De Eerste H. Communieviering op Hemelvaartsdag 25 mei  in de St. Servatiuskerk in Oijen is erg goed verlopen. De foto's van deze viering komen later ook op deze website.

Hartelijk dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft.

Gefeliciteerd aan alle communicanten uit Teeffelen, Oijen en Lithoijen!

Mededeling en Oproep voor oprichting locatieraad

Maandagavond 22 mei 2017 hadden we een liturgieplanningvergadering, waarin voor het komende halfjaar geen vieringen ingepland zijn waarin leken voorgaan. Het ziet ernaar uit dat deze viering van vanavond voorlopig de laatste viering is waarin ik met een lector voorga. Het was in de tijd van Bernard Kersten, zo’n 25 jaar geleden, dat we begonnen met woord- en gebedsdiensten, een vorm van vieren, die oecumenisch is van karakter en nooit van hogerhand kan worden verboden.

Bij die planningvergadering waren ook aanwezig de nieuwe waarnemend pastoor Frits Ouwens en onze nieuwe kapelaan Willem Renders. Fijn dat ze erbij waren, we hebben wat informatie uitgewisseld en de planning tot Kerstmis grotendeels vastgesteld. Ook diaken Jan Renders, Pater Bernard Kersten, pastor Jacques Janssen en pater Theo van Adrichem zijn ingepland, met name in Oijen en Lithoijen.

Pastoor Ouwens komt daadkrachtig over en Willem Renders liet merken nog weinig ervaring te hebben, hij is pas twee jaar priester, maar hoopt hier vruchtbaar te kunnen werken, wel gesteund door pastoor Ouwens. Mij werd duidelijk dat bestuurlijke inzet van leken heel belangrijk wordt, want zonder die inzet raken pastoor en kapelaan ondergesneeuwd door de grote hoeveelheid werk die op hen wacht en door het dalend aantal gewijde voorgangers zal dat alleen maar erger worden.

Het is daarom van het grootste belang dat in onze geloofsgemeenschap Lithoijen , die nu een beetje stuurloos is door het opheffen van de parochie en het ontslag van het kerkbestuur, 3 tot 5 personen gevonden worden die een locatieraad vormen. Deze locatieraad zal als taak hebben o.a.:
- aanspreekpunt voor werkgroepen bij problemen of vragen
- aanspreekpunt voor het kerkbestuur van de nieuwe parochie St Benedictus
- aanspreekpunt voor de pastores
- regeling van technische zaken

Problemen die op korte termijn om een oplossing vragen
- de MOV groep behoeft versterking
- de werkgroepen vormsel en 1e communie en de vormsel-plusgroepen worden jaarlijks vernieuwd. Overleg is nodig
- De actie kerkbalans heeft in onze gemeenschap al twee jaar niet meer plaats gevonden. Een inhaalslag is nodig.

Niets doen en afwachten tot we vanuit Rome antwoord krijgen op bezwaarschriften vind ik geen optie. Ik stel voor om na deze viering samen koffie te drinken in de Koenraadtzaal en dat voorlopig elke laatste zaterdag van de maand te doen. Mogelijk groeit er iets uit die “koffiecontacten”.

Enige maanden geleden is er al een vergadering geweest over zo’n locatieraad en er zijn/ worden personen benaderd. Het is dus niet zo dat er niets gebeurt, maar het is wenselijk dat op korte termijn zo’n raad gerealiseerd wordt zodat onze nieuwe kapelaan praktisch en vruchtbaar aan de slag kan.

Het zou een goede zaak zijn, denk ik, als de groep “verontrustten”, de oude kerkbestuursleden en de ridders van Balean contact opnemen met elkaar; de Koenraadtzaal leent zich daar goed voor, want Hent zorgt dat er altijd koffie is.

Wim Verhoeven

Nieuws vanuit het bestuur H. Benedictus

In dit nieuws vanuit het bestuur een bericht van de waarnemend pastoor Ron van Hout. Dit gaat over de opvolging in onze parochie. En u leest informatie over de mistijden vanaf 1 juli 2017.

Bericht van waarnemend pastoor Ron van Hout

Beste parochianen van de H. Benedictusparochie,

Met ingang van 1 juni 2017 zal deken Frits Ouwens benoemd worden als waarnemend pastoor van de parochie H. Benedictus. Hij volgt mij als waarnemend pastoor op vanwege mijn vertrek naar het bisdom Groningen-Leeuwarden. Per 1 juli 2017 (een maand later) wordt Willem Renders benoemd als kapelaan. Hiermee wordt voorzien in de vacature die was ontstaan na het vertrek van kapelaan Kuis.

Op maandagavond 8 mei heb ik het parochiebestuur van dit besluit van mgr. De Korte op de hoogte gebracht, nadat ik eerder met beide priesters persoonlijk heb gesproken.

Kapelaan Renders zal in de pastorie van de H. Hart in Oss gaan wonen (de verhuizing zal in juni plaatsvinden). Met ingang van 1 juli zal er ook een nieuw liturgisch rooster ingaan waarover al intern is gesproken.
Kapelaan Renders zal in principe in dit schema drie van de vier missen voor zijn rekening nemen. De berichtgeving hierover naar de parochianen gebeurt door het bestuur.

Deken Ouwens is pastoor van parochie De Goede Herder (Heesch) en zelf pastoraal vooral actief in Nistelrode en Vorstenbosch. Tevens is hij gedelegeerde van de bisschop voor kerkelijke kunst.

Kapelaan Renders is sinds zijn priesterwijding werkzaam in de Willibrordusparochie in Oss, waar sinds 1 mei een nieuwe pastoor is gekomen.

Tevens maak ik de benoeming bekend van Peter van Iperen als penningmeester van de parochie en Willie Remmerswaal als secretaris. Beide zijn uit Oss afkomstig.

Ik wens allen een vruchtbare samenwerking en hoop vanuit Groningen nog eens iets te horen.
Alle goeds.

Ron van den Hout
waarnemend pastoor H. Benedictusparochie
vicaris-generaal bisdom ‘s-Hertogenbosch

 

Tijden van de vieringen in de kerken.

Er is nu duidelijkheid over het aantal en over de tijden van de zondagsvieringen (inclusief de zaterdagavond) in de parochie H. Benedictus. Het was ook onderdeel van de fusiebesprekingen. Ook is het besproken met de oud besturen bij de rondgang van het bestuur in februari/maart van dit jaar.
Dit schema wordt ondersteund door het bestuur.

Vanaf het weekend van 1-2 juli 2017 zullen de tijden als volgt zijn:

   •    Maren-Kessel zaterdag 18.00 uur
   •    Lith zondag 10.00 uur
   •    Lithoijen zaterdag 19.00 uur
   •    Oijen zaterdag 19.00 uur
   •    Teeffelen zondag 9.00 uur
   •    H. Hart te Oss zondag 10.30 uur

De uitgangspunten zijn:

   -    1 (eucharistie)viering per kerk
   -    Pastoor Van der Vinne doet in principe de vieringen in Maren-Kessel en Lith
   -    De kapelaan Renders kan per weekend 3 vieringen doen
   -    We vragen dan voor zaterdag 19.00 uur nog een assistent voor Oijen of Lithoijen


Activiteiten in onze parochie:

Orgel concert in Teeffelen

De Orgelkring F.C. Smits organiseert een orgelconcert. Op 11 juni a.s. om 16.00 uur in de Benedictuskerk van Teeffelen. Er wordt gespeeld op het historische Van Deventer-orgel in de Benedictuskerk van Teeffelen. Met als organist Mark van Platen uit Ravenstein.

U bent van harte welkom.


Vragen?

Heeft u vragen aan het bestuur, u wilt iets vertellen dat u als parochiaan bezig houdt of u heeft een activiteit in uw kerk : laat het ons weten. U kunt uw bericht schrijven aan:

Parochie H. Benedictus, Kromstraat 109, 5345 AB in Oss.
Telefoon: 0412-62 21 15 (overdag Van 9.00 uur tot 16.00 uur) 
E-mailadres: heilighart@home.nl

Brief van waarnemend pastoor Ron van den Hout

Maandag 20 maart werd ik door de nuntius Aldo Cavalli gebeld. Hij wilde een afspraak ‘as soon as possible’. Hij bezocht mij op de pastorie in Hedel de dag erna. Ik begreep wel dat het niet om een parochiekwestie ging, maar was toch ook wel benieuwd. Hij bracht de boodschap mee van de paus – en dat staat er eigenlijk al heel stellig – dat deze mij tot bisschop van Groningen-Leeuwarden had benoemd. De nuntius vroeg van mij een antwoord. Ik probeerde wel een gesprek op gang te brengen over mijn twijfels dat ik uit het vertrouwde Brabant naar een onbekend deel van het land zou moeten, dat ik ver van mijn familie en vrienden zou komen te wonen. Ik probeerde te achterhalen wat hij van het bisdom wist, maar ik voelde wel aan dat deze opwerpingen er niet echt toe deden. De dag erna heb ik hem laten weten dat ik de benoeming wilde aanvaarden.

Misschien begrijpt u dat ik in eerste instantie wel enige aarzeling voelde, maar ik voelde me ook gewaardeerd en bevestigd. Inmiddels ben ik zover dat ik graag naar het Noorden ga, naar de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en naar de Noord-Oostpolder. Ik heb het niet gezocht, het komt voorbij, het wordt me gevraagd, men acht mij geschikt. Ik ben de paus en de nuntius dankbaar voor het vertrouwen dat in mij gesteld wordt.


Met deze benoeming komt er een einde aan mijn pastorale en bestuurlijke werkzaamheden in het Bossche bisdom, dus ook aan mijn benoeming als waarnemend pastoor van de parochie H. Benedictus te Oss. Vanaf 1 mei 2016 was ik van vier van de gefuseerde parochies al waarnemend, vanaf 1 januari 2017 van de hele nieuwe parochie. Het was een enerverende periode met weerstanden tegen de fusie en met een uittredende priester. Desondanks ben ik steeds graag gekomen om met u de liturgie te vieren en vergaderingen bij te wonen. Dat ging ook goed. Iedereen werkte mee en begreep het belang. Daarvoor wil ik eenieder bedanken.

Van het bisdom Groningen-Leeuwarden weet ik weinig. Ik ken een paar namen van priesters die ik ooit ontmoet heb. We zijn met de dekens van Den Bosch een paar dagen te gast geweest en toen ook door mgr. De Korte ontvangen. Dokkum, Schiermonnikoog, de stad Groningen. We hebben als dekens daar een goede indruk aan over gehouden. Ik hoop het hele bisdom het komende jaar beter te leren kennen. Ik ga uiteraard een rondgang maken langs de 19 parochies. Ik laat me graag informeren.

Ik heb als wapenspreuk gekozen: In exilio spes. In de ballingschap is er hoop. In een van de eucharistische gebeden komt voor: “Bevestig uw Kerk die in ballingschap is. maak haar één in liefde en geloof”. Het thema ballingschap is in mijn colleges Oude Testament dikwijls aan de orde gekomen. Moeilijke perioden zijn altijd een fase in de hele heilsgeschiedenis. Israël is ook door de ballingschap heen gekomen, omdat het bereid was opnieuw naar God op zoek te gaan. En Jezus is door de dood heen gegaan naar de verrijzenis.

Ik laat mgr. De Korte met problemen achter die hij met zijn staf zal moeten oplossen. Een daarvan is de pastorale invulling van onze parochie. Het zou goed zijn als er iemand komt die het gezicht kan zijn en die eenheid en samenhang brengt. Ik ga geen officieel afscheid nemen, maar ben uiteraard wel bereid om na de wijding een keer een pontificale mis te komen doen. Ik wil u danken voor de medewerking en uw inzet voor het kerkelijk leven. Ook wens ik pastoor Van der Vinne en de bestuursleden wijsheid bij hun verantwoordelijkheden, en u als kerkgangers en vrijwilligers alle goeds.

Ik zal vanuit het Noorden goede herinneringen koesteren en in gebed met u verbonden blijven.

Ron van den Hout,
waarnemend pastoor 22 april 2017

Jaarlijkse Mariabedevaart naar Den Bosch 28 mei

Dit jaar is de bedevaart op zondag 28 mei. Het is dit jaar de 15e keer, het derde lustrum.

Einde mei moet het wel mooi weer zijn en we hopen dan ook op een mooie deelname.
Vertrektijd wandelaars 5.15 uur en fietsers 8.00 uur, bij de kerk.

De viering in de St Jan begint om 10.00 uur.
Na afloop van de viering proberen we gezamenlijk (voor eigen rekening) koffie te drinken.

Namens het comité "bedevaart Lithoijen, Teeffelen"
Ignatia Baijens (tel. 481590 en e-mailadres: ignatiabaijens@msn.com)
Wim Verhoeven (tel. 481335 en e-mailadres: Wimjokeverhoeven@hotmail.com)

P.S. Dus: ook graag doorgeven als u met de auto gaat, maar…….. Opgegeven of niet, ieder mag mee.

Communicanten bezoeken molen in Geffen

Op 19 april zijn de communicantjes naar de molen in Geffen geweest. Maria van Grunsven heeft daar een kort verhaaltje over geschreven.                                                                                                                                                                                                 We zijn naar de molen geweest.De molen is in Geffen. Het was een oude molen. We kregen een uitleg. We mochten aan een touw treken, dan kon je de wieken remmen. We mochten aan een balk duwen, dan gingen de wieken een andere kant op. En we kregen een molensteen te zien en het waaide hard dus het graan werd snel gemaald !!!!!!!!!!!!! groetjes Maria.

Klik hier voor enkele foto's

Beroepschrift aan de Signatura

Beste parochianen,

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het Dorpennieuws is het bezwaarschrift bij de Congregatie voor de Clerus tegen de parochiefusie niet ontvankelijk verklaard omdat de wettelijke termijn waarbinnen beroep zou moeten worden aangetekend is overschreden. Deze overschrijding van de wettelijke termijn is veroorzaakt door de (te) late reactie van de bisschop op ons bezwaarschrift. Maar, zo verzekerde de bisschop in zijn decreet, wij bleven recht houden op onze volledige termijn van beroep want die zou pas ingaan na de betekening van zijn decreet, dus op 9 december. De Congregatie heeft hierover anders geoordeeld. Tegen dit besluit van de Congregatie is beroep mogelijk bij de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur.

Dit beroep is inmiddels verzonden, uiteraard vertaald in het Engels.

Klik hier om de Nederlandse versie te lezen. 

De vijf bezorgde parochianen.

Pasen 2017

Voor ons in de kerk en als geloofsgemeenschap is Pasen eigenlijk het grootste feest van het jaar.
Pasen is bij uitstek het feest van nieuw leven, een nieuw begin, van hersteld verleden. Het is het feest van de VERRIJZENIS, van weer opstaan en vol goede moed weer verder gaan.

Blij en gelukkig zijn ondanks tegenslag, ondanks alles. Jezus houdt je vast. Proberen we ook Hem vast te houden. Een aantal vrijwilligers uit onze geloofsgemeenschap hebben zich afgelopen week weer ingezet om de vieringen in de Goede Week en Pasen in onze kerk weer mogelijk te maken.

We willen jullie hiervoor hartelijk bedanken.

Witte donderdag inTeeffelen13 april 2017

Aandachtig luisterden de communicanten tijdens de kindernevendienst in de H.Benedictuskerk in Teeffelen op Witte Donderdag naar het verhaal uit de kinderbijbel.
Op deze dag herdenken we dat Jezus, 's avonds voordat Hij gevangen werd genomen, voor de laatste keer met zijn leerlingen aan tafel brood en wijn deelde.

Daarna versierden de kinderen een mandje en legden er brood en wijn (druiven) in en deelden dit uit aan de mensen in kerk. Het was een mooie viering samen met de kinderen.

Graag willen we ook pater Theo van Adrichem hiervoor hartelijk bedanken.

     

Opbrengst spaarpotjes voor de vastenactie

De kinderen uit Lithoijen en Teeffelen hebben €80,00 bij elkaar gespaard voor de kinderen in El Savador, het land dat dit jaar centraal staat tijdens de Vastenactie.

Graag willen we de kinderen hiervoor hartelijk bedanken. Ook basisschool St. Jozef bedankt voor de praktische ondersteuning.

Hieronder enkel fotos van de palmpasen optocht en viering.

Gezinsviering palmpasen 2017

"Bouw mee aan Eilanden van Hoop“

Graag nodigen we alle kinderen met hun ouders uit voor de gezinsviering Palmpasen op zaterdag 8 april 2017 in de H. Remigiuskerk in Lithoijen. Om 18.30 uur verzamelen we bij Avanti en lopen dan samen met de versierde palmpasen-stokken naar de kerk. Aansluitend begint de viering om 19.00 uur.

In onze parochies is het een mooie traditie om met Palmpasen de zieken en ouderen in Lithoijen en Teeffelen te verrassen met een palmpasen-stok. Via de basisschool kunnen de kinderen zich opgeven en krijgen dan een adres van diegene waarvoor jullie de stok kunnen maken. Jullie krijgen ook een broodhaantje om boven op de stok te zetten. De kinderen die dit jaar hun Eerste H. Communie doen, maken in een projectles een palmpasen-stok.

Op onze website www.remigiusbenedictus.nl/kinderen vinden jullie tips voor het versieren van een palmpasenstok. Tijdens de viering wordt aandacht besteed aan het project van Vastenactie 2017, El Salvador, een land in Midden Amerika. Voor kinderen is het leven daar in een grote stad gevaarlijk. Het is er onveilig en er zijn veel drugsbendes actief. Ouders laten hun kinderen, door het vele geweld, niet zomaar op straat spelen. In de wijk Popotlan in de hoofdstad hebben zusters een jeugdcentrum opgericht. Daar kunnen kinderen veilig spelen en lessen volgen. Ze leren er dansen, muziek maken en sporten maar vooral ook hoe ze ruzies op kunnen lossen zonder met elkaar te vechten of te schelden. Hier zijn kinderen en jongeren veilig en krijgen ze kansen om zichzelf te ontwikkelen waardoor ze een positieve invloed kunnen hebben op de toekomst van El Salvador. De kinderen krijgen op school allemaal een spaarpotje om geld in te zamelen voor El Salvador.

Deze spaarpotjes worden in de gezinsviering voor het altaar gezet. Het geld van jullie spaardoosjes kunnen de zusters gebruiken voor het bouwen van een speeltuin en voor het aanleggen van een moestuin waar de kinderen groente en fruit leren verbouwen. Een prachtig initiatief dat met jullie bijdrage mogelijk wordt gemaakt. Hiermee bouwen we al één ‘Eiland van Hoop’ in een gewelddadige samenleving. Jullie doen toch allemaal mee?
We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen en de Contactgroep

Mooie presentatieviering communicanten op 1 april 2017

Al een beetje “in de wolken” waren ze, de 15 communicanten uit Teeffelen, Oijen en Lithoijen tijdens de presentatieviering in de H. Remigiuskerk in Lithoijen afgelopen zaterdag 1 april. “Wij zijn in de wolken” is het thema voor de Eerste Communie dit jaar. Het was een mooie en gezellige viering samen met Pater Theo van Adrichem uit Megen. De kinderen presenteerden zich aan de parochie, door te vertellen en te zingen en vervolgens een blad dat ze tijdens de communielessen versierd hadden met hun naam en foto, in een boom te hangen. Zo weten de parochianen wie er dit jaar mee doen De kerk was mooi versierd met silhouetten van alle communicanten. Deze blijven hangen tot begin mei. Daarna gaan ze naar de H. Servatiuskerk in Oijen waar de kinderen op Hemelvaartsdag 25 mei hun Eerste H. Communie zullen doen.

Klik hier voor de foto’s van de presentatieviering.

Van den Hout nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden

Paus Franciscus heeft de Brabantse priester Ron van den Hout benoemd tot nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden. Het bisdom is ruim een jaar vacant geweest; na lang touwtrekken kwam Van den Hout als compromiskandidaat uit de Vaticaanse koker.

De 52-jarige Van den Hout is sinds 2012 vicaris-generaal – tweede man van een bisdom – in Den Bosch. Daar is hij dus sinds vorig jaar de rechterhand van mgr. Gerard de Korte, die hij in Groningen als bisschop zal gaan opvolgen.
De geboren Tilburgenaar studeerde aan het Sint-Janscentrum in Den Bosch en werd in 1993 priester gewijd. Later studeerde hij in Rome en schreef hij een proefschrift over het bijbelboek Zacharia aan de Universiteit van Nijmegen.
Hij staat bekend als een harde werker: naast zijn taak als vicaris-generaal doceert hij bijbelwetenschappen aan drie priesterseminaries en tevens waarnemend pastoor in de Bommelerwaard, na in meerdere andere parochies pastoor te zijn geweest. Mensen die hem goed kennen beschrijven hem als intelligent maar discreet en als iemand die het liefst op de achtergrond functioneert.

In zekere zin is het stuivertje wisselen: met De Korte ging een noordeling naar het zuiden en nu omgekeerd. Maar de benoeming van Van den Hout was verre van vanzelfsprekend. Het benoemingsspel werd hard gespeeld.
Vlak na het vacant worden van de Groningse bisschopszetel vorig jaar deed kardinaal Eijk volgens anonieme bronnen een poging om het bisdom Groningen-Leeuwarden maar helemaal op te doeken. Toen dat niet lukte poogde Eijk – die van 1999 tot 2008 zelf bisschop van Groningen-Leeuwarden was – om zijn eigen hulpbisschop Herman Woorts in het noorden benoemd te krijgen.
Maar ook dat mislukte. Men is in Groningen immers de beroemde 'dolksteekbrief' nooit vergeten. In 2010 ondertekende Woorts een uitgelekte brief aan de nuntius waarin kardinaal Eijk zijn in Groningen populaire collega De Korte ongekend fel aanviel en hem betichte van oncollegiaal gedrag en zelfs het desavoueren van de toenmalige paus Benedictus XVI.

De nuntius heeft een zware kluif aan het zaakje gehad. De volgens de procedure door het bisdom opgestelde lijst met drie kandidaten werd door de bisschoppenconferentie afgewezen. De bisschoppen stuurden daarop een nieuwe lijst met namen naar de nuntius, met daarop hulpbisschoppen. Zo raakte de procedure volgens ingewijden in een patstelling: moest het een kandidaat worden in de lijn van De Korte (zoals de Groningers graag wilden) of juist niet?

Dus toverde de nuntius maar een aantal nieuwe kandidaten uit de eigen hoge hoed. Maar het vinden van een compromiskandidaat bleek lastiger dan gedacht – daarvoor is de Nederlandse katholieke kerk, tot in de hoogste regionen, schijnbaar nog te verdeeld. Met deze bisschop zonder sterk profiel als gevolg.

Van den Hout staat bekend als een klassieke priester uit de traditie van het Sint-Janscentrum waar hij als priesterstudent een jaargenoot was van de huidige hulpbisschop van Den Bosch, mgr. Rob Mutsaerts. Zijn kerkbeeld is sterker priester-gecentreerd dan men in de katholieke diaspora van Noord-Nederland gewend is.

De grote vraag gaat worden of deze grijze compromiskandidaat de harten van de noordelingen weet te winnen. Hij kan voortbouwen op de weg die door De Korte is ingezet. Beide mannen kennen elkaar door hun nauwe samenwerking sinds een jaar. En Van den Hout heeft de lijn van De Korte in Den Bosch trouw ondersteund, ook al denkt hij zelf langs traditionelere lijnen. Met zijn 52 jaar wordt hij de vijfde bisschop van Groningen. Als het hem geschonken is, kan hij er 23 jaar opperherder zijn. En uiterlijk dan, maar misschien al wel eerder, als allerlaatste bisschop van het in 1956 gestichte bisdom het licht uitdoen.

In zekere zin lijkt Van den Hout dan ook op de oud-testamentische profeet Zacharia, waarover hij zelf in zijn proefschrift schreef: 'De dramatiek bestaat erin dat de profeet, ondanks zijn geprofileerde status, de rij van profeten besluit. De lezer voelt aan dat de profetie ten einde gaat lopen en door “nieuwe openbaringsmedia” vervangen gaat worden'

Bron: Nederlands Dagblad

Een bericht van het bestuur van de Benedictusparochie

Het bestuur van de nieuwe Heilige Benedictusparochie, wil jullie graag op de hoogte brengen van de stand van zaken medio maart 2017.

Wie vormt het bestuur?

Het bestuur bestaat uit Joseph Holl(vicevoorzitter), Gert - Jan v/d Leest (Bouw- en technische zaken), Peter van Iperen, Willie Remmerswaal en waarnemend pastoor Ron van den Hout. Peter van Iperen overweegt om de functie van penningmeester op zich te nemen. Willie Remmerswaal gaat voor de functie van secretaris. Pastor Sipko van der Vinne heeft geen zitting in het bestuur maar zal wel steeds aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen en zijn inbreng hebben. Zo langzaamaan wordt het bestuur meer compleet.

Waar is het bestuur mee bezig?

Op dit moment is het bestuur aan de slag met het verdelen van de taken en functies. Er zal binnenkort een begin worden gemaakt met de centrale financiële administratie. Het bisdom is bereid hulp te bieden voor het opzetten hiervan.

Voor het beheren van alle grond- en pachtzaken is gekozen voor één rentmeester. De beslissing hieromtrent is inmiddels genomen. Het rentmeesterschap zal gevoerd worden door Van Hoven & Oomen.

Een aantal bestuursleden heeft samen met waarnemend pastoor Van den Hout de besturen van de voormalige parochies Lith, Maren-Kessel, Oijen, Lithoijen, Teeffelen en H. Hart in Oss bezocht. Bedoeling van het bezoek was om met elkaar kennis te maken. En om te horen welke ontwikkelingen er zijn. Het bleek dat er veel activiteiten door de besturen en veel vrijwilligers worden opgepakt. Dat is een goed teken en wordt ook zeer gewaardeerd.

Voor de toekomt is het de bedoeling om in elke voormalige parochie een contactgroep te hebben die namens de vrijwilligers contact met het bestuur kan onderhouden en de onderlinge coördinatie kan behartigen. Ook omdat het gebied van de Heilige Benedictus parochie vrij uitgestrekt is. En het kan natuurlijk helpen om samen met elkaar te werken aan de nieuwe parochie.

In de parochies is ook afscheid genomen van de oud-bestuursleden die met het opheffen van de parochie van de bisschop eervol ontslag hebben gekregen. Tijdens een viering of tijdens de vergadering overhandigde de waarnemend pastoor een fles wijn en een bos bloemen.

Het bestuur heeft contact met de verzekeringsmaatschappij Donatus. Er komt een nieuwe polis voor de nieuwe parochie, waarin alle oude polissen worden samengebracht. Gesprekken met Donatus hierover zijn gaande. Er kan al het een en ander geharmoniseerd worden, want er waren verschillen in de verzekeringsvoorwaarden die nu beter (gecombineerd) kunnen worden.

Verder werkt het bestuur aan o.a. de diverse restauraties van de kerken in de parochie. De restauraties betreffen Lithoijen, Lith, Teeffelen en de H. Hart.

En heel belangrijk: Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen - berichten van de parochianen zelf. Ook deze worden in het bestuur besproken en beantwoord.

Kortom, er is genoeg te doen en het bestuur wil er – samen met u graag verder mee aan de slag. U leest er meer over in een volgend dorpsblad.

Vragen?

Heeft u vragen aan het bestuur of wilt u iets vertellen dat u als parochiaan bezig houdt laat het ons weten.
U kunt uw bericht schrijven aan:

Parochie H. Benedictus,
Kromstraat 109, 5345 AB in Oss.
Telefoon: 0412-62 21 15 (overdag)
E-mailadres: heilighart@home.nl

Vormselviering 18 maart 2017

Negen jongeren uit de parochies Lithoijen, Teeffelen en Oijen hebben zaterdag 18 maart in de H. Remigiuskerk het H. Vormsel ontvangen van vormheer Abt Denis Hendrickx van de abdij van Berne. Diaken Jan Renders ging samen met de Abt voor in een goed verzorgde vormselviering in een volle kerk met familieleden van de vormelingen, leerkrachten en dorpsgenoten.

De vormselviering had als thema :‘Wij kiezen onze eigen weg!’ De lezingen en de liedjes waren zorgvuldig gekozen en pasten mooi bij het thema. De viering werd muzikaal begeleid door het koor Voices of Spirit.
De H. Remigiuskerk kerk was weer prachtig versierd met mooie bloemstukken Aan de grote wegwijzer voor in de kerk hingen bordjes met verschillende richtingen en gekleurde rugzakken. Abt Denis Hendrickx ging met de vormelingen in gesprek over de keuzes die ze kunnen maken, welke richting ze willen inslaan en welke bagage ze in hun rugzak willen meenemen. En gelukkig is daar volgens de enthousiaste groep, ook nog een plaatsje vrij voor het geloof in God en Jezus.

Voorafgaand aan de viering werden foto’s gemaakt van de vormelingen en zorgde Hent Hol weer voor een kopje koffie voor de ouders. Aan het einde van de viering kregen de jongens en meisjes een aandenken van de parochies. Een “handenvleier”, een steentje van brons met de tekst “geluk”. Dit steentje kunnen ze bij zich dragen, het geeft hen bescherming en het is een herinnering aan het Vormsel. We hopen dat de jongeren veel geluk mogen tegenkomen en dat het hen zal helpen de juiste weg te kiezen.

Mede op initiatief van Pastoor Jan van Luijk vieren we vanaf 2015 gezamenlijk met de 3 parochies het vormsel en de Eerste Communie. Door samenwerking, goede communicatie en respect voor elkaar hebben we er weer iets moois van kunnen maken. Een goede voorbereiding voor onze vormelingen en een mooie vormselviering. Laten we onze talenten blijven inzetten voor een hartelijke en gastvrije kerk voor iedereen.

Hier alvast een foto. Klik erop om de foto goed te kunnen zien.

Binnnenkort komen er meer fotos op onze website.

Met vriendelijke groeten,

Lyon Prinssen namens Vormselwerkgroep

Patrick Kuis verlaat priesterambt

Beste parochianen

Recent heeft kapelaan Patrick Kuis met mij gesproken over twijfels rond zijn roeping. Op mijn verzoek heeft de kapelaan tijd genomen voor bezinning. Wij hebben elkaar opnieuw ontmoet en duidelijk is geworden dat kapelaan Kuis niet langer als celibatair priester wil leven. Hij wil een nieuwe levensfase beginnen. Als bisschop verlies ik door deze beslissing een sociale en creatieve priester die in de afgelopen jaren voor veel katholieken van grote betekenis is geweest. De beslissing van kapelaan Kuis zal velen dan ook pijn doen en verdrietig maken. Anderen zullen de keuze van de kapelaan kunnen begrijpen. Als bisschop deel ik in de gevoelens van pijn en verdriet. Ik wil kapelaan Kuis danken voor het vele goede dat uit zijn hoofd, hart en handen in voortgekomen. Moge hij in de onzekere toekomst die voor hem ligt de nodige kracht ontvangen.

Ik besef dat de keuze van kapelaan Kuis voor de parochie een grote tegenslag betekent. Het bisdom zal proberen zo snel mogelijk een nieuwe priester te vinden. In nauw overleg met het parochiebestuur worden voor de tussentijd de priesterlijke taken door andere priesters zo goed mogelijk ingevuld. Juist nu komt het erop aan uw geloofsvertrouwen niet te verliezen en samen uw verantwoordelijkheid voor de katholieke gemeenschap gestalte te geven.

Mgr. Dr. Gerard De Korte Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Klik hier voor het artikel in het Brabants Dagblad online

 

Open Brief Patrick Kuis

MEDEDELING

Velen hebben vernomen dat ik in overleg met monseigneur de Korte een moment van bezinning  heb gekregen. Na een lange, uitgebreide, geestelijke zoektocht, is het moment aangebroken om nieuwe stappen te zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling. 
Al op jonge leeftijd ben ik gaan verlangen naar het priesterschap, omdat ik op deze wijze mijzelf ten diepste aan God kon geven. Een aantal jaren ben ik met grote overgave de Kerk dienstbaar geweest en heb daardoor vele mensen dichter bij God mogen brengen. Deze jaren zijn dan ook zeer intens geweest. Ik heb mezelf hierin ook echt volledig kunnen geven.

Echter, de laatste tijd heb ik mezelf een aantal kritische vragen durven stellen omtrent de beleving van mijn roeping, het celibaat en daarmee mijn priesterschap. Na een periode van veel zoeken en bevragen, én iedere keer opnieuw het contact te zoeken met God om te vragen wat Zijn wil is, kom ik tot géén andere conclusie dan dat ik te vroeg ‘ja’ heb gezegd. 

Ik heb besloten om te stoppen met mijn priesterschap en het verzoek gedaan om het proces van laïcisering in gang te zetten. Dat neemt niet weg dat ik er echt uit het diepst van mijn hart naar verlang om in alle oprechtheid mijn christen-zijn op een verantwoordelijke wijze te blijven beleven en uitdragen tot opbouw van de Kerk en tot welzijn van allen.

Ik ga de toekomst in met een dankbaar hart en een diepe innerlijke levensvreugde. Ik hoop dat jullie mijn besluit respecteren en vraag jullie om begrip en gebed. Als ik hiermee iemand kwets, buig ik mijn hoofd en vraag ik om vergeving.

Ik dank monseigneur de Korte voor de geboden ruimte voor mijn zoektocht en zijn steun in de afgelopen periode. 

Rest mij jullie te danken voor de mooie momenten die ik met jullie als priester heb mogen beleven en wellicht tot snel!

Warme groet,
Patrick Kuis

Voorbereidingen H. Vormsel 2017

Op zaterdag 18 maart 2017 wordt aan 9 jongens en meisjes uit onze parochies Lithoijen, Oijen en Teeffelen het Heilig Vormsel toegediend door de abt van de abdij van Berne, Denis Hendrickx.
De feestelijke viering in de H. Remigiuskerk in Lithoijen begint om 18.30 uur.

De vormelingen dit jaar zijn:

Salla van Bronswijk           Oijen
Floor van Hees Teeffelen
Meike van de Heuvel Oijen
Sanne Koppelaars Lithoijen
Jesper de Laat Lithoijen
Ize Loeffen Teeffelen
Suus de Poot Lithoijen
Anne van Schijndel Lithoijen
Isa Wagemakers Oijen


De voorbereidingen op het H.Vormsel zijn al in volle gang. Vanaf november komen de vormelingen al bij elkaar en werken samen met de werkgroep Vormsel aan het vormselproject. Op 21 januari hebben ze zich al voorgesteld tijdens de Presentatieviering in de kerk van Oijen. Op 18 januari waren de vormelingen te gast in de abij van Berne in Heeswijk waar ze al kennis maakten met abt Denis Hendrickx. De kinderen maakten hier een verhaaltje over.

Bezoek abij van Berne 18 januari

Hallo ik ben Jesper en ik ben 1 van de vormelingen uit Lithoijen en Oijen en Teeffelen. Op woensdag 18 Januari gingen wij de vormelingen naar de abdij in Heeswijk Dinther. We werden ontvangen door de abt en gingen naar een zaal waar koffie voor de ouders klaar stond en ranja voor de vormelingen. We hebben gepraat over de abdij en hoe je abt word en waar de abdij eerst was. En de abt zei ook dat de abdij een eigen bibliotheek heeft en eigen abdijbier dat ze in het weekend om 10 uur in de avond drinken. Daarna ging de abt weg en kwam er een andere man die heeft ons rondgeleid door de abdij hij heeft ons verteld waarom de abdij daar heeft komen te staan en hij heeft ons de zaal laten zien waar iedereen bidt.
Dit was het verslag van de vormelingen in de abdij en namens alle vormelingen, de abdij BEDANKT!

groetjes Jesper de Laat


Presentatieviering Vormelingen

Hallo, Ik ben Sanne Koppelaars, zaterdag 21 januari heb ik samen met 8 andere kinderen uit teeffelen, lithoijen en oijen mijn eigen voorgesteld tijdens de presentatie viering voor mijn vormsel in de kerk van oijen. Ik vond het een leuke mis die snel voorbij was, Pater Theo van Adrichem hield niet van een lange preek, en daar was ik stiekem best wel blij mee, die preek mochten wij invullen door van de 10 richtlijnen een ervan te kiezen en vertellen waarom je die gekozen had. Wij hebben met zijn allen veel voor mogen lezen, wat ik heel leuk vind om te doen. Ook was de kerk mooi aangekleed met portret foto`s van ons, het jongerenkoor uit Oijen verzorgde leuke hippe liedjes waar je goed naar kon luisteren. Aan het einde van de mis stond er koffie en thee voor iedereen klaar, maar het allerlekkerste waren natuurlijk de soesjes die rond kwamen.
Op 18 maart a.s. doen wij allen ons vormsel in de kerk van Lithoijen. Hopelijk zien wij jullie allen terug in deze kerk, want wij gaan op deze avond een gezellige en leuke mis van maken.

Groetjes van Sanne.

Klik hier voor meer foto's van de presentatieviering

Maria Lichtmis 4 Februari 2017

Het is een mooie traditie dat de ouders met de kinderen, die het afgelopen jaar in onze parochies Lithoijen en Teeffelen gedoopt zijn, rond het feest van Maria Lichtmis weer naar de kerk komen.

We lopen daarmee in het voetspoor van Maria en Jozef.

Zij gaven het voorbeeld om hun kind aan de Heer toe te vertrouwen. Een gebaar van dankbaarheid.

Op zaterdagavond 4 februari 2017 vieren we in de H. Remigiuskerk in Lithoijen om 19.00 uur dit feest van Maria Lichtmis. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes worden de 10 dopelingen uitgenodigd om de viering bij te wonen.

Ook ons kinderkoor de Norbertoontjes is weer present voor de enthousiaste muzikale begeleiding. Na afloop van de viering worden de schelpen waarmee de kinderen gedoopt zijn, overhandigd aan de ouders.
Dit jaar zijn ook de communicanten bij de viering aanwezig. Zo wordt het een echte familieviering.

Dopelingen 2016/2017
Naam Datum doop Parochie
Mels van Kilsdonk       27 maart          H.Remigius
Floor Overbeek   2 april        H.Remigius
Milan Hondong 24 april H.Benedictus
Iris van Kilsdonk 5 mei  H.Remigius
Julia van Roosmalen  5 juni H.Remigius
Louise Dietz 9 juli H.Remigius
Geraldine van Kilsdonk 9 juli  H.Remigius
Lianne de Bijl 23 oktober H.Remigius
Julia Hoeks 11 december H.Benedictus
 Sien van Schijndel 29 januari H.Remigius

Oecumenische viering in Lith, "Jouw hand - mijn glimlach"

Traditiegetrouw vindt van 18 – 25 januari weer de bidweek voor de eenheid plaats. Pastor van de `protestantse Gemeente Lith en Oijen Scarlett Lerrick en pastoor S. van der Vinne hebben samen een oecumenische viering voorbereid, waarvan het thema is:

                                                                   “ Jouw hand

                                                                           mijn glimlach"

Verwijzend naar 2 Korinthiers 5:14-20, waarin Paulus oproept tot verzoening. De slogan “Jouw hand, mijn glimlach”is een beeld van deze verzoening. Samen met de PKN gemeente en RK parochies willen we ons in deze viering aan elkaar verbinden. De viering vindt plaats op zondag 22 januari om 16.00 uur in de protestantse kerk aan de dijk.

Na afloop is ieder uitgenodigd om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, een drankje en iets lekkers. De protestantse Gemeente heeft haar eigen viering ter wille van deze oecumenische viering laten vervallen. Bij ons gaat de liturgieviering gewoon door, maar als u de voorkeur geeft aan de oecumenische viering is dat een goede keuze.

Afscheid pastor Wim Cuijpers Teeffelen


Afgelopen zondag, 8 januari, was er een mooie viering in de kerk van Teeffelen. Er was van alles te doen, Ron van den Hout ging de viering voor, waarvan het Benedictuskoor de zang verzorgde. Er was een kindernevendienst waar weer gretig gebruik van werd gemaakt door kinderen uit het dorp. In de kleine sacristie was het weer hard werken, goed luisteren en gewoon gezellig.

Aan het eind van de viering werden de vijf oud-bestuursleden door de pastoor bedankt voor hun inzet en betrokkenheid voor de parochie die door de fusie per 1 januari is opgeheven. Antoinette van Helvoort, Nieck van den Hurk, Frans Clarijs, John Daalman en Joseph Holl kregen een fles wijn aangeboden.

De kinderen hadden tijdens de kindernevendienst nog een stukje met dankbloemen gemaakt die de kinderen ook kwamen aanbieden. Heel leuk.

Daarna werd er afscheid genomen van Wim Cuijpers. Hij had gedurende lange tijd diverse vieringen in Teeffelen verzorgd maar had te kennen gegeven daarmee te stoppen. Hij kreeg bloemen en een cadeau-enveloppe van het kerkbestuur.

Na afloop van de viering was er voor iedereen koffie en de gelegenheid om elkaar nog een Zalig Nieuwjaar te wensen.

Het was een fijne viering.

Klik hier voor enkele foto's van deze viering

Bezinningsperiode kapelaan Kuis

Met ingang van zondag 8 januari 2017 zal kapelaan Patrick Kuis een periode van bezinning ingaan. Sinds enige tijd heeft hij vragen bij zijn roeping. Hij wil hier in alle rust over kunnen nadenken. Deze beslissing is in overleg met de bisschop genomen. De kapelaan zal drie weken weg zijn uit de parochie en uit het bisdom.

Volgens een woordvoerder van het bisdom Den Bosch denkt Kuis na of het priesterschap, met het daarbij horende celibaat, wel bij hem past. „Hij wil hier in alle rust over na kunnen denken. Deze beslissing is in overleg met het bisdom genomen.”

Patrick Kuis, die eerder in de binnenstad van Den Bosch werkte, begon op 1 mei 2016 in de Heilig Hartparochie in Oss. Hij is ook kapelaan in Lithoijen, Oijen en Teeffelen. Sinds 1 januari vallen alle vier onder de Benedictusparochie.

Dit betekent dat in de komende weken andere priesters gevraagd zullen worden om kapelaan Kuis te vervangen. De weekdagmissen van dinsdag, woensdag en donderdag in de H. Hartkerk in Oss komen te vervallen. Voor uitvaarten zal per keer een bedienaar gezocht worden. We begrijpen dat u overdonderd bent door dit plotselinge bericht, maar we vragen ook uw begrip.

We wensen kapelaan Kuis sterkte met het maken van zijn levenskeuze.

Met vriendelijke groet

Ron van den Hout, wnd pastoor en vicaris-generaal

 

 

 

 

 

 

Mooie gezinsviering Kerstmis 2016

Jezus is geboren!

Zo luidde het thema van de gezinsviering Kerstmis 25 december 2016 in onze parochiekerk in Lithoijen. Diaken Jan Renders leidde deze viering en ging met de kinderen in gesprek over de geboorte van Jezus en het belang van samen Kerst vieren. "Het maakt niet uit welke kleur je hebt, Jezus is geboren voor iedereen."

Het kerstverhaal werd verteld en gespeeld door kinderen uit onze parochies Lithoijen en Teeffelen. Jozef, Maria, de herauten, de boer, de waard, 2 engeltjes, de herders, 3 koningen en de vertellers trakteerden ons op een mooi kerstspel. Ons kinderkoor de Norbertoontjes zong er mooie kerstliedjes bij.

Het was een superleuke viering, fijn voor iedereen die erbij was.

Graag danken we gezinsviering groep voor de voorbereiding.

Hier vind je enkele foto's van de gezinsviering kerstmis 2016

Beroepschrift naar Rome gestuurd

Er is veel tijd gestoken in het vervaardigen van het beroepschrift. Inmiddels is het ingediend bij Zijne Eminentie Kardinaal Beniamino Stella van de Congregatie van de Clerus. 

Hopelijk komt er binnen afzienbare tijd een positief geluid uit Rome.

Klik hier voor het beroepschrift

Met vriendelijke groet,

De groep bezorgde parochianen 

Kinderen zamelen 600 euro in voor KiKa op Lithoijense kerstmarkt

LITHOIJEN - Tijdens de kerstmarkt in Lithoijen is donderdagavond een bedrag van 600 euro ingezameld voor stichting KiKa, kinderen kankervrij. Een knappe prestatie van de leerlingen van Basisschool Sint Jozef; de kinderen waren al weken in de weer voor het goede doel.

Ze knutselden veel mooie kerstartikelen en bakten heerlijke creaties voor KiKa. Heel Lithoijen liep uit om de markt te bezoeken, maar eerst vierde de bovenbouw het kerstfeest in de kerk. Ze zongen er liedjes en luisterden naar kapelaan Patrick Kuis en naar Jesper die trompet speelde. De bovenbouwleerlingen, die de kerstviering organiseerden met hulp van de zeer actieve ouderraad en hun juffen Patricia en Anouk, hebben zelf het doel voor de opbrengst van de kerstmarkt bepaald.

Ze nodigden het hele dorp uit via Het Dorpennieuws. Lithoijen gaf er gehoor aan en zorgde dat de knutselwerkjes 'werkelijk in een mum van tijd uitverkocht waren', aldus leerkracht Patricia Postema. Meester Ron verkleedde zich als kerstman om met iedereen op de foto te gaan, uiteraard tegen betaling. Ook de loterij was een groot succes. Ondernemers uit Lith en Lithoijen zorgden voor prijzen.

Dit artikel komt uit het Brabants Dagblad.  Klik hier voor een link naar dit artikel.

Klik hier voor nog enkele foto's van de Kerstmarkt

Gezinsviering Kerst 2016

Graag nodigen we alle kinderen met hun familie uit voor de gezinsviering op Eerste Kerstdag 25 december, om 10.30 uur in de H. Remigiuskerk in Lithoijen.
We vieren de geboorte van Jezus door samen met de kinderen het kerstverhaal te vertellen en na te spelen. Zijn jullie benieuwd?
Kom dan kijken!

Ons kinderkoor de Norbertoontjes zingt mooie kerstliedjes. 
We hopen jullie dan allemaal te zien.

De werkgroep Gezinsvieringen wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2017!

Bezoek communicanten aan kerststal in Oijen

Op 19 december waren de nieuwe communicanten bij de kerstal in de kerk van Oijen.
Kapelaan Patrick Kuis vertelde het verhaal over het zwarte schaap.

Klik op een foto voor een vergroting

Welkomstbrief nieuwe parochie i.o.

Aan de parochianen van

- H. Lambertus te Lith
- H. Remigius te Lithoijen
- H. Lambertus te Maren-Kessel
- H. Servatius te Oijen
- H. Hart te Oss
- H. Benedictus te Teeffelen

 

’s-Hertogenbosch 24 november 2016

Beste parochianen,

Vanaf 1 januari 2017 zult u deel uit maken van de nieuwe parochie H. Benedictus, statutair gevestigd aan de Kromstraat 109 te Oss. Een lange en moeilijke periode van voorbereiding ging vooraf aan de uiteindelijke beslissing van mgr. G. de Korte om de nieuwe parochie op te richten. Aangezien er tegen het fusiebesluit officieel bezwaar is aangetekend, zal de onzekerheid nog even voortduren. Toch zullen we op 1 januari 2017 van start gaan.

Vanuit mijn werkadres in ’s-Hertogenbosch schrijf ik u deze brief als toekomstige waarnemend pastoor. De adventsperiode is aan de gang en kerstmis staat voor de deur, een jaarlijks terugkerende feestperiode in onze Kerk en in onze gezinnen. God laat in Jezus Christus zien dat de mensen Hem ter harte gaan en dat Hij ons wil verlossen. Aangezien ik in januari 2017 een reis zal gaan maken naar India neem ik voorafgaande aan het kerstfeest de gelegenheid om u zo persoonlijk mogelijk te schrijven.

Eind november is het bestuur van de nieuwe parochie al een keer bij elkaar geweest. De namen van de bestuursleden zijn u bekend: Joseph Holl (vice-voorzitter), Gert-Jan van der Leest (bouwzaken) en Marco van Hoek (penningmeester). Er was ook nog een kandidaat-bestuurslid aanwezig. Uitbreiding van het bestuur zal nodig zijn. Ook heeft er een bijeenkomst plaats gevonden van het toekomstige pastoraal team. Bij deze vergaderingen ging het op de eerste plaats om een nadere onderlinge kennismaking. We hebben al wel nagedacht over wat het bestuur te doen staat.

Er zal een overdracht moeten plaatsvinden met de oude besturen. Hiervoor wil het bestuur in de eerste maanden tijd maken. Het gaat dan om zes afzonderlijke vergaderingen ter plaatse. In de loop van de jaren zal er gewerkt moeten worden aan eenheid. Er zijn belangrijke en minder belangrijke zaken, dus het zal best nog een tijd duren voordat alles op elkaar is afgestemd. Veel van deze zaken zal de kerkgangers niet direct raken, de oud-bestuursleden en vrijwilligers soms wel. Het bestuur weet op dit moment ook nog niet alles en wil graag in overleg tot overdracht en afstemming komen. We hopen dat u het bestuur ook de tijd gunt. Ongetwijfeld zullen er dingen fout gaan, als we de fouten maar met elkaar kunnen oplossen zodat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid kan nemen. Een van de onderwerpen die u wel zal raken als kerkgangers is de aanpassing van de mistijden per 1 juli. Verder is het de bedoeling dat er zes lokale contactraden komen die ter plaatse de dagelijkse gang van zaken coördineren, het bestuur adviseren en uitvoerende taken op zich nemen.

Graag wil ik alle bestuursleden van de huidige zes parochies die eervol ontslag hebben gekregen van de bisschop ook namens het nieuwe bestuur bedanken voor hun inzet, evenals de andere vrijwilligers. Ik heb de indruk dat verreweg de meeste vrijwilligers actief willen blijven in de nieuwe situatie, en daar ben ik samen met de pastores Sipko van der Vinne en Patrick Kuis blij mee.

Met een goede en heldere communicatie, de nodige bestuurlijke tact, de bereid om samen te werken en de inbedding in het bisdom en de wereldkerk moet het mogelijk zijn om het kerkelijk leven zo goed mogelijk te waarborgen voor de toekomst.

Zalig kerstfeest en gezegend 2017.

Ron van den Hout, waarnemend pastoor R.K. Parochie H. Benedictus i.o.


Kerstviering KBO 14 december 2016

Op 14 december jongstleden heeft de Katholieke Bond voor Ouderen van Lithoijen/Teeffelen haar jaarljkse Kerst/adventsviering gehad.

Voorganger was kapelaan Patrick Kuis.

Het thema was: Ieder hoort erbij. Ieder is kind van God, er zijn geen uitzonderingen.

Daarna was er een gezellig en smakelijk samenzijn in Avanti.

Klik hier om de foto's van deze viering te zien

 

Antwoord van de bisschop op bezwaarschrift

Onlangs is het antwoord van de bisschop op ons bezwaar tegen het fusiebesluit binnengekomen.
Wij, de groep bezorgde parochianen, gaan in beroep bij de Congregatie van de Clerus in Rome.

Klik hier voor het antwoord van de bisschop

Met vriendelijke groet,


De groep bezorgde parochianen  

10 december Kerstverkoop Vormsel+ 2016

De Vormsel-plus groepen uit Lithoijen en Teeffelen zijn ook dit jaar weer actief bezig om kerstkadootjes of kerstspullen te maken voor de kerstverkoop voor het goede doel.

Deze mooie kerstartikelen worden te koop aangeboden op zaterdagavond 10 december aanstaande,  in onze H. Remigiuskerk in Lithoijen.  

Direct na afloop van de viering van 19.00 uur waarin onze nieuwe kapelaan Patrick Kuis voorgaat,kan er koffie of thee gedronken worden, ten bate van het goede doel, en kunt u de gemaakte spullen bekijken en natuurlijk kopen. 

U bent van harte welkom!

Vormsel-plus groepen en werkgroep M.O.V.

Wie wilde mocht komen

Afgelopen zaterdag 19 november hebben we weer genoten van een bijzondere viering in onze H. Remigiuskerk. Het thema van deze “Wie wil mag komen” viering was Mens op aarde.

Meerdere teksten van Huub Oosterhuis op muziek gezet door Antoine Oomen werden prachtig gezongen door ons Remigiuskoor onder leiding van Pierre Tiemissen.

Verder zongen voor ons, Frans van Kilsdonk, Roos Prinssen, Jeroen de Laat, Pieter Melief en Karin van Leuken.

Hans van Orsouw, Henk de Laat, Sophie van Kilsdonk en Bart van Schaijk zorgden voor goede en passende mooie muziek.

Diaken Jan Renders nam de overweging voor zijn rekening waarbij hij ons allen een spiegel voorhield over hoe het is om een mens te zijn op aarde.

Het was een goede viering waarbij de eigenheid en saamhorigheid van onze geloofsgemeenschap in Lithoijen zich op een fijne manier etaleerde. Het is mooi dat we op zo’n manier samen kunnen luisteren naar goede teksten waarbij de betekenis duidelijk uitgelegd wordt. Het is fijn dat we in onze kerk kunnen luisteren naar muzikale talenten uit ons eigen dorp.

Iedereen bedankt die er aan meegewerkt heeft en niet te vergeten Hent Hol voor de heerlijke koffie en thee.

Deze vieringen moeten we wat ons betreft nog lang en vaak blijven doen. Het was een cadeautje voor elke bezoeker die erbij was. Hopelijk komen er in de komende jaren meer mensen om van de “Wie wil mag komen” vieringen in onze H. Remigiuskerk te genieten.

Wie wil mag komen! 19 november 2016

H. Vormsel en Eerste H. Communie 2017

Net als voorgaande jaren zal er in 2017 voor de parochies Lithoijen, Oijen en Teeffen weer een gezamenlijke viering van het Heilig Vormsel en van de Eerste H. Communie zijn. Samen met de drie geloofsgemeenschappen proberen we onze krachten weer te bundelen en ons sterk te maken om de eigen lokale dorpsidentiteit te bewaren.

H. VORMSEL
Abt Denis Hendrickx van de abdij van Berne in Heeswijk, zal het H. Vormsel toedienen aan de kinderen van Lithoijen, Oijen en Teeffelen. Dit zal plaatsvinden in de vormselviering op zaterdag 18 maart 2017 om 18.30 uur in de H. Remigiuskerk in Lithoijen. Ouders van de vormelingen zijn hierover al geïnformeerd tijdens een bijeenkomst op 03 november j.l..

EERSTE H. COMMUNIE
Op Hemelvaartsdag 25 mei 2017 zullen de kinderen uit de parochies Lithoijen, Oijen en Teeffelen van kapelaan Patrick Kuis hun Eerste H. Communie ontvangen in de St. Servatiuskerk in Oijen. De ouders van de communicanten zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 15 november a.s. in de Koenraadtzaal.

Als u uw kind wilt opgeven voor het H. Vormsel of de  Eerste H. Communie en u heeft nog geen uitnodiging ontvangen, kunt u contact op nemen met Lyon Prinssen tel. 0412481809 of Angelique de Laat 0412482277 van de werkgroep Vormsel en Communie.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Vormsel en Communie en Kapelaan Patrick Kuis

Bezwaarschrift en brief aan Paus Franciscus

Naar aanleiding van de door het bisdom aangekondigde fusie en het door het parochiebestuur ontvangen decreet is er door een groep parochianen van de Remigiusparochie een bezwaarschrift tegen het fusiedecreet opgesteld. Ook hebben zij een brief aan de Paus geschreven.

Op verzoek van deze groep parochianen plaatst het bestuur van de Remigiusparochie het bezwaarschrift en de brief aan de paus op deze website zonder dat het bestuur daarmee wil aan geven dit bezwaar en deze brief te steunen.

Met vriendelijke groet,

Vicaris Ron van den Hout (waarnemend pastoor)

Klik hier voor het bezwaar tegen het decreet

Klik hier voor de brief aan de Paus

Parochiereis naar Polen “Leven in Vrijheid”

Van vrijdag 12 mei t/m zaterdag 20 mei 2017 zullen we samen vanuit uit de parochie, op reis gaan naar Krakau. Het thema van de reis is: ‘Leven in vrijheid!’

Op woensdag 16 november organiseren we een informele informatieavond, waar we de reis uitvoerig zullen presenteren. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Aanvang 20.00 uur in de Koenraadtzaal in Lithoijen.

De bedoeling van deze 9 daagse reis is om veel mooie dingen te zien en mee te maken, waarbij gezelligheid voorop staat. Daarnaast is er genoeg vrije tijd om zelf iets te ondernemen.

Omdat Krakau een prachtige stad is, die door oorlogen en communisme tot enkele jaren geleden nog ‘verborgen’ was, zou het fantastisch zijn om juist die vrijheid met elkaar te vieren door met elkaar op reis te gaan en deze geweldige stad en cultuur te ontdekken. Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij!

Het volledige reisprogramma is nog niet helemaal uitgewerkt is, maar globaal kunnen wij al wel een overzicht geven van de plaatsen die we zullen gaan bezoeken:

1. Bezoek aan Wadowice. Dit de plaats waar Karol Józef WojtyÅ‚a (Paus Johannes Paulus II) is geboren en opgegroeid. De gebeurtenissen die hij tijdens zijn jeugd heeft meegemaakt, zijn typerend voor hoe hij zich later als persoon heeft ontwikkeld.

2. Bezoek aan Krakau. Dé culturele hoofdstad van Polen. Wanneer je hier door de straten loopt besef je pas goed dat, ondanks de oorlogen, bepaalde zaken onvernietigbaar zijn. De rijkdom van deze stad is ongekend en dit is ook de plaats waar we het meeste zullen zijn.

3. Bezoek aan Auschwitz en Birkenau. Weinig woorden zullen hier nodig zijn. Door het openstellen van het kamp wordt je zelf rondgeleid in een tragedie en kom je tot besef dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is.

4. Bezoek aan Czestochowa. Of het nu de Zoete Moeder in Den Bosch is of de Troosteres der bedroefden in Kevelaer. Overal in de wereld zijn de zijn bedevaartplaatsen waar mensen op weg gaan om hun zorgen, verdriet en ook hun vreugde neer te leggen bij Maria. Hier bezoeken we op een middag de Zwarte Madonna.

5. En uiteraard hebben we op de terugweg ook een sightseeing Berlijn!

De 9 daagse reis is inclusief vervoer per luxe touringcar, Nederlandstalige gidsen, 8 hotelovernachtingen met ontbijt en 3 avondmaaltijden voor de prijs van € 595,- per persoon (één persoonskamer is met toeslag).

Graag tot woensdag 16 november in de Koenraadtzaal in Lithoijen!

Diaken Jan Renders en Kapelaan Patrick Kuis

Klik hier voor de flyer van deze reis

Gezinsviering Sint Maarten 5 november 2016


We willen graag alle kinderen en hun ouders uitnodigen voor de gezinsviering SINT MAARTEN op zaterdag 5 november a.s. om 19.00 uur in H. Remigiuskerk in Lithoijen. We vertellen dan het verhaal van Sint Maarten, die zijn mantel deelde met een bedelaar.

Sint Maarten is ook een feest van het licht. Voorafgaand aan de viering maken we een tocht met verlichte lampionnen door ons dorp. We vertrekken om 18.30 uur vanaf Avanti. Hier krijgen jullie het lampje. De lampion moet je zelf meebrengen.

Ons kinderkoor de Norbertoontjes zal de viering muzikaal verzorgen.

We hopen jullie op 5 november allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen

Fusiedecreet en de begeleidende brief

In de viering van 22 oktober 2016 in de H. Remigiuskerk te Lithoijen heeft vicaris van den Hout namens bisschop de Korte een toelichting gegeven op het decreet dat het bestuur van onze parochie vandaag officieel per post heeft ontvangen.

Het decreet houdt in dat bisschop de Korte per 1 januari 2017 onze H. Remigiusparochie zal samenvoegen met de parochies H. Servatius te Oijen, H. Benedictus te Teeffelen, H. Lambertus te Lith, H. Lambertus te Maren-Kessel en H. Hart van Jezus te Oss, in de nieuwe op te richten parochie Heilige Benedictus.

Kopieën van dit decreet en de begeleidende brief lagen afgelopen zaterdag voor u achterin de kerk.

Bij deze vindt u ze hier ook als u er op klikt.

Het decreet

De begeleidende brief oprichting H. Benedictusparochie Oss

Beleidsplan van het bisdom 's-Hertogenbosch

Als u op deze link klikt vindt u het het recent uitgebrachte beleidsplan van Mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch. Het is de moeite waard om daar kennis van te nemen. Mgr. ​De Korte neemt op een aantal belangrijke punten afstand van het beleid van zijn voorganger ​Mgr. Hurkmans en ​hulpbisschop ​Rob Mutsaerts​.

Enkele opmerkelijke ​passages uit het beleidsplan van Mgr. De Korte zijn hieronder weergegeven.

Meer ruimte
Eenheid in het noodzakelijke; vrijheid in het niet-noodzakelijke en in alles de liefde. Deze wijsheid op naam van de heilige Augustinus moet onze leidraad zijn. En even verder: Het katholieke huis is door de eeuwen heen altijd ruim geweest.

Afsplitsingen
Door de fusies en de kerksluitingen van de afgelopen jaren hebben wij helaas mensen verloren. In een aantal plaatsen hebben groepen zich zelfs van de Kerk losgemaakt (’s-Hertogenbosch; Best, Veldhoven en andere plaatsen). Ik betreur dat in grote mate want katholieken horen bij elkaar te blijven. Met afgescheiden groepen wil ik altijd in gesprek. En ook als niet altijd een terugkeer tot de Moederkerk mogelijk is, moeten wij minstens streven naar een modus vivendi en wederzijds respect.

Liturgisch beleid
Bij mijn rondgang heb ik veel opmerkingen over het liturgisch beleid gehoord. Niet weinig leden van pastorale teams zijn geïrriteerd door de, in hun ogen te grote, controle van het bisdom. Breed leeft het verlangen naar minder wantrouwen en meer vertrouwen.

Onder voorwaarden, toestaan van woord- en communievieringen
De Woord- en Communiedienst kan worden geleid door een diaken of een pastoraal werker. Als deze niet beschikbaar zijn, kunnen ook goed geschoolde parochianen een dergelijke viering leiden. De pastoor waarborgt natuurlijk altijd de liturgische kwaliteit van de viering.

Ook liturgische vieringen in niet gewijde kerkgebouwen
In een aantal parochies worden kerkgebouwen gesloten door een gebrek aan mensen en middelen. Meerdere pastorale teams, zo heb ik gehoord, zijn bereid om in parochiekernen die een kerkgebouw moeten ontberen toch liturgie te vieren, bijvoorbeeld in een dorpshuis of verzorgingshuis. In principe sta ik hier als bisschop positief tegenover. Het is immers belangrijk om de Kerk zo dicht mogelijk bij de gelovigen te houden.

Stimuleren in plaats van opheffen van lokale geloofsgemeenschappen
Veel nieuwe parochies zijn, zo heb ik bij mijn dekenale rondgang begrepen, nog maar recent ontstaan. Het is van het uiterste belang om de kracht en het enthousiasme van de deelgemeenschappen niet te frustreren maar te stimuleren. Parochianen zullen worden aangesproken op hun kracht en interesse. Deze benadering kan leiden tot nieuwe vrijwilligers, nieuwe taken en activiteiten. Zo kan worden gewerkt aan een vitalisering van het parochieleven. Wij moeten niet alleen de onvermijdelijke krimp pastoraal begeleiden maar vooral het missionair elan versterken.

Kritiek op het fusieproces
Evenals de andere bisdommen van ons land heeft ons bisdom gekozen om de bestaande parochies onder te brengen in nieuwe grotere parochies. Anno 2016 is het grote fusieproces formeel gezien bijna voltooid. Nog enkele van de ruim 50 nieuwe parochies moeten worden gevormd. Bij mijn rondgang langs de dekenaten heb ik forse kritiek gehoord op het aanvankelijke verloop van het fusieproces. Er werd toen, zo is bijna de unanieme overtuiging, teveel top down gewerkt en te weinig procesmatig gehandeld. Deze kritiek kan ik natuurlijk maar beperkt beoordelen. Duidelijk is in ieder geval geworden dat het imago van het bisdom door een valse start bij het fusieproces een flinke knauw heeft gekregen. Het is mijn vaste voornemen om het beschadigde imago in de nabije toekomst weer te herstellen. Maatwerk en nabijheid zijn daarbij van essentieel belang.

 

Kapelaan Patrick Kuis op D-TV

Vandaag heeft D-TV een in haar programma Uitgelicht een interview met kapelaan Patrick Kuis uitgezonden.

Het programma is opgenomen in onze Heilige Remigiuskerk in Lithoijen.
De fraaie beelden van onze kerk maken het een genot om naar te kijken.

Het openhartige verhaal van Patrick Kuis die vertelt over hoe hij in het leven staat geeft veel hoop voor de toekomst. Hiermee krijgen we een goede indruk van wie kapelaan Patrick Kuis is.

Aanstaande zaterdag zal hij weer in onze kerk voorgaan.

Klik hier om de uitzending te zien

Patrick Kuis zaterdag 1 oktober in onze H. Remigiuskerk

Aanstaande zaterdag op 1 oktober zal kapelaan Patrick Kuis voor het eerst voorgaan in onze H Remigiuskerk. De eucharistieviering begint om 19.00 uur.

Hij is enthousiast en kijkt er naar uit om de parochianen uit Lithoijen en omgeving te ontmoeten.
U bent van harte uitgenodigd om na afloop van de viering  even een praatje met hem te maken en samen een kopje koffie of thee te drinken.

Gezinsviering opening schooljaar 2016

Zaterdag 24 september om 19.00 uur, vieren we in de H. Remigiuskerk de opening van het nieuwe schooljaar.

Het thema van deze gezinsviering is "Maar jij kunt de wereld mooier kleuren!"

Ben je nieuwsgierig, kom dan kijken.

Samen met ons kinderkoor de Norbertoontjes maken we er weer een mooie viering van. We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen

Ontslagaanvraag kerkbestuursleden

Wij, Lyon Prinssen en Gerard Cornelissen, hebben besloten om ons bestuurslidmaatschap van de H.Remigiusparochie Lithoijen in te trekken. Dit hebben wij aan vicaris Ron van den Hout en het kerkbestuur tijdens de bestuursvergadering op 7 september medegedeeld.

Sinds een half jaar is er veel verzet in onze parochie tegen de door de bisschop voorgenomen fusie. De manier waarop gecommuniceerd wordt met individuele bestuursleden en vrijwilligers, met vicaris van den Hout, en bisschop de Korte is voor ons niet acceptabel. Op voor ons onbegrijpelijke wijze worden wij als individuen onder druk gezet in onze eigen parochie. Wij voelen ons persoonlijk aangevallen terwijl we ons voor hetzelfde doel inzetten. Wij krijgen het verwijt dat we een bestuurlijke route van overleg met het bisdom volgen. Wij zijn er echter van overtuigd dat we daarmee gunstige voorwaarden voor onze parochie kunnen bedingen. Wij hebben last van de wijze waarop de actievoerders ons en andere vrijwilligers benaderen. Onder deze emotionele druk kunnen wij niet langer als bestuurslid van onze parochie functioneren.

Door het bisdom is vicaris Ron van den Hout aangesteld als waarnemend pastoor en voorzitter van ons kerkbestuur. Hij geeft duidelijk aan dat de fusie doorgaat en dat hij, als voorzitter van ons kerkbestuur, daarvoor zal gaan tekenen. De opdracht vanuit het bisdom aan ons als bestuursleden is om aan dit beleid mee te werken. Als bestuursleden hebben wij ons echter de laatste jaren ingezet en uitgesproken tegen een fusie met andere parochies. Met voldoende argumenten hebben we steeds aangegeven dat wij kiezen voor een samenwerkingsmodel. Wij vinden het belangrijk dat een parochie een eigen bestuur heeft waar de mensen in de parochie vertrouwen in hebben. Daardoor blijft de betrokkenheid van de parochianen in stand gehouden. Wij hechten eraan om als parochiebestuur eigen beleid te kunnen maken voor de parochie waarin je woont en waarbij je betrokken bent. Wij zijn ervan overtuigd dat we juist vanuit een zelfstandige positie als parochie meer kunnen betekenen voor samenwerking met onze buurtparochies.

Het nieuwe beleid vanuit het bisdom is om vitale parochies waar veel activiteiten plaatsvinden in hun kracht te laten en te versterken met pastorale zorg. Wij denken dat de eigenheid van onze parochie bewaard blijft zolang de gewone vieringen, de gezinsvieringen en de “iedereen is welkom” vieringen blijven doorgaan. Als we gastvrij en met respect met onze voorgangers omgaan, blijven zij graag onze parochie bezoeken. In de komende jaren moeten en willen we laten zien dat we een levende parochie zijn waarin vele vrijwilligers zich in blijven zetten. Daarom zullen ook wij ons met enthousiasme als vrijwilliger voor onze parochie in blijven zetten. Als we de traditie van samen vieren en bouwen aan onze parochie, aan de jongere generatie in Lithoijen door kunnen geven hebben wij er vertrouwen in dat we nog een lange en zekere toekomst hebben in onze mooie Remigiuskerk in Lithoijen.

Lyon Prinssen
Gerard Cornelissen

Lyon Prinssen ontvangt Gouden Oogappel van de gemeente Oss

Wethouder Kees van Geffen kwam op woensdagavond 7 september plotseling binnen bij de bestuursvergadering van ons parochiebestuur. Daarbij een aantal meer- en minder bekende gezichten voor de aanwezige bestuursleden en voorzitter vicaris Ron van den Hout. Als snel legde de wethouder uit dat hij gekomen was voor Lyon Prinssen. Zij werd geprezen voor haar vrijwillige inzet in onze parochie en kreeg daarvoor de Gouden Oogappel van de gemeente Oss uitgereikt. Zichtbaar verrast nam Lyon de felicitaties en de onderscheiding in ontvangst. Familie en vrijwilligers uit de parochie die graag met haar samenwerken waren hiervan getuige.

Elk jaar worden er zes Gouden Oogappels in de gemeente Oss uitgereikt. Dit om het vrijwilligerswerk in de gemeente Oss met al haar kerkdorpen te belonen en te stimuleren. Op 9 december vindt er in de Lievekamp een gala avond plaats waarbij, uit deze zes genomineerden, de vrijwilliger van het jaar gekozen zal worden.

"Een gouden oogappel voor Lyon is meer dan verdiend. De Remigiusparochie doet nooit tevergeefs een beroep op haar. Ze is zeer betrokken bij de vele activiteiten en werkgroepen in de parochie, en daardoor een stimulerende, activerende en vooral aanpakkende vrijwilliger. Gezellig kletsen maar ondertussen doorwerken. Lyon doet alles met passie, inzet, enthousiasme en met een gezond realisme." Aldus wethouder Kees van Geffen.

Klik hier voor de foto's van deze gebeurtenis

Einde actie Remigiuskoor

Vorige maand heeft het Remigiuskoor besloten om geen bijdrage meer te leveren aan de wekelijkse vieringen in onze Remigiuskerk. Deze actie, die aan parochianen kenbaar werd gemaakt in de viering met waarnemend pastoor Vicaris R. van den Hout, vond het koor noodzakelijk om een signaal af te geven naar het kerkbestuur. Het standpunt van het kerkbestuur ten aanzien van het fusiebeleid van het bidsom was voor hen op dat moment blijkbaar te onduidelijk.

Overleg en communicatie van het kerkbestuur met bisschop de Korte werd ervaren als meewerken aan het door het bisdom opgelegde fusieproces.

Als kerkbestuur namen we deze actie van het koor serieus op als een duidelijk teken van ontevredenheid bij de koorleden. Door met elkaar te praten is duidelijk geworden dat het kerkbestuur en koorbestuur dezelfde stelling innemen over de door het bisdom voorgenomen fusie met onze buurtparochies. Het doel, niet fuseren en wel samenwerken, is wat wij allen willen. De weg daar naar toe blijkt echter te verschillen.

Na overleg met de koorleden heeft het koorbestuur ons geïnformeerd dat de ontwikkelingen zodanig zijn dat ze de draad weer gaan oppakken. Echter vanwege organisatorische redenen en een onderbezetting van het koor heeft het koorbestuur nu besloten dat de openluchtviering “Love, Peace en Happiness”op zaterdag 27 augustus in de geplande vorm helaas niet door kan gaan. Er zal een eucharistieviering zijn in de kerk met volkszang die past bij de woodstockgedachte. Er zullen voor in de kerk vazen staan waar de aanwezigen hun bloem in kunnen zetten.

Vanaf zaterdag 3 september zal het koor weer met veel inzet en enthousiasme de diensten opluisteren .

Bestuur Parochie H. Remigius Lithoijen

Pastoor Ron van den Hout stelt zich voor

Een pastoor op afstand

Een pastoor hoort als herder eigenlijk bij zijn kudde te wonen. Toch is dat jammer genoeg niet meer altijd het geval. Sinds 1 mei 2016 ben ik door de bisschop benoemd als waarnemend pastoor van de parochies H. Hart te Oss, H. Remigius te Lithoijen, H. Servatius te Oijen en H. Benedictus te Teeffelen. Een waarnemer is eigenlijk tijdelijk, totdat er een definitieve oplossing is gevonden. Hoe lang tijdelijk is … ?

Wie ben ik en wat is mijn levensloop? Ik ben Ron van den Hout, geboren in 1964. Ik groeide op in het Brabantse Diessen (bij Hilvarenbeek en Tilburg). Na de middelbare school wilde ik de tuinbouw in, omdat het werk op een tuinbouwbedrijf mij zo goed beviel.
Toen ik de 4-jarige HAS-opleiding in ’s-Hertogenbosch bijna had afgerond kwam het oude verlangen om priester te worden weer boven. Ik begon aan de nieuwe priesteropleiding die door mgr. Ter Schure in 1987 werd gestart. De latere bisschop Hurkmans was de rector en onder zijn vaderlijke zorg groeide ik de Kerk in en begon ik steeds meer te begrijpen en maakte ik me het geloof eigen. In 1993 werd ik in de kathedraal gewijd samen met 4 anderen. Na een jaar als priester gewerkt te hebben in Helmond, vroeg de bisschop mij te gaan studeren in Rome. Op dit verzoek ging ik graag in. Ik woonde op het Nederlands college en deed een licentiaat in de Bijbelse Theologie. Vervolgens werkte ik bijna 12 jaar in Drunen en Elshout als pastoor (1998-2009) en ondertussen vervolgde ik mijn studie door te werken aan een proefschrift. In 2009 promoveerde ik aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2009 volgende ook de benoeming als deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel, en de overplaatsing als pastoor naar de Bommelerwaard. En toen mgr. Liesen in 2012 bisschop van Breda werd, vroeg de bisschop mij vicaris-generaal te worden. Vanuit die functie vervul ik soms tijdelijke functies. Zo ben ik waarnemend pastoor in de Bommelerwaard, wás ik waarnemer in Druten (2013-2016). Nu komen uw parochies op mijn pad.

Wat kunt u van mij verwachten? Van de bisschop heb ik de opdracht meegekregen om richting de fusie te werken (uiterlijk 1 januari 2017). Daar zijn dan ook Lith en Maren-Kessel bij betrokken. Ik zal me vooral bezig houden met bestuurlijke zaken. Bij sommige beslissingen moet ik echt betrokken worden, maar er zijn ook een heleboel dagelijkse zaken die de bestuursleden zelf kunnen en mogen afhandelen. Ze begrijpen zelf wel, wanneer ik in beeld moet komen. Ik zal met enige regelmaat bij de bestuursvergaderingen zijn. Op weg naar de fusie wordt er geen nieuw beleid ontwikkeld en gaat alles zoveel mogelijk door zoals het nu gaat. Ook hoop ik een overzicht te krijgen van de vieringen die plaats vinden en van degenen die daarin voorgaan.

Ik wil graag op de hoogte zijn. In de kerken zult u mij niet veel zien, ook niet bij werkgroepen en op huisbezoek. Misschien lukt het een keer om in het weekend te komen voor een eucharistieviering. Er is wel iemand anders die hierin kan voorzien: kapelaan Patrick Kuis. Hij is benoemd in de H. Hartparochie en hij zal in overleg met mij ook kunnen assisteren in de drie dorpen. Ik merk dat hij overal welkom wordt ontvangen, dus ik zie dat met vertrouwen tegemoet. Hij zal met mij over pastorale zaken contact houden, zodat ik weet waar hij mee bezig is.

Ik hoop dat er het komende half jaar rust komt en dat er op de achtergrond rustig verder wordt gewerkt aan de samenwerking die uiteindelijk in een fusie zal uitmonden. Dat heeft mgr. De Korte ook bevestigd. Er is de afgelopen jaren al veel gesproken met elkaar. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat samenwerking uiteindelijk alleen in een fusie echt vruchtbaar kan zijn. En samenwerking kan alleen als we de goede en sterke kanten van elkaar willen zien, en als we bereid zijn om ook de eigen zwakheden te benoemen en niet alleen die van de ander. Ik denk dat we ons ook mogen realiseren dat het in de parochies nergens echt goed gaat. Er zijn natuurlijk wel verschillen. Maar kwetsbaar is het kerkelijke leven overal. We hebben elkaar dus nodig.

Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren op mijn manier en vanuit mijn positie. En ik hoop dat u meewerkt en meedoet vanuit uw mogelijkheden en vanaf uw plaats. Mgr. De Korte heeft tijdens zijn installatie ons allen opgeroepen werk te maken van onze doopgenade.

Ron van den Hout
waarnemend pastoor

Interview FOCUS D-TV parochie verzet zich tegen fusie

FOCUS D-TV Oss.


Interview met Gerard Cornelissen en Patrick Kuis.

Zondag 07 augustus 2016    

Het programma FOCUS van DTV besteedde aandacht aan het verzet van onze parochie tegen de voorgenomen fusie door het bisdom.

Klik hier om de uitzending van FOCUS te bekijken

Reactie op plaatsen spandoek

Het is ons niet duidelijk wie het spandoek met de tekst "geen fusie" op de kerk heeft geplaatst. Wel is het fijn om te weten dat er actievoerders zijn die het eens zijn met het doel van het kerkbestuur om niet te willen fuseren.

We willen het ophangen van het spandoek op het dak van de kerk niet negatief benoemen, maar vinden we het wel een slechte en uiterst vreemde zaak dat er geen samenwerking of afstemming met het kerkbestuur gezocht is.

We willen hierbij de volgende opmerkingen plaatsen:

 • Een spandoek om het kerkbestuur te overtuigen om tegen fusie te zijn is niet nodig. Het kerkbestuur is altijd al tegen een fusie geweest.
 • Het spandoek dient in Den Bosch bij het bisdom te hangen. Zij willen een fusie van een aantal parochies forceren.
 • Om zoveel mogelijk risicos bij het ophangen en verwijderen van het spandoek uit te sluiten, om het beheer van het kerkgebouw in de hand te kunnen houden, en om het effect te vergroten is het veel beter om acties samen met het kerkbestuur te doen.

Omdat de actie nu al geslaagd is door de media aandacht, zouden wij het zeer op prijs stellen dat het spandoek dit weekend vakkundig zal worden verwijderd door de actievoerders

Gerard Cornelissen
Vice voorzitter kerkbestuur
Remigiusparochie Lithoijen

Interview vice-voorzitter kerkbestuur op D-TV

Protestdoek op kerk Lithoijen

Donderdag, 28 juli 2016 14:48 LITHOIJEN 

Op het dak van de kerk van Lithoijen is woensdagavond een spandoek opgehangen tegen de voorgenomen fusie van parochies in de regio. Een groep jongeren uit het dorp zou hiervoor verantwoordelijk zijn.

Het kerkbestuur in Lithoijen ziet een fusie met vijf andere parochies niet zitten maar is wel voorstander van verregaande samenwerking.

Een stuurgroep overlegt momenteel met het bisdom over de voorwaarden van een fusie. Volgens Gerard Cornelissen van het kerkbestuur is de spandoekactie daarom misschien niet zo handig op dit moment, al snapt hij de gevoelens in Lithoijen wel. De parochianen beslissen uiteindelijk of ze wel of niet instemmen met het fusiedocument dat eind september wordt verwacht.

Klik hier voor het filmpje van D-TV.

Enkele feiten op een rijtje

Alle betrokkenen,

Helaas zijn er ontwikkelingen die wellicht niemand wil. Hierdoor worden feitelijkheden uit het oog verloren en worden gesprekken en mails geïnterpreteerd waardoor makkelijk onwaarheden ontstaan. Wat vele malen erger is, is dat grenzen van respectvol, christelijk omgaan met elkaar volledig worden overschreden.
Het doel, niet fuseren en wel samenwerken, is wat wij allen willen. De weg daar naar toe blijkt te verschillen. In alle bijeenkomsten en gesprekken heeft het bestuur altijd aangegeven in gesprek te blijven en duidelijk te zijn, naar het bisdom en vertegenwoordigers van het bisdom; Wij niet willen fuseren en wel willen samenwerken.

In de aanpak, die tot voor een aantal weken terug nog complimenten opleverden van een aantal “bezorgde parochianen”, is nog steeds niets veranderd. Vanaf 2015 zitten 3 bestuursleden in de stuurgroep die een document opstellen met de “voorwaarden”, aangegeven door de parochies, die gehanteerd worden bij samenwerking of fusie. Onder Mgr. Mutsaerts hebben “voorwaarden”, die door de stuurgroep waren aangegeven, geleid tot het niet doorgaan van de beoogde fusie per een aantal data (2015 - 2016).

 • Wat wel afgedwongen is door de stuurgroep en bekrachtigd door het bisdom dat pastoor Mennen en pastoor Van der Vinne niet in Lithoijen, Oijen en Teeffelen zullen voorgaan, pastorale activiteiten zullen verrichten.
 • Inmiddels is er een nieuwe bisschop, Mgr. De Korte, waar de stuurgroep vertegenwoordigers van Lithoijen, Oijen en Teeffelen, een gesprek mee hebben gehad en waaruit blijkt dat Mgr. De Korte duidelijk veel meer oog heeft voor de lokale parochiegemeenschappen. Een verslag van dit gesprek staat op de website van onze parochie.
 • Ook is een priester aangesteld voor de beoogde fusie parochies, Patrick Kuis, die de pastorale invulling samen met de parochies wil doen, die zeer betrokken is zijn bij zijn parochianen. (Dit blijkt uit zijn eerdere maar ook huidige werkzaamheden)


Het traject is ondanks bovenstaande “zegeningen” door het bestuur niet veranderd; “niet fuseren, wel samenwerken”.

Er is met Mgr. De Korte afgesproken dat de stuurgroep, leden uit het kerkbestuur van de parochies Lithoijen, Oijen en Teeffelen, een document met voorwaarden opstellen.

Met Mgr. De Korte is ook duidelijk afgesproken dat dit document en de mogelijke consequenties worden voorgelegd aan alle parochianen.

De parochianen bepalen uiteindelijk of er voor een fusie met duidelijke voorwaarden wordt gekozen of dat men niet meegaat met een fusie. (gestreefd wordt om half oktober met de parochianen te bepalen wat de boodschap naar het bisdom zal zijn)

Overzicht acties kerkbestuur tegen fusie

Proces rondom het bereiken van samenwerking en het voorkomen van een fusie door het kerkbestuur


2014 maart; eerste bijeenkomst te Oss van voorgenomen fusie door het bisdom

2014 mei; brief aan Hurkmans: bereid tot verregaande samenwerking maar geen fusie

2014 mei; informatie avond parochianen (LOT)

2014 november; vicevoorzitters een gesprek met Mutsaerts

2015 januari; enquête onder parochianen

2015 april; informatie naar parochianen

2015 november; informatie naar parochianen

2016 januari; gesprek 3 parochies met Mgr. Mutsaerts

2016 maart; informatie naar parochianen

2016 april; brief naar Mgr. Hurkmans en een mail en brief naar Mgr. De Korte

2016 april; brief van parochianen met 200 handtekeningen Mgr. Hurkmans en De Korte

2016 mei; overleg 3 kerkbesturen en administrator Van den Hout

2016 juni; gesprek met Mgr. De Korte

Doelstelling geen fusie wel samenwerking
(in elke bijeenkomst, ook met parochianen, dit onder de aandacht gebracht)

 • Bij het bisdom en bij de stuurgroep (6 parochies) is dit volledig bekend
 • Voor er een eindbeslissing, wel of niet tekenen van een fusie document, wordt genomen zal dit voorgelegd worden aan alle parochianen

  Huidige stand van zaken:

 • De fusie is al 2 jaar met periodes uitgesteld, er wordt wel samengewerkt
 • Pastoor Van der Vinne komt niet in de 3 parochies
 • Er is inmiddels een andere bisschop, Mgr. De Korte. (andere mogelijkheden)
 • Er is inmiddels een kapelaan aangesteld voor de fusieparochie (pastoraal) * De besturen zijn nog steeds in “gesprek” met, inmiddels, Mgr. De Korte
 • Mgr. De Korte zegt; er kunnen voorwaarden binnen een fusie worden voorgelegd waardoor de eigenheid van de parochie wordt gewaarborgd.
 • Mgr. De Korte geeft aan dat er veel mogelijk is maar de fusie wel doorgaat.
 • Het document met voorwaarden zal eind september , begin oktober klaar zijn
 • In oktober zal er een bijeenkomst met alle parochianen worden georganiseerd waarin de mogelijkheden worden uitgelegd waarop dan een beslissing wordt genomen


Resume;
Geen fusie, wel kunnen voorwaarden worden voorgelegd.
Parochianen beslissen in oktober welk antwoord het bestuur naar het bisdom geeft.

Wie is Patrick Kuis?

Wie is toch die nieuwe kapelaan? Patrick Kuis, gewoon Patrick Zo’n 500 jaar geleden was Groningen bezet door de protestanten. Héél Groningen? Nee, een kleine gemeenschap bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers. In kleine nederzettingen hielden de stoerste katholieken van Nederland dapper stand tegen een overmacht van pepermunt en saaiigheid. Uit zo’n gemeenschap in het hoge Noorden – de trotse parochie van Uithuizen – stam ik, Patrick Kuis.

Ik werd bepaald niet met toog en brevier geboren. Patrick is een doodgewone Hogelandster kwajongen. Voor een streek hier of daar draaide ik mijn hand niet om, ik was ook niet wars van een feestje of een melkbus met carbid!

God roept wie hij wil, en vaak toont Hij daarbij een echt rooms gevoel voor humor. Toen ik zeventien was sloeg mij van de ene op de andere dag de Heilige Geest in de bol, en in plaats van in Loret de Mar – zoals al gepland en geboekt was – belandde ik in Lourdes en van daar pardoes op het Bossche seminarie. Er was geen houden meer aan: ik zou priester worden.
Al snel werd ik een echte Brabander, zonder ook maar een grammetje van mijn gortdroge Groninger nuchterheid en dito humor op te geven. Laten zien dat katholiek zijn gewoon ongelofelijk cool is (Italian design) is mijn tweede doel in het leven. Mijn éérste doel is te laten zien dat je er simpelweg gelukkiger van wordt.
Daar komt trouwens geen spatje kwijlerige betweterigheid bij kijken. Soms kan je een herder zijn door op het juiste moment iets te zeggen. Soms kan je ook een herder zijn door op het juiste moment je kop te houden. Doordat ik een biddend mens ben weet ik die twee situaties haarfijn uit elkaar te houden. Ik probeer er te zijn als iemand mij nodig heeft, maar ik weet ook halt te houden voor het mysterie van een ander.

Ik ben allesbehalve een kluizenaar. Al op het seminarie zat ik liever tussen de mensen dan in de boeken. Zodoende is de zorg voor de ziel van de eerlijke Brabander mij op het lijf geschreven. Achter de tap in de Paternoster (kroeg in ’s-Hertogenbosch) werd al snel duidelijk dat daar mijn talent lag. Ik heb een gezond theologisch verstand, maar aan virtuoze exegese op de vierkante millimeter heb ik een broertje dood. Professor hoef ik niet te worden, behalve misschien professor in het aangenaam verpozen. Met parochianen achter een trappist, op de knieën bij Maria en vooral aan het altaar als ik het kloppend Hart van onze wereld – en dus ook van Brabant en dus ook van Lithoijen, Oijen en Teeffelen – in mijn handen hoop te houden.

Afscheidsviering Vormsel-plus

In de eucharistieviering op zaterdag 18 juni 2016 in de H. Remigiuskerk in Lithoijen hebben we
afscheid genomen van de Vormsel-Plus groep 2012-2016. “Hou Vast” is het mooie thema dat de vormselplus ouders voor deze afscheidsviering hebben gekozen. De voorganger in deze viering was pater Bernard Kersten. De jongeren werden actief bij de viering betrokken.

In onze parochies hechten we er veel waarde aan dat de kinderen, na het verlaten van de basisschool, in jaargroepen contact met elkaar blijven houden. Deze jongerengroep, gestart na hun H.Vormsel in 2012, is de afgelopen 4 jaar een aantal keer bij elkaar geweest voor ontspannende en vormende activiteiten. Knutselen voor de kerstverkoop t.b.v. het goede doel, film kijken, sport en spel, speurtochten, zelfverdediging training etc. en natuurlijk gezellig bijkletsen tijdens de afsluitende barbecue.

De Vormsel-Plus groepen kunnen echter niet bestaan zonder de begeleiding, hulp en inzet van een aantal Vormsel-Plus ouders. Graag willen we de Vormsel-Plus ouders van deze groep: Sandra en Ronny van Dijk, Rona en Dick de Hommel, Monique en Leon van den Brand en Angela en Bart Ruis bedanken voor hun begeleiding en enthousiasme. We hopen dat deze jongerengroep elkaar nog regelmatig zal blijven zien.

Foto’s van de afscheidsviering van de vormsel plus groep van 2012-2016 kunt u hier bekijken. 

Gesprek kerkbesturen met Bisschop de Korte

Gesprek met Mgr. De Korte op maandag 6 juni 2016 te ‘s Hertogenbosch

Hierbij aanwezig: afgevaardigden van kerkbesturen van parochies Oijen, Lithoijen en Teeffelen en vicaris R. van den Hout.

De aanleiding om een gesprek te vragen met Mgr. De Korte was het niet meegaan in de fusie door de samenwerkende parochies Lithoijen, Oijen en Teeffelen. Voordat Mgr. De Korte in Den Bosch werd geïnstalleerd had het kerkbestuur in een brief haar bezorgdheid uitgesproken over de aankomende fusie en gevraagd om hierover van gedachten te mogen wisselen.

Argumenten voor deze bezorgdheid; eigenheid verliezen, zelf geen beslissingen meer mogen nemen, afhankelijk te zijn van een overkoepelend bestuur. De noodzaak om tot fusie over te gaan is volgens de parochies niet aan de orde omdat de parochies financieel gezond zijn, veel vrijwilligers hebben en een redelijk kerkbezoek. Besturen geven ook aan dat gedurende het fusieproces er een angst is bij parochianen dat kerken gesloten gaan worden. We vragen begrip om onze standpunten voor samenwerking kracht bij te zetten.

Mgr. De Korte gaf vanaf het begin aan dat hij onze bezorgdheid begrijpt. Er hoeft echter volgens hem geen “koudwater” vrees te zijn. Hij wil zoveel mogelijk Katholiek leven in stand houden. De geloofsgemeenschappen gaan zo door zoals ze gewend zijn. Mgr. De Korte wil vitale geloofsgemeenschappen behouden, met name ook in de kleinere kernen. Dit kan ook met het beleid wat gevoerd wordt. Het beleid van alle bisdommen in Nederland, ook in Den Bosch, is om door middel van fusies een gezonder klimaat voor de kerk te creëren. Voor Lithoijen, Teeffelen en Oijen wordt geen uitzondering uitgemaakt m.b.t. dit beleid tot fusie dat is ingezet. Het bestuursmodel fusie blijft.

Mgr. De Korte geeft aan dat met name de geloofsgemeenschappen zelf de vitaliteit bepalen die de basis zijn voor een gezond en hecht blijven van de geloofsgemeenschappen. Wanneer de vitaliteit blijft met de 3 pijlers: voldoende kerkbezoek, kerkbalans bijdrage en vrijwilligers hoeft er geen ongerustheid te zijn. Ook in het Groningse heeft Mgr. De Korte zich hard gemaakt om de kleine vitale gemeenschappen te behouden maar ook daar door het beleid, fusies, uit te voeren.

Mgr. De Korte geeft aan dat hij zal stimuleren dat vitale geloofsgemeenschappen blijven bestaan, niet gesloten worden. De boodschap is; blijf vitaal, blijf doen wat je doet, blijf gaan voor je eigenheid, voor je verbondenheid, neem je verantwoordelijkheid en werk samen. Geloof in de kracht van je eigen gemeenschap.

Hoe nu verder:
Mgr. De korte nodigt ons uit een document samen te stellen waarin meetbare criteria worden aangegeven die het uitgangspunt kunnen zijn om “zelfstandig” geloofsgemeenschap te blijven binnen een fusie parochie. Meetbare vitaliteit. Eind september, begin oktober zal dit document dan gezamenlijk worden besproken. Het document zal dan leidend zijn voor het nieuwe parochiebestuur

Vele parochianen hebben een handtekening gezet tegen een fusie. Er leken toen nog openingen te zijn om een fusie te kunnen ontlopen met de juiste argumenten. Mgr. De Korte schets nu hoe de situatie zal zijn maar ook hoe de situatie kan zijn. Het bestuur zal in oktober de parochianen opnieuw vragen, met in achtneming van inzichten en ontwikkelingen, hoe zij verder willen gaan.

In Memoriam Jan van Luijk

6 juni 2016

In Memoriam Jan van Luijk

In december 2009 stond Jan van Luijk voor het eerst hier in Oijen in de kerk op het altaar. Als kerkbestuur hadden wij aangekondigd dat parochianen konden kennismaken met de nieuwe pastor die ruim een half jaar later definitief naar Oijen zou komen. Diverse aanwezigen hier vanavond zullen die bijeenkomst hebben bijgewoond.
Een boom van een kerel, een beetje binnensmonds pratend, zo uit de losse pols parochianen toespreken, een zelfverzekerde preek over “samenwerken” en “jullie moeten het zelf doen”.     
Hoe zou hij het bij ons gaan doen?

Na het overlijden van Bertus van Huisseling in 2008, was onze pastorie leeg. Het was zoeken naar een voorganger in de dienst. Parochianen misten een aanspreekpunt en er ontbrak iemand die lijnen uitzette en visie toonde. Er werd wel ijverig gewerkt door vrijwilligers en kerkbestuur, maar de echte leider ontbrak.

Het was Willem Peeters die in een kerkbestuursvergadering meldde: “ik heb contact met iemand die waarschijnlijk wel voor een voorganger kan zorgen”. Meer kon en wilde Willem op dat moment nog niet zeggen. Willem had contact gelegd met de congregatie van Mill Hill en Jan van Luijk had voor zichzelf besloten om na afloop van 2 periodes als provinciaal overste te stoppen in Oosterbeek. Jan wilde zijn opvolger niet voor de voeten lopen en zocht een passende plek elders. Incognito werd de Maaskant verkend en Oijen onder de loupe gelegd. Toen twee oudere heren in een paarse Kia een kroketje bij Wimke kwamen bestellen, zal onze frietbaas ongetwijfeld een beetje vragend hebben gekeken naar die onbekende mannen.

Na de zomer van 2009 liet Jan weten dat hij zelf de voorganger was die naar Oijen zou willen komen, maar wel pas in 2010. En afhankelijk van hoe de indruk van het kerkbestuur was over hem als persoon. Hij nodigde het voltallige bestuur uit voor een bezoek aan Oosterbeek. Het werd een gedenkwaardig bezoek. Jan bleek zoveel informatie over onze streek, onze parochie en het dorp te hebben ingewonnen en te kennen dat hij de schoolmeesters en de heemkunde-mannen op onderdelen beter kon vertellen hoe e.e.a. was ontstaan, dan dat wij dat zelf wisten. Wij waren vlot overtuigd en in december kwam Jan voor de eerste keer een dienst doen en kennismaken in Oijen.

September 2010 nam Jan officieel intrek op de pastorie. Die was grondig geschilderd en opgeknapt. Jan maakte er helemaal zijn eigen domein van. In een mum van tijd verschenen er stapels boeken, tijdschriften, ordners en insteekmappen op tafels, stoelen en in kasten. Zijn bureau lag altijd vol met papier. Ik vroeg me wel eens af hoe Jan orde kon houden in die stapels, maar hij wist er zelf beter de weg in dan een Tom Tom in de grote stad. Skypen, chatten, mailen, de computer stond permanent aan. Contact met parochianen, de buurt, de Congo, familie of zijn broers in Brazilië of Indonesië: Jan was een man van de wereld. Jan stond midden in het leven, tussen de mensen.

Dat bleek ook uit zijn houding naar het dorp toe. Hij toonde belangstelling, stelde vragen, was aanwezig en liet iedereen in zijn waarde. Individueel of in verenigingsverband. Bij grote gebeurtenissen, maar ook in de gewone dagelijkse gang van zaken. Als het goed ging, genoot hij. Dat bleek uit zijn houding naar het kerkbestuur. Hij stelde zaken aan de orde en liet die vervolgens sudderen. Hij ondernam actie en vroeg vervolgens wat wij ervan vonden. Hij bereidde voor en keek hoeveel medestanders hij had. Hij had visie en polste of anderen het met hem eens waren. Hij doorzag dat gras niet harder gaat groeien door er aan te trekken.
Jan was het prototype van De Zaaier: ……………Wie zaait, zal oogsten. Schep omstandigheden waarin ontwikkelingen tot stand kunnen komen en mensen sluiten zich vanzelf aan omdat zij zich daarvoor in willen zetten.

Jan zorgde daarom dat iedereen zich thuis en gewaardeerd voelde en maakte hiermee dat mensen in beweging kwamen. Hij was een warme persoonlijkheid naar anderen toe. Hoe tactisch deed Jan dat! Je merkte niet dat hij je op weg hielp. Je had bij hem het gevoel het allemaal zelf te doen. Het was één van zijn grote gaven! Persoonlijk heb ik nooit een belerend woordje van hem gehad. Het was altijd goed! Veel tijd? Weinig tijd? Veel contact? Minder contact? Veel gedaan? Wat minder opgepakt? Jan had waardering voor datgene wat je had gedaan, liet je nadenken en je eigen keuzes maken. Het is niet voor niets dat hij in zijn omgeving daardoor als zo’n prettige man werd ervaren.

De pastorie werd het ‘eigen huis’ van Jan. Niet alleen de woning, maar ook zijn tuin.
Zijn tuindersachtergrond verloochende hij niet. Hij vond het geweldig om in zijn tuin zijn eigen fruit en groenten te hebben. Samen met Henk van Hoorn werd er in Oijen een klein filiaal van kwekersbedrijf Van Luijk uit Kwintsheul gesticht. Wat hebben die twee samen een tijd doorgebracht! Jan genoot van de aanwezigheid van mensen om hem heen. In eindeloze gesprekjes en ontmoetingen en tijdens urenlange bezigheden ontstond een band voor het leven tussen Jan en mensen direct om hem heen. Bijzonder daarbij waren natuurlijk alle contacten met onze koster Willie van der Riet, met Henk van Hoorn en natuurlijk ook met Odrada Strik, die wekelijks bij hem kwam voor de schoonmaak.

Dat Jan een band had met velen, bleek ook wel uit de ontelbare kaarten/gelukwensen en steunbetuigingen die hij ontving bij jaarwisseling/verjaardag en ook ziekzijn. Hij was daar erg mee ingenomen, het maakte hem zelfs een beetje trots.

Jan was veel bezig met de toekomst. De toekomst van onze parochies Oijen, Lithoijen en Teeffelen, maar ook de toekomst van het dorp en zijn eigen toekomst. Zijn persoonlijke toekomst werd al snel na zijn komst in Oijen beïnvloed door gezondheidsproblemen. Vanaf dat moment werd hij permanent geconfronteerd met een zich ontwikkelend ziektebeeld wat hem meermalen tussen hoop en vrees deed balanceren. Jan was realist genoeg om te beseffen dat zijn ziekzijn een moeilijk proces kon worden. Maar hij deed er wel alles aan om zo gezond mogelijk te zijn en zo lang mogelijk te blijven. In zijn werk merkte je niet veel van zijn ziekzijn. Hij liet ons zijn beperkingen maar moeilijk merken. Als iemand informeerde hoe het met hem ging, dan kwam er altijd een kort: “Jaaa, het gaat nu wel weer wat beter!” als antwoord. Hoeveel pijn of zorg om de toekomst Jan had, liet hij weinig blijken. Slechts een enkeling dicht bij hem kreeg, na wat meer aandringen, een uitgebreider inkijkje in zijn binnenste.

De toekomst van de parochies had permanent de aandacht van Jan. Er was behoefte aan leiding en visie. Het bisdom had echter geen kandidaten om die tot pastoor te benoemen. Jan wilde deze taak wel oppakken en in het verlengde daarvan werd hij administrator in Lithoijen en Teeffelen. Een plaatje dat goed paste bij de zich ontwikkelende samenwerking tussen onze drie parochies. Jan was een prima katalysator om gevoeligheden te begeleiden. Hierdoor is de samenwerking tussen de besturen, in de werkgroepen en binnen de pastorale teams meermalen op een hoger niveau getild. Namens de parochie stond Jan ook voor zijn mening. Het bisdom heeft meermalen kunnen vernemen dat hier aan de Maaskant de samenwerking tussen de besturen zich goed ontwikkelde en dat het niet de bestuurlijke of administratieve overwegingen moeten zijn die aan een fusiegedachte ten grondslag liggen. “Op de goede manier samenwerken en ontwikkelingen vormgeven met de pastorale taak als prioriteit”. Dat was het devies van Jan en dat is wat wij als besturen nu nog steeds uitdragen.

De toekomst van het dorp ging Jan ook na aan het hart. Oijen was zijn plekje geworden. Permanent was Jan bezig met nadenken over verbeteringen en de manier waarop hij daar zijn bijdrage aan zou kunnen leveren. Zowel binnen als buiten de kerk. De sluiting van bejaardenhuis St. Jozef, de ontwikkeling van een nieuw dorpscentrum, het verbeteren van de infrastructuur rond de kerk, het opknappen van het kerkhof, het verbeteren van de verwarming in de kerk: Op meesterlijke wijze wist Jan mensen, mogelijkheden, instanties en middelen met elkaar in verband te brengen om zijn visie te realiseren. We kunnen hier terugkijken op een periode waarin veel is gebeurd en waar Jan trots op mag zijn.

Een prachtige bevestiging van dit alles werd afgelopen december de onthulling van de naam van ons nieuwe gemeenschapshuis. Jan mocht de door hem bedachte naam ‘Het Hart van Oijen’ wereldkundig maken. Jan is ook de motor geweest achter de instelling van de Servatius-medaille. Vrijwilligers die veel voor de parochie hebben betekend werden door Jan in de kerk uitgenodigd. Al dan niet verrast werden ze in het zonnetje gezet tussen familieleden en parochianen met een persoonlijk woordje dat ontwapend was. Jan had oog voor de mens. Zelfs toen we in april een achttal vrijwilligers gingen onderscheiden toonde Jan zijn betrokkenheid vanuit Oosterbeek. Aanwezig zijn ging niet meer, maar via de mail richtte hij een woord tot alle aanwezigen.

Het ziektebeeld van Jan was grillig. Het ging hem niet altijd makkelijk en hij moest keuzes maken in zijn werk en privé. Hij kreeg veel voor elkaar, maar moest ook veel laten. Hij koesterde alle ontwikkelingen die hij in de parochies van Teeffelen, Lithoijen en Oijen kon vormgeven. Hij koesterde de contacten met de buren, de werkgroepen, koren en alle parochianen en dorpsgenoten. Erg ingenomen was Jan met zijn feestdag in Oijen. 29 juni 2014 stond hij centraal in ons dorp. 45 Jaar priester, 50 jaar Eerste steenlegging van de Servatiuskerk, 90 jaar H. Hartbeeld in Oijen en zijn 70e verjaardag. Het was helemaal zijn feest. Familie, dorpsgenoten, samenzijn en vieren. Hij genoot van de tentoonstelling, het orgelconcert en ook van de lezing die hij kon geven aan belangstellenden over het door hem zo geliefde Congo. Ook in Lithoijen had hij in de Koenraadtzaal al zo’n lezing gedaan. De zaal puilde uit!

Belangstellend was Jan voor iedereen en voor de parochie. Telefonisch of op de pastorie, op straat of in de kerk: “Jaaa, hoe gaat het?” en “We houden goede moed” waren zijn gevleugelde uitspraken. Oprecht boos kon Jan ook worden. Hij vond in het fusieproces, dat het bisdom met ons wil lopen, veel te veel de nadruk ligt op economische en bestuurlijke aspecten. De behoefte aan samenwerking, de mens in de parochie, het pastorale was in zijn ogen veel belangrijker. Dit standpunt heeft hij tot zijn ontslagaanvraag gehuldigd en uitgedragen.

Wij zijn dankbaar. Wij zijn Jan veel dank verschuldigd. De parochies van Lithoijen, Teeffelen en Oijen, de kerkbesturen, de koren, onze vrijwilligersgroepen. We zijn Jan dank verschuldigd als dorpsgemeenschappen en we zijn Jan dank verschuldigd als mens. We hebben genoten van zijn aanwezigheid, zijn warmte, zijn mens zijn!

In de Goede Week van 2015 kreeg Jan forse gezondheidsproblemen. Deze noopten hem om onze pastorie te verlaten. Met lood in zijn schoenen ging hij weg, wetend dat hem op Vrijland veel beter passende zorg kon worden verleend, maar ook met de vrees voor een ongewisse toekomst. Jan knapte wat op en werkte hard om zijn voortschrijdende ziekte zo goed mogelijk onder controle te houden. Ondertussen was hij voor ons een perfecte ‘pastoor op afstand’. Raadgeven, nadenken en meebeslissen: Jan bleef het allemaal doen. Gelukkig kon hij nog een paar keer een doop doen en een eucharistiedienst voorgaan in Oijen. Dat waren de momenten dat Jan genoot. Terug in zijn geliefde Oijen. Onder de mensen. Dat was wat voor hem telde.

De laatste maanden zijn zwaar geweest. Hartelijk en belangstellend was Jan nog steeds, maar fysiek kon hij minder aan. Hij reageerde minder op mails en kon zeker niet meer naar Oijen komen. Een week voor het door hem gevraagde ontslag als pastoor van Oijen stuurde hij voor de laatste keer een bericht aan onze parochianen op 26 april. Wij waren in het Hart van Oijen bijeen om een achttal parochianen te onderscheiden met de door hem ingestelde Servatiusmedaille.

Jan meldde ons letterlijk het volgende:

Geachte vrijwilligers,
Beste medewerkers aan kerk en gemeenschapsopbouw,
DANK-JE-WEL VOOR JULLIE INZET, VOOR DE VERWEZENLIJKING IN EN ROND DE KERK.

Hoewel we verleden jaar met een tegenslag te maken hadden, hebben we toch doorgezet en met een positief resultaat in ieder geval de verwarming mogen realiseren. Gezien de plannen en definitieve ideeën voor het dorp voor het bouwen van het MFA en de school samen met de huizenbouw, is het geheel een prachtig geheel geworden. Het geheel ademt een sfeer van openheid en vernieuwing die naar de toekomst kijkt , dit betekent vooruit en niet achteruit. Dit moeten we doen in de gemeenschap – de school geeft hieraan een extra accent met jeugd rondom ons. Jongens en meisjes: houdt elkaar in beweging en weest elkaar behulpzaam om van jullie toekomst iets te maken en wel in saamhorigheid. We moeten het samen doen want niet alleen in samen ’hangen’ bij de sport, bij de verenigingen, en de vele andere samenkomsten, versterken we elkaar, maar ook in het leven van elke dag zullen we kracht en ondersteuning vinden als we samen binden.

Als we de gebouwen zien en die goed bestuderen en besturen vraagt dat ook een inzet van één voor allen. We hebben dit gedaan en we hebben deze inzet nog wel even nodig. De afgelopen paar jaren dat ik met u heb mogen bouwen aan deze gemeenschap en u heb mogen overtuigen dat samen-werking beter zou zijn, konden we een groot deel realiseren en hebben we de drie gemeenschappen kunnen en mogen versterken. U hebt dit gezien en ingezien.

IK ZEG U HEEL VEEL DANK VOOR UW MEDEWERKING EN VRAAG U VERDER TE GAAN. MAAR U HEBT HET BELANGELOOS GEDAAN : U TER BESCHIKKING GESTELD AAN ANDEREN. FIJN!!!!! DANK U !!!! WE GELOVEN IN DE TOEKOMST EN HOUDEN DIE VAST. HET WAS EN IS EEN GENOEGEN EN GROOT PLEZIER OM BIJ U GEWEEST TE ZIJN, SLECHTS VIJF JAAR = DE HOOP WAS TOCH VOOR WAT LANGER, MAAR HELAAS ….

MOGE GOD JULLIE ALLEN ZEGENEN, KRACHT IN TEGENSPOED GEVEN EN BEMOEDIGING EN VOLHARDING IN SLECHTE TIJDEN. OOK AL ZIJN WE FYSIEK GESCHEIDEN VAN LICHAAM, IN DE GEEST ZULLEN WE EEN ZIJN EN BLIJVEN, ZOALS IK HEB MOGEN DOEN IN DE VOORBIJE JAREN.

Jan van Luijk,
Hij was onze pastoor van september 2010 tot mei 2016. 5,5 jaar.
Een onuitwisbare indruk. Een goed mens. We moeten verder, zonder hem.
Dat hij moge rusten in vrede.

Kerkbestuur H. Servatius Oijen

Pastoor Jan van Luijk overleden

Op 1 juni 2016 is pastoor Jan van Luijk in het missiehuis Vrijland van Mill Hill te Oosterbeek op 71 jarige leeftijd overleden. Jan van Luijk was 5 jaar pastoor van Oijen en waarnemend pastoor van Lithoijen en Teeffelen.

Het missiehuis Vrijland biedt zondagmiddag gelegenheid tot afscheid van 14.00 tot 17.00 uur. 
Op dinsdagochtend om 10.00 uur is dat ook mogelijk.

Klik hier voor de rouwkaart vanuit de missionarissen van Mill Hill.

Klik hier voor de link naar het artikel in het Brabants Dagblad

Opening monument “notenboomgaardje”

Op vrijdag 27 mei is het “ monument Notenboomgaardje” officieel geopend. Het monument geeft de contouren aan van het verloren gegane Romaanse kerkje en het kerkhof.

Meer dan 7 jaar is er verstreken van een plan naar de daadwerkelijke verwezenlijking van dit unieke monument aan de Sluisstraat te Lithoijen. Frans Heeren was hier de drijvende kracht en kreeg hierbij het kerkbestuur in de persoon van Gerard Cornelissen mee. Van een totaal verwaarloosd stukje grond, eigendom van de parochie Lithoijen en een klein gedeelte van de gemeente Oss, is dit monument nu een “rustplaats” voor de fietser, wandelaar of geïnteresseerde cultuur zoeker.

In de verwezenlijking hebben naast de reeds genoemden ook veel vrijwilligers en de subsidie verstrekkers hun steentje bijgedragen. Provincie Noord Brabant (DOE projecten), Landschapsbeheer Oss, Heemkundekring Maasdorpen, gemeente Oss, ROC Het Hooghuis, H. Remigius parochie, Dorpsraad Lith, Toon van Lith, BHIC.

De opening vond plaats in de schuur van de familie Van Schijndel waar een tentoonstelling was ingericht over de geschiedenis van het Notenboomgaardje, de werktekeningen van het monument en de werkzaamheden. Naast Frans Heeren had Barbara van Tuijl, Heemkundekring Lith, voor een passende, sfeervolle aankleding gezorgd.

Bij de opening gaf Gerard Cornelissen aan, zoals dat in de parochie gemeenschap Lithoijen gebruikelijk is “IEDEREEN IS WELKOM”.

Sprekers waren Jos Cuijpers (als eerste onderzoek gedaan en hierover gepubliceerd), Henk Buijks (als historicus gewerkt bij de gemeente Oss en het B.H.I.C. in Den Bosch) en Johan van de Schoot (wethouder van de gemeente Oss) en pastoor Jacques Janssen die ook nog enkele officiële handelingen verrichte.

Pastoor Jacques Janssen zegende het kruis in, gemaakt door leerlingen van het ROC Het Hooghuis Oss o.l.v. Otto van Dijk, waarna een gedicht werd voorgedragen door Pierre Tiemissen en er bloemen werden gelegd.
Hierna werd ook het kerkhofje gezegend, een gedicht voorgedragen door Pierre Tiemissen en bloemen gelegd.

De officiële openingshandeling, de Lithoijense vlag van het informatiebord verwijderen, werd gedaan door wethouder Johan van der Schoot en Jos Cuijpers. Hierna werd er nog gezellig een glaasje gedronken na een goed geslaagde opening van een nieuw, cultuur historisch, monument.

Klik hier voor enkele fotos van deze gebeurtenis

Bedevaart naar Megen mei 2016

Donderdag 12 mei organiseerde de contactgroep een bedevaart naar het mooie stadje Megen. Graag delen we met u een ervaring van enkele deelnemers.

Het zonnetje scheen volop en met de wind op kop vertrokken we met de fiets rond 11 uur vanaf Lithoijen en Teeffelen naar Megen. De mensen die niet konden fietsen werden auto’s gebracht. Om ong. half 12 kwamen we aan bij restaurant “Op de Poort” waar de koffie en thee voor ons klaar stonden.
Na gezellig met elkaar gepraat te hebben gingen we naar de kapel in het Franciscanerklooster voor het bijwonen van de Heilige Mis. Onze voorganger was broeder Theo van Adrichem. Samen met dirigent Wim Verhoeven en organist Hans van Orsouw zongen we alle liedjes mee. Na de lunch werden we in 2 groepen verdeeld en maakten we met gidsen een rondleiding door Megen. We zijn als vaker in Megen geweest, maar we hebben nog nooit zo genoten. Onze gids Jan van de Oever vertelde het zo boeiend en zong ook nog een lied bij het bronzenbeeld van dokter Baptist.
Natuurlijk gingen we ook naar de kapel van broederke Everardus, waar hij ook nog een liedje zong dat hij zelf had gemaakt. Er werden kaarsjes aangestoken en sommige mensen deden een briefje in de mouw van het broederke om te bidden voor ernstige zieken of andere problemen. DIt is altijd ontroerend om mee te maken.
Rond 4 uur gingen we weer terug naar het restaurant waar een heerlijk dineetje klaar stond. Het was een gezellige dag met schitterend weer. Graag willen we de contact groep die hier zoveel zorg aan besteed heeft, van harte bedanken.

Groetjes Harry en Ineke van Ballegooij

Klik hier voor de foto’s

Bisschop De Korte in Den Bosch geinstalleerd

Samen met 1700 genodigden was een afvaardiging van onze parochie (Gerard, Pierre, Erna en Lyon) op zaterdag 14 mei deelgenoot van de installatie van Monseigneur Gerard de Korte tot bisschop van het bidsom van ’s Hertogenbosch.

Tijdens de pontificale eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch werd de benoemingsbrief voorgelezen die Paus Franciscus heeft geschreven.

Daarna nam de nieuwe bisschop zijn zetel in, in de kathedraal.
In zijn preek riep de nieuwe bisschop op om de grote verdeeldheid in zijn bisdom te overwinnen. Hij doelde daarmee op de moeilijke tijd waarin de kerk verkeert "Geen verdeeldheid, maar onderlinge verbondenheid en liefde moeten ons bisdom bepalen." De leegloop van kerken en de vergrijzing van de gelovigen baren hem zorgen. “Het zijn de jaren van de waarheid”, aldus de Korte. Hij riep iedere gedoopte op om er de schouders onder te zetten. “Ik kan als bisschop wel op mijn kop gaan staan, maar ik kan het niet alleen.” Hij zegt alle regio's van het Bossche bisdom te gaan bezoeken om daarna een plan te maken om de verdeeldheid te bestrijden.
Na zijn preek kreeg de bisschop applaus, en dat is ongebruikelijk tijdens zo’n plechtige viering.

 

Als voorproefje op een mogelijke ontmoeting met bisschop de Korte in Lithoijen kreeg hij van onze parochie een boekje aangeboden met o.a. een uitnodiging voor de Openluchtmis op 27 augustus en een collage van foto’s die de dorpsgemeenschap Lithoijen zo typeren.

Klik hier voor een link naar Omroep Brabant met een bericht en filmpjes over de installatie van onze nieuwe bisschop.

Klik op dit plaatje om het boekje te zien dat bisschop De Korte van onze parochie heeft gekregen.

Uitreiking Servatiusmedailles in Oijen

Wij hebben op 24 april als parochiebestuur, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Hart van Oijen, de Servatiusmedaille, ingesteld door pastoor Jan van Luik, uitgereikt aan een aantal vrijwilligers die zeer veel voor onze parochie doen/deden.

Vanaf links: Ingrid van Puijenbroek, Thea Boerkamp en Gerda van Summeren. Zij ontvingen de medaille voor het jarenlange schoonmaakwerk in de kerk en het koperpoetsen.
Daarnaast: Willie van der Riet. Hij ontving de medaille omdat hij al jarenlang als koster een steun en toeverlaat is.
Daarnaast: Dorus van de Camp. Hij heeft de Servatiusmedaille gekregen voor zijn inzet bij het onderhoud van de begraafplaats.
Tot slot staan op de foto: Henk van Hoorn en Adri van Orsouw. Zij kregen van het kerkbestuur een welgemeend bedankje voor hun nimmer aflatende ijver om de verwarming in de kerk goed te laten werken en vanwege hun bouwkundige activiteiten op het kerkhof en rond de kerk.

De foto is genomen onder het houtsnijwerk dat Jan van Luik heeft geschonken aan de gemeenschap van Oijen bij de opening van het Hart van Oijen.

Op de andere foto’s staan respectievelijk Mien Ruijs en Odrada Strik. Zij waren niet op de bijeenkomst, maar zijn inmiddels door het kerkbestuur ook onderscheiden met de Servatiusmedaille. Mien voor haar jarenlange inzet (meer dan 25 jaar), mede als de rechterhand van haar man, voormalig koster Ruud Ruijs. Mien was de aanjager van de schoonmaakgroep in de kerk en de koperpoetsgroep.
Verder was Odrada degene die wekelijks de pastorie schoonmaakte voor onze laatste 2 pastoors, Bertus van Huisseling en Jan van Luik. Odrada leverder daarnaast allerlei hand en spandiensten en hiervoor is ook zij onderscheiden met de Servatiusmedaille.

Wij bedanken en feliciteren alle gedecoreerden nogmaals van harte!

Kerkbestuur H. Servatius Oijen

p>

Foto's van de dankviering 50 jaar KBO Lithoijen-Teeffelen

Klik hier voor de foto's van de woord- en communieviering

Uitstel fusie tot 1 januari 2017

Op 28 april heeft bisschop Hurkmans een brief naar het bestuur van onze parochie geschreven. Hierin wordt de benoeming van waarnemend pastoor Van den Hout als administrator voor onze parochie bekend gemaakt.
De geplande fusie die per 1 mei zou moeten plaats vinden is door de ontwikkelingen in de laatste weken uitgesteld tot 1 januari 2017.

De benoemingsbrief van de bisschop aan de Hoogeerwaarde heer Van de Hout is toegevoegd.

Klik hier voor beide documenten

Picknicken inTeeffelen met de eerste communicaten

We hadden gepicknickt met veel brood, dat hadden we bij de bakker gemaakt.
We hadden het opgegeten in het speeltuintje in Teeffelen.
Er was een grasmaaier geweest en we hadden afbuutverstoppertje gedaan.
En Koen had gewonnen. en toen gingen we in de auto en reden we naar huis.

Het was heel gezellig.

Bram

Klik hier om de foto's te zien

Protestbrief met handtekeningen naar Mgr. Hurkmans is verstuurd

Parochianen die ons steunden: hartelijk dank!

Afgelopen woensdag waren ongeveer 100 parochianen aanwezig bij de extra informatieavond over de van bovenaf opgelegde fusieplannen.

Gezien de grote opkomst paste het aantal aanwezigen niet in de Koenraadtzaal zodat werd uitgeweken naar de kerk. Er werd van de zijde van het kerkbestuur uitleg gegeven over het fusieproces en ook waarom Lithoijen NIET wenste te tekenen voor de fusie. Ook Ad de Groot van “Bezield verband” gaf verdere toelichting.

Aan het eind van deze bijeenkomst konden de aanwezigen een brief ondertekenen die aan bisschop Hurkmans zou worden verstuurd. Daarin doen bezorgde parochianen een dringend beroep op zijn integriteit, gevoel voor rechtvaardigheid en zijn bestuurlijke wijsheid om een fusie te voorkomen. Tot onze grote verrassing kunnen we melden dat in vijf dagen tijd deze brief is ondertekend door 206 parochianen. Een prachtig resultaat zeker als we naar de omvang van ons dorp kijken.

Ondergetekenden voelen zich op deze wijze breed gesteund in ons verzet tegen de fusie. Graag willen wij alle parochianen hartelijk danken die ons op deze manier hebben blijken achter onze actie te staan. Het is nu afwachten of de bisschop ons dringend verzoek wil honoreren. Wij houden u op de hoogte.

Bert van Kilsdonk, Frans van Kilsdonk, Paul Janssen, Pierre Tiemissen

Bezorgde parochianen sturen brief naar bisschop Hurkmans

Aan de bisschop van ‘s-Hertogenbosch
Hoogwaardige excellentie Monseigneur drs. A.L.M. Hurkmans
Parade 11
5211 KL ’s-Hertogenbosch


Lithoijen, 20 april 2016.


Onderwerp: brief van verontruste parochianen 
                    Parochie H. Remigius Lithoijen.

 

Hoogwaardige excellentie,

Vanavond zijn veel parochianen bij elkaar om hun grote zorg en ongerustheid stem te geven over de door het bisdom opgelegde fusie van een zestal parochies in het Maasland.
Nadat het kerkbestuur de aanwezigen uitleg gaf over het proces van de fusiegesprekken, werd ons duidelijk dat zij op zeer zorgvuldige en integere wijze hebben gehandeld. Nadrukkelijk werd nog eens opgemerkt dat samenwerking met de overige parochies de nadrukkelijke voorkeur heeft. Nú fuseren betekent op termijn het reële gevaar dat onze kerk zal moeten sluiten door ontwikkelingen die wij dan niet meer zelf in de hand hebben. Het kerkbestuur heeft meermaals laten weten dat samenwerking in plaats van fusie een uitstekend alternatief is.
Helaas werd dit door de staf van het bisdom categorisch van de hand gewezen. Het gevaar bestaat nu dat door de opstelling van het bisdom het kerkbestuur wordt ontslagen en buitenspel wordt gezet om de fusie er toch maar door te drukken. Wij zijn van mening dat deze betrokken bestuursleden respect verdienen in plaats van ontslagen te worden.
U zult vanuit uw verantwoordelijkheid uiteindelijk uw handtekening moeten zetten onder een decreet dat ons te wachten staat als de fusie wordt doorgezet.

Wij zijn een bloeiende parochie met zeer veel vrijwilligers, een goed kerkbezoek, grote betrokkenheid van de parochiegemeenschap, financieel gezond (zo begrepen wij) en al meer dan 400 jaar verbonden met de Abdij van Berne.
Wij zijn een parochie waar iedereen welkom is en willen dit graag zo houden.
Een fusie betekent voor ons dat een groot deel van de gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers zal afhaken, dat het kerkbezoek dramatisch zal teruglopen en dat het levende hart uit de dorpsgemeenschap wordt weggehaald.

Alle ondertekenaars van deze brief doen daarom een dringend beroep op uw integriteit, gevoel voor rechtvaardigheid en bestuurlijke wijsheid om een fusie te voorkomen.
Een afschrift van deze brief met de lijsten met handtekeningen zenden wij ook aan Monseigneur de Korte, uw opvolger die binnenkort aantreedt en aan de Abt van de Abdij van Berne.

In het volle vertrouwen op uw steun te mogen rekenen tekenen met de meeste hoogachting,

Parochianen Parochie H. Remigius Lithoijen

Presentatieviering 1e communicanten 16 april 2016 in Oijen

Een gezellig en mooi samenzijn was het tijdens de Presentatieviering op 16 april in Oijen. De kinderen uit Lithoijen, Teeffelen en Oijen die op 29 mei hun 1e H. Communie zullen doen, kwamen samen met hun ouders, broertjes en zusjes in de Sint Servatiuskerk te Oijen en stelden zich aan de parochies voor.

Pater Theo van Adrichem ging voor in deze viering met als thema "Wil jij mijn vriendje zijn?"

Klik hier voor de foto's van deze presentatieviering

 

Brief aan bisschop Hurkmans over voorstel tot fusie door het bisdom

Aan:

De bisschop van ’s-Hertogenbosch

Monseigneur drs. A.L.M. Hurkmans

Parade 11

5211 KL ‘s-Hertogenbosch


Lithoijen, 9 april 2016

Onderwerp: de voorgestelde fusie

 Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Hurkmans,

De door het bisdom voorgestelde fusie bevindt zich thans in de eindfase en zal op 1 mei aanstaande moeten uitmonden in het ondertekenen van het fusiedocument.

Het bestuur van de H. Remigius parochie te Lithoijen heeft gedurende het fusieproces actief deelgenomen aan het daarover gevoerde overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken parochies in Oss, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Teeffelen.

Zowel in de stuurgroep als in de adviesgroepen hebben wij niet alleen de mogelijkheden en consequenties van de fusie serieus en diepgaand onderzocht. Meerdere keren is ook aan onze gesprekspartners duidelijk gemaakt dat samenwerking in plaats van fusie onze sterke voorkeur heeft. Daarbij is ook vermeld waarom wij hieraan zo hechten.

Kort samengevat is de kern van onze stellingname dat een fusie van bovengenoemde parochies tot een sterke afname zal leiden van het grote aantal betrokken vrijwilligers en parochianen, die onze bloeiende parochiegemeenschap dragen. Dat dit een reële zorg is baseren wij op de uitkomsten van meerdere drukbezochte bijeenkomsten die wij met onze parochianen hebben gehouden, waar een grote betrokkenheid en onderlinge verbondenheid uit bleek. Daarnaast vond eerder een enquête plaats onder de parochianen waarin de meningen werden gepeild over fusie en het bijdragen aan de actie Kerkbalans. De overgrote meerderheid van de respondenten wees daarbij een fusie af en gaf tevens aan de bijdrage aan actie Kerkbalans bij fusie te beëindigen.

Zoals eerder gemeld heeft onze parochie nu al een uitstekende samenwerking met de parochies te Teeffelen en Oijen, vooral op pastoraal en religieus terrein. Omdat Teeffelen, Oijen en Lithoijen parochies zijn met een solide financiële exploitatie en vermogenspositie, is de noodzaak om tot fusie over te gaan met 6 parochies ook om die reden voor ons niet aan de orde. Ook de verbondenheid met de abdij van Berne middels het patronaatsrecht, reeds meer dan 400 jaar, is ons zeer kostbaar.

Nu de datum van ondertekening van het fusiedocument nadert hebben wij ons intern intensief en zeer uitvoerig beraden op de gevolgen daarvan voor onze parochiegemeenschap. Wij zijn daarbij tot de slotsom gekomen dat het thans zowel op pastorale als bestuurlijke gronden onverantwoord is om mee te gaan in dit fusieproces van de zes genoemde parochies.

Gelet op de door ons als realistisch ingeschatte grote risico’s van afbreuk en ontvolking van onze vitale parochiegemeenschap hebben wij daarom besloten het fusiedocument niet te zullen ondertekenen. De prijs die wij moeten betalen door het zetten van een handtekening is voor ons te hoog en doet op geen enkele wijze recht aan waarvoor wij dienen te staan: een geloofsgemeenschap zijn die open en gastvrij is naar iedereen, zonder uitsluiting en in de geest van Paus Franciscus.

Wij blijven voortgaan op de weg van samenwerking zoals die nu met onze collega-parochies te Oijen en Teeffelen gestalte heeft gekregen en zich verder zal verdiepen. Ook zijn wij loyaal naar onze collega-parochies en bereid financieel noodlijdende collega-parochies een helpende hand te reiken.

En vanzelfsprekend is de voor de 4 parochies benoemde pastor P. Kuis vanaf 1 mei van harte welkom. We hebben er het volste vertrouwen in dat hij een belangrijke bijdrage zal leveren aan de continuïteit van de catechese en de diaconie van de parochie.

In dit besluit hebben wij nadrukkelijk ook de aanstaande wisseling van de bisschopszetel in ons bisdom betrokken.

De nu aantredende bisschop heeft eerder verklaard vitale parochiegemeenschappen zoveel mogelijk te laten voortbestaan, reden waarom onze hoop ook op Monseigneur de Korte is gevestigd.

Wij zien er naar uit om hem spoedig na zijn aanstelling uit te nodigen voor een bezoek aan onze parochie. Hij kan zich dan persoonlijk op de hoogte stellen van de grote betrokkenheid en saamhorigheid van onze parochiegemeenschap. Dit verklaart ook dat wij dit schrijven in afschrift rechtstreeks aan hem zullen toezenden.

In het vertrouwen u in voldoende mate te hebben geïnformeerd, tekent met de meeste hoogachting,


Bestuur Parochie H. Remigius Lithoijen,

Namens deze,

Gerard Cornelissen, vicevoorzitter

 

Brief in afschrift aan de parochies van Lith, Maren-Kessel, H. Hart Oss, Oijen, Teeffelen en abt Hendrickx o.praem. te Heeswijk.

Communicanten vieren Witte Donderdag in de kerk in Teeffelen

Witte Donderdag. Op deze dag herdenken we dat Jezus ’s avonds voordat hij gevangen werd genomen, voor de eerste keer met zijn leerlingen aan tafel brood en wijn deelde. Aandachtig luisterden de kinderen naar dit verhaal uit de kinderbijbel tijdens de kindernevendienst. Communicant Tim Loeffen schreef er een stukje over.

Op witte donderdag zijn wij naar de Teeffelse kerk geweest om te luisteren en knutselen. Met knutselen maakten we een mand daarin deden we brood en druiven. Want het laatste avondmaal van Jezus was brood en ze drinken wijn en met druiven maken ze wijn. Op het einde van de kerk deelden we het brood en de druiven uit.

groetjes Tim

 

Klik hier voor de foto's van deze bijeenkomst

Bezoek van de comunicanten aan de bakker in Lithoijen

Het bezoek van de communicanten aan Bakker Harry De Poot was een groot succes. Op dinsdag 5 april werden ze hartelijk ontvangen door Harry en Marga.
Lees hieronder het bericht dat door Koen Ceelen zelf geschreven is.

Klik hier voor enkele fotos van het bezoek aan de bakker in Lithoijen

Bezoek eerste communicanten aan de molen in Geffen

 Woensdag 16 maart zijn we met alle communicanten naar de molen in Geffen geweest.
Twee molenaars hebben ons een rondleiding door de molen gegeven en ons laten zien hoe het graan en de mais wordt gemalen voor veevoer. Het waaide erg hard, waardoor de wieken hard ronddraaide en de molen een klein beetje op en neer ging. Dit vonden sommige kinderen een beetje eng.
De molenaar heeft ons ook verteld over het billen van de molenstenen. Aan het einde van de rondleiding kregen we allemaal nog een poster van de molen.
Ik vond het erg leuk en interessant om te zien hoe een molen werkt.

Daan Kasbergen

Ik vond het heel leuk, de molen was heel hoog en boven hadden we een mooi uitzicht over Geffen.
We zagen een andere molen draaien, maar de molen waar wij in waren moest nog even goed gezet worden en er moest nog zeil op de wieken gedaan worden om hem te laten draaien. Toen de wieken draaide gingen ze heel hard rond en de molen ging best wel heen en weer, dat was best een beetje spannend, maar we hadden zo heel snel een paar grote zakken vol met gemalen veevoer.
Dat was mooi om te zien.

Rowan Kasbergen

Klik hier voor enkele foto's van het bezoek aan de molen

Paasgroet van pastoor van Luijk

Lieve Parochianen van Oijen, Teeffelen en Lithoijen,

De afgelopen weken hebben we via de media, vooral krant en radio en tv, kunnen meeleven met de veranderingen die plaats vinden betreffende leidinggevenden op verschillende niveaus voor onze geloofsgemeenschappen. We zijn de laatste drie jaar van de vijf dat ik bij u pastoor mocht zijn, tot een “elkaar verstaan en begrijpen” gegroeid dat geleid heeft tot een groeiende en sterkere gemeenschap. Nu is er door de Paus een nieuwe bisschop benoemd (de oude neemt afscheid vanwege gezondheidsredenen) en de vertrekkende bisschop heeft een nieuwe deken benoemd (de oude neemt afscheid vanwege gezondheidsredenen). Gelukkig heeft de bisschop toch een nieuwe pastor gevonden (de oude pastoor neemt afscheid vanwege gezondheidsredenen) om in de geloofsgemeenschappen van Lithoijen, Oijen, Teeffelen, H.Hart, (LOTH) de leiding te mogen geven . Zoals de gewoonte is in de samenwerking (fusie) procedure, ben ik gevraagd om vóór 1 mei mijn officiële ontslag in te dienen bij het bisdom.

Ik heb beloofd om in de mate dat ik lichamelijk en geestelijk in staat ben, eventueel beschikbaar te blijven voor diensten en in samenspraak met de nieuwe pastor (en natuurlijk nu ook met de nieuwe deken) voortgang te maken naar een sterke gemeenschap. Dit alles in geloof en hoop naar de toekomst en in saamhorigheid met elkaar.

Ik zal dus mijn ontslagbrief een dezer dagen naar de bisschop sturen en jammer genoeg gaat dit ontslag ook vanwege gezondheidsredenen. Ik hoop dat ik in Oijen aanwezig kan zijn in de viering van het grootste feest van het jaar nl. het PAASFEEST en de viering van onze VERLOSSING. Maar welke verlossing vieren we eigenlijk? Voelt u verlossing? Herdenk je echt de verlossing en waar komt dit vandaan? Uit Egypte; maar wat betekent Egypte voor jou en welke traditie zit hier achter? We zouden een kleine studie moeten kunnen ondernemen om echt te begrijpen wat dit allemaal betekent, maar je moet dan eigenlijk wel een gelovig mens zijn. Dit maakt het gemakkelijker om deze verlossing te begrijpen.

We komen dan ook terecht bij het begrijpen van de bijbel, oftewel de heilige schrift. Dit is niet gemakkelijk. Meer en meer gaan we dieper om te begrijpen waar we mee bezig zijn en wie betrokken is bij dit alles. Dit alles wordt duidelijker en maakt je gelukkiger in de mate dat je kunt begrijpen waar het om gaat.

Wat betekent geloven? Geloven in God en wie is deze God? Wij mensen zijn op zoek naar God. Betekent dit op zoek naar een persoon, en wie is deze persoon? Is God een persoon, een iemand die ik kan vasthouden, of blijft hij ver weg van mij? Hij zal een iemand zijn die mij inspireert, die mij kan motiveren en steeds weer moed kan geven om te helpen mij in dit leven te motiveren. Mij alleen, maar ook samen met anderen. Gaan we hier in slagen? We gaan samen met deze ‘persoon’ er in slagen om te zien wie hij is en hoe hij dat aan ons heeft willen laten zien in woord en in daad, in zijn woord en in zijn handelen, in zijn liefde. Geloven wij dit echt? Als wij deze kleine, smalle en moeilijke weg volgen dan kunnen we waarschijnlijk een beetje geluk en vreugde en blijheid vinden. Zullen we dit vanaf PASEN proberen te gaan doen?

Mijn lieve mensen nog aan toe. Ik tel mijn zegeningen! Gelukkig dat ik dit mag en kan doen, want bijna een jaar geleden dachten wij van elkaar te moeten scheiden, maar “Jahweh is genade” ( betekenis van de naam Joannes) geweest en heeft mij nog wat respijt gegeven. Het gaat redelijk goed met me, zowel lichamelijk als geestelijk. Als we elkaar vast blijven houden mogen we hopelijk nog samen even doorgaan. Moge God ons genadig zijn.

Komende zondag gaan we beginnen de VERLOSSING te vieren: Palmzondag, Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag , PAASZONDAG = de verrijzenis = opstanding = viering van het eeuwig leven. Geloven wij in dit eeuwig leven? Wat is eeuwig?

Na het feest van Pasen mogen we nog vele feesten vieren. Ik wens u allen een blije, vruchtbare en vreugdevolle tijd van Pasen naar Pinksteren. Weer een feest vol mysterie, maar vol vreugde en geluk als we proberen ook dit te begrijpen en te beleven. Ik blijf met u verbonden en hoop dat wij met elkaar verbonden blijven en samen verder kunnen gaan en groeien in ons geloof, door onze betrokkenheid in de gemeenschap door het doopsel, communie, vormsel en ons samenkomen. Laten we elkaar blijven sterken!

Tot nu toe ben ik in de afgelopen vijf jaar bij u geweest om uw voorganger en begeleider te zijn en u te motiveren in geloof. Ik wil u hiervoor dank uitspreken en – als God het wil – nog met u verder gaan samen met allen die zich inzetten en dit willen blijven doen. Weest sterk en voelt u gesterkt om verder te gaan. Ik van mijn kant doe wat ik kan.

Jan van Luijk mhm
Oosterbeek, 13 maart 2016

EEN ZALIG PASEN AAN U ALLEN TOEGEWENST

TOT ZIENS

Palmpasenviering 2016 een groot succes

Palmpasen in onze parochie was zeer geslaagd.

Met veel mooi versierde palmpasenstokken liepen op zaterdag 19 maart 2016 de kinderen van Lithoijen en Teeffelen onder luid tromgeroffel door het dorp. De kinderen hebben met hun spaarpotjes €222,35 bij elkaar verzameld voor hun vastenproject in Oeganda.

Helemaal goed en iedereen hartelijk bedankt!

        

Bijeenkomst "Iedereen is welkom" 9 maart 2016

Groot was de belangstelling woensdagavond 9 maart voor de bijeenkomst “Iedereen is welkom” in de Koenraadzaal. Het kerkbestuur had de Lithoijense gemeenschap uitgenodigd om haar te informeren over

 • de actuele stand van zaken in het proces van samenvoeging/fusie en haar de vraag gesteld
 • hoe kunnen we behouden wat we als Lithoijense gemeenschap zijn?

Nadat Gerard Cornelissen, vice-voorzitter van het kerkbestuur, iedereen hartelijk welkom heette, werd er aandachtig geluisterd naar het woord van bezinning “Huis dat allen ontvangt” uit de kerk van Barmhartigheid van paus Franciscus.
Aansluitend werden de parochianen bedankt voor hun betrokkenheid bij de dorpsgemeenschap, Gerard de Korte dat hij de nieuwe bisschop wil zijn in ons bisdom en Patrick Kuis dat hij de nieuwe pastor wil worden in de parochies. Hierna werd middels een power point presentatie geschetst wat er in de laatste jaren is gebeurd in het proces van de beoogde fusie van 6 parochies: Heilig Hart (Oss), Heilige Benedictus (Teeffelen), Heilige Remigius (Lithoijen), Sint Servatius (Oijen), Sint Lambertus (Maren-Kessel) en Heilige Lambertus (Lith).

De stuurgroep en haar adviesgroepen, waarin de hierboven genoemde parochies zijn vertegenwoordigd zijn, hebben zich het doel gesteld om in bijeenkomsten te kijken hoe in de toekomst de parochies bestuurlijk ingericht zouden kunnen worden en hoe ze verder samen gaan werken. Door zorgvuldig te werk te gaan en te zoeken naar mogelijkheden om de dialoog met het bisdom open te houden is o.a. bereikt:
- Uitstel van een aangekondigde fusie (oorspronkelijk gepland 1 januari 2015)
- Geen grote fusie met de Osse Willibrordusparochie
- Pastoor van der Vinne niet als voorganger in onze parochie
- Benoeming van een goede, enthousiaste en jonge voorganger voor de beoogde fusie parochie in de persoon van Patrick Kuis
- Nog steeds in gesprek met het bidsom

Er werd tijdens de bijeenkomst op 9 maart een oproep gedaan om in het nieuwe bestuur plaats te nemen en er werd gevraagd naar vertegenwoordigers van werkgroepen in een contactraad voor onze parochie in Lithoijen. Dit is belangrijk om de eigenheid van onze geloofsgemeenschap in Lithoijen levendig te houden en waar mogelijk verder te ontwikkelen. Hierop ontstond een levendige en zinvolle discussie. Vragen, opmerkingen, adviezen, hoe, wat, wanneer en wie gaan actie ondernemen. Op deze avond, waarbij een verscheidenheid aan parochianen aanwezig was, bleek de verbondenheid groot. Afgesproken is dat we zorgvuldig stappen zetten en doorgaan met het zoeken naar samenwerking met de andere parochies, waarbij we onze eigenheid, onze gemeenschapszin voor Lithoijen willen behouden.

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie neem dan contact op met het kerkbestuur van parochie H. Remigius Lithoijen. Ook als u zich geroepen voelt om u in te zetten als vrijwilliger voor onze parochiegemeenschap. Informatie en contact gegevens op deze website.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst in de Koenraadzaal op 9 maart 2016.

Palmpasen 19 maart

Zaterdag 19 maart vieren we het feest van Palmpasen. Graag nodigen we jullie uit voor de gezinsviering in de H. Remigiuskerk in Lithoijen. We verzamelen om 18.30 uur bij Avanti en gaan dan in optocht met de Palmpasenstokken naar de kerk. Aansluitend begint de gezinsviering om 19.00 uur.

Tijdens de Palmpasenviering besteden we aandacht aan het campagneland van de Vastenactie 2016: Kom in actie voor Oeganda! De kinderen hebben op school allemaal een spaarpotje gekregen om geld in te zamelen voor dit project. Deze spaarpotjes worden in de gezinsviering op het altaar gezet. De M.O.V groep uit onze parochies zal er voor zorgen dat het bedrag op de goede plaats terechtkomt.

Na afloop van de viering worden de zieken en ouderen in Lithoijen en Teeffelen thuis verrast met een palmpasen-stok die de kinderen zelf gemaakt hebben. Ook de kinderen die dit jaar hun Eerste Communie doen hebben tijdens een catechese project bijeenkomst een palmpasenstok gemaakt.

We hopen jullie zaterdag a.s. allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen, Contactgroep en M.O.V groep


PALMPASEN STOK

De Palmpasenstok bestaat uit:

Een kruis: Daarbij denkt men aan het sterven van Jezus.

Een haantje: Na het kraaien van een ` haan had Petrus driemaal gezegd dat hij Jezus niet kende. Het haantje is meestal van brood en doet ons denken aan Witte Donder- dag toen Jezus de maaltijd met zijn vrienden hield.

Een kleurige versiering: Palmtak. Dit geeft aan dat we blij zijn om iets aan iemand te geven.

9 maart info avond H. Remigiusparochie

Paus stuurt Gerard de Korte naar bisdom Den Bosch

Bisschop De Korte 'man van de samenleving'

Gerard de Korte wordt de nieuwe bisschop van Den Bosch. Dat is zaterdag officieel bekendgemaakt. De Korte volgt monseigneur Antoon Hurkmans op die vanwege gezondheidsredenen zijn vervroegd ontslag heeft aangeboden. Gerard de Korte (60) nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden ziet zich zelf als "leraar van het geloof, bruggenbouwer, herder". Hij staat bekend om zijn open en pastorale opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe.

In zijn nieuwe boek "Geroepen tot hoop" schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht van de kerk om barmhartig te zijn. We zijn volgens de bisschop geroepen om te werken aan een cultuur van barmhartigheid, zowel sociaal als moreel. ‘In grote en kleine daden van humaniteit kunnen wij tonen beschikbaar te zijn voor gewonde mensen langs de weg van het bestaan'.Vervolgens deelt hij met ons zijn visie op burgerschap en de plaats van de kerk in de samenleving.

 

 

 

Gerard de Korte (1955) was sinds september 2008 bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden en daarvoor was hij onder meer hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Medio vorig jaar werd De Korte verkozen tot de eerste Theoloog des Vaderlands. Paus Johannes Paulus II benoemde Gerard de Korte op 11 april 2001 tot hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en tot titulair bisschop van Caesarea in Mauritania. Op 18 juni 2008 benoemde paus Benedictus XVI Gerard de Korte tot diocesaan bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Daarmee werd hij de opvolger van Wim Eijk die aartsbisschop van Utrecht was geworden, maar in het noordelijk bisdom nog wel de leiding hield.

Patrick Kuis nieuwe pastor voor onze parochies

Zoals u allen weet doorlopen we op dit moment een fusieproces met 6 parochies, te weten Heilig Hart (Oss), Heilige Benedictus (Teeffelen), Heilige Remigius (Lithoijen), Sint Servatius (Oijen), Sint Lambertus (Maren-Kessel) en Heilige Lambertus (Lith). De vorming van de nieuwe parochie wordt begeleid door het Bisdom, en uitgewerkt door een stuurgroep, waarin alle parochies vertegenwoordigd zijn.

Sinds juni 2015 wordt hieraan gewerkt. Een groot gemis was de afwezigheid van een pastoor die als kartrekker het fusieproces zou leiden.

Het Bisdom is voornemens de fusie per 1 mei 2016 te laten ingaan.

Voor de nieuwe fusieparochie zal Mgr. Mutsaerts als administrator optreden. Voor de pastorale invulling en verdeling heeft het bisdom aangegeven dat pastor Sipko van der Vinne binnen de toekomstige deel-parochies Lith en Maren-Kessel dienstbaar zal zijn en pastor Patrick Kuis binnen de toekomstige deel-parochies Teeffelen, Lithoijen, Oijen en Oss (H.Hart) zal gaan functioneren. Patrick Kuis( 1975) afkomstig uit Groningen is sinds 2012 kapelaan van de St.Jan in den Bosch.

Naast het pastoraal team zal een nieuw te vormen bestuur aangesteld worden.

Binnen elke geloofsgemeenschap zal een contactraad actief zijn. Met ingang van de fusie zal ook de nieuwe naam van de parochie worden vastgesteld.

Pastor Janssen onvangt erepenning H. Remigiusparochie op zijn 80e verjaardag

Zaterdag 27 februari vierden we in de H. Remigiuskerk in Lithoijen de 80e verjaardag van pastor Jacques Janssen, msc. (Missionarissen van het Heilige Hart).

We hadden de eer om hem na enkele maanden van afwezigheid, weer in onze kerk te mogen verwelkomen.     

Sinds 2008 gaat pastor Janssen, woonachtig in Herpen, met grote regelmaat voor in onze parochiekerken in Oijen, Teeffelen en Lithoijen. Met zijn respectabele leeftijd is hij nog zeer actief. Hij begeleidde communicanten en vormelingen en is voorganger bij huwelijken,uitvaarten en doopvieringen.

Onze vrijwilligers, besturen en parochianen werken graag met hem samen. Wij waarderen zijn prediken, zijn kennis en grote belangstelling voor geschiedenis en zijn heldere en eerlijke kijk op de dingen die om ons heen gebeuren.

Na afloop van de viering was er gelegenheid om pastor Janssen persoonlijk te feliciteren.

Pastoor Jan van Luijk was ook aanwezig bij de viering in de kerk en na afloop in de Koernraadtzaal waar we Pastor Jacques Janssen feliciteerden. Jan vertelde dat hij hoopte dat Jacques nog lang bij ons voor zou willen gaan. Hij bedankte hem voor de inspirerende wijze waarmee hij telkens de geloofsgemeenschap in Lithoijen weet te raken. Namens het parochiebestuur overhandigde Jan van Luijk de erepenning van de Heilige Remigiusparochie aan pastor Jacques Janssen.

Als u hier klikt ziet u enkele foto's hiervan.

Hartelijk bedankt voor uw komst.
Met hartelijke groet,
Parochie H. Remigius Lithoijen

Beste Parochianen van Teeffelen, Lithoijen en Oijen,

Nu de feesten van de Kerkgemeenschap als Kerstmis, nieuwjaar, Driekoningen en verwanten voorbij zijn; nu ook het grote feest van Carnaval ook weer voorbij is en we een periode zijn begonnen van ingekeerdheid en zelfreflectie die ons naar het grootste feest van de Kerk leidt, ben ik blij om u nog een keer een stevig hart onder de riem te steken.

Deze bemoediging wil ik u aanreiken nadat ook ikzelf een lichamelijke evenwichtsstoornis heb moeten ondergaan. Dit is niet fijn, dat kan ik u verzekeren – geeft een stevig gevoel van onzekerheid en heeft tijd nodig om zelf weer de moed op te pakken om langzaam verder te gaan en ja, opnieuw te beginnen. Maar met geduld komt alles terug en gaan we weer vooruit: opbouwen en doorzetten.

Ondertussen gaan we ook met veel geduld en onder inspiratie van de Geest verder met de opbouw van onze lokale en samen-gemeenschap om naar de toekomst de gemeenschap van geloof verder te vormen en te versterken. Ik hoor veel positieve en bemoedigende geluiden en waar ik in staat ben om deel te nemen moedig ik u allen aan om deel te nemen in het samen geestelijk en/of materieel deelnemen waar u zich goed voelt of dit plaats vindt buiten of in de kerk als gemeenschap en gebouw. We kunnen zo dankbaar zijn voor wat u allemaal het afgelopen jaar hebt voor elkaar gekregen, maar er is nog veel te doen. Resultaten zijn er al heel wat, maar beetje bij beetje ligt er nog het een en ander te wachten. We gaan vol goede moed verder en moedigen elkaar aan, door gebed, door gezang, door samen ons in te zetten.

Houdt vol en we zullen ook in ons geloofsleven sterker worden, groeien in ons verdieping en door de verdieping vinden waar we mee bezig zijn. We zijn in de vastentijd maar dat wil niet zeggen dat we NIET moeten doen, we moeten juist MEER doen. We worden geroepen om te doen, positief te zijn naar de ander toe; dit is moeilijk, maar proberen ieder op zijn/haar eigen manier, dat is al de moeite waard.

Zoals de vriendelijke Paus, die als een herder rond gaat naar zijn ‘schapen’ , Franciscus, zo mogen ook wij rond gaan naar “onze” schapen en met de ander een “clubje” vormen en met elkaar verbonden raken en zo samen verder gaan door het leven en geluk en vreugde zoeken en vinden. … Zullen we het vinden??

We hebben nog de tijd in deze vastenperiode en we mogen nog groeien naar de dagen van Pasen: Onderweg naar Pasen… We vinden hulp om de weg te gaan: via internet van www.berneboeken.nl waar je kleine boekjeskunt vinden om je te helpen. Kijk maar eens of er iets is dat je interessant vind; je vind hier wel wat voor jezelf of voor de kinderen. Thuis vind je hopelijk de rust om eens even stilletjes te gaan zitten en na te denken en te lezen. Sterk jezelf in de Geest, sterk je mede ouders en kinderen om sterk te zijn voor het ontvangen van het sacrament van het Vormsel en ook later het Sacrament van de Eucharistie ( de heilige Communie). We moeten ons leven met deze heilige belevenissen verder.

Waar halen we het inzicht vandaan en hoe houden we de kracht vast. Zoals Jezus zegt – vandaag hoorden we het in zijn boodschap – het Evangelie – we leven niet van brood alleen, maar ook van het Woord van zijn mond. Zullen we in eenvoud en met een grote graad van nederigheid proberen verder te gaan en met al degenen die het nodig hebben verder gaan? Denken we in deze periode in het bijzonder aan de mensen die zich inzetten voor de ander, die in de zorg voor zieken en ouderen werken, in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, in ziekenhuizen, bij mensen thuis ook om ze even een bezoekje te brengen en troost te geven en een kopje thee samen te drinken … Ik zelf mag van zovelen van u ook kracht en troost en bemoediging ontvangen.

In het begin dat ik hier was, ben ik zo verrast door de vele wensen, maar ik weet zeker dat u veel aan mij denkt en voor mij bidt. Ook al ben ik op een grotere afstand nu, we blijven met elkaar verbonden: u met mij en ik met u; ik leef mee met wat u allen meemaakt in blijdschap en verdriet, in wat goed gaat en in wat niet goed gaat. Wat geestelijk wel of niet goed gaat, wie ziek is, wie lijdt in lichaam en of geest.

We hebben het nieuwe Centrum geopend, maar zijn er volop actief: Fijn!!!!, Geweldig en saamhorigheid. Bewaren en zorgen wij heel goed wat we gekregen hebben, de toekomst ligt voor ons en jullie willen zeker oud worden met wat er nu als nieuw is verrezen. Dank aan iedereen die zich heeft ingezet in het verleden en die zich inzet nu en inde toekomst. Moge de zegen op jullie rusten voor wat er gedaan is en wat er gedaan gaat worden. Ik ben heel erg blij dat ik mijn steentje heb mogen bijdragen en nog kan bijdragen aan de opbouw van jullie (“onze”) gemeenschap en we houden vol want we zijn nog niet klaar.

Vol goede moed en kracht gaan we verder en ik zie hoe we het samen kunnen doen. Dank, geluk, vreugde: uit Egypte, door de woestijn, naar het beloofde land, naar een veel belovende toekomst maar in vreugde: wat gaat er komen, wat gaat het ons geven. Samen kunnen we het, samen bouwen we verder, beetje bij beetje.

Dank en wat doen we verder ????

Van jullie pastoor Jan van Luijk mhm
Oosterbeek, 14 februari 2016

Bezoek communicanten aan H. Remigiuskerk Lithoijen

Dinsdag 19 januari waren onze communicanten op bezoek in de kerk in Lithoijen. Aandachtig luisterden de naar de verhalen van koster Willemien vd Brand. Na afloop kregen ze van Hent Hol warme chocolademelk. Communicanten Maud en Mikki schrijven er een verhaaltje over.

Hallo allemaal, Op 29 Mei doen wij onze eerste heilige communie.

En daarom hebben we vandaag een kijkje genomen in de kerk in Lithoijen.
Daar was van alles te zien. De ramen in de kerk zijn heel erg mooi. Ook de kleren van de pastoor zijn heel mooi.
Er staan mooie beelden in de kerk, en je kunt er met heel veel mensen zitten.
Er is ook een echte kluis in de kerk, daar bewaren ze de hosties.
Willemien heeft ons alles vertelt over de kerk.

Wij vonden het een leuke middag.

Groetjes Maud en Mikki

Gesprek met Mgr. Mutsaers in Lithoijen

Op donderdag 14 januari hebben Mgr. R. Mutsaerts en dhr Co Broekhuizen in de Koenraadtzaal in Lithoijen een gesprek gehad met Joseph Holl (Teeffelen), Henri Arts, (Oijen), Gerard Cornelissen en Lyon Prinssen (Lithoijen).
Dit gesprek kwam tot stand naar aanleiding van een brief waarin de besturen van de parochies Lithoijen, Teeffelen en Oijen hun bezorgdheid hebben uitgesproken omtrent een mogelijke benoeming bij een naderende fusie van 6 parochies.
Ook is ons medegedeeld dat Deken Theo van Osch, die enkele maanden geleden de functies had aanvaard als medebegeleider van het fusieproces en waarnemend pastoor van de H. Hartparochie Oss, zich om gezondheidsredenen heeft teruggetrokken. Het bisdom is nu op zoek naar een vervanger voor hem. Tevens heeft het bisdom, Mgr. Mutsaerts en Co Broekhuizen, in deze bijeenkomst van de gelegenheid gebruikt gemaakt om ons nogmaals duidelijk te maken dat de fusie met de zes parochies: H. Hart Oss, Maren Kessel, Lith, Lithoijen, Teeffelen en Oijen er op 1 mei a.s. moet komen.
Wij hebben in dat gesprek nogmaals benadrukt dat een samenwerking, waar wij volledig voor open staan, meer past bij onze parochies dan een fusie. We hebben Mgr. Mutsaers ook duidelijk gemaakt dat onze dorpsgenoten, parochianen, hun eigenheid, hun cultuur, hun onderlinge verwantschap zeer hoog in het vaandel hebben staan en dit niet willen opgeven. De leden van ons kerkbestuur die in de stuurgroep en adviesgroepen zitten ten behoeve van een fusie zullen tot het laatste moment blijven uitdragen dat samenwerking de juiste optie is die onze parochies voor ogen hebben.

Gerard Cornelissen
Vice voorzitter Parochie Lithoijen

Tweede bijeenkomst communicanten 2016

Gisteren, 28 januari, was al weer de tweede bijeenkomst van de communicanten. We hebben eerst samen gekeken naar het eerste hoofdstuk in hun map. Wat hebben ze thuis hard gewerkt!
Daarna hebben we gepraat over het mooiste stukje van de schepping: de mens en in het bijzonder de kinderen. We hebben ook gepraat over het feit dat wij, de volwassenen en de kinderen, het niet altijd goed doen en ook wel eens ruzie maken, maar dat we wel ons best doen.
We hebben geluisterd naar een verhaal over Jezus en dat Hij heel veel van kinderen houdt en dat Hij altijd tijd voor hen heeft. Vervolgens hebben we gepraat over zintuigen; wat dat zijn en wat je ermee kan doen.
Ten slotte hebben we nog een spelletje gedaan met onze zintuigen én onze hersenen. Er lagen verschillende voorwerpen in de kring en om de beurt ging er een kind weg, waarna een ander kind iets van de voorwerpen weg nam. Het kind, dat niets had kunnen zien, moest daarna vertellen wat er weg was. Dit was nog best moeilijk!
Al met al een gezellig uurtje.

Groeten
namens de werkgroep 1e H. Communie
Lizette

Maria lichtmis "Ik zal er zijn voor jou!"

Het is een mooie traditie dat de ouders met de kinderen, die het afgelopen jaar in onze parochies Lithoijen en Teeffelen gedoopt zijn, rond het feest van Maria Lichtmis weer naar de kerk komen.
We lopen daarmee in het voetspoor van Maria en Jozef. Zij gaven het voorbeeld om hun kind aan de Heer toe te vertrouwen. Een gebaar van dankbaarheid.
Op zaterdagavond 30 januari vierden we in de H. Remigiuskerk in Lithoijen dit feest van Maria Lichtmis. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes werden de 12 dopelingen uitgenodigd om de viering bij te wonen.
Ook ons kinderkoor de Norbertoontjes was weer present voor de enthousiaste muzikale begeleiding.
Na afloop van de viering werden de schelpen waarmee de kinderen gedoopt zijn, overhandigd aan de ouders. Het was een gezellig samenzijn dat afgesloten werd met een kopje koffie en natuurlijk beschuit met muisjes.

Graag willen we de diaken Jan Renders, kinderkoor de Norbertoontjes, de doopgroep, de gezinsvieringgroep en niet te vergeten Hent, bedanken voor de organisatie.

DOPELINGEN 2015                                                  

Naam   Datum doop    Parochie 
Sara Kocken 08 februari H.Remigius
Bjorn Pijl 19 april H.Benedictus
Fem Verwegen 09 mei H.Remigius
Eline de Bijl 24 mei H.Remigius
Eline Loeffen 14 juni H.Remigius
Teun Ceelen 28 juni H.Remigius
Seth van Geffen 30 augustus H.Remigius
Vince Kasbergen 20 september H.Remigius
Elize van Mil 27 september H.Remigius
Sophy Holl 07 november H.Benedictus
 Jess Doevendans 20 december H.Remigius
 Ties van Kilsdonk 27 december H.Remigius

Wees niet bang!

Oecumenische viering "Het woord is aan jou"

'Het woord is aan jou' is het thema van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen.
De Week van gebed is van 17 t/m 24 januari 2016.
Christenen door heel Nederland organiseren bijeenkomsten met de teksten die vanuit Letland zijn gemaakt. De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden.

Binnen de kerkdorpen Lith, Lithoijen, Maren-Kessel, Oijen en Teeffelen is het een traditie om in deze week een viering te organiseren met protestanten en katholieken.

De oecumenisch viering wordt gehouden op:
zondag 17 januari 2016 om 16.00 uur in de protestantse kerk in Lith (Lithsedijk 5).

De voorgangers zijn dominee Scarlett Lerrick en pastoor Sipko van der Vinne.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een borrel.

U bent van harte welkom.

Nieuwjaarswens

De parochiebesturen van Lithoijen, Oijen en Teeffelen wensen u allen een zalig, gezond en gelukkig nieuwjaar!

Na afloop van de vieringen zal er koffie zijn en kunnen we elkaar een gelukkig nieuwjaar toewensen.
In Lithoijen op zaterdag 2 januari, die viering begint om 19.00 uur.
In Oijen op zaterdag 2 januari, de viering begint om 19.00 uur.
In Teeffelen op zondag 3 januari, de viering begint om 09.30 uur.
We hopen daar veel bezoekers een hand te kunnen geven

Namens de parochiebesturen van Lithoijen, Oijen Teeffelen

Foto's gezinsviering Kerstmis 2015

Wij komen tezamen!

Zo luidde het thema van de gezinsviering Kerstmis 25 december 2015 in onze parochiekerk in Lithoijen.

Diaken Jan Renders leidde deze viering en ging met de kinderen in gesprek over de geboorte van Jezus en het belang van samen Kerst vieren. "Iedereen hoort bij de kerk van Jezus".

Het kerstverhaal werd gespeeld door enkele kinderen uit onze parochie, en ons Kinderkoor de Norbertoontjes zong er mooie kerstliedjes bij.

Het was een superleuke viering, fijn voor iedereen die erbij was.

Hier vind je enkele foto's van de gezinsviering kerstmis 2015

Gezinsviering Kerstmis 2015

Graag nodigen we alle kinderen met hun familie uit voor de gezinsviering op Eerste Kerstdag 25 december,
om 10.30 uur in de H. Remigiuskerk in Lithoijen.

Met de kinderen spelen en vertellen we het kerstverhaal en horen waarom het kindje Jezus wordt geboren in een stal.
Zijn jullie benieuwd? Kom dan kijken!
Ons kinderkoor de Norbertoontjes zingt mooie kerstliedjes.
We hopen jullie dan allemaal te zien.

De werkgroep Gezinsvieringen wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016!

Foto's van het kerstconcert 2015

Iedereen was wellekome, afgelopen zondag 20 december in de H. Remigiuskerk in Lithoijen.
Het kerstconcert was hartverwarmend mooi. Wat een warme gebeurtenis voor en door mensen uit onze parochie.

Na afloop van het concert werden kerstartikelen verkocht, gemaakt door de  vormsel-plus groepen en de bloemsiergroep uit onze parochies.  Totaal heeft dit samen met de verkoop van koffie en glühwein het mooie bedrag van €500,00 opgebracht dat ten goede komt aan het project dat door de M.O.V. groep Lithoijen en Teeffelen is uitgekozen: Stichting Medisch Werk Mumbai.

Hieronder het programma van die middag, zodat u nog eens na kunt lezen wie er opgetreden hebben.

Klik hier voor enkele fotos

Kerstkaart Parochies Lithoijen Teeffelen Oijen

Kinderen van basisschool St. Jozef op weg naar kerstmis

De kinderen van basisschool St. Jozef hebben op donderdagavond 17 december het kerstverhaal uitgebeeld op diverse locaties in Lithoijen. De laatste scene werd onder grote belangstelling van ouders en leerkrachten gespeeld in de H. Remigius kerk. Na afloop gingen de kinderen naar school waar ze genoten van een kerstbuffet. Voor de ouders was er koffie en thee achter in de kerk. 
Onze parochies vinden het waardevol om de band met de basisschool te behouden.

  

Kerstconcert en kerstverkoop Remigiuskerk 2015

Paaskaars voor Lyon Prinssen

Diaken Jan Renders heeft zaterdag 12 december 2015, na afloop van de viering in de H. Remigiuskerk in Lithoijen, de paaskaars uitgereikt aan Lyon Prinssen.

De paaskaars symboliseert het licht van de verrezen Jezus Christus, een teken van leven, licht en warmte. Het is ieder jaar de gewoonte dat die paaskaars die een jaar bij bijzondere vieringen heeft gebrand, als blijk van waardering, wordt weggegeven aan een vrijwilliger die veel betekent voor onze parochie. Het kerkbestuur heeft besloten de paaskaars die in 2013 met Pasen in gebruik is genomen aan Lyon te schenken.
Vice-voorzitter Gerard Cornelissen feliciteerde haar en bedankte haar voor haar verdiensten voor de parochie Lithoijen.

Al bijna acht jaar is ze lid van het kerkbestuur van Lithoijen. Daarnaast is ze al meer dan 11 jaar actief in de vormsel en communie werkgroep voor de parochies Lithoijen en Teeffelen en sinds vorig jaar ook Oijen. Samen met vrijwilligers van deze drie parochies probeert ze ook de pastorale planning rond te krijgen. Met de werkgroep gezinsviering maakt Lyon de vieringen voor de kinderen van de basisschool. Lyon heeft vanuit het kerkbestuur initiatief genomen voor de mooie website van onze parochie. Zij is verantwoordelijk voor de eindredactie, en zorgt zo voor betrokkenheid van mensen en voor open communicatie.

Uit handen van diaken Jan Renders, die een mooie uitleg gaf over de afbeelding op de kaars, nam Lyon de paaskaars in ontvangst in het bijzijn van haar man Theo, het kerkbestuur, Hent en de kosters.

Haar reactie:
Dank je wel, bestuur en parochianen, voor de deze mooie beloning. Een aantal weken geleden had ik al enkele lijntjes uitgezet om “genomineerden” te vinden die deze paaskaars verdiend hebben. Niet wetende dat jullie, achter mijn rug om, mij hebben verkozen.

Ik ben zeer verrast, vereerd en er heel blij mee. Ik zal deze kaars aansteken op belangrijke en waardevolle momenten. Het vuur van deze kaars wil ik ook symbolisch brandend houden. Met vuur en enthousiasme gaan we hier binnen deze gemeenschap door met elkaar te inspireren. Het gaat om mensen binden en om samen met elkaar.
Met een gezamenlijke verantwoordelijkheid van binnen uit, met ruimte voor verscheidenheid, en verandering.

Hartelijke groeten,
Lyon


Kerstgroet van Pastoor Jan van Luijk

Beste parochianen van de gemeenschappen Oijen, Teeffelen en Lithoijen,

Na een te lange stilte van mijn kant, vind ik het wel echt tijd worden om mijn stem weer eens te laten horen. Na de frisse maar blije gebeurtenis van het sinterklaas feest kijken we vooruit naar HET grote feest dat we nu gaan voorbereiden. Het feest dat we met vreugde en onze kijk naar de toekomst mogen en kunnen vieren. We moeten dan wel de moed voor een betere toekomst volhouden. Welke elementen spelen hier mee een rol?

We horen van paus Franciscus dat hij een JAAR VAN BARMHARTIGHEID heeft aangekondigd. Wat betekent dit? Barmhartig zijn, barmhartigheid ontvangen en geven? Het heeft te maken met onze relatie tussen elkaar. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe kijken we naar elkaar, welke houding nemen we aan tegenover elkaar, hoe waarderen we elkaar, welk respect hebben we voor elkaar, hoe zetten we ons in voor elkaar, op het werk, als mens tot mens, als werkgever, als werknemer, als vrijwilliger. Hoe zet je je in voor een ander zonder eigenbelang?
Ook binnen onze geloofsgemeenschappen mogen we deze vragen stellen!!
Wat geloven we, in wie geloven we, wie vertrouwen we?
Zijn we eerlijk, zijn we rechtvaardig, leven we in de waarheid, zetten we ons zelf in eenvoud naar de ander?

Dit Jaar van Barmhartigheid begint op de dag van een groot feest ter ere van Maria. De moederlijke liefde en de vraag van haar Schepper om zich totaal te geven, om ons te helpen dit leven in echte LIEFDE te leven en zo met ons op weg te zijn en gelukkig in vreugde, ondanks lijden en pijn, sterk te zijn. We proberen dan om sterk te zijn en op een positieve manier in het leven te staan. We kunnen dit doen, niet alleen door de ander te horen, maar vooral om naar de ander te luisteren. Als we luisteren naar de ander, dan kunnen we onze gemeenschap sterker maken, dan mogen we de ander respecteren en samen door het leven gaan. We mogen dan naar de ander kijken en onszelf inzetten om hem/haar te sterken. Samen zijn we dan sterker en kunnen we elkaar ondersteunen.
Dit mag gebeuren in onze dorpsgemeenschap maar zeker ook in onze geloofsgemeenschap en deze twee vormen één sterke en grote gemeenschap. Deze mogen we niet laten afnemen en verzwakken want dan werken we aan onze ondergang. Hoe klein deze gemeenschap ook is, we houden vol om te groeien van klein naar groot en we hoeven in deze tijd van de grote milieu conferentie maar te luisteren en rond te kijken om dit te begrijpen. Positief blijven denken, lokaal blijven denken, groots en globaal handelen.

Kerstmis is het feest van de geboorte: de nieuwe geboorte, nieuw leven, hoop naar de toekomst!! Maar wie zal luisteren? Wie zal samen met ons op weg gaan en met ons op weg blijven gaan? Het is het verhaal van Pasen, maar het verhaal begint met Kerstmis: de geboorte van een KIND ,van het kind dat ons bij de hand neemt en door heel ons leven met ons mee loopt, ons begeleidt, ons beschermt, ons bemoedigt enz. MAAR VOORAL ONS LIEF HEEFT. Hier komt het op neer: elkaar liefhebben. “Hij heeft ons eerst lief gehad, zodat ook wij elkaar kunnen liefhebben”.

Lieve mensen, laten we elkaar met echte liefde liefhebben en samen de weg blijven volgen naar geluk, vreugde. De rest zal ons gegeven worden als toegift.

Aan u allen: zalig kerstmis en alle goeds in uw verlangens voor het nieuwe jaar!

Pastoor Jan van Luijk mhm

Oosterbeek, 6 december 2015

Pad van ons kerkhof opnieuw bestraat

Frans Ceelen, Adri de Groot, Gerard Cornelissen en Frans Heeren hebben afgelopen week de handen uit de mouwen gestoken en het pad op het kerkhof beklinkerd. Eerst het pad rechtgetrokken en het puin opgeruimd. Daarna met een zuiver oog voor rechte lijnen met mooie donkere klinkers het pad van het kerhof neergelegd.

Hartelijk dank aan deze vrijwilligers.

 

Henk van Xanten 60 jarig jubileum als lid van het H. Benedictuskoor

Vorig week werd Henk van Xanten gehuldigd vanwege 60 jaar lid bij het Benedictuskoor in Teeffelen.

Henk was eerst gewoon lid van het koor. Later werd hij dirigent. Na afloop van de viering werd Henk in het zonnetje gezet en aandachtig bij dit jubileum stilgestaan. Joseph Holl (voorzitter KB) hield een toespraak en memoreerde aan het verleden van Henk. In een vieuw vertelde Joseph over het rijke Roomse Leven in Teeffelen, de voorgangers en dirigenten die Henk in de loop van de tijd in Teeffelen voorbij heeft zien gaan.

Hierna werd Henk gehuldigd, ontving hij de oorkonde van de Gregoriusvereniging en was er voor de parochianen gelegenheid om te feliciteren. Een druk bezochte viering maakte het geheel erg feestelijk.

Klik hier voor enkele foto's

Informatie bijeenkomst samenvoeging parochies

Voorgangers in onze parochies

Nadat het voor pastoor Jan van Luijk niet meer mogelijk was om fysiek in de 3 parochies Teeffelen, Oijen en Lithoijen actief te zijn, en door het vertrek van diaken Wim van Herwijnen, ontstond er een hiaat in de pastorale planning.
Op advies van pastoor Jan van Luijk en de abt van Berne zijn we op zoek gegaan naar nieuwe voorgangers waarmee we het vertrouwde en gewaardeerde huidige team: pastor Jacques Janssen en pater Bernard Kersten, konden aanvullen.

Waarschijnlijk heeft u tijdens de vieringen in de 3 parochies al kennis met hen gemaakt. Diaken Jan Renders, pastor Wim Cuijpers en broeder Theo van Adrichem stellen zich op onze website aan u voor.

Als u hier klikt vindt u de tekst

 

Gezinsviering Sint Maarten 2015

We willen graag alle kinderen en hun ouders uitnodigen voor de gezinsviering SINT MAARTEN op zaterdag 7 november a.s. om 19.00 uur in H. Remigiuskerk in Lithoijen.

We vertellen dan het verhaal van Sint Maarten, die zijn mantel deelde met een bedelaar. Sint Maarten is ook een feest van het licht. Voorafgaand aan de viering maken we een tocht met verlichte lampionnen door ons dorp.

We vertrekken om 18.30 uur vanaf Avanti. Hier krijgen jullie het lampje. De lampion moet je zelf meebrengen.

Ons kinderkoor de Norbertoontjes zal de viering muzikaal verzorgen.

We hopen jullie op 7 november allemaal te zien.


Werkgroep Gezinsvieringen

Gezinsviering opening schooljaar 2015

Zaterdag 12 september om 19.00 uur, vieren we in de H. Remigiuskerk de opening van het nieuwe schooljaar.
“Samen spelen: daar zit muziek in”.
Met ons kinderkoor de Norbertoontjes maken we er weer een mooie viering van. We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen

Monumentendag 12 en 13 september

Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer monumentendag.

De Remigiuskerk is dan te bezichtigen van 10.00 t/m 16.00 uur, ook is het Remigiusmuseum dan geopend. Hier zijn dan de boeken met foto's van de tentoonstelling "lithoijen's Familiealbum en "Lithoijense Bruidsparen" te zien.

Ook is er in de kerk een tentoonstelling van de beeldende kunsternaar Jan de Vries uit Lithoijen in aquarel, olieverf en brons. De onderwerpen zijn zowel religieus getint als profaan.

Soeterbeek non en Keltisch kruis

Bericht van Pastoor van Luijk 30 augustus 2015

Lieve Parochianen van de Parochies Oijen, Teeffelen en Lithoijen,

Het valt mij plotseling op dat het al weer zondag avond is en dat het tijd wordt om u een bericht te schrijven, want dinsdag gaat het dorpsjournaal weer uitkomen en dan kan dit bericht ook naar het Dorpennieuws en onze Website komen.


Het is voor mij een hele belevenis geweest om vrijdag jl. weer in gezelschap van ( jammer genoeg niet allen ) even aanwezig te zijn en een bezoek te brengen en dus open contact te hebben. Ik ben dus nog steeds jullie pastoor of waarnemend en zal nog maar hiermee doorgaan. Het gaat wel weer, ondanks de moeilijke tijden en de blijvende tegenslagen in mijn toestand, maar het gaat, maar wel rustig aan. U bent wel ongerust geweest, dat bewijzen de vele kaarten en wensen die ik ontving voor beterschap. Die hebben me enorm geholpen, want ik ben er nog en steeds beter.

Sinds de tijd rond de Paasdagen tot nu toe is eigenlijk een lange tijd en er is veel gebeurd. In uw leven, in mijn leven, in jullie gemeenschap en ook bij mij hier. Ik ben zo blij geweest met jullie ondersteuning en jullie bezoeken en hulp. We hebben elkaar kunnen bemoedigen en kunnen verder gaan in onze gemeenschapsopbouw naar de toekomst toe. Dit is het voornaamste waar we in ons leven mee bezig zijn en proberen te blijven. Dit gebeurt in gezin, in werk, in welke activiteit ook in het dorpsleven, in de kerk ook zo. Ook wordt er goed gewerkt in en bij de kerk- en geloofsgemeenschap, zoals de gezinsvieringen, de lekendiensten en de andere zaterdagavonddiensten.

Een prachtig gebeuren is natuurlijk de opening en de start van de nieuw basisschool in Oijen. Een prachtig gebouw maar ook een aankleding die er mag zijn. Geweldig, en wat zullen de kinderen het fijn vinden om daar te beginnen. De omgeving rond de school, het MFA en de kerk en de werkzaamheden aan, op en rond de begraafplaats. Het ziet er geweldig mooi uit en geeft toekomst en zin om alles nog actiever in mooie en goede staat te onderhouden.

Onze kerkgebouwen hebben de afgelopen jaren een opknapbeurt gekregen en zijn ook goed in het licht gezet.
WE MOETEN WEL ALLE MENSEN DIE ZICH DE INSPANNING GEGEVEN HEBBEN OM ALLES TE LATEN WORDEN ZOALS HET NU IS IN ALLE DRIE DE GEMEENSCHAPPEN HEEL HARTELIJK DANKEN VOOR WAT EEN IEDER HEEFT BIJGEDRAGEN. IK VIND HET GEWELDIG!

Het is dan weer jammer dat er ook een zekere verlatenheid leeft. Een herder die nu niet doorlopend ter plaatse kan zijn. Gelukkig zijn we elkaar dichtbij en werken en denken we op dezelfde lijn en naar hetzelfde doel. Waar de toekomst ons zal brengen weten we niet duidelijk maar wie we willen zijn en blijven is een warme en levende geloofsgemeenschap met elkaar. En ook al komen we wel obstakels tegen, we kunnen er als volwassen mensen over praten en als we daar mee om kunnen gaan zal het goed komen. Alles gaat toch om MENSEN, niet om gebouwen, of materiële aangelegenheden, want die komen wel voor elkaar als mensen zich bewust worden waar het echt om gaat. Ik wens u allen veel sterkte en kracht om uw gemeenschap te kunnen helpen verstevigen en zelf ook sterker te worden.

Gods zegen over u zelf, over uw gezondheid, over uw werk, over alles wat er in uw leven aan de hand is. Ik hoorde van mensen die het moeilijk hebben: Wees verzekerd van mijn gebeden, heb vertrouwen en vind sterkte in uw Gods vertrouwen.

Pastoor Jan van Luijk

Wie wil mag komen! Viering op het plein 29-08-2015

Woodstock op het plein

“Woodstock op het plein”
29 Augustus 2015 “Dorpsplein” Lithoijen.

Op zaterdag 29 Augustus 2015 herleeft Woodstock in zijn volle glorie op het dorpsplein in Lithoijen. De Woodstock-tribute band organiseert samen met “Het Raadhuis”, Generation Rental en de dorpsgemeenschap van Lithoijen vanaf 19.00 uur een gevarieerd programma. Vanaf 19.00 is er een openlucht viering “Love Peace & Happines”.

Vanaf 20.30 start het muziekprogramma, dit jaar is gekozen voor het thema “Stones meet Woodstock“. Waren zij er in 1969 niet bij nu in 2015 zijn ze van de partij!

“ Wild Horses” The Rolling Stones Signature Tribute band.

Deze Brabantse formatie, opgericht in 1998, weet intussen waar Keith Richards de dope haalt. Door de vele live optredens en hun befaamde shows is Wild Horses uitgegroeid tot een hechte, authentieke live band. Zij heeft dan ook haar sporen ruimschoots verdiend in de muziekscene.

Tijdens een optreden rust de energieke frontman Harold niet voordat het publiek een (glim)lach op hun gezicht heeft en luidkeels meezingt met alle greatest hits van de Stones. Tel daarbij op het karakteristieke riff-gitaarspel van Patrick, het huilende slide-gitaarwerk van Sjaak, het honky-tonk pianogeluid van Paul en niet te vergeten het gedragen basspel van Ilja en stuwende drumwerk van Hein; dan weet je dat je gegarandeerd een unieke en fantastische happening hebt beleefd. Wild Horses heeft dan ook al een vaste schare fans aan zich weten te binden. It’s only Rock & Roll....and you gonna like it!

Line up: Harold Schraven-vocals, Ilja Walters-bass, backing vocals, Paul Delforterie-keyboards, Patrick Schraven-guitar, backing vocals, Sjaak Strik-guitar, backing vocals, Hein Smolders-drums “

De Woodstock-Tribute band” sluit de avond af met een wervelende show “Love and peace are back in town” Alle muziek uit de Woodstock film passeert de revue; nummers van Country Joe Mac Donald, Melanie, Ten Years After, Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Who, Tim Hardin, Santana, Crosby-Stills-Nash & Young, Joe Cocker en vele anderen.

“Met een echte Janis Joplin vertolkt door Sabine van Gessel, de kwaliteiten van Jan van der Burg die in de huid kruipt van Joe Cocker, Arlo Guthrie, en CSNY is de zang weer uitstekend verzorgd, het handelsmerk van The Woodstock Tribute Band” Komt daar nog de getalenteerde gitarist Maarten van Iersel bij, die moeiteloos in de huid kruipt van Santana, Jimi Hendrix en Ten Years After, samen met het Groovy toetsenwerk van Jack de Laat en de gedreven en ervaren ritme sectie van Maurice van de Nobelen en Sander van den Berk, dan is Woodstock een feit.

“Love and Peace are back in Town”
Tijdens “ Woodstock op het plein” presenteert de Woodstock-Tribute band haar nieuwe LP, een ode aan Janis Joplin. Deze LP is vanaf deze avond te koop voor 15,00 euro, een uniek collectors item!

Line up: Sabine van Gessel( Zang), Jan van der Burg (zang en Gitaar), Maarten van Iersel, Jack de Laat ( Keyboards), Maurice van de Nobelen( Bas), Sander van den Berk ( Drums), Christel van Doorn & Jeanne de Laat ( Backing vocals). Tevens zullen een aantal gastmuzikanten mee spelen tijdens “Woodstock op het plein”.

Op het terrein zijn diverse eettentjes en een echte Waterpijp tent aanwezig. Verder zijn er diverse kraampjes met “Woodstock stuff” en creatieve presentaties. Podium en geluid wordt verzorgt door Generation Rental uit Oss De unieke locatie van het Dorpsplein in Lithoyen doet Woodstock weer herleven.

Entree: € 5,00 euro aan de kassa en natuurlijk één Bloem voor love Peace and Happiness!
Voor meer informatie, interviews etc:
• Sander van den Berk 06-25535681 s.vandenberk@ziggo.nl
• www.woodstock-tribute.nl
• mailto:woodstockophetplein@gmail.com
• https://www.facebook.com/woodstockophetplein/timeline

Leuke middag voor norbertoontjes en misdienaars, juli 2015

Zondag 12 juli hebben de kinderen van kinderkoor “de Norbertoontjes” en de misdienaars van de parochies Lithoijen en Teeffelen genoten van een leuke middag.

Ze werden getrakteerd op een welverdiend uitstapje omdat ze actief zijn in onze kerken. Om 13.30 stonden ze klaar op het kerkplein in Lithoijen om te vertrekken naar de Rusheuvel. Op de bowlingbanen werd in 3 groepen gestreden voor de meeste punten.

Na een heerlijk drankje door naar Pannenkoekhuis en Speelparadijs “De Oude Maas”in Macharen. Hier konden ze zich uitleven in de indoor speeltuin en op het springkussen. De middag werd afgesloten met een heerlijke pannenkoek, of frietjes met frikandel of kroket en een klein cadeautje.

We willen Joris, Jesper, Lisa, Mick, Suus, Ip, Fem, Sam, Ellis, Ize, Levi, Roos, Marinus, Zara, Anna, Geke, Sem, Cas en Isa hartelijk bedanken voor hun trouwe inzet. Met de hulp van deze jonge vrijwilligers in onze parochies blijven we een gezonde kijk op de toekomst houden.

Maria, Truus en Lyon

Klik hier voor de fotos van deze leuke middag

Hent Hol, 25 jaar beheerder Koenraadtzaal

Op 28 oktober 1990 was de opening van de Koenraadtzaal. Hent Hol is sinds die openingsdag de beheerder.

Hent is iemand die niet graag in de belangstelling staat maar vooral zijn werk met enthousiasme en nauwkeurigheid doet en graag op de achtergrond aanwezig is. Dagelijks en vele uren per week zorgt Hent voor alles wat met de Koenraadtzaal te maken heeft. Altijd een bloemetje op tafel, aangepast aan de tijd van het jaar, schoon, netjes opgeruimd en vooral gast vrij. Iedereen voelt zich er welkom. Een accurate beheerder en een geweldig gastheer van onze Koenraadtzaal.

Ook de gasten uit andere parochies, zoals kerkbesturen, werkgroepen en koren komen hier graag en dat is mede te danken aan de goede wijze waarop Hent onze gasten verzorgt en bedient.

Tijdens de vrijwilligers bedankavond op 8 juli hebben we Hent in het zonnetje gezet. Ook bedanken we zijn vrouw Dien die Hent de ruimte geeft om zijn vrijwilligerswerk voor ons te doen, en die hem daarbij ondersteunt en helpt.

We spreken ook namens onze voorgangers en alle vrijwilligers die gebruik maken van de Koenraadtzaal. Wij hopen dat Hent dit werk nog jaren kan en zal blijven doen.

Namens het kerkbestuur Lithoijen
Gerard Cornelissen

Foto's geslaagde bedank avond vrijwilligers, 8 juli 2015

Hallo allen,

Heb enkel zeer positieve reacties gehad van deze en gene. Dus...complimenten aan de organisatoren van de vrijwilligersavond. Wij, Adri en ik, vonden het ook een erg geslaagde avond.
Groet, Erna


Ik vond het in ieder geval een zeer geslaagde avond! Volgend jaar weer? Haha!
Groetjes, Linda 

Superleuk feestje, dank je wel.
Jullie hebben er vast veel werk mee gehad.
Het leuke was het gemeleerde gezelschap
Ik had nog wel met wat meer mensen willen kletsen ....
Rona

Klik hier voor de foto's van de Bedank Avond,  8 juli 2015

Vormsel-plus groep

In de eucharistieviering op zaterdag 27 juni hebben we afscheid genomen van de Vormsel-Plus groep 2011-2015. “Kies je eigen weg” was het toepasselijk thema voor deze viering waar de 19 jongeren met hun ouders aanwezig waren. Eén van de vormsel-Plus ouders sloot de viering af met deze tekst:

Samen waren we op weg:
Een hechte, toffe groep
Wij begeleiders stapten graag mee met jullie enthousiasme,
op het door jullie ingeslagen pad.
Maar het zit erop,
vanaf hier vervolg je je eigen weg.
Het is nog een lange route,
Wegwijzers zijn soms zoek,
de weg amper te vinden.
Maar wij hebben er alle vertrouwen in
Dat jullie de goede weg gaan vinden.
Wij bedanken jullie voor de afgelopen gezellige jaren.
Het ga jullie goed!

In onze parochies hechten we er veel waarde aan dat de kinderen, na het verlaten van de basisschool, in jaargroepen contact met elkaar blijven houden. Deze jongerengroep, gestart na hun H.Vormsel in 2011, is de afgelopen 4 jaar een aantal keer bij elkaar geweest voor ontspannende en vormende activiteiten. Knutselen voor de kerstverkoop t.b.v. het goede doel, film kijken, Gps tocht in de bossen, bezoek aan een koeienboerderij, sport en spel, speurtochten, zelfverdediging training etc. en natuurlijk gezellig bijkletsen tijdens de afsluitende barbecue.

De Vormsel-Plus groepen kunnen echter niet bestaan zonder de begeleiding, hulp en inzet van een aantal Vormsel-Plus ouders. Graag willen we de Vormsel-Plus ouders van deze groep: Wilma en Mark Koelen, Karin en Ad van Berloo en Gertie en Hugo Peppelenbosch bedanken voor hun begeleiding en enthousiasme. We hopen dat deze jongerengroep elkaar nog regelmatig zal blijven zien.

Foto’s van de activiteiten van onze Vormsel Plus groepen kunt u bekijken op deze website

Lyon Prinssen
Bestuur Parochie H. Remigius

Verslag excursie naar Steyl. 28 mei 2015

Donderdag 28 mei gingen parochianen van de Remigius- en de Benedictusparochie met de bus op bedevaart naar Steyl. Het kleine aan de Maas gelegen dorpje, onderdeel van de gemeente Tegelen, kwam in de tweede helft van de 19e eeuw met de stichting van de missiecongregaties van Steyl in de schijnwerpers van de wereldgeschiedenis te staan.

Voor en na de Heilige mis, met als voorganger pastor Jacques Janssen, dirigent Wim Verhoeven en organist Hans van Orsouw, kregen we uitleg van een van de missiezusters van Steyl, Dienaressen van de Heilige Geest.

Oprichter van deze missiehuizen was Arnold Janssen. Hij was in 1837 in het Duitse Gogh geboren, studeerde theologie en wis- en natuurkunde en werd in 1861 in Munster tot priester gewijd. Zij doelstelling: De Duitstalige katholieken ook aan het missiewerk van de kerk te laten deelnemen. Dit bracht hem uiteindelijk de grens over naar Steyl. Er was een conflict ontstaan tussen de regering van Pruisen en de katholieke kerk “De Kulturkampf”. Als gevolg hiervan werden de activiteiten van de katholieke kerk sterk beperkt en voor een deel zelfs helemaal verboden. In 1875 werd in Steyl het missiehuis St. Micheal ingezegend en in 1884 de dubbelkerk van St. Micheal. Nu waren de vrouwen aan de beurt.

Vijf jaar later vindt de stichting plaats van de missiecongregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS), de missiezusters van Steyl. Hendrina Stennmans (zuster Josefa) is medestichteres. Als derde familie van de kloostergemeenschap van Steyl riep de heilige Arnold Janssen met moeder Michaele Tonies in 1896 de congregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding in het leven. Dit was een slotklooster (Het Heilige-Geestklooster). De zusters hebben een roze kloostergewaad met witte sluier.

Naast deze vrij ingewikkelde geschiedenis uitleg hebben we ook nog een van de grotten op het zeer grote park van de Steyler missiekloosters bezocht. Jammer genoeg regende het, een volgend bezoek zou zeer de moeite waard zijn.

Na in Schaijk lekker gegeten te hebben reden we huiswaarts.

Dank aan allen voor de goede verzorging van deze bedevaartreis.

Klik hier voor enkele fotos van de bedevaartsreis naar Steyl.

Viering 1e Communie in Oijen

Op 14 mei 2015 hebben 22 kinderen uit Lithoijen, Oijen en Teeffelen hun 1e H. Communie ontvangen in de St. Servatiuskerk in Oijen. Het was een feestelijke viering waar de ouders en vrijwilligers van de werkgroep veel aandacht aan hebben besteed.

We vonden het erg fijn dat Pater Theo van Adrichem, franciscaan uit Megen, kon voorgaan in deze viering van de 1e Communie. Hij had de communicanten al leren kennen tijden de Witte donderdag viering in Teeffelen en de presentatieviering in Lithoijen. Na afloop van de mooie viering werd er op het kerkplein een serenade gebracht door Drumfanfare Dios.

Toen we ongeveer een half jaar geleden besloten om samen met 3 parochies de 1e communie te gaan vieren was dat voor iedereen best even wennen. Zowel voor de vrijwilligers van onze werkgroepen, maar ook voor communicanten en hun ouders. Elke parochie heeft toch zijn eigen gewoontes en zijn eigen regels .En zomaar in een andere kerk je 1e communie doen voelt ongewoon en vreemd. Maar we zijn er met z’n allen voor gegaan en we kunnen zeggen dat het geslaagd is. Vooral door enthousiaste mensen. Pastoor Jan van Luijk heeft mede de basis gelegd voor onze intensieve samenwerking.

Graag willen we iedereen bedanken die heeft mee gewerkt om deze Eerste H. Communie weert tot een succes te maken.

Lyon Prinssen
Werkgroep 1e Communie

Klik hier voor de fotos van deze feestelijke Communieviering.

Bericht van Pastoor van Luijk

Beste parochianen van Oijen, Teeffelen en Lithoijen,

Vandaag was ik toch al bijtijds wakker en ik dacht :
‘Wat beter te doen dan te zeggen "DANK U WEL, DANK U WEL, DANK U WEL”

Dank u wel voor alle wensen, groot en klein, vooral de vele ( bijna honderd) kaarten die ik heb gekregen om mij sterkte, moed enzovoorts toe te wensen. Het is al weer meer dan twee maanden geleden dat ik zonder de gevolgen hiervan te kennen bij u ben moeten vertrekken. Vooral de eerste maand heb ik het er erg moeilijk mee gehad. Wat er allemaal in mijn lichaam het afgelopen jaar heeft plaats gevonden was ook voor mij een echte verrassing, maar geen blije. Jullie steun, bezoeken die voor ons beiden ook moeilijk waren, daardoor te kunnen meeleven met de gebeurtenissen in jullie gemeenschappen.
U hebt mij niet zo maar laten gaan; ik laat u ook niet los. Al zijn we fysiek gescheiden, in de geest zijn we nader tot elkaar gekomen en blijven we met elkaar verbonden.

Uit wat ik van jullie hoor en over jullie verneem, put ik ook weer moed om jullie ook al ben ik op grotere afstand te blijven proberen te bemoedigen, inspireren en te behouden wat jullie hebben opgebouwd. Jullie weten wat er leeft in mij, welke ‘geest’ ons aanzet om vol te houden en door te zetten. Bidden we voor elkaar en dit bidden is gewoon met elkaar in Gods naam bezig zijn met elkaar, zorgen voor elkaar …

Alvast mijn dank voor alle gelukwensen,
laten we elkaar danken voor alle zegeningen die we hebben ontvangen en die we nog zullen ontvangen.

Pastoor Jan van Luijk
Johannahoeve 2 (niet 4)
K 107
6861 WJ Oosterbeek

Picknick met de communicanten, april 2015

We hadden heel veel brood gebakken bij de Bakker.
De volgende dag hadden we picknick. Wij hadden het brood opgegeten met ons allen in de speeltuin van Teeffelen.

Wij hadden het brood gedeelt net zoals Jezus het brood gedeelt had.
En wij hadden samen gespeeld.

Groetjes Jorg.

Klik hier voor de foto's van de Picknick

Bericht over pastoor Jan van Luijk

Beste parochianen,

Zoals bij u misschien al bekend, verblijft pastoor Jan van Luijk vanwege zijn gezondheid nu al een paar weken in het Missiehuis van zijn orde, de Mill Hill missionarissen te Oosterbeek.
Inmiddels is duidelijk geworden dat pastoor Jan van Luijk niet meer terug zal keren naar de pastorie in Oijen. Hij kan zijn taak als pastoor / administrator in onze drie dorpen momenteel fysiek niet vervullen door zijn brozer wordende gezondheid.

Hoewel Jan dit zelf liever anders had gezien, geeft hij aan reëel te moeten zijn en daarom deze keuze te maken.
Met onze dorpen in zijn hart probeert Jan momenteel zijn draai te vinden in Oosterbeek.
Hij bedankt iedereen voor de hartelijke belangstelling in de afgelopen weken middels bezoekjes, kaarten en telefoontjes. Jan wordt enorm gesteund door uw medeleven. Hij komt er niet aan toe om iedereen persoonlijk te beantwoorden, maar zijn waardering is er zeker niet minder om.

Mocht u Jan een hart onder de riem willen steken dan is zijn adres:
Missiehuis Vrijland
Johannahoeve 2
6861 WJ Oosterbeek

Jan wil graag nadrukkelijk laten weten ons allen veel succes te wensen met alle toekomstige ontwikkelingen in onze parochies en vooral ook alle goeds voor ieder persoonlijk!

Namens pastoor Jan van Luijk,

Kerkbestuur parochie Lithoijen, Oijen en Teeffelen

Gezondheid pastoor van Luijk

Beste parochianen,

Zoals bij u misschien al bekend, verblijft pastoor Jan van Luijk al enkele weken in het missiehuis van zijn orde de Mill Hill missionarissen te Oosterbeek vanwege zijn vermoeidheid/ziek zijn en de griep. Inmiddels is er meer over zijn gezondheid helder geworden.

Bij een nieuwe botscan op vrijdag 1 mei is geconstateerd dat de kanker verder is uitgezaaid. Daardoor is het zeer aannemelijk dat pastoor Jan van Luijk niet meer terug zal keren naar Oijen. Een moeilijk maar ook moedig en zorgvuldig door hem genomen besluit.
Met zijn naaste familieleden en de behandelende artsen zet hij de komende tijd een en ander op een rijtje en wil hij de nabije toekomst overdenken en bespreken. Hiervoor heeft hij al zijn energie, tijd en aandacht nodig.

Pastoor Jan van Luijk maakt momenteel geen gebruik van zijn computer en telefoon. Een berichtje via de post of een kaartje zal hij zeker op prijs stellen.
Zijn adres: Missiehuis Vrijland
                  Johannahoeve 2 
                  6861 WJ Oosterbeek

De gezamenlijke besturen van Lithoijen, Oijen en Teeffelen trachten, in de geest en stijl van pastoor Jan van Luijk, de geplande diensten en vieringen in onze kerken komende tijd zoveel mogelijk door te laten gaan. De viering van de Eerst Communie wordt voorgegaan door Pater Theo van Adrichem uit Megen, die ook de presentatieviering heeft verzorgd.

Het tekent pastoor Jan van Luijk dat hij regelmatig vraagt om u allen de hartelijke groeten over te brengen en te bedanken voor alle lieve reacties die hij ontvangt. Indien u vragen hebt naar aanleiding van dit bericht kunt u gerust contact opnemen met de leden van het kerkbestuur.

Wij hopen u met dit bericht passend te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Kerkbesturen Lithoijen, Oijen en Teeffelen.

Maandagavond 11 mei, lezing over 125 jaar Karmel in Oss

Klik hier voor de folder

Communicanten bezoeken bakker De Poot

Op 14 April zijn we smiddags bij Bakker de poot,broodjes wezen bakken.
Die broodjes waren bedoeld voor onze picknick in Teeffelen.

De bakker had allemaal bolletjes klaar gemaakt voor ons.
Daar mochten we figuren van maken. Ik had vlechten, een hartje en de letter F gemaakt.

De broodjes moesten eerst in de rijskast en dan nog de oven in.
Omdat dat een uurtje duurde zijn we naar de speeltuin gewandeld.

Toen we terug kwamen.,waren de broodjes bijna klaar.
De bakker haalde ze uit de grote oven,en spoot ze nog een beetje nat. (En ons ook)

Het waren heel veel broodjes. Wel 5 kratten vol,die we zelf naar school hebben gesjouwd.

Op school hebben we allemaal een stukje geproefd.
En o wat waren ze lekker....

Bakker de Poot,
bedankt voor de gezellige middag.

Groetjes Fenna van Lamoen

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Verhoeven

Op vrijdag 24 april is Wim Verhoeven uit Lithoijen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wim kreeg deze Koninklijke onderscheiding uitgereikt, tijdens de zogenaamde lintjesregen, uit handen van burgemeester Wobine Buijs op het Osse gemeentehuis. Wim werd met een smoes op vrijdagochtend naar het gemeentehuis gelokt en werd daar volledig verrast door deze gebeurtenis. Er is veel waardering voor de vele vrijwillige werkzaamheden die Wim voor de maatschappij, het dorp Lithoijen en onze parochiegemeenschap H.Remigius verricht. Hij was lid van het kerkbestuur en is nu nog steeds actief als koster, lid van diverse werkgroepen voorganger tijdens gebedsvieringen en koorlid in onze parochie Lithoijen. Daarnaast is Wim vrijwilliger bij de plaatselijke afdeling van de KBO, ouderenadviseur op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en vervoer via het RIGOM en lid van de werkgroep kerstpakketten van de Stichting Platform Oss Tegen Armoede.

We feliciteren Wim en zijn vrouw Joke met deze mooie en zeer verdiende onderscheiding.

 

Presentatieviering 1e communicanten 11 april 2015

“Heb je wel gehoord van de vierde,
de vierde heb je wel gehoord van de grote groep 4.
Wij staan hier samen met de pastoor en stellen ons nu aan u voor.”

Door enthousiast dit lied te zingen en hun naam te noemen, stelden 22 kinderen uit Oijen, Teeffelen en Lithoijen zich voor in de H. Remigiuskerk.
Met behulp van een aantal ouders was er een goede viering in elkaar gezet en was de kerk versierd met prachtige silhouetten van de communicanten.
Links en rechts van het altaar stonden 2 grote bomen vol met mooie blaadjes .Tijdens de communielessen hebben de kinderen hun boomblad versierd met een foto en tekeningen. Op de achterkant van het blad hebben ze iets over zich zelf geschreven. In het gesprek met voorganger pater Theo van Adrichem vertelden ze vol trots over hun hobby’s en familie. Een mooi feest noemde voorganger Theo van Adrichem deze kennismakingsviering. Weer een stapje verder op weg naar hun 1e communie op 14 mei in Oijen.

Wilt u de foto’s bekijken die door de papa van Roos en Zara tijdens de viering zijn gemaakt, klik dan hier voor de hele galerij.

Communicanten in Teeffelen op witte donderdag

"Op Witte Donderdag gingen we naar de kerk in Teeffelen. We mochten achter in het hokje naast het altaar. Toen gingen we zitten en kregen we een verhaaltje over Jezus. En we gingen mandjes versieren, dat was heel erg leuk. Toen mochten we terug naar onze vader en moeder in de kerk. En toen hebben we nog naar de Pastoor geluisterd en op het laatste mochten we ons mandje ophalen en toen zat er brood en druiven in. En toen mochten we ze uitdelen aan alle mensen in de kerk en ook aan het koor en de Pastoor. En het mandje mocht mee naar huis."

Twan Ruis

Klik hier om enkele foto's te zien

Communicanten gaan naar molen Zeldenrust in Geffen

Ter voorbereiding op de 1e Heilige Communie heeft groep 4 uit Lithoijen-Teeffelen en Oijen op vrijdag 27 maart een bezoek gebracht aan molen De Zeldenrust in Geffen. Door de molenaars werd verteld hoe van graan meel wordt gemaakt als grondstof voor brood. De kinderen hebben erg genoten mede door de enthousiast vertellende molenaars.

“ We zijn met de communiegroep naar de molen geweest in Geffen. De molen mevrouw vertelde alles en het was erg cool. We mochten met de trap omhoog de molen in en dat was hoog joh! We weten nu allemaal hoe de molen werkt. We hadden veel plezier. Dit was ons verhaal en tot de volgende keer”.

Roos en Zara.

Klik hier voor enkele fotos

Francien Janssen bedankt voor 30 jaar schrijfavonden voor Amnesty

Bijna 30 jaar organiseerde Francien Janssen in Lithoijen maandelijks een schrijfavond voor Amnesty International. Vroeger werden deze avonden gehouden in de bibliotheek in Avanti en later in de Koenraadtzaal. Francien zorgde dan voor voorbeeldbrieven en kaarten die dan samen met trouwe briefschrijvers met de hand werden overgeschreven om het lot van politieke gevangen overal in de wereld te helpen verbeteren.
De praktijk heeft uitgewezen dat dit erg veel steun en hoop geeft aan mensen die ver weg vastgehouden worden. Bovendien dragen deze brieven bij aan het bewerkstelligen van een eerlijk proces en naleving van de mensenrechten, het ideaal van Amnesty International.

Doordat enkele briefschrijvers zijn gestopt en vanwege gebrek aan nieuwe briefschrijvers is echter in goed overleg besloten om de schrijfavonden te beëindigen. Toch wil Francien, die de kracht was achter deze schrijfavonden, niet dat de Amnesty Schrijfactie verloren gaat. Zij zorgt er nu nog voor dat de schrijvers de voorbeeld brieven digitaal ontvangen, zodat zij de brieven vanuit huis kunnen blijven schrijven voor het goede doel.
Heeft u belangstelling om de voorbeeld brieven per email toegestuurd te krijgen, neem contact met ons en mail naar parochie@remigiusbenedictus.nl.

Graag willen we bij deze, Francien en haar trouwe briefschrijvers hartelijk bedanken voor hun inzet en onmisbare acties voor Anmnesty: voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Kerkbestuur Remigiusparochie Lithoijen

Palmpasen-stokken, een gewaardeerde traditie

Een grote groep enthousiaste kinderen uit Teeffelen en Lithoijen trotseerden zaterdag de regen om met hun mooi versierde palmpasen-stokken in optocht door Lithoijen naar de kerk te lopen. Door het slechte weer werd de route iets ingekort. Even wachten in de Koenraadtzaal om vervolgens vol trots hun palmpasen-stok compleet met broodhaantje aan de mensen in de kerk de te laten zien.

Tijdens de viering werden de stokken gezegend door pastor Janssen waarna ze door de kinderen naar meer dan 50 zieke en oudere mensen in onze parochies werden gebracht. Een mooi traditie, zeer gewaardeerd, die we nog lang hopen vol te houden.

De spaardoosjes waarmee de kinderen van de basisschool geld hebben ingezameld voor het vastenproject in Sri Lanka hadden een mooi plekje voor het altaar.

Paas-gedachte Pastoor van Luijk

Beste Parochianen,

Gisterenavond en vanmorgen is het feest van Palmzondag ‘gevierd’. Het vieren heeft een dubbel gevoel: van de ene kant zingen we van blijdschap en ontvangen de ‘Zoon van David’, onze koning van het verwachte koninkrijk, anderzijds horen we direct over het lijden en ster-ven van Jezus. In veel plaatsen wordt het lange of korte Passieverhaal plechtig uitgezongen. Veel mensen gaan hiernaar luisteren: het is sereen en triest, met een intens diep gevoel voor de gebeurtenis die tot uitdrukking wordt gebracht in woord en muziek. Wat is de diepe onderliggen de betekenis van het verhaal dat daar verteld wordt: een man, Jezus, die met zijn leerlingen volgens de traditie het Pascha viert, het feest van samen trekken naar de bevrijding, naar het land van belofte doorheen lijden en sterven. Jezus die de plaats inneemt van het Lam dat geslacht wordt en dus door het geven van zijn leven in lijden en sterven aan ons het eeuwig leven geeft, leven daar waar volgens de belofte van Jezus wij zullen leven in de liefde van God. Dit te geloven en ernaar te leven is wat het betekent om volgeling van Jezus oftewel Christen te zijn. Leven in die liefde van God: de opdracht aan ons en voorgeleefd door Jezus. Moeilijk?? Ja, moeilijk en toch ergens zo’n eenvoudige uitnodiging. Eenvoud, eerlijk, rechtvaardig, ga zo maar door: in dagelijkse dingen gebeurt er zoveel narigheid en de vraag is: ‘Wat kan ik er aan doen om die narigheid, onrecht enzoverder te verminderen of te stoppen’. Dit begint thuis, op straat, op school, op het werk, in kleine dingen …

Pasen is dus niet een feest van maar veel eieren eten: de eieren zijn het teken van de tijd van het jaar, de lente, het leven dat opnieuw opluikt en de aarde mooier maakt. Waarom vinden veel mensen het lied “De Roos” zo mooi?

Deze hele week hebben we prachtige dagen maar om ze te vieren: Witte Donderdag: Jezus met zijn leerlingen aan tafel; Goede Vrijdag: Jezus wordt gevangen genomen en dood ge-maakt op een kruis samen met twee andere boeven; Stille Zaterdag: Jezus ligt in het graf, het is stil, alles lijkt verloren voor zijn leerlingen en de vrouwen die met hem optrokken en gemeenschap vormden. Ze hadden het nog niet begrepen, niet begrepen wat Jezus had geprobeerd te vertellen. Pasen: Licht, nieuw Leven, Hoop, Verrijzenis, Vrede zegt Jezus telkens als hij mensen ontmoet, hij gaat met de leerlingen naar Emmaus, geeft betekenis aan het leven van mensen. Kunnen wij daar hoop uit putten te midden van lijden, individueel of gezamenlijk in oorlog, onrecht, verlies van zorg, niet meer weten waar het te zoeken, wanhopen en dan tot extreme daden komen ….. Wat doen wij nog meer met Pasen dan wij al doen, want ik zie al zoveel tekenen van Pasen in onze gemeenschap. Houdt vol, maakt dit sterker, diept Pasen uit, geeft dit door en deel het met elkaar en anderen. Dan mogen we blij zijn: ZALIG PASEN !!!

29 maart 2015
Pastoor Jan van Luijk Oijen

Gezinsviering palmpasen “Grenzenloos Samen Leven”

Graag nodigen we alle kinderen met hun ouders uit voor de gezinsviering Palmpasen op zaterdag 28 maart 2015 om 19.00 uur in de H. Remigiuskerk in Lithoijen. Om 18.30 uur verzamelen we bij Avanti en lopen dan samen met de versierde palmpasen-stokken naar de kerk.

Tijdens de viering wordt aandacht besteed aan het vastenproject. Het campagneproject van de Vastenaktie van dit jaar ligt in Sri Lanka, een land in het zuiden van Azië, ook wel parel van het oosten genoemd. Op het eerste gezicht een paradijselijk vakantieland. Echter achter al dit moois gaat een schrijnende werkelijkheid schuil. De kinderen hebben op school allemaal een spaarpotje gekregen om geld in te zamelen voor dit project in Sri Lanka. Deze spaarpotjes worden in de gezinsviering op het altaar gezet.
De M.O.V groep uit onze parochies zal er voor zorgen dat het bedrag op de goede plaats terechtkomt.

Na afloop van de viering worden de zieken en ouderen in Lithoijen en Teeffelen thuis verrast met een palmpasen-stok die de kinderen zelf gemaakt hebben. Ook de kinderen die dit jaar hun Eerste Communie doen hebben tijdens een catechese project bijeenkomst een palmpasen-stok gemaakt.

We hopen jullie zaterdag a.s. allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen, Contactgroep en M.O.V groep

Klik op een kleine foto en je krijgt een grote foto.

Wie wil mag komen, het was inderdaad bijzonder!

Ik ben zegt Gij de eerste en de laatste
Alfa en Omega, begin en einde
Wie dorst zal ik om niet te drinken geven
uit mijn bron, de bron van levend water
Wie wil mag komen, zegt Gij,
komen drinken
Ik zal er zijn

De bijzondere viering rond het gezongen woord heeft indruk gemaakt. Voor diegene die erbij waren was het een aparte ervaring. Voor en door parochianen werden goede teksten opgetild door prachtig gezang. De muziek van de solisten en begeleiders versterkten de prestaties van de zangers en zangeressen uit ons dorp. Zoiets maak je niet vaak mee. Dat wil je wel vaker meemaken. Een ervaring waar we trots en blij van werden. Bedankt voor dit cadeau.

Op 21 maart jongstleden vond in de Remigiuskerk in Lithoijen een bijzondere viering rond het gezongen woord plaats. Bernard Kersten en Pierre Tiemissen lieten koor en solisten boven zichzelf uitstijgen. Een mooie viering die bezinning bracht met gezongen en gesproken teksten. klik hier om enkele fotos van deze bijzondere viering te bekijken.

Vormselviering 14 maart 2015

Vijfentwintig jongens en meisjes uit de parochies Lithoijen/Teeffelen en Oijen hebben zaterdag 14 maart het H.Vormsel ontvangen van vormheer Abt Denis Hendrickx van de abdij van Berne.
Pastoor Jan van Luijk ging samen met de Abt voor in een goed verzorgde vormselviering in een volle kerk met veel familieleden en dorpsgenoten.

De vormselviering had als thema :‘Vaar met de juiste wind mee!’ De lezingen en de liedjes waren zorgvuldig gekozen en pasten mooi bij het thema. De viering werd muzikaal begeleid door het koor Voices of Spirit.
De H. Remigiuskerk kerk was weer prachtig versierd met mooie bloemstukken, kleurrijke PopArt foto’s en bij het thema passende bootjes.

Voorafgaand aan de viering werden foto’s gemaakt van de vormelingen en zorgde Hent Hol weer voor een heerlijk kopje koffie voor de ouders. Aan het einde van de viering kregen de jongens en meisjes een aandenken van de parochie. Een “handenvleier”, een steentje van brons met de tekst “geluk”. Dit steentje kunnen ze bij zich dragen, het geeft hen bescherming en het is een herinnering aan het Vormsel. We hopen dat de kinderen veel geluk mogen tegenkomen en dat het hen zal helpen met de juiste wind mee te varen, ofwel de juiste richting te kiezen.

Toen we ongeveer een half jaar geleden besloten om samen met 3 parochies het vormsel te gaan vieren was dat voor iedereen best even wennen. Zowel voor de vrijwilligers van onze vormsel werkgroepen, maar ook voor vormelingen en hun ouders. Elke parochie heeft toch zijn eigen gewoontes en zijn eigen regels. En zomaar in een andere kerk je vormsel doen voelt ongewoon en vreemd. Maar we zijn er met z’n allen voor gegaan en ik denk dat we mogen zeggen dat het geslaagd is. Vooral door enthousiaste mensen. Samen met pastoor Jan van Luijk hebben we ons ingezet voor een hechte samenwerking en daarvoor wil ik iedereen hartelijk bedanken. Zonder iemand te kort te doen wil ik hierbij toch een paar namen noemen. Henk Hoefnagel, Erna de Groot en Maria Peters die de kinderen tijdens een 8 tal project-bijeenkomsten begeleid hebben. Ook een bedankje voor de contactouders Angelique van Hoorn vanuit Oijen en Miriam van de Berg vanuit Lithoijen/Teeffelen. Hun enthousiasme werkte stimulerend voor anderen.
Door samen te vieren en samen te beleven groeien we naar de toekomst, levende parochies waarbij de geloofsgemeenschap centraal staat. Een weg niet opgelegd maar in geloof gevonden en aanvaard.

Foto’s van de viering kunt u binnenkort hier bekijken.

Vormselwerkgroep

Paaskaars voor Johanna Kasbergen

Na afloop van de viering op zaterdag 28 februari 2015, werd tijdens een informeel samenzijn, de paaskaars, uitgereikt aan Johanna Kasbergen. In het bijzijn van haar man Rien, enkele leden van het kerkbestuur, Truus en Hent, nam Johanna de paaskaars van Wim Verhoeven in ontvangst. 

De paaskaars symboliseert het licht van de verrezen Jezus Christus, een teken van leven, licht en warmte.  Het is ieder jaar de gewoonte dat die paaskaars die een jaar bij bijzondere diensten heeft gebrand, wordt weggegeven, als blijk van waardering aan een vrijwilliger die veel betekent voor onze parochie. Het kerkbestuur heeft besloten de paaskaars die in 2012 met Pasen in gebruik is genomen aan Johanna te schenken. Meer dan 25 jaar was ze actief in de gezinsviering groep en maakte  ze een aantal vieringen speciaal voor kinderen. Samen met haar man Rien deden ze de huwelijksvoorbereiding in onze parochie. In de jaren dat er met meer regelmaat in de kerk werd getrouwd nodigden zij aanstaande huwelijksparen uit om met hen van gedachten te wisselen over het huwelijk en “trouwen voor de kerk”.  

De  werkgroep 1e Communie en H. Vormsel waar ze deel van uit maakte kon rekenen op haar parate kennis en zorgvuldigheid. Ze was praktisch en duidelijk. Ook is Johanna al vele jaren een trouw lid van het Remigiuskoor. Al het bovenstaande, maar ook nog veel wat niet genoemd is, is alle reden om Johanna de paaskaars te overhandigen. Een mooie beloning ter herinnering aan al dat goede werk.

Het vuur van de paaskaars willen we brandend houden. Het gaat om mensen en om samen met elkaar. Het voorbeeld van Johanna verdient felicitaties en hopelijk veel inspiratie en enthousiasme voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze parochie.

Kerkbestuur Parochie H. Remigius

Klik op de foto voor een vergroting

Vormelingen bezoeken de kerk in Teeffelen

25 februari zijn we (alle kinderen van Lithoijen en Oijen die het vormsel doen.) naar de kerk in Teeffelen geweest.

Daar heeft meneer Richard de Beer ons een rondleiding gegeven. Daar waren heel veel oude beelden en schilderijen zelfs uit de 17de eeuw .We vonden de het heel interessant om naar hem te luisteren. We mochten ook de kelk uit de kluis zien. En we hebben het orgel gezien zelfs van binnen.

Bedankt voor de leuke rondleiding.
Groetjes Maud van den Anker.

 

We kregen een uitleg van Richard de Beer en het was interessant en het werd goed uitgelegd.
Je had het beeld Apollonia: met de nijptang
Barbara: met de toren.
Lucia: met het zwaard (Kapot)
Antonius abt: met varken (duivel)

Ook kregen we uitleg over de schilderijen en we hebben gezien hoe een orgel werkt.
Het was een leuke middag!

Groetjes Daan en Thijs.

Klik hier voor de fotos van de rondleiding door de kerk van Teeffelen

Bijzondere viering rond het gezongen woord

Presentatie vormelingen 2015 in Oijen

De kinderen uit Oijen en Lithoijen die op 14 maart hun H. Vormsel zullen ontvangen hebben zich voorgesteld tijdens de presentatieviering in de St. Servatiuskerk in Oijen. Ze hebben hun naam opgegeven, met hun ouders, familieleden en geloofsgemeenschap als getuigen. Vormeling Floor schreef er dit stukje over.

Zaterdag 7 februari hebben wij ons allemaal voorgesteld in de kerk in Oijen voor ons vormsel. We hadden al wel geoefend, toen ging het al best goed. Het jongerenkoor had mooie liedjes gezongen. Op het laatst van de mis mocht iedereen koffie, thee of limonade en een soesje pakken. Ik vond het erg leuk.

Groetjes Floor van Hoorn


Vormelingen uit Lithoijen    Vormelingen uit Oijen
Thijs van de Berg Maud van de Anker
Cindy van Boxtel Mel Bloemers
Tijn Dieden  Rik van de Bogaert
Jelle Hanegraaf Jarne van Herpt
Steffie Hanegraaf Britt van de Heuvel
Daan Overbeek Floor van Hoorn
Stan Strik      Jarno Leijten
Pascal Tiemissen Sven van Lith
Teun Tiemissen Tayza van Nuland
Sarah Tiemissen Juul van Orsouw
Sem van de Worp Evi Remmits
  Simon van Rossem
  Mirthe Verhoeven
  Niels Wilms

Voor  foto’s van de presentatieviering klik hier

Slotwoord Carnavalsmis door prinses Sophie

Prinses Sophie en haar adjudante Katja, jeugdprins Teun en zijn adjudant Daan, de dansgarde en de Raad van Elf met hun hofdames waren zaterdagavond aanwezig in de kerk van Lithoijen. Een goed begin van carnaval in het Verkes- en Woaterrattenrijk. De viering begon met het gebruikelijke 3x Alaaf. Een spontaan applaus voor het, zoals pastor Janssen het noemde, krachtig gespeelde muzikaal intermezzo, door prinses Sophie en Pieter Melief. De slotoverweging voorgedragen door prinses Sophie, waarin ze verwoord dat kerk zijn “samen zijn”, en “voor elkaar” betekent.

SLOTOVERWEGING
Als afsluiting van deze mooie dienst, waarin uitsluiting van individuen centraal stond, wil ik graag iets zeggen. Op de eerste plaats dat wij allen het geluk hebben om ons carnaval te kunnen beginnen hier in deze kerk. Een kerk, een parochie, een gemeenschap van mensen die het fijn vindt om iedereen welkom te heten, die het fijn vindt om samen te zijn, die het fijn vindt om uit te stralen dat we er voor elkaar zijn. Kun je een mooier begin bedenken om samen ons carnaval te gaan vieren. Een carnaval waar we elkaar kunnen vinden om te laten zien dat het fijn is om samen plezier te hebben. Mèt z’n allen dus, niet alleen zonder uitsluiting, maar sterker nog, we nodigen elkaar uit, we heten elkaar welkom.

De Geheime Raad heeft mij als vrouw gevraagd om dit jaar voor te gaan met het carnaval. Voor de eerste keer een vrouw als prins of prinses in Lithoijen. Ook op dit vlak dus geen uitsluiting meer. De afgelopen tijd heb ik steun, hartelijkheid, en leuke reacties mogen ontvangen: niet alleen van mijn gevolg, de hele Raad van Elf en de hofdames, maar ook van heel veel mensen uit ons dorp en de dorpen om ons heen. Ik werd met open armen ontvangen, welkom geheten.

Deze hartelijke ontvangst wil ik de komende dagen aan jullie terug geven. Aan iedereen die samen met ons de carnaval wil vieren. Iedereen, groot of klein, dun of dik; ôk al staon de oren wa te wied of sien de beine wat te lang.

Wat zal dit een mooi feest worden.

Ik wil graag pastor Janssen bedanken voor de mooie mis en de fijne woorden die hij sprak. Tante Truus en Wim Verhoeven voor hun hulp bij de voorbereiding. Hent Hol voor de gastvrije ontvangst. En natuurlijk het koor voor het opluisteren van deze dienst.

Ik wil afsluiten met ons motto:
Ôk wij vrouwen goan doordouwen! Alaaf, Alaaf, Alaaf

Prinses Sophie


We wensen u allen een fijn carnavalsfeest.

Parochie Lithoijen en Teeffelen

"Plezier en verbondenheid" door Pastoor van Luijk

Beste Parochianen,

Wat zijn er veel gebeurtenissen die ons leven tot een zekere hoogte bepalen. We nemen er aan deel of anderen keren zich er vanaf want het interesseert hen maar beperkt.

Volgend weekend hebben we de voorstellingsviering van de vormelingen van de drie parochies Oijen- Teeffelen en Lithoijen, 24 kinderen in totaal uit de groepen 7 en 8. De abt van de paters Norbertijnen in Heeswijk zal hen op 14 maart in de kerk in Lithoijen het sacrament van het Vormsel toedienen. Na het doopsel en de 1e H. Communie is dit het derde sacrament dat de kinderen ontvangen. Wat een rijkdom ontvangen wij om door het leven te gaan gesterkt met eten en drinken. Nu dan het Vormsel dat ons kracht geeft om te geloven en op te komen voor je geloof en dat geloof in de praktijk uit te dragen en te beleven en dat betekent gewoon dat we proberen goede mensen te zijn of te worden en zo met elkaar door het leven te gaan in vrede, in waarheid, in gerechtigheid en met respect voor de ander. Dit lijkt wel niet zo moeilijk maar in werkelijkheid valt het soms best niet mee of het nou is thuis of op school of op het werk of op de weg of waar dan ook …

Het weekend er op volgend vieren we carnaval – gelukkig zijn we zover dat we het hele carnavalsgebeuren beginnen met de zegen van boven, van onze God, af te smeken zodat het feesten weer mag gebeuren in een sfeer van echte vreugde. De saamhorigheid die getoond wordt in de grote optochten met de bouwwerken die gebouwd zijn – kleine en grote werken die we samen maken en waar in het werk ieder zijn aandeel heeft. Prachtig om dit allemaal over de weg te zien gaan. Laten we hopen dat het weer meewerkt en dat er ook veel mensen aan de kant van de weg van de optochten mogen genieten. Er zal nog wel hard gewerkt worden om alles op tijd klaar te krijgen maar dit werken bindt. Natuurlijk komt na al dit feesten ook weer de dag die we Aswoensdag noemen en waarop we stil staan bij de vergankelijkheid van ons leven en gevraagd worden na te denken over de waarde van het leven en hoe wij hiermee om gaan. Denk er maar over na wat dit askruisje voor jou betekent. De woensdag is het begin van de 40dagen tijd: vanouds een tijd van vasten en boete doen. Wat betekent dit vandaag? Onze broeders en zusters van de Islam houden een maand van vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Wat betekent het vasten en boete doen voor ons christenen? War betekent het je te bekeren en tot inkeer te komen? En wat zijn de consequenties van deze bekering of dit komen tot inkeer. Nee, het betekent niet dat je ieder weekend naar de dienst gaat komen, maar het kan je wel meer diepgang geven over wat we vieren als we samen komen in de kerk.

Denk eens na welke actie je kunt doen tijdens de vastentijd, denk eens na hoe je staat tegenover de ander wie hij of zij ook is. Misschien geeft het dan ook de tijd om na te denken over wat er komt aan het einde van de 40dagentijd en dat is het feest van Pasen en alles wat daar weer bij hoort, nu te veel om hier op in te gaan, maar daar krijgen we nog de tijd wel voor.

Ik wens jullie fijne weekenden en feesten: voorstelling van de vormelingen aan de gemeenschappen van de drie parochies en dan genieten van Carnaval maar ook opnemen wat er na het feesten op volgt. Veel plezier, veel verbondenheid …

De kerkbesturen proberen hun best te doen om onze gemeenschappen te binden en verbonden te houden: wat ons samenbrengt en wat sterker maakt daar mogen we aan werken. Wij vinden mensen in de dorpsgemeenschap die de kerk en god niet veel zegt of betekent. Maar er zijn toch nog mensen die zin geven aan het al en deze zijn niet alleen de ouderen. Juist de jongeren dragen toch vooral de gemeenschap en geven het leven en wat er bij hoort door. Niet?

Pastoor Jan van Luijk
Oijen 1 februari 2015

Voorbereidingen eerste H. Communie

Op 30 januari vertelden pastoor van Luijk en koster Willy van de Riet wat er allemaal te zien is in kerk van Oijen.

Hierbij een verslagje van de communicanten Gaby en Jens.

“Hallo allemaal Op vrijdagmiddag 30 januari ben ik samen met de andere kinderen die dit jaar de communie doen uit Lithoijen, Teeffelen en Oijen naar de kerk geweest waar we een rondleiding kregen door mijnheer Pastoor en Dhr Willy van de Riet. We hebben het heel leuk gehad . De meisjes mochten met de pastoor mee en de jongens gingen met Willy mee. We hebben van de pastoor van alles uitgelegd gekregen over de kerk en alle beelden die erin staan. Naar de rondleiding hebben we in de sacristie nog met z’n allen een snoepje gepakt en wat gedronken. Mijnheer Pastoor en Willy bedankt voor de rondleiding.
Groetjes van Gaby Gubbels”

“Rondleiding kerk Oijen Op 30 januari zijn wij met alle kinderen die hun communie doen in de kerk van Oijen geweest.De pastoor vertelde samen met de koster van alles over de kerk. In de kerk staat een kluis en in die kluis zitten allemaal gouden spulletjes. En er staan beelden van jezus, Maria en jozef in de zaal. In de kerk staat een schaal met water, dit noemen ze een doopvont, in de doopvont zit het heilige water. Ze gieten het heiligen water over het hoofdje van de pas geboren baby heen en soms bij kinderen en heel soms bij grote mensen. In de zaal stonden kaarsen en die branden niet en er stonden kaarsen met namen en die mensen waren dood. Het altaar is het bureau waar de pastor voorleest voor de kerk. Er hingen ook schelpen en daar stonden namen op van baby’s die pas geboren waren. Ik vond het leuk in de kerk .
Groetjes Jens”


Klik op een foto voor een vergroting

Op 27 maart gaan de communicanten naar de molen in Geffen, en in april staan er nog diverse communieactiviteiten op het programma. Kortom een mooie periode voor onze communicanten. Met de hulp van hun ouders en de vrijwilligers van de werkgroep groeien ze samen naar de feestelijke dag op 14 mei.

Vormelingen naar de Abdij van Berne

De voorbereidingen op het H.Vormsel zijn al in volle gang. Vanaf december komen de vormelingen wekelijks bij elkaar en werken samen met de werkgroep Vormsel aan het vormselproject. Op 7 februari stellen ze zich voor tijdens de Presentatieviering in de kerk van Oijen. Op 25 februari krijgen ze in de kerk van Teeffelen een rondleiding van Richard de Beer. Tijdens de kindernevendienst in Lithoijen op 17 januari maakten ze een bootje wat met het thema te maken heeft en in de abij van Berne in Heeswijk waren de vormelingen te gast op 28 januari waar ze al kennis maakten met abt Denis Hendrickx.
De kinderen maakten hier een verslagje van.

Kindernevendienst 17 januari
“We hebben een kindernevendienst gehad voor het vormsel het thema is: vaar met de juiste wind mee. daarom hebben we tijdens de mis bootjes gemaakt we moesten ze in elkaar lijmen en vlaggetjes eraan maken. de bootjes waren van hout en de vlaggetjes moesten we versieren bijna iedereen had er zijn naam op geschreven en de datum van het vormsel we gingen ook nog met zijn alle op de foto daarna mochten we de bootjes nog aan de mensen in de kerk laten zien”.

groetjes Cindy, Sarah en Steffie

Bezoek abij van Berne 28 januari
“Op 28 januari 2015 zijn wij naar de abdij in Heeswijk geweest. Denis had ons uitgelegd hoe vaak ze per dag naar de kerk gaan en Henk deed de rondleiding. We kwamen door een gang met schilderijen van personen die abt waren geweest. Er was ook iemand die pas geschilderd is na dat hij gestorven is. Ze leven daar met 25 man. Iedereen heeft een eigen kamer, die kamer is privé. Er werden veel feiten verteld en hoe de abdij is gesticht. We zijn samen met de kinderen uit Oijen gegaan. We mochten alles vragen wat we wilden vragen. Het was vooral erg leerzaam.”

Stan en Teun

Voor foto’s van de kindernevendienst klik je hier

Voor foto's van het bezoek aan de abdij klik je hier

Maria Lichtmis 2015

Op zaterdagavond 31 januari vierden we in de H. Remigiuskerk in Lithoijen het feest van Maria Lichtmis. Speciaal de ouders die hun kind vorig jaar hebben laten dopen werden door pater Theo van Adrichem van harte welkom geheten. Ook ons kinderkoor de Norbertoontjes was weer present voor de enthousiaste muzikale begeleiding.

Het is een mooie traditie dat de ouders met de kinderen, die het afgelopen jaar gedoopt zijn, rond het feest van Maria Lichtmis weer naar de kerk komen. Met deze viering willen we onderstrepen dat "gedoopt worden" geen momentopname is, maar een gebeurtenis die het begin is van een lange weg van groeien in geloof. Wij willen hier duidelijk maken dat we elkaar nodig hebben op die tocht. Wij zijn samen de kerk van Jezus.

Na afloop van de viering werden de schelpen waarmee de kinderen gedoopt zijn, overhandigd aan de ouders. Het was een gezellig samenzijn dat afgesloten werd met een kopje koffie en natuurlijk beschuit met muisjes. Graag willen we de pater Theo van Adrichem, kinderkoor de Norbertoontjes, de doopgroep, de gezinsvieringgroep en niet te vergeten Hent, bedanken voor de organisatie.

 

DOPELINGEN 2014

Naam Datum doop Parochie
Ries Ploegmakers 29 mei H. Remigius
Stan van de Coolwijk 29 mei H. Remigius
 Suus van Rooij 29 mei H .Remigius
 Anouk van Wanrooij 31 mei H. Remigius
 Anne van Sonsbeek 01 juni H. Remigius
 Moos van Schijndel 17 augustus H. Remigius
 Jon Kasbergen 09 november H. Remigius

Oecumenische viering voor de eenheid der kerken Gebedsweek 2015

Elk jaar wordt over de hele wereld in januari de “Week van Gebed voor de Eenheid van alle christenen” gevierd.

De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden

 

Ter afsluiting van de van deze gebedsweek organiseren we een oecumenisch Viering. Deze viering wordt gehouden op zondag 25 januari 2015 in H. Benedictuskerk in Teeffelen en begint om 16.00 uur.

 

Het thema voor deze ‘Week van gebed voor de eenheid’ in 2015 is DORST? en wordt aangereikt vanuit Brazilië en heeft als uitgangspunt het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over en 'levend water'. Jezus zei tegen haar: 'Geef mij wat te drinken.' Voor de Samaritaanse vrouw was dit het belangrijkste gesprek van haar leven. We bidden en verwachten dat Jezus’ woorden ook ons en al die mensen over de hele wereld die de Week van Gebed vieren, nieuw leven zullen geven.


U bent allen van harte uitgenodigd om mee te vieren.

Een samenwerking van de Katholieke parochies Lith, Maren-Kessel, Oijen, Lithoijen en Teeffelen en de Protestantse gemeente Lith en Oijen

opbrengst kerstverkoop Vormsel plus groepen

Op 20 december j.l. hebben de vormsel+ groepen uit Lithoijen en Teeffelen hun zelf gemaakte kerst- en winterartikelen verkocht. De netto opbrengst bedraagt €388.50.
Dit bedrag is bestemd voor projecten van Stichting Medisch Werk Mubai van het artsenechtpaar van de Bilt uit Heeswijk. Deze stichting biedt ondersteuning aan kleinschalige medische projecten voor een deel van de bevolking van India. Familie van de Bilt zal er voor zorgen dat dit bedrag op de juiste plaats terecht komt.

Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet.

M.O.V werkgroep Lithoijen-Teeffelen
Parochies Lithoijen en Teeffelen

Kerkbalans 2015

 

Van 14 tot en met 1 februari 2015 wordt de actie Kerkbalans gehouden.
U ontvangt hiervoor persoonlijk een envelop in uw brievenbus.

Het thema van de actie Kerkbalans: Wat betekent de kerk voor u?
Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is, of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt. Waar u geïnspireerd wordt om voor anderen het goede te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler in de samenleving.

Met uw bijdrage steunt u de toekomst van uw parochie en helpt u het werk in de parochies voort te zetten en het kerkgebouw in stand te houden. U houdt uw kerk in balans!

In de envelop van Actie Kerkbalans is dit jaar een enquête bijgevoegd Wij willen u vragen deze enquête in te vullen en mee te geven aan de vrijwilligers die die envelop van actie Kerkbalans komen ophalen, of de envelop te deponeren in de brievenbus van de kerk.

Mogen wij rekenen op uw steun?

Kerkbesturen Lithoijen, Teeffelen en Oijen
Pastoor J. van Luijk

1e bijeenkomst communieproject 2015

Begin januari was de eerste bijeenkomst voor de communicanten uit onze parochies. De kinderen uit Lithoijen en Teeffelen komen samen in basisschool St, Jozef en worden begeleid door Karin en Lizette. Op dinsdagmiddag na school komen de communicanten uit Oijen bij elkaar in basisschool de Kleine Weide en werken samen met Angelique en Esther aan het communieproject: “Gods Grootse Geschenk”

Het was hartstikke gezellig! We hebben het over de communie gehad en waarom je je communie wil doen. Daarna hebben we gepraat over de schepping en over dat wat iedereen het mooist vond aan de schepping en naar het verhaal geluisterd. Tenslotte mocht elk kind zijn of haar 'aardbol' versieren met plaatjes van dieren, planten, wolken, enz. Met alles wat hij of zij het mooist vond op onze aarde en dat varieerde van paarden en nijlpaarden tot wolken en varkensbillen.

Klik hier om enkele foto’s te bekijken.

Werkgroep 1e Communie Oijen-Lithoijen-Teeffelen

Vormselplus kerstverkoop op 20 december 2014!

Zaterdag 20 december is de jaarlijkse verkoop van de Vormsel-Plus groepen.

Zij verkopen weer zelf gemaakte kerstversieringen of ander winters materiaal. De opbrengst is bestemd voor de projecten van familie van de Bilt. Dit gepensioneerde artsen echtpaar uit Heeswijk heeft een eigen stichting “Mumbai Medisch Werk”. Zij gaan regelmatig naar India en zorgen voor kleinschalige medische hulp.

Dit jaar is de kerstkaart die u ontvangt van de parochie genaakt door kinderen van groep 7 en 8 van basisschool St. Jozef. De originele ontwerpen hangen al enkele weken in de kerk en worden ook op 20 december te koop aangeboden. Natuurlijk hebben de ouders en kinderen de eerste keus van hun eigen ontwerp.

Wij hopen u allemaal te zien op 20 december, de koffie staat klaar en zo vlak voor de kerst zal er best iets zijn wat u nog kunt gebruiken!

M.O.V. groep Lithoijen-Teeffelen

  

Kerstgroet Parochie 2014

Kerstgift aan stichting ALS

Kerstmis is een feest waar vrede, warmte, gezelligheid, geloof en aandacht voor elkaar samen komen. Het kerkbestuur van de parochie Lithoijen wil aan “aandacht voor elkaar” uiting geven door met Kerstmis een gift te doneren aan een goed doel in onze samenleving.
We vinden het belangrijk om dit goede doel te koppelen aan een stichting waar parochianen in onze dorpsgemeenschap een nauwe band mee hebben. Voor kerst 2014 hebben we gekozen voor de Stichting ALS Nederland. Amyotrofische Laterale Sclerose is een van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Hoewel er wereldwijd onderzoek wordt gedaan naar de ziekte is de oorzaak tot op heden onbekend. Er is helaas nog steeds geen medicijn die deze ziekte een halt toeroept. Wetenschappelijk onderzoek kost veel tijd en geld.

Vijf jaar geleden verloor Truus van Kilsdonk haar man Pim aan de ziekte ALS. Pim was pas 59 jaar toen hij stierf aan deze vreselijk ziekte. De ziekte had veel impact voor Truus, haar kinderen en familie.

Om onverminderd door te kunnen gaan met de strijd tegen ALS is iedere bijdrage enorm welkom. Graag willen we als parochie ons steentje hier aan bijdragen en doneren we een bedrag van €400,- aan de Stichting ALS.

Lyon Prinssen
namens Kerkbestuur Parochie H. Remigius Lithoijen

Gezinsviering Kerstmis 2014

Graag nodigen we alle kinderen met hun familie uit voor de gezinsviering op 25 december,

Eerste Kerstdag,om 11.30 uur in de H. Remigiuskerk in Lithoijen.

De kerstengel uit de kerstboom van mevrouw de Vries vertelt het verhaal van Jezus, geboren in de kerstnacht. Zijn jullie benieuwd? Kom dan kijken!

Ons kinderkoor de Norbertoontjes zingt mooie kerstliedjes. We hopen jullie dan allemaal te zien.

De werkgroep Gezinsvieringen wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2015!

Geloven wij in de toekomst? Kerstgedachte Pastoor van Luijk

Beste parochianen van Lithoijen en Teeffelen

Nu velen onder u de kou ervaren van het winterseizoen en we een bijzondere ommekeer proberen te maken van de dagen die korten naar de dagen die over enkele weken weer gaan lengen, de ommekeer van de zonnewende, verlangen we al gauw weer naar de tijd dat de warmte en het licht ons weer aanmoedigen om uit te zien naar lente, nieuw leven, hoop op beter, vertrouwen in wat komen gaat: op school, in het dorp, in het gezin, op het werk, misschien weer aan het werk raken, misschien met pensioen gaan, om leren gaan met een ontslag, omgaan met ziekte en verlies van een dierbare, van een bekende, een vriend of vriendin, misschien een nieuwe of andere bezigheid in je vrije tijd, vrijwilliger(ster) worden, je inzetten voor de gemeenschap en zo niet alleen het leven van jezelf maar ook voor anderen aangenamer en hoopvoller maken.

We kunnen lezen en horen hoeveel ellende en verdriet mensen wordt aangedaan: oorlog, epidemieën, onrecht, bedreiging met wapens en andere voorwerpen van geweld, uitbuiting van kinderen, van volwassenen, handel vooral in vrouwen maar ook van jongens, onderdrukking van rechten van mensen, kinderen, omkoperij, afpersing en ga zo maar door.

De grote vraag die we ons vaak stellen kan dan zijn: “Wanneer wordt de wereld eens wat beter?” We treuren en wenen en weeklagen zoals zoveel mensen al jaren doen: na de ramp in Bhopal in India, na de atoomaanvallen van de tweede wereldoorlog, honderd jaar na de eerste wereldoorlog, zeventig jaar na de tweede grote oorlog – wanneer komt die vrede, de gerechtigheid, eerlijkheid en waarheid. Als we in het kleine niet met elkaar om kunnen gaan: we pesten elkaar op school, op het werk, in bejaardenhuizen, op zovele plaatsen, we doen dat zelfs via de sociale middelen (hoe a-sociaal!) en drijven dit door in handelen en aanzetten tot hetzelfde in ons sociaal leven in de sport door gebrek aan respect – gevolg: wraak en hulpeloosheid met als gevolg doodslag, moord en zelfmoord …. En dan de reactie van ‘hadden we het maar geweten’, ‘hadden we maar iets kunnen doen’ enz.

Onze grote vraag van nu: geloven wij in de toekomst? Geloven wij in wat we willen en kunnen doen of zijn we zo op onszelf gericht dat we solidariteit, uitgaan naar de ander, opstaan voor een ander, respect hebben voor een ander, helemaal of voor een groot deel verloren hebben? Als we nieuw leven ontvangen, als ons een kind geboren wordt: kunnen we dan bevatten wat een moeder bezield die haar kind ‘weg’ doet in een vuilnisbak, in het veld, ergens zo maar .. weg … ? Nieuw leven geeft vreugde, is een teken van hoop en toekomst, een toekomst mooier en beter dan het vandaag en morgen en daar willen we ons toch voor inzetten!

En dan zien we één mens die zich totaal gaat geven voor alle mensen: in woord en in daad. Deze mens wordt geboren in een tijd van onderdrukking, van afpersing, van onrecht, van staan-op-je positie. Hij klaagt dit allemaal aan en leert hoe waarheid en eerlijkheid en respect enz. mensen samenbrengt en verbindt, hij moet het uiteindelijk wel met zijn leven bekopen.

JEZUS IS ZIJN NAAM – GEBOREN RUIM 2000 JAAR GELEDEN – EN WIJ VIEREN ZIJN GEBOORTEDAG NOG STEEDS – WANT HIJ IS HET LICHT / DE WEG / DE WAARHEID.

Kennen wij deze mens en nemen we hem en zijn boodschap serieus voor ons leven. Het lijkt tegenstrijdig: zwakte geeft kracht, in het kind zien wij vreugde, hoop, moed, leven. Kunnen we dit opbrengen. Ja!!!???

ZALIG KERSTFEEST EN ALLE GOEDE WENSEN VOOR WEER EEN NIEUW JAAR.

Pastoor Jan van Luijk Oijen, 5 december 2014

Gezamenlijke vieringen H. Vormsel en eerste H. Communie

Al langere tijd wordt er gewerkt aan een meer intensieve samenwerking tussen de parochies Lithoijen,Teeffelen en Oijen. We willen als drie geloofsgemeenschappen samen onze krachten bundelen en ons sterk maken om de eigen lokale dorpsidentiteit te bewaren. Hierdoor proberen we opgaan in een groot geheel door samenvoeging van parochies (fusie)per 1 januari 2015, zoals het bisdom heeft aangekondigd, te voorkomen.

De kerkbesturen van de parochies Oijen, Teeffelen en Lithoijen zullen, samen met pastoor Jan van Luijk én de werkgroepen die in de parochies actief zijn, zich inzetten voor hechte samenwerking. We willen samen vieren en samen beleven.

Een eerste aanzet voor deze vorm van samenwerking hebben de vormsel- en communie- werkgroepen van de parochies Lithoijen/Teeffelen en de parochie Oijen genomen. Zij organiseren en vieren in 2015 gezamenlijk het Heilig Vormsel en de Eerste Heilige Communie voor de 3 parochies.

We begrijpen dat deze beslissing wennen zal zijn maar we hopen hiermee toch brede steun te krijgen van onze parochianen. Als we een sterke geloofgemeenschap willen zijn en blijven en willen groeien naar de toekomst is dit nu de weg die we moeten gaan, een weg niet opgelegd maar in geloof gevonden en aanvaard.

H. VORMSEL
Abt Denis Hendrickx van de abdij van Berne in Heeswijk, zal het H. Vormsel toedienen aan de kinderen van Lithoijen en Oijen. Dit zal plaatsvinden in de vormselviering op zaterdag 14 maart 2015 om 18.30 uur in de H. Remigiuskerk in Lithoijen. Er zijn in 2015 geen vormelingen uit Teeffelen. De presentatieviering voor de vormelingen is op 7 februari 2015 in de St. Servatiuskerk in Oijen Ouders van de vormelingen zijn hierover al geïnformeerd tijdens een bijeenkomst op 27 oktober j.l..

EERSTE H. COMMUNIE
Op Hemelvaartsdag 14 mei 2015 zullen de kinderen uit de parochies Lithoijen, Oijen en Teeffelen hun Eerste H. Communie ontvangen in de St. Servatiuskerk in Oijen. Pastoor Jan van Luijk zal in de viering van de Eerste H. Communie voorgaan. De viering waarin de communicanten zich voorstellen aan de parochianen, de zgn. presentatieviering, zal in de kerk in Lithoijen of Teeffelen zijn. De datum en plaats worden nog bekend gemaakt. De ouders van de communicanten ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een informatieavond.

Voor meer informatie over H. Vormsel en Eerste H. Communie kunt u contact op nemen met Lyon Prinssen tel. 0412481809 en Angelique de Laat 0412482277 van de werkgroep Vormsel en Communie Lithoijen/Teeffelen

Met vriendelijke groet,

Lyon Prinssen namens
pastoor Jan van Luijk en de kerkbesturen van de parochies
H. Remigius Lithoijen, H. Benedictus Teeffelen en St. Servatius Oijen

Gezinsviering Sint Maarten

We willen graag alle kinderen en hun ouders uitnodigen voor de gezinsviering SINT MAARTEN op zaterdag 8 november a.s. om 19.00 uur in H. Remigiuskerk in Lithoijen. We vertellen dan het verhaal wel van Sint Maarten, die zijn mantel deelde met een bedelaar.

Sint Maarten is ook een feest van het licht. Voorafgaand aan de viering maken we een tocht met verlichte lampionnen door ons dorp. We vertrekken om 18.30 uur vanaf Avanti. Hier krijgen jullie het lampje. De lampion moet je zelf meebrengen. Ons kinderkoor de Norbertoontjes zal de viering muzikaal verzorgen.

Op onze website www.remigiusbenedictus.nl staan ideeën om een lampion te knutselen.
We hopen jullie op 8 november allemaal te zien!

Werkgroep gezinsvieringen

 

 

Groeien naar een sterke geloofsgemeenschap

Beste parochianen van Remigius en Benedictus,

In de maand september en oktober hebben we de vieringen van de Vredesweek en Wereldmissiedag samen mogen vieren in Oijen en Lithoijen. Mensen van de drie gemeenschappen kwamen samen in de geest van samen groeien naar een sterke geloofsgemeenschap. Het is een poging om vanwege het gebrek aan priesters de vieringen in onze parochies door te kunnen laten gaan.

Het combineren van vieringen zal in de toekomst in onze mogelijke samenwerking met de parochies Lithoijen, Teeffelen en Oijen in de toekomst wel eens vaker voorkomen. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn en het zal ook wel wat moeite kosten (en tijd) maar als wij een sterke gemeenschap willen zijn en blijven en groeien naar de toekomst toe, dan lijkt het alsof dit de weg is die we moeten gaan – een weg niet opgelegd maar in geloof gevonden en aanvaard. Wat het volgend jaar ons zal geven in samenwerking en/of fusie weten we nog niet precies, maar er zullen wel veranderingen of aanpassingen plaats vinden.

Laten we proberen ons niet uit het veld te laten slaan door regels en voorschriften alleen, maar door onze inzet in en met de geloofsgemeenschap. Ik probeer jullie er bij te houden of er bij te krijgen; als we sterk staan, dan blijven we overeind en geven we niemand een kans om ons onderuit te halen. Wat er ook in de krant geschreven wordt, wat er ook gezegd wordt in persconferenties, het document dat aan het eind van twee weken overleg in Rome over het pastorale beleid ten aanzien van gezin, huwelijk, samenleving, persoonlijke geaardheid enz. is gepubliceerd is bedoeld om voortgaand overleg te laten plaats vinden en onze houding ten aanzien van een ieder aan te passen en zo respectvol met elkaar zowel binnen als buiten de kerk om te gaan.

Paus Franciscus hoopt dat de uitkomst van deze synode nu een soort discussiestuk zal zijn voor lokale kerken en parochies. Kardinaal Eijk heeft hiertoe geen plannen, maar de lokale gemeenschappen zullen die plannen wel kunnen opzetten. Wat Franciscus beoogt is in de eerste plaats een andere benadering van de mens naar het voorbeeld van Jezus zelf. We blijven geloven in de toekomst van onze gemeenschappen.

Pastoor Jan van Luijk Oijen,
20 oktober 2014

18 oktober Samen vieren in Lithoijen

Als vervolg op de gezamenlijke viering in Oijen vorige maand zal er dit weekend weer een gezamenlijke viering zijn voor de drie parochies Oijen, Teeffelen en Lithoijen. .

Alle parochianen zijn welkom in de H. Remigiuskerk in Lithoijen op zaterdag 18 oktober a.s.
De eucharistieviering begint om 19.00 uur. Er zijn geen vieringen in de andere parochies.
Deze viering staat in het teken van wereld missiedag.
Als gastkoor zal optreden het kinder- en jeugd koor uit Oijen.

Wij nodigen u allen uit om SAMEN te vieren.


Parochies Oijen, Teeffelen en Lithoijen

Mariënburgcongres Zijn adem, óns vuur! - de toekomst van geloven

De Mariënburgvereniging organiseert op 18 oktober haar jaarlijkse congres​.
Hieronder vindt u verdere informatie.

U kunt zich opgeven via:
www.marienburgcongres.nl
info@marienburgcongres.nl

Hartelijke groet, Ad de Groot
Voorzitter Bezield Verband Utrecht​

Klik hier voor de folder van het congres

Parochiedag 2014

Op zaterdagavond 4 oktober vieren we onze jaarlijkse parochiedag.

Het programma voor deze avond:

 • De eucharistieviering in de H. Remigiuskerk in Lithoijen begint om 19.00 uur, de voorganger is Norbertijn Peter Damen van de Abdij van Berne.
 • Na afloop van de viering bent u van harte welkom in de Koenraadtzaal voor een kopje koffie of thee met een typische Franse heerlijkheid.
 • Aansluitend gaan we kijken en luisteren naar een persoonlijk verslag van Gerard Cornelissen over zijn reis naar Santiago de Compostela. Gerard maakte samen met zijn broer in juni een indrukwekkende reis per fiets vanuit Lithoijen naar de bedevaartplaatsen Santiago de Compostela en Lourdes. Via internet werden ze gevolgd door vele parochianen.
 • De avond zal worden afgesloten met een drankje en Spaanse hapjes.

We hopen u op 4 oktober te mogen ontmoeten.

Kerkbestuur Parochies H. Remigius Lithoijen en H. Benedictus Teeffelen

20 september vredesweek-viering “wapen je met vrede”

In onze kerk- en geloofsgemeenschappen van Oijen, Teeffelen en Lithoijen zal binnenkort het een en ander gaan gebeuren. We willen als drie gemeenschappen SAMEN  optrekken en zien wat we allemaal SAMEN kunnen doen en beleven.

Dit zal langzaam gaan maar af en toe zullen we alvast samen vieren.

Soms zullen we extra inzet van u vragen. Uw inzet wordt echt gewaardeerd. We willen proberen om de motivatie van een ieder die zich betrokken voelt uit te diepen. Het is een echte uitdaging naar de toekomst om de lokale geloofsgemeenschap overeind te houden.

Vooruit, naar morgen.

Om dit “samen vieren” al een beetje vorm te geven zijn we op het idee gekomen om zo nu en dan in een weekend één viering te houden in de parochiekerk van één van de drie geloofsgemeenschappen. Alle parochianen van de drie parochies zijn daar welkom. Hiermee hopen we de samenwerking te stimuleren en worden we meer vertrouwd met elkaar.

In de parochiekerk waarin in dat weekend de viering plaats vindt zingt dan niet het eigen koor, maar een gastkoor. Op zaterdag 20 september vieren we in de St. Servatius kerk in Oijen het begin van de Vredesweek .

Het thema is “Wapen je met Vrede “. Het koor “Voices op Spirit”uit Teeffelen zal de viering muzikaal begeleiden. De viering begint om 19.00 uur.

Wij nodigen u allen uit om SAMEN te vieren.

Parochies Oijen, Teeffelen en Lithoijen

Gezinsviering opening schooljaar 2014

Zaterdag 13 september a.s. om 19.00 uur, vieren we in de H. Remigiuskerk de opening van het nieuwe schooljaar.

Het thema is : “Span een draad”! Ben je nieuwsgierig, kom dan kijken.

Samen met ons kinderkoor de Norbertoontjes maken we er weer een mooie viering van.
We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen

Lithoijens ‘Woodstock op ’t plein’ heeft ook aandacht voor geloof

De Lithoijense versie van Woodstock ging zaterdag verder dan de muzikale love, peace & happiness.

Was de verregende middag er voor de kinderen die toch nog droog konden genieten van poppentheater in de schuur met open staldeuren van Mieke van Cuijk, vroeg in de avond was het onder de mega-parachute de beurt aan de gelovigen van het dorp.​

Tijdens een even aansprekende als voor de katholieke kerk van vandaag unieke openluchtviering waren de Lithoijense parochianen in gedachten bij de vluchtelingen van de aarde.

De beide voorgangers, Bernard Kersten en Jacques Janssen, namen het goedgevulde Prelaat van den Bergplein mee naar de wereld van mensen zonder naam en zonder gezicht: ‘Laten we proberen om allemaal een Barmhartige Samaritaan te zijn’, sprak oud-pastoor van Lithoijen, Bernard Kersten.

Waarna het alsnog tijd was voor de muziek op het plein met beginnende artiesten uit het dorp zelf en natuurlijk de medeorganiserende Woodstock Tribute Band. En dat alles voor de entreeprijs van één meegebrachte bloem.

Klik hier voor de fotos

Openluchtviering aanstaande zaterdag

Voor de tweede keer wordt op 30 augustus het festival Woodstock op het Plein georganiseerd; een dagje Love, Peace and Rock'n Roll met als entree één bloem! "

Om 19.00 uur op zaterdag 30 augustus 2014 is er een openluchtviering op het kerkplein. In deze viering staat de vluchteling centraal. Er komt ook een gastspreker Qader Shafiq.

Hij wordt genoemd "Nijmeegse ambassadeur van de vrede." Hij woont in Nijmegen is Nederlander, en is geboren in Afghanistan, in de stad Kabul.

Zoals vorig jaar wordt ieder verzocht een bloem mee te brengen. Deze bloemen worden voor het begin van de viering in ontvangst genomen. De boeketten die hiervan gemaakt worden door de siergroep worden na afloop van de viering rondgebracht in samenwerking met De Zonnebloem.

Overdenking van Pastoor Jan van Luijk

Parochianen van de Parochies Lithoijen, Teeffelen, Oijen,

We zijn diep geschokt door de gebeurtenissen van de laatste dagen.

In de eerste plaats zijn we geschrokken van het steeds groeiende aantal Nederlandse slachtoffers maar zijn we onthutst door de totale onmogelijkheid om deze aanslag te overleven. Het vliegtuig dat zoveel mensen naar haar bestemming bracht voor vakantie en voor andere redenen, gaf niemand een kans te overleven.

Daar ik zelf dezelfde route heb gemaakt enkele jaren geleden, snap ik goed wat het betekent voor mensen om onverwacht met een onbekende aanval geconfronteerd te worden en niets te kunnen doen.

Laten we de mensen die zijn omgekomen bijzonder herdenken, maar laten we ook dichtbij hen staan die een of meerdere dierbarenverloren hebben. We kunnen ze in gedachte nabij zijn en zo onze troostende energie doorgeven en bidden om kracht en sterkte om dit verlies te verwerken.

De tweede gebeurtenis is de verschrikkelijke strijd in Israël en Gaza. Is hier een oplossing voor dit conflict? Is er een uitweg uit het wederzijdse geweld?

“Geweld eindigt waar liefde begint”, is een spreuk die we hier mogen uitspreken, maar waar begint de liefde? Heeft liefde en respect voor elkaar een kans in dit conflict? Vrede en respect begint in onszelf, in ieder van ons. Kan dat? Laten we onze gedachten verenigen en iedereen gelijke kansen geven om zijn eigen waardigheid te verwerven en aan de ander te geven. Moeilijk! Maar we moeten proberen en bidden voor verandering van houding tegenover onze naasten wie en waar ze ook zijn.

Laten we dit weekend maar ook onder deze vakantie waarvan we in volle teugen mogen genieten onze gedachten laten uitgaan voor vrede in de wereld, voor de slachtoffers van de MH017 vlucht en de vele slachtoffers van de strijd tussen mensen in het bijzonder in Israël en Palestina.

Oijen, 18 juli 2014
Pastoor Jan van Luijk

Pastoor Jan van Luijk van Oijen viert 45 jarig jubileum

Begin en einde

Aan alles komt een eind, zo ook aan mijn diakenbenoeming en taken in de parochies. Ik heb de bisschop gevraagd mij per 1 juli a.s. te ontheffen van mijn benoeming, zodat ik met emiraat kan gaan.

Dank aan met wie ik heb samengewerkt.

Ik wens de parochies alle goeds en sterkte voor de toekomst, vooral in een tijd waarin de Kerk het moeilijk heeft. Ik hoop dat jonge mensen het aandurven open te staan voor de boodschap van Jezus en bereid zijn de boodschap die de Kerk verspreidt door te geven.

Diaken W.P. van Herwijnen

Afscheid vormsel-plus groep

Op zaterdag 14 juni nemen we afscheid van de Vormsel-Plus groep 2010-2014.

De viering in de H. Remigiuskerk begint om 19.00 en wordt muzikaal begeleid door het koor “Voices of Spirit”. Het thema van de viering is “in vertouwen verder”. U allen bent van harte hier voor uitgenodigd.

Deze jongerengroep, gestart na hun H.Vormsel in 2010, is de afgelopen 4 jaar een aantal keer bij elkaar geweest voor ontspannende en vormende activiteiten. In onze parochies hechten we er nl. veel waarde aan dat de kinderen, na het verlaten van de basisschool, in jaargroepen contact met elkaar blijven houden.

Waardevolle bijeenkomsten van deze groep waren o.a. puzzelspeurtochten, griezelen in kasteel Ammersoyen, knutselen voor het goede doel, de kerstverkoop georganiseerd door de M.O.V. groep, zelfverdediginscursus en een rondleiding in de gevangenis van Grave.

De Vormsel-Plus groepen in onze parochies kunnen echter niet bestaan zonder de begeleiding, hulp en inzet van een aantal Vormsel-Plus ouders. Graag willen we de Vormsel-Plus ouders van deze groep: Anne-Marie en Jos van den Brand, Mirjam en Gert-Jan van Rooij, Rona en Dick de Hommel en Lyon en Theo Prinssen, bedanken voor hun begeleiding en enthousiasme. We hopen dat deze jongerengroep elkaar nog regelmatig zal blijven zien.

Foto’s van de activiteiten van onze Vormsel Plus groepen kunt u bekijken op onze website.

Gerard Cornelissen fietst naar Compostela

Op 29 mei (Hemelvaartsdag) is onze vice-voorzitter van het kerkbestuur Gerard Cornelissen met zijn broer Peter vertrokken voor een fietstocht naar Santiago de Compostela.

De pelgrimsroute ook wel Sint Jakobsroute of Jacobsweg genoemd is de pelgrimsroute naar het graf van de apostel Jakobus in Santiago de Compostela in Spanje. Vanmorgen is de grote tocht begonnen.

Gerard en Peter zijn vertrokken om 9:00 uur nadat zij in de Koenraadtzaal hun 1e stempel hebben ontvangen van Hent Hol, de beheerder van de parochie Lithoijen.

Zij zijn te volgen via deze link van St Wilberoord(woonplaats van Peter Cornelissen)

je kunt daar hun blog lezen en zo hun avonturen volgen. 
Ze vinden het geweldig als je een reactie of groet voor hen op de site achterlaat. 

We wensen hun een goede reis, Bon Camino!

Bedevaart Mariahout

Op 14 mei 2014 zijn we om 10.00 uur, met de bus met 45 personen, vertrokken naar Mariahout. Deze bestemming was dit jaar het reisdoel van onze jaarlijkse bedevaart voor de ouderen in onze parochies Lithoijen en Teeffelen. Ook pastoor van Luijk was van de partij.

Hier staat een kapel van Maria en Bernadette , welke een kopie is van de kapel in Lourdes. Bouwpastoor J.R.A. van Eindhoven heeft in 1933 de parochie en tevens het dorp gesticht. Voor 1933 behoorde het gebied Mariahout tot het grondgebied van Lieshout. Omdat Pastoor van Eindhoven een groot Maria vereerder was ,komt de naam van Maria vaak voor. In 1933 is door de pastoor de kerk gebouwd, die de naam draagt Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Naast de kerk is door hem , in 1935, de eerdergenoemde kapel gesticht , alsmede het park waar men een processie kan houden. In de nabijheid van de kerk is tevens een openluchttheater gevestigd want de pastoor was een groot promotor van het amateurtoneel.

In de kerk van Mariahout is Pastor Janssen ons voorgegaan in de H. Mis , welke werd opgeluisterd met zang onder leiding van Wim Verhoeven en organist Zr. Antoine van Erp.

Na de viering hebben we koffie gedronken en onze zelf meegenomen broodjes gegeten in restaurant de Pelgrim tegenover de kerk.

We hebben hierna genoten van het mooie centrum van Mariahout , waarna we afreisden naar museum SIEMei in Veghel. Dit museum herbergt veel oude machines en onderdelen van bedrijven in de Meierij en was echt de moeite waard.

Alles bij elkaar was het voor de meeste van ons een drukke en enerverende dag. We waren toe aan een hapje en een drankje , wat werd geserveerd in ,, Ons Eethuis" te Schaijk . We kunnen terugzien op een gezellige en geslaagde dag. Het is na zoveel jaren nog steeds voor herhaling vatbaar.

Met dank aan de organisatie!
Parochiaan

Reparatie kerkklok

Waarschijnlijk had u al opgemerkt dat de oostklok van de kerk niet de goede tijd aangaf. Al enkele maanden was deze defect.
Op zaterdag 17 mei hebben Frans Ceelen, Tinie van de Brand en ondergetekende deze klok gerepareerd.
De offerte voor de reparatie was hoog dus hebben we zelf maar het initiatief genomen. Frans heeft Albert Bijl met een 55 ton hijskraan en een bakje geregeld waarmee we naar de buitenzijde van de toren naar de klok gehesen zijn.

Wij als leken op het gebied van kerkklokken hebben natuurlijk veel respect voor techniek van meer dan 100 jaar oud, voorzichtigheid is geboden. Vergulde wijzers, bronzen assen en handgemaakte tandwielen zijn nou niet de dingen die we dagelijks tegen komen.

Wat troffen we aan in het hijsbakje boven bij het uurwerk? Zowel de moer-verbinding van de grote- als die van de kleine wijzer aan de buitenzijde van de toren waren losgelopen en de wijzers hingen er los bij. Verder onderzoek leverde op dat het tandwiel van de kleine wijzer niet meer vast zat op de as. Wat hebben we gedaan? Deze hebben we verwijderd en meegenomen naar de werkplaats van Tinie. We waren het er over eens dat het tandwiel vast gesoldeerd moest worden op de as. Hiervoor moet het uit elkaar gehaald en goed schoon gemaakt worden. Met veel respect voor het ambachtelijke stukje techniek hebben we geprobeerd het tandwiel van de as te verwijderen.

Dit is uiteindelijk niet gelukt want de kans op het beschadigen van de bronzen onderdelen was te groot. Door goed te verhitten hebben we de vlakken gereinigd en met tin het tandwiel op de as gesoldeerd. We zijn ons ervan bewust dat hierdoor de kwaliteit van de soldeerverbinding niet hoogwaardig is.

Vervolgens zijn we weer met 2 personen in het bakje naar boven gegaan. Samen met de 2 anderen aan de binnenkant van de toren hebben we het geheel als team weer in elkaar gezet. Inmiddels was Mark Verwegen aangesloten om Tinie in de toren te assisteren. We hebben de moeren nu met “”lock tied”” vastgezet en zorgvuldig zijn de juiste tanden gekozen zodat de wijzers op 12 uur loodrecht staan. De vergulde wijzers zijn nog gericht zodat ze elkaar niet zo snel kunnen raken.

Hopelijk zal het nu houden en de juiste tijd weer aangeven zodat de mensen aan die klok zijde ook weer de juiste tijd kunnen zien.

Vriendelijke groet
Marcel Verwegen Kerkbestuur Lithoijen

Informatiebijeenkomst samenvoegingen parochies / Bisdom

Op woensdag 21 mei om 19.30 uur in de Koenraadtzaal Lithoijen willen we de stand van zaken bespreken en aandacht vragen betreffende de plannen van het bisdom in zake samenvoegingen.

Alle geïnteresseerde, betrokken parochianen van Oijen, Teeffelen en Lithoijen nodigen we hierbij graag uit.

Gerard Cornelissen
Vice-voorzitter Parochie Lithoijen

Wie gaat er mee?

Vanuit Lithoijen: Jaarlijkse bedevaart naar De Zoete Moeder van Den Bosch.

Het is dit jaar de twaalfde keer dat we een bedevaart (te voet, met de fiets of met de auto) vanuit Lithoijen/ Teeffelen organiseren naar Den Bosch. We hebben dit jaar gekozen voor zondag 18 mei en de Eucharistieviering van ’s morgens 10.00 uur.

Op deze zondag is er ’s avonds ook een processie. Bedevaarten (en wandelen) blijven in trek; het samen iets doen vanuit een onderlinge verbondenheid geeft sfeer en schept nieuwe verbondenheid, al gaan de gesprekken maar over koetjes en kalfjes. Alleen al het genieten van de stilte en de natuur in de vroege (wandelaars vertrekken al om 5.15 uur en de fietsers om 8.00 uur) ochtend heeft een bijzondere en weldadige uitstraling.

Noteer deze datum alvast.

W. Verhoeven/ Ignatia Baijens

Communicanten bij de kindernevendienst in Teeffelen

Het koortje had een heel mooi liedje gezongen. Toen moesten we naar een kamer gaan om een mandje te versieren en daar deden we druifjes en brood in. Toen hadden we dit uitgedeeld aan de mensen die in de kerk zitten.

De druiven moesten wijn zijn en het brood was het brood van Jezus. Daarna gingen we weer in de kerk zitten en werd er weer een mooi liedje gezongen.
Daarna mochten we naar huis.

 groetjes Tijn en Mees van den Berg.


Klik hier voor de foto's van de kindernevendienst voor de communicantjes


Wij gingen op de fiets naar de kerk van Teeffelen. Hij is wel kleiner dan die van Lithoijen maar ik vind hem wel mooi.

Toen gingen we naar binnen in de kerk en toen was er een openingszang. De pastoor vertelde iets. En toen moesten alle communicanten naar het kleine zaaltje en moesten we gaan knutselen. Het was een mandje en die mochten we versieren en daar kwam een stokbrood in die bedoeld was als het lijf van Jezus en druiven die als bloed van Jezus bedoeld waren. Toen moesten we die uitdelen aan iedereen.

Toen gingen we weer zitten op onze plaatsen en begonnen ze weer te zingen. De pastoor had een verhaal over witte donderdag. En na de communie mocht ik met een andere mevrouw meehelpen als misdienaar om alles van tafel te halen en dan in het kleine zaaltje zetten. Dat was heel erg leuk.

Daarna gingen ze weer zingen. Het koor zong heel mooi er zat ook een dwarsfluit bij en een gitaar en een keyboard. Daarna gingen we weer naar huis. Conner mocht mee fietsen achterop bij papa.

Einde verhaal
Marinus

Frans Ceelen nieuw lid kerkbestuur Lithoijen

Begin dit jaar is Frans Ceelen aangesteld als nieuw lid van het kerkbestuur van de H. Remigiusparochie Lithoijen.

Frans, die Harrie Tiemissen opvolgt is in het kerkbestuur geen onbekende. Tot 2007 was Frans vice voorzitter van het kerkbestuur in onze parochie. Frans is nu afgevaardigde van de klussen groep, de groengroep en Frans houdt zich verder bezig met bouwkundige zaken en het onderhoud van de kerk en haar omgeving. Daarnaast is Frans ook lid van het dagelijks bestuur.

We zijn blij dat met bouwkundige kennis, connecties en het enthousiasme van Frans. Zijn heldere kijk op dingen brengt met zijn gevoel voor traditie een welkome aanvulling in ons bestuur.

We wensen Frans een fijne tijd en gaan uit van een prettige samenwerking in ons kerkbestuur.

Picknick met de communicanten 9 april 2014

Als voorbereiding op de 1e communie genoten de communicantjes van de picknick.
Cas vertelt er over.

"op een mooie lente dag gingen wij in de speeltuin van de klijnen eng piknikken op het voetbalvelt.

wij legden de piknik kleeden op de gront en al het eten dat we mee hadden gebragt.

er waren broodjes, die we zelf hade gemaakt. ik hep er cocoladepasta op gedaan.

toen gingen we eten, alleen de borde waaide steets weg. dat was verveelent want het waaide best wel hart.

we hebben een foto gemaakt en papa was er ook. en de pastoor was er ook.
hij zat op als eenige op een grote stoel . hij las ons voor uit de bijbel.

ik vont het leuk op de piknik.
van Cas jansen

Klik hier voor de foto's van de picknick

Bij de Bakker voor onze eerste communie

We gingen op dinsdag 8 april naar Bakker Harrie de Poot.

Er waren plakken neergelegd voor ons en die moesten in een speciale machine en daardoor werden ze mooi plat gemaakt. Iedere plak werd plat gemaakt. En toen mochten we figuurtjes maken. Je mocht zelf verzinnen welke.

Ik had een slakkenhuis gemaakt, een paashaas en een sneeuwpop. Toen gingen ze in de oven om te rijzen.

Wij gingen weer naar school en toen we daar waren moesten we meteen weer terug. En toen waren de broodjes mooi en lekker vers gebakken. Toen gingen we weer terug naar school met de broodjes. En iedereen mocht een broodje meenemen.

Ik had een sneeuwpop en voor Maria de paashaas.

Einde
Marinus van Grunsven

Klik hier voor de foto's van het bezoek aan bakker de Poot

Paaskaars 2014 door jullie gekozen

De resultaten van de paaskaars verkiezing zijn bekend. Er zijn tot 20 maart stemmen binnengekomen.

Het is niet iedereen gelukt om de enquête goed in te vullen maar de meerderheid is erin geslaagd.

Leuk en goed om meer mensen hierbij betrokken te hebben! Zoals je hieronder kunt zien was het een close finish.

Winnaar is geworden kaars 2 met 41,07 % van de stemmen.

De kaars is inmiddels besteld en zal met Pasen in de kerk ontstoken worden.

Samen een stapje verder, Presentatie eerste communicanten

Een gezellig en leuk samenzijn was het tijdens de Presentatieviering op 6 april in Teeffelen.

De kinderen uit Lithoijen en Teeffelen die op 25 mei hun 1e H. Communie zullen doen, kwamen samen met hun ouders, broertjes en zusjes in de H.Benedictuskerk en stelden zich aan ons voor.

Ze mochten samen zingen met het kinderkoor de Norbertoontjes en lazen trots mooie verhalen en gedichtjes.

Pastoor Jan van Luijk hielp de kinderen daarbij en maakte de viering voor de kinderen logisch en makkelijk.

“Samen gingen ze een stapje verder, op weg naar hun 1e Communie”.

Klik hier voor de foto's

Gezinsviering Palmpasen "Kom in actie voor Sierra Leone"

Graag nodigen we alle kinderen met hun ouders uit voor de gezinsviering Palmpasen op zaterdag 12 april in de H. Remigiuskerk in Lithoijen. Om 18.30 uur verzamelen we bij Avanti en lopen dan samen met de versierde palmpasen-stokken naar de kerk. Aansluitend begint de viering om 19.00 uur.

Tijdens de viering wordt aandacht besteed aan het vastenproject. Het centrale campagneproject van dit jaar ligt in het Afrikaanse land Sierra Leone. De missiezusters van Cluny ondersteunen de bevolking om, na een jarenlange burgeroorlog, de samenleving weer op te bouwen. Daarbij hebben ze onze hulp hard nodig. De kinderen hebben op school allemaal een spaarpotje gekregen om geld in te zamelen voor Sierra Leone. Deze spaarpotjes worden in de gezinsviering op het altaar gezet. De M.O.V groep uit onze parochies zal er voor zorgen dat het bedrag op de goede plaats terechtkomt.

In onze parochies is het een mooie traditie om met Palmpasen de zieken en ouderen in Lithoijen en Teeffelen te verrassen met een palmpasen-stok.
Via de basisschool kunnen de kinderen zich opgeven en krijgen dan een adres van diegene waarvoor jullie de stok kunnen maken. Jullie krijgen ook een broodhaantje om boven op de stok te zetten. Op onze website www.remigiusbenedictus.nl/kinderen vinden jullie tips over het versieren van een palmpasenstok.

Jullie doen toch allemaal mee?
We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen, Contactgroep en M.O.V groep

Vormselviering 2014

Twaalf jongens en meisjes uit onze parochies hebben zaterdag 29 maart het H.Vormsel ontvangen van vormheer Abt Denis Hendrickx van de abdij van Berne.

Diaken van Herwijnen ging samen met de Abt voor in een goed verzorgde vormselviering waar een goede sfeer was. De vormselviering had als thema :‘Je eigen weg kiezen!’ De lezingen en de liedjes waren zorgvuldig gekozen en pasten mooi bij het thema. De viering werd muzikaal begeleid door het koorVoices of Spirit. Het openingslied en het slotlied werd door de vormelingen zelf gezongen.
Onze H. Remigiuskerk kerk was weer prachtig versierd met mooie bloemstukken. Aan de pilaren hingen de kleurrijke schilderijen die de vormelingen samen met enkele ouders hadden gemaakt. De wegwijzer met voetstappen vóór in de kerk, stond symbool voor de keuzes die de vormelingen gaan maken.

Voorafgaand aan de viering werden foto’s gemaakt van de vormelingen en zorgde Hent Hol voor een heerlijk kopje koffie voor de ouders. Aan het einde van de viering kregen de jongens en meisjes een aandenken van de parochie. Een “handenvleier”, een steentje van brons met de tekst “geluk”. Het steentje kan je bij je dragen, het geeft je bescherming en het is een herinnering aan het Vormsel. We hopen dat de kinderen veel geluk mogen tegenkomen bij het vinden van de juiste richting.

De vormelingen zijn in een aantal bijeenkomsten op vrijdagavond bij elkaar geweest in de Koenraadtzaal en hebben gewerkt aan het vormselproject “Growing up”. Ze zijn hierin begeleid door Maria Peters, Erna de Groot en diaken Wim van Herwijnen. Zij hebben met de kinderen fijne en inspirerende gesprekjes gehad en hun een goede vorming meegegeven. Een speciaal woord van dank willen we dan ook richten aan Maria, Erna en de diaken.

We hopen dat de vormelingen met veel plezier op de vormselvoorbereidingen en de vormselviering zullen terugkijken. Voor onze parochies zijn de vieringen van het H. Vormsel en de Eerste H.Communie altijd hoogtepunten in het jaar. Deze vieringen zijn immers gericht op de toekomst van onze parochies. Door ouders en de kinderen actief te laten deelnemen aan de voorbereidingen blijven we werken aan een levende parochie waarbij onze geloofsgemeenschap centraal staat.

Met vriendelijke groeten,

Vormselwerkgroep
Lyon Prinssen

Communicanten bezoeken molen Zeldenrust

“Op 28 maart zijn we met alle communicanten naar Geffen gereden om Molen Zeldenrust te bezoeken. Een paar jaar geleden was de molen afgebroken door een storm maar gelukkig is die nu weer gemaakt. We mochten ook in de molen en hebben gezien hoe de mais gemaald werd. Aan de wieken kun je zien of er een kindje is geboren of er iemand is dood gegaan. De molenaar en de mevrouw waren heel aardig. We mochten allemaal onze naam in het boek schrijven.

” Groetjes Conner “


Wij zijn naar de molen in Geffen geweest. Het was een hele mooie molen alleen is hij een keer zomaar door en storm omgevallen, de balken waren rot. Maar omdat de molenaar goed was verzekerd, hebben ze weer een nieuwe kunnen bouwen. De molenaar kan de hele molen laten draaien, zo dat de wieken de meeste wind krijgen, dit noemt de molenaar kruien. Als er niet genoeg wind is, kan hij nog doeken om de wieken doen, dit is voor de snelheid. De molenaar kan de wieken stil zetten in verschillende standen, de rouwstand, de vreugde stand en de stand dat hij met korte pauze is of met een lange pauze. We zijn ook binnen in de molen geweest. Daarvoor moesten we eerst een hele steile trap op wat vooral de mama’s eng vonden. Binnen in de molen zitten 2 grote stenen die het graan malen. De ene ligt stil, en de andere draait, die zit vast aan de wieken. De molenaar moet de stenen soms ook scherp maken, dit doet hij met een billenhamer, daar mee tikt hij dan op de steen. Het was een hele leuke middag.

Groetjes Geke van den Brand

Klik hier voor de foto's van het bezoek aan molen "Zeldenrust"

Vormelingen op bezoek bij de Abdij van Berne

Afgelopen woensdag zijn we naar de Abdij van Berne in Heeswijk geweest.

De Abt die ons gaat vormen heeft ons binnen gelaten.

We kregen drinken en mochten vragen stellen over de Abdij. We kregen een rondleiding door de Abdij en we zijn bij de kerk geweest. Daar staan geen banken, maar allemaal losse stoelen. En in de keuken was de kok en die vertelde voor hoeveel mensen hij moest koken. En ook hoelang hij daar al werkte.

Toen zijn we naar de eetzaal geweest en daar rook het nog naar frietjes.

Ook mochten we de bibliotheek zien, waar allerlei kostbare boeken stonden. En er hingen heel veel schilderijen van oude abten.

Sam Ruis

 

Klik hier voor de fotos van dit bezoek aan de Abdij van Berne door de vormelingen

Eerste Communicanten 2014, rondleiding kerk en kindernevendienst

Vanmiddag, 21 februari, zijn we met alle communicanten naar de kerk geweest. We werden in twee groepjes gedeeld. Ons groepje ging met Willemien mee en zij heeft ons de kelken en de kleren van de pastoor laten zien. Ook mochten we een hostie proeven. Met een grote sleutel heeft Willemien de kluis (tabernakel) opengemaakt waar de gewijde hosties staan. Daarna vertelde de pastoor iets over Jezus en de schilderijen die in de kerk hangen. Ik vond het leuk om de kerk een keer goed te bekijken.

Luuk Kasbergen.


Ik vind het leuk om de communie te doen ook werken in de map op vrijdagmiddag vind ik leuk. Ook vond ik de rondleiding door de kerk heel leuk, de pastoor legde alle schilderijen uit. We mochten ook een hostie proeven die vond ik een beetje lekker. We hebben alle kleren van de pastoor gezien. De pastoor vertelde dat hij met de communie de mooiste pastoorskleren aan doet. 

Fenne van de Camp

Klik hier om de fotos van de rondleiding in de kerk te zien

Ik ben Levi en doe mijn eerste communie.
Zaterdag, 22 februari,  hadden wij in de kerk een kindernevendienst. We hebben gepraat over het thema: Samen een stapje verder. Wij mochten toen knutselen voor de eerste communie. We hebben onze voeten eerst op papier getekend, en mochten deze onder de viering versieren met een foto en onze naam erop. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Alle kinderen vonden het leuk en het is heel mooi geworden. Toen mochten we vooraan in de kerk bij de pastoor uitleggen wat we gedaan hadden. Dat vond ik wel spannend omdat er zoveel mensen in de kerk waren., maar bij het altaar staan was wel leuk.  

Levi van der Worp

We zijn zaterdag met alle communiekanten naar de kerk geweest voor de kindernevendienst daar hebben we in de Koenraadzaal geknutseld voor de presentatieviering in Teeffelen. We hadden deze week op school al onze voeten getekend op gekleurd papier, en die hebben we in de koenraadzaal tijdens de mis mogen versieren. Toen we daar mee klaar waren mochten we het laten zien voor in de kerk aan de pastoor. De pastoor vroeg aan mij waarvoor we dat gemaakt hadden. Het was heel leuk.

groetjes Aniek Hanegraaf

Klik hier om de fotos van  de kindernevendienst te zien

Rondleiding vormelingen in de kerk van Teeffelen

Wij hebben vanmiddag, woensdag 19 februari, uit school met de kinderen die binnenkort gevormd gaan worden gegeten op school in Lithoijen en zijn vervolgens op de fiets richting Teeffelen gegaan.

In de Heilige Benedictuskerk van Teeffelen hebben de kinderen vervolgens een hele interessante rondleiding/uitleg gehad van Richard de Beer. Hij heeft de kinderen en ook de aanwezige ouders op een hele boeiende manier verteld over de geschiedenis van de kerk, de verschillende heiligenbeelden, het orgel en de miskelk. Het was erg leerzaam en de kinderen hebben heel aandachtig geluisterd en zij hebben ook veel vragen kunnen stellen aan Richard.

Klik hier voor de de foto's gemaakt tijdens de rondleiding/uitleg in ons mooie kerkje.

Het was de moeite waard!

Presentatie vormelingen 2014 in Teeffelen

Op zondagochtend 16 februari stelden de vormeling van 2014 zich voor tijdens de presentatieviering in de kerk van Teeffelen. Voor in de kerk stond een mooie wegwijzer waaraan elke vormeling een aantal voetstappen heeft gehangen. Pleun van de Berg vertelde de betekenis van de wegwijzer:

Wij hebben het thema “je eigen weg kiezen” gekozen omdat deze weg nu voor ons open staat. Wij gaan keuzes maken die later voor ons van belang zijn. Door middel van deze wegwijzer wordt onze keuze al een beetje bepaald naar welke kant wij op moeten gaan. Deze wegwijzer wijst ons de weg. De voetstappen brengen er ons al wandelend naar toe. Als je weet wat je leuk vindt en waar je goed in bent, dan wordt er een weg uitgestippeld naar het geen je straks wilt gaan doen en wilt gaan worden. Wij hopen dat wij met hulp van onze ouders deze weg voetstaps gewijs kunnen gaan volgen, zodat we kunnen komen naar hetgeen wat we willen gaan bereiken in ons leven.

Diaken Wim van Herwijnen had hierover een leuk gesprek met de vormelingen.

Wij zijn naar de kerk in Teeffelen geweest en hebben ons voorgesteld. We hadden op voetjes geschreven over geluk-hobby-wens-beroep en daar hebben we wat over verteld. Mijn wens was dat ik bij Ajax mag voetballen en dat ik een Quad zou krijgen. Na de viering hebben we nog limonade gehad met een soesje, de ouders kregen koffie.

Don van Xanten


Klik hier voor de foto’s.

Welke paaskaars kiezen we?

Beste mensen van de H. Remigius parochie in Lithoijen,

Elke jaar wordt door ons kerkbestuur een paaskaars gekozen.
Voor dit jaar zijn er 4 mogelijkheden.
We willen graag dat de bezoekers van onze Remigiusbenedictus website kiezen welke van de vier kaarsen we voor 2014 gaan bestellen.

Klik hier om jouw keuze te maken.

Op vrijdag 21 maart sluiten we deze enquête.
Zorg dat je jouw keuze gemaakt hebt en zegt het voort!

Bezoek regelmatig onze website, dan zie je welke paaskaars jullie gekozen hebben.

Afscheid Harrie Tiemissen kerkbestuur Lithoijen

Na afloop van de Eucharistieviering hebben we op zaterdag 8 februari in de Koenraadtzaal afscheid genomen van Harrie Tiemissen als lid van het kerkbestuur Lithoijen. Bijna 15 jaar was Harrie een trouw lid van het kerkbestuur en heeft hij als vrijwilliger vele taken op zich genomen. In de bestuursvergaderingen nam Harrie alles rustig in hem op en kwam daarna met een weloverwogen antwoord of opmerking, met respect rekening houdend met de parochianen en medebestuursleden.

Op Harrie kon je bouwen. Harrie was actief in de klussengroep en heeft samen met vrijwilligers uit onze parochie vele werkzaamheden in en rondom de kerk en het kerkhof verricht. Zijn grootste klus was het Remigiusmuseum op de koorzolder dat voor het eeuwfeest in 2001 gereed kwam Ook in de voorbereiding op de grote restauratie van onze Remigiuskerk in 2011/2012 had Harrie een actieve en begeleidende rol. We waren blij dan we konden profiteren van zijn bouwkundige kennis.

Als dank voor dit alles mocht Harrie samen met zijn vrouw Corrie uit handen van pastoor Jan van Luijk de Erepenning van de parochie Lithoijen ontvangen, als blijk van waardering voor alles wat hij voor de parochie Lithoijen heeft betekent. We feliciteren Harrie met deze erepenning en zijn blij dat we toch nog af en toe een beroep op hem mogen doen.

Kerkbestuur H.Remigiusparochie Lithoijen

Hier enkele foto's
Klik erop voor een vergroting

Maria Lichtmis 2014

Het is een mooie traditie dat de ouders met de kinderen, die het afgelopen jaar in onze parochies Lithoijen en Teeffelen gedoopt zijn, rond het feest van Maria Lichtmis weer naar de kerk komen. We lopen daarmee in het voetspoor van Maria en Jozef.
Zij gaven het voorbeeld om hun kind aan de Heer toe te vertrouwen. Een gebaar van dankbaarheid.

Op zaterdagavond 01 februari vierden we in de H. Remigiuskerk in Lithoijen dit feest van Maria Lichtmis. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes werden de 15 dopelingen uitgenodigd om de viering bij te wonen. Ook ons kinderkoor de Norbertoontjes was weer present voor de enthousiaste muzikale begeleiding.

Na afloop van de viering werden de schelpen waarmee de kinderen gedoopt zijn, overhandigd aan de ouders. Het was een gezellig samenzijn dat afgesloten werd met een kopje koffie en natuurlijk beschuit met muisjes. Graag willen we de doopgroep, de gezinsvieringgroep en niet te vergeten Hent, bedanken voor de organisatie.

DOPELINGEN 2013

 Naam  Datum doopsel     Parochie
Gijs van Roosmalen  24 februari H.Remigius
Tom van Zoggel 17 maart  H.Benedictus
 Sofie van Kilsdonk 14 april  H.Remigius
 Lars Loeffen 28 april  H.Remigius
Caleb Baggermans 28 april H.Benedictus
Tess Romeijnders 16 juni  H.Remigius
 Linde van Mil 30 juni H.Remigius
 Victor van Grunsven 14 juli  H.Remigius
Jens van de Camp  18 augustus  H.Remigius
Jurre van de Camp  18 augustus  H.Remigius
Lana van Berkom 25 augustus H.Remigius
Rosalie Koelen 22 september   H.Remigius
Sjors Holl  10 november H.Benedictus
Dante Doevendans 15 december  H.Remigus
Guus Ceelen  22 december  H.Remigius

Kerkbalans 2014

Van 13 tot en met 31 januari 2014 wordt de actie Kerkbalans gehouden.

Het thema van dit jaar is: WAT IS DE KERK MIJ WAARD?

In onze parochies gebeuren waardevolle dingen die onze geloofsgemeenschap levend houden. De kerk is een plaats waar mensen samenkomen, samen vieren, in vreugde, liefde en verdriet. We hopen dat door uw financiële bijdrage de waarden waarvoor de kerk staat, en die wij, ieder op onze eigen manier belangrijk vinden, kunnen voortzetten en doorgegeven. Zo kunnen we onze kerkdeuren openhouden om u allemaal welkom te heten.

Mogen wij rekening op uw steun.

Kerkbesturen Lithoijen en Teeffelen
Pastoor J. van Luijk
Diaken W. van Herwijnen

Klik hier voor meer informatie

Kindernevendienst vormelingen 2014

De 12 jongens en meisjes die dit jaar het H.Vormsel zullen ontvangen hebben zich in de Eucharistie- viering van zaterdag 25 januari in de H.Remigiuskerk in Lithoijen hier al een beetje op voorbereid.

Het thema dat de vormselgroep dit jaar gekozen heeft is “je eigen weg kiezen”. Tijdens de kindernevendienst hebben de vormelingen samen met enkele ouders voeten gemaakt in mooie kleuren en daar hun wens(en) voor de toekomst opgeschreven. Voor de één is dit boer of voetballer worden, voor de ander een gelukkig leven hebben met veel vrienden en vriendinnen.

Het is mooi dat ze hier samen over nadenken.

Klik hier voor de foto’s.

Oecumenische viering 2014

Ter afsluiting van de internationale Week van de Eenheid organiseren diverse katholieke parochies en protestante gemeentes een oecumenische viering. Dit jaar is de orde van dienst samengesteld door christenen uit Canada. Toen er na de oorlog veel Nederlanders emigreerden naar Canada hebben we ook onze verdeeldheid geëxporteerd: iedere Nederlandse richting kreeg een Canadese variant. Daarom is het zo mooi dat de Canadezen ons het thema voor dit jaar aanreiken: ‘Is Christus dan verdeeld?’. Het is de vraag die Paulus zo indringend stelde. Het gaat om het geloof dat Christus één is en zijn kerk dus ook. Gaandeweg leren we daar naar handelen. Vandaar ook dat er een oecumenische viering wordt gehouden op zondag 26 januari om 19:00 uur in de kerk te Lithoijen.

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Een samenwerking van de katholieke parochies Lith, Maren-Kessel, Oijen, Lithoijen en Teeffelen en de protestantse gemeente Lith en Oijen.

Klik op het plaatje voor een grote foto

 

1e bijeenkomst communieproject

Op vrijdagmiddag 17 januari zijn de kinderen uit Lithoijen en Teeffelen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie doen, voor de eerste keer bij elkaar geweest om te werken aan het communieproject. We hebben tijdens de bijeenkomst gepraat over en geluisterd naar het verhaal van de schepping.

Daarna zij we samen begonnen aan een collage over dit verhaal. De collage is onderverdeeld in de lucht, het land en het water. In de lucht vinden we de vogels, vlinders, wolken en sterren. Op het land de koeien, de paarden, een tijger, een egel en natuurlijk ook een boom. In het water zwemmen dolfijnen, gekleurde vissen en leven ook schelpen.

Midden op de collage staat in grote letters: Wij danken God voor….
De collage waar de kinderen op de foto’s mee bezig zijn, hangt nu op het prikbord in de kerk (voorportaal).

Klik hier om de foto’s hiervan te bekijken

Lizette van de Meerakker
Werkgroep 1e Communie

Erepenning voor Mien van Kilsdonk

Tijdens de vergadering van de contactgroep op dinsdag 14 januari in de Koenraadtzaal werd Mien van Kilsdonk “overvallen” door het kerkbestuur van de parochie Lithoijen. Voor Mien was dit haar laatste vergadering met de contactgroep omdat zij na tientallen jaren besloten had te stoppen. Ze was dan ook aangenaam verrast toen pastoor Jan van Luijk en het kerkbestuur de vergadering onderbraken om haar de erepenning van de parochie Lithoijen uit te reiken.

Deze erepenning, gegoten in tin met de afbeelding van de H. Remigius wordt als bedankje gegeven aan parochianen die zich als vrijwilligers lange tijd enorm hebben ingezet voor de parochie Lithoijen. De erepenning is voor Mien een blijk van waardering voor al het werk wat zijn voor de contactgroep heeft gedaan.

Vanaf 1997 tot 2012 heeft Mien de gegevens van dopelingen communicanten, vormelingen, huwelijksparen en overledenen ingeschreven in de Parochie registers t.b.v. het bisdom. Meer dan 15 jaar bracht zij de doopboekjes bij de ouders die hun kind hebben laten dopen Met regelmaat bezocht ze de ernstig zieken in onze parochie. Tijdens de contactdag genoten de ouderen van de door Mien zelfgemaakte soep en ook de loterij was bij haar in goede handen. Meer dan 10 jaar heeft Mien haar hulp aangeboden aan het Lourdes comité, dat destijds actief was, door het o.a. zoeken van sponsoren en verrichten van de administratie. Daarnaast is Mien al 15 jaar lid van het Remigius koor.

Graag willen we Mien voor dit alles bedanken en feliciteren haar met de erepenning.

Kerkbestuur H. Remigius parochie Lithoijen

Gelukkig Nieuwjaar

Op de laatste dag van 2013 kijken we terug op het jaar dat achter ons ligt.

Een jaar van verwelkoming en afscheid nemen.
Een jaar van love, peace en happiness.
Een jaar van 400 jaar samenwerking met de abdij.
Een jaar van de gouden oogappel.
Een jaar met actieve vrijwilligers.

We kijken hoopvol naar de toekomst.
We wensen u allen een gelukkig nieuwjaar.

Tijdens de gezinsviering op Eerste Kerstdag vertelden de kinderen in een volle kerk het verhaal van de Gastvrije Stal. We willen de "spelers" Floor, Luuk, Janneman, Sanne, Dominique, Merle, Tijn, Suus en Roos hartelijk bedanken voor het mooie verhaal.
Ons kinderkoor de Norbertoontjes maakte het geheel met hun mooie liedjes compleet. Nancy Koppelaars maakte mooie foto's van de viering.
U kunt deze bekijken op onze website www.remigiusbenedictus.nl/fotos-gezinsviering

Geslaagde Kerstmarkt MOV 2013

Het is weer een geweldige middag geweest, mede dankzij jullie inzet! We hebben genoten van prachtige optredens van het Remigiuskoor, onze Norbertoontjes, Jeroen de Laat, Marjan Koelen, Pieter Melief, Marielle Peppelenbosch, Sophie van Kilsdonk, Piet van Amstel, Karin van Leuken en Hans van Orsouw.

Er waren leuke en creatieve spullen gemaakt, goed verkocht en de jeugd heeft ons goed meegeholpen met de verkoop. Super bedankt!

Zelf gemaakte kerstboompjes, kerststerren, kerststukjes en kerstkoekjes. Mooie artikelen die onze Vormselplus groepen gemaakt hebben en op zondagmiddag 22 december met enthousiasme verkocht hebben voor het goede doel. Veel spullen zoals de koekjes bij de koffie, de koffie zelf, de glühwein, de hapjes en de chocomelk, en diverse bloemstukjes werden gesponsord door plaatselijke bedrijven en enkele particulieren.

De netto opbrengst is op dit moment € 627,00 en wordt misschien nog iets meer, de spullen blijven nog staan en kunnen bijvoorbeeld na de viering op eerste kerstdag nog meegenomen worden voor een gepaste bijdrage aan dit goede doel. Dit mooie bedrag komt namelijk ten goede aan het project dat door de M.O.V. groep Lithoijen en Teeffelen is uitgekozen: Stichting Medisch Werk Mumbai. Deze stichting biedt ondersteuning aan kleinschalige medische projecten voor het kansarme deel van de bevolking van India.

Wederom bedankt voor jullie inzet, hele fijne feestdagen en alle goeds toegewenst voor 2014!

MOV groep Lithoijen - Teeffelen
Parochies Lithoijen en Teeffelen

Klik hier voor foto’s van het knutselen door de vormsel plus groepen voor de Kerstmarkt MOV 2013

Kerstgroet Parochie 2013

Beste parochianen van Lithoijen en Teeffelen,

Hoewel Kerstmis nog maar een week van ons af is, is de hele wereld gericht op de viering van dit feest. We merken dat vooral aan de reclame die gemaakt wordt om deze dag gezellig te maken met versieringen in en rond het huis, met maaltijden die je kunt nuttigen in huis met het hele gezin of in een gelegenheid die het aantrekkelijk maakt met heerlijkheden en gezelligheid. Soms is het ook nog voor een goed doel, of als erkenning voor vriendschap of andere bijzondere verdienste. Maar een week is snel voorbij en we moeten ons haasten de laatste voorbereidingen te treffen, ook in de kerk. We bereiden ons voor in deze tijd op de komst van het Kind – het is altijd een bijzondere gebeurtenis als er een kindje wordt geboren: vader en moeder, opa’s en oma’s, ooms en tantes en vrienden en kennissen, collega’s van het werk, buren … iedereen komt langs om het kindje te bewonderen en de blijdschap uit te spreken en de goede wensen voor de familie en het kindje uit te drukken met woorden, met een gebaard, hulp, kadootje enz.

Met Kerstmis mogen we ook het Kindje komen bewonderen. Maar hier is een ander kindje. We mogen komen op de verjaardag van de geboorte van dit Kind, heel lang geleden en we vieren deze verjaardag nog steeds. Dit Kind – een jongen - heeft een bijzondere naam gekregen, meer namen heeft hij gekregen, maar zijn roepnaam is Jezus. Zijn tweede naam is Emmanuël en dit betekent “God-met-ons”. Deze 2e naam is toch wel een heel bijzondere naam: wat betekent dit dan? God is eigenlijk een naam voor alles wat volmaakt is: God is daarom volmaakte eerlijkheid, volmaakte barmhartigheid, enz. maar vooral volmaakte liefde. Volmaakte liefde zit in ons; het is alleen aan ons om die volmaakte liefde zichtbaar en waar te maken. Wanneer we dit doen, dan vinden we ook ons geluk, maar nooit ons volmaakte geluk want dat is eigenlijk een utopie. We kunnen wel heel gelukkig zijn met onszelf, maar ook samen met anderen: in ons eigen gezin zoeken we als kinderen het geluk om daarna dat geluk te delen met vrienden en/of vriendinnen, met man/vrouw en met kinderen en kleinkinderen, met het gezin, de familie en de grote mensen gemeenschap die we vinden in stad en dorp en wereld. Als we dan gelukkig kunnen zijn, mogen we dit ook tonen aan iedereen en zo worden we net als Jezus een lichtje voor de ander, iemand die eerlijk is, die lief is en klaar staat voor de ander waar dan ook. Dit noemen we dan lichtje zijn voor de wereld, daarom doen we lichtjes in de kerstboom, versieren we ons huis met kaarsjes en lichtjes, want we willen het uitstralen: licht en warmte, geborgenheid, verbondenheid, liefde. Ware liefde vraagt geven en nemen, vraagt vergeven en vergeven worden, vraagt waarheid en verzoening. Wederkerigheid is het woord.

Dit zijn mijn wensen voor het komende feest van KERSTMIS: tel de zegeningen, schat uw geluk. Laten we kijken naar het licht dat we uitstralen, maar ook het licht waarnemen van anderen die stralen. Voor het NIEUWE JAAR dat weldra begint: dat het licht en geluk van kerstmis u mag dragen doorheen het nieuwe jaar in verbondenheid met elkaar – dat we gemeenschap mogen zijn en blijven van mensen die geloven in elkaar en zo ook kunnen geloven in wat God in ons teweeg brengt.

Mijn beste wensen voor u allen – sterkte in tegenspoed, volharding in moeilijkheden, herstel na een operatie en ziekte, moed om vol te houden in de oude dag en te genieten van wat nog wel kan, mijn hartelijke wensen voor een goede gezondheid. Mijn dank voor al uw medeleven en ondersteuning en de vele kaarten voor beterschap en Kerst- en nieuwjaarswensen: VAN HARTE DANK.

Oijen, 18 december 2013

pastoor Jan van Luijk

Kerstconcert en kerstverkoop Remigiuskerk

Het is zo langzamerhand traditie geworden dat er in Lithoijen één keer in de twee jaar een kerstconcert wordt georganiseerd. Ook dit jaar heeft het Remigiuskoor in samenwerking met de M.O.V. groep weer een mooi programma samengesteld.

Het concert wordt in de Remigiuskerk van Lithoijen gehouden op zondagmiddag 22 december en begint om 14.30 uur.

Verrassend is steeds weer hoeveel plaatselijk talent spontaan medewerking wil verlenen aan dit concert. Naast het Remigiuskoor en het kinderkoor “de Norbertoontjes” zullen zij hun bijdragen leveren meest in muzikale zin. Er zullen traditionele kerstliederen ten gehore worden gebracht in combinatie met samenzang en andere sfeervolle muziek.

Na het concert zal er een kerstverkoop worden gehouden.

Bij deze, door de M.O.V. groep georganiseerde kerstverkoop, zullen diverse artikelen te koop worden aangeboden. Deze artikelen zijn grotendeels gemaakt door de vormselplus groepen van Lithoijen en Teeffelen, jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Ook is er koffie, wat hartigs en overheerlijke Glühwein te koop.

De opbrengst van de verkochte artikelen zal ten goede komen aan de stichting “Medisch werk Mumbai” in India waar het artsenechtpaar de Bilt uit Heeswijk Dinther zich al vele jaren voor inzet.

U bent allemaal van harte welkom!

Remigiuskoor en M.O.V. groep

Paaskaars voor Gerard Cornelissen

De Paaskaars symboliseert het licht van de verrezen Jezus Christus, een teken van leven, licht en warmte. In onze parochie is het de gewoonte dat de paaskaars als blijk van waardering wordt weggegeven aan een vrijwilliger die veel betekent voor onze parochie. Het kerkbestuur heeft besloten dit jaar de paaskaars, die gebrand heeft in 2011, te schenken aan Gerard Cornelissen.

Op zaterdag 23 november, na afloop van de viering, overhandigde pastor J. Janssen de paaskaars aan Gerard. Wim Verhoeven stond samen met Gerard en Meriam en de overige aanwezigen stil bij de vele verdiensten van Gerard voor onze parochie in Lithoijen.

Van betrokken parochiaan, lid van werkgroepen tot vice-voorzitter van het kerkbestuur. Gerard is iemand die zelf ook van aanpakken weet. Zijn manier van leiding geven is praktisch, zorgvuldig, daadkrachtig, verantwoordelijk en met veel enthousiasme en vooral respect voor mensen om hem heen. De aansturing van de restauratie in 2011 was voor Gerard een megaklus. Veel vergaderen, brainstormen, contacten onderhouden, oprichten van werkgroepjes en vooral mensen enthousiasmeren. Dit tot en met de feestelijk afsluiting in oktober 2012.

Ook was Gerard de kartrekker en initiatiefnemer bij de voorbereiding van het jubileum 400 jaar verbondenheid met de abdij van Heeswijk, dat we onlangs vierden.

Al het bovenstaande, maar ook nog veel wat niet genoemd is, is alle reden om Gerard de paaskaars van 2011, het jaar waarin met de restauratie werd begonnen, te overhandigen. Een mooie beloning ter herinnering aan al dat goede werk.

Het vuur van de paaskaars willen we brandend houden. Het gaat om mensen en om samen met elkaar. Het voorbeeld van Gerard verdient felicitaties en hopelijk veel inspiratie en enthousiasme voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze parochie.

Kerkbestuur Parochie H. Remigius

Lezing over reis naar India

Op dinsdag 19 november van 20.00 uur tot 22.00 uur komen Job van Wijlick en Fleur Cooymans een lezing geven over hun ervaringen van de reis die zij samen hebben gemaakt naar India. De oud leerlingen van het gymnasium Bernrode zijn met de heer en  mevrouw van de Bilt, oud-doktersechtpaar uit Heeswijk, naar Inda gegaan om projecten te bezoeken van de stichting “Medisch Werk Mumbai”.

Het echtpaar van de Bilt is al eerder bij ons op bezoek geweest. Ook heeft het echtpaar regelmatig contact met onze basisschool St. Jozef in Lithoijen. De stichting “Medisch Werk Mumbai” is hun initiatief.

U bent allen van harte welkom op deze avond, de Koenraadtzaal is open vanaf 19.30 uur. Vanwege het drukke studieprogramma van de leerlingen was het niet mogelijk deze lezing in de maand oktober `Missiemaand´ te plannen. Wij zijn heel blij dat de jongeren toch nog tijd gevonden hebben om ons in november te bezoeken.

MOV

Gouden oogappel voor Hent Hol

Hent Hol kreeg op zaterdag 5 oktober de Gouden Oogappel uit handen van Reina de Bruijn, wethouder van de gemeente Oss. Hent kreeg deze onderscheiding, een gouden sieraad met briljant, voor zijn werk als vrijwilliger van onze H. Remigiusparochie.
De uitreiking vond plaats in de Remigiuskerk na afloop van de jubileumviering 400 jaar betrokkenheid Lithoijen met de Abdij van Berne. Een volle kerk gaf Hent een staande ovatie.

Hent is een zeer actieve vrijwilliger voor de parochiegemeenschap van Lithoijen. Hij is beheerder van de Koenraadtzaal, de eigen ruimte naast de kerk, die gebruikt wordt door de vele werkgroepen uit onze parochie.

Ook is Hent gastheer. Bij vergaderingen, bijeenkomsten en repetities van het koor zorgt Hent altijd dat de koffie klaar staat en dat de Koenraadtzaal er netjes en gezellig uit ziet. Hij assisteert de kosters en neemt taken van hen over als dat nodig is. Hij draagt zorg voor het kerkhof en de omgeving van de kerk.

Hent regelt alles; of het nu overdag, ’s avonds of in het weekend is, niets is hem teveel. Hij is een aanspreekpunt voor jong en oud. Voor de parochiegemeenschap is hij al meer dan 20 jaar een onmisbare vrijwilliger. Naast activiteiten voor de kerk verricht Hent ook hand- en spandiensten voor de KBO.

Namens de parochie Lithoijen  feliciteren we Hent van harte met deze prachtige onderscheiding.

400 jaar Lithoijen met Berne - Toekomst van Licht.

Toekomst van licht, dat was het thema van de feestelijke eucharistieviering op Parochiedag zaterdag 5 oktober 2013. De juiste gelegenheid om te vieren dat 400 jaar geleden de abt van Berne het patronaatsrecht kreeg over de parochie Lithoijen. Een jubileum van 400 jaar samenwerking met en ondersteuning door de abt en Norbertijnen van de abdij van Berne.

Berne ut Lucerna = Berne als Lantaarn.

Het licht schijnt voor de mensen. De mensen vormen de parochie. De parochie is het licht op de kandelaar die Berne heet. Dit verwoordde abt Denis Hendrickx in zijn toespraak. Hij bracht een warm pleidooi voor de inzet van mensen die hart hebben voor hun parochie. De abt sprak vertrouwen uit op een blijvende samenwerking in de toekomst waarin de Norbertijnen uit Heeswijk hun licht zullen blijven schijnen op onze parochie. De Abdij van Berne blijft zo voor ons de lantaarn die ons de weg wijst.

Pierre Tiemissen had speciaal voor dit jubileum een passend lied gemaakt, 400 JAAR BERNE-REMIGIUS, wat aan het einde van de viering door iedereen werd meegezongen. Klik hier voor de tekst.

Na afloop werd was er voldoende gelegenheid om onder genot van een kopje koffie, een gebakje en een glaasje Dom Benedictine in gesprek te gaan met de Norbertijnen van Berne , en de afgevaardigden van de andere abdijparochies.

Door parochianen Frans Heeren en Riki de Vries is het verleden, heden en toekomst van de parochie Lithoijen met de Abdij van Berne vastgelegd in een mooi boek met prachtige foto’s. De tentoonstelling die hierbij hoort is tot en met november te zien in de H. Remigiuskerk te Lithoijen.

Klik hier voor de foto's van de feestelijke eucharistieviering

Het boek "400 jaar Lithoijen met Berne"  is voor 35,-- te bestellen bij:
Kluytmans Drukwinkel Zaltbommelseweg 28  5334 PD Oss 0412-692118

Lithoijense duif vliegt van abdij van Berne naar huis!

Op zondag 29 september brachten een aantal parochianen uit Lithoijen een bezoek aan de abdij van Berne in Heeswijk. Dit bezoek was ter gelegenheid van het jubileum 400 jaar verbondenheid Remigius Lithoijen met de Norbertijnen van de abdij in Heeswijk.

Na afloop van de Eucharistieviering in de abdijkerk werd een duif los gelaten die terug vloog naar Lithoijen. De kinderen van de basisschool maakten een slagzin over de duif, die symbool staat voor Remigius.

De mooiste slagzin werd gemaakt door Anne van Schijndel uit groep 5 :
Ik zou willen vliegen als een duif boven het Lithoijense polderland .....
..... en kijken hoe gezellig en knus het is in dit mooie dorpje aan de Maas.

Helaas kon Anne er zelf niet bij zijn en werd de duif losgelaten door Marinus en Maria van Grunsven.

De slagzinnen van Rowan Kasbergen uit groep 2 en Sam Ruis uit groep 8 zijn ook zeker hier een vermelding waard.

Rowan:
Ik zou willen vliegen als een duif boven het Lithoijense polderland en ………
genieten van al het moois hier en dan even rusten op het haantje boven op de kerktoren, weet je nog dat stond vorig jaar in de krant.

Sam:
Ik zou willen vliegen als een duif boven het Lithoijense polderland en ……...
me zo vrij voelen als een vogel en dan kan ik het mooie landschap aanschouwen en er voor altijd van blijven houden.

Na de koffie verzorgden de Norbertijnen een rondleiding door hun abdij.

Klik hier voor de foto’s van het bezoek aan de abdij.

 • Op zaterdag 5 oktober wordt het jubileum in Lithoijen gevierd.
 • Om 19.00 uur is er een feestelijke Eucharistieviering in de H. Remigiuskerk met als voorgangers abt Denis Hendrickx, pastoor Jan van Luijk en diaken Wim van Herwijnen.
 • Er is een speciaal lied gemaakt “ 400 jaar Berne verbonden met Remigius”
 • Na afloop is er in de kerk koffie en thee met iets lekkers
 • De tentoonstelling 400 abdij van Berne
 • De Heemkundekring brengt een speciale kroniek uit over het verleden, heden en de toekomst met de abdij

Wij zouden het fijn vinden om u tijdens deze viering en na afloop te mogen begroeten om samen de onderlinge verbondenheid met de abdij te vieren.

Bezoek Abdij aan St. Jozefschool

Onze parochie valt dit jaar 400 jaar onder de Abdij van Berne te Heeswijk, groot feest!

Maar wat ís een abdij, hoe is deze ontstaan en hoe ziet deze eruit?

Daarover hebben op dinsdag 17 september Fons Boom en Mieke van den Hoven van de Abdij uitleg gegeven aan de kinderen van de St. Jozefschool. Naast de interessante verhalen van deze broeder en zuster kregen de kinderen ook leuke opdrachten.

In groep 6, 7 en 8 mochten ze als een echte ridder een eigen wapenschild ontwerpen en hebben ze nog mogen kalligraferen. In groep 4 en 5 mochten ze hun juffen én de voorzitter van ons kerkbestuur - Gerard Cornelissen - omkleden in een heus habijt. Dit leverde enorm veel hilariteit op!

In groep 1, 2 en 3 mochten ze zelf een abdij / toren bouwen van blokken. Daarna mochten hun juffen en de directrice - Jeanne Grosfeld - eraan geloven! Ook zij hebben ervaren hoe het is om in een habijt rond te lopen.

Voor alle foto´s klik je hier

 

Oproep voor vrijwilligsters contactgroep Lithoijen en Teeffelen

Wat houdt de contactgroep in?

De contactgroep is een groep mensen die zieke, eenzame en bejaarde dorpsgenoten bezoekt, die nieuwkomers in onze dorpen welkom heet en een bezoekje brengt aan de ouders van een pasgeboren baby. Zij kunnen desgewenst de ouders informatie geven over het dopen van hun baby. Samen met de gezinsvieringsgroep organiseren wij de Maria Lichtmis, tijdens deze mis worden alle ouders en baby’s die het afgelopen jaar zijn gedoopt, uitgenodigd om deze mis bij te wonen en om daarna gezamenlijk, onder het genot van een kop koffie, wat na te praten. Ook organiseert de contactgroep 1 maal per jaar een bedevaart en samen met de KBO organiseren we een contactdag voor de zieke, eenzame en bejaarde mensen in onze dorpen. Deze mensen bezoeken we ook in de weken voorafgaand aan Pasen en Kerst om hen een kleine attentie te brengen. Onze groep draagt er zorg voor om, met hulp van de kinderen van de basisschool, deze mensen een palmpasenstok te brengen.

Deze groep bestaat al meer dan 35 jaar en vind het belangrijk om dit werk voort te zetten. Doordat er verschillende mensen in onze groep al op leeftijd zijn, en aangegeven hebben er mee te willen stoppen, zijn wij op zoek naar jongere mensen, die zich betrokken voelen bij onze dorpen en dorpsgenoten, en wat tijd kunnen vrij maken om met ons er voor te zorgen dat wij al deze activiteiten en bezoeken kunnen blijven voortzetten.

Dit klinkt misschien als heel veel werk, maar vele handen maken licht werk. We verdelen de taken en ieder kan het in zijn eigen tijd indelen.

Heb je zin om je bij onze groep aan te sluiten of wil je graag nog wat meer informatie kun je voor Lithoijen terecht bij Truus van Kilsdonk: 481923, en voor Teeffelen bij Marja Engelhart:481755.

We hopen op positieve reactie’s

De contactgroep

Gezinsviering opening schooljaar

Zaterdag 07 september a.s. om 19.00 uur, vieren we in de H. Remigiuskerk de opening van het nieuwe schooljaar. Het thema van de viering is “laat onze boom groeien”. Ben je nieuwsgierig, kom dan kijken. Samen met ons kinderkoor de Norbertoontjes maken we er weer een mooie viering van. 

We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen

Kerkplein Lithoijen vol Beautiful People

Love, peace and happiness: dat waren zaterdagmiddag- en avond de kernwoorden tijdens 'Woodstock op het plein', het evenement waarbij de flowerpower een wedergeboorte meemaakte.

Enkele honderden Lithoijenaren en buitendorpsen waren -met een bloem als entreekaartje- afgekomen op de combinatie van religie, muziek en gezelligheid.

Na de krijtwerkzaamheden en de poppenkast voor de allerkleinsten volgde rond 19.00 uur een wel heel bijzondere openluchtviering op het plein.

Norbertijn en oud-pastor van de Remigius-parochie Bernard Kersten gaf de drie thema's liefde, vrede en geluk op geheel eigen wijze en geheel naar deze tijd vertaald inhoud. Je zou wensen dat kerkelijke diensten altijd zo waren. Gloedvol is de overweging van pater Bernard waarin hij linken legt tussen toen en nu. Tussen de woorden uit het evangelie en de dagelijkse invulling ervan. Dit is een manier om als kerk naar de mensen toe te gaan, mensen elkaar nabij te brengen. “Dit is wat Paus Franciscus ons wil zeggen”. Hij beseft ook wel dat het moeilijk is om iets over vrede te vertellen, wetende wat er nu in Syrie gebeurt. Toch, zo vertelt Bernard Kersten ons, is er telkens weer die droom zoals die vijftig jaar geleden door Martin Luther King werd uitgesproken. “We mogen dan ook nooit wegkijken als er onvrede is”.

Daarna was het tijd voor koffie, krentenmik en muziek, heel veel muziek zelfs. Zo zong local hero Joyce Deijnen met prachtige stem en voor het eerst met haar band in eigen dorp de straatstenen zowat uit het plein. Daarna een swingend optreden van Miss Lucy and The Second Line Boogy Band, waarin onder andere onze dorpsgenoten Freek Verwegen en Hans Ploegmakers de sterren van de hemel speelden. Een totale verassing was het superoptreden van Jeroen De Laat die een geweldige vertolking bracht van 2 liedjes van Billy Joel. De echte terug-in-de-tijd leverde de Woodstock Tribute Band. Ook hierin was het Lithoijens talent ruim vertegenwoordigd door toetsenist Jack De Laat en band manager Frans Ceelen.

Even was 2013 het legendarische hippiejaar 1969, leek Lithoijen op het Amerikaanse plaatsje Bethel en oogde het dorpsplein als het grote weiland van melkveehouder Max Yasgur.

>

Klik hier voor meer fotos van de Love, Peace and Happiness dienst

Programma jubileum 400 jaar patronaatsrecht abdij van berne

Al vier eeuwen is onze parochie Lithoijen verbonden met de Norbertijnen van de abdij in Heeswijk Dinther. Dit jaar mogen wij vieren dat vierhonderd jaar geleden de abt van Berne het z.g. “patronaatsrecht” kreeg over de parochie Lithoijen. Tot in de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft onze parochie Norbertijnen uit Heeswijk als voorgangers gekend. Ook nu nog kunnen we als parochie rekenen op de nodige ondersteuning en wordt de samenwerking als zeer positief en waardevol ervaren.

Samen met de abdij van Berne willen we dit jubileum op passende wijze vieren op 29 september in Heeswijk en op 5 oktober in Lithoijen. U, parochianen van Lithoijen en Teeffelen, bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Het programma ziet er als volgt uit:
Zondag 29 september

 • 10.30 uur Eucharistieviering in de abdijkerk in Heeswijk.
 •  Na afloop van de viering is er ontvangst met koffie en thee.
 •  Vervolgens zal er door de Norbertijnen een rondleiding worden gegeven.
 •  Bij de abdij zal een duif worden los gelaten. De kinderen van de basisschool mogen een slagzin af maken over de duif. De winnaar van de mooiste slagzin ontvangt een prijsje. De duif, die symbool staat voor Remigius, zal met deze slagzin vanaf Heeswijk terug vliegen naar Lithoijen.


We vertrekken om 09.00 uur met de fiets en om 09.30 uur met de auto vanaf het kerkplein in Lithoijen naar Heeswijk. De abdij wil graag weten hoeveel gasten zij op 29 september mogen verwachten. Wilt u daarom vooraf aan ons doorgeven als u mee gaat. Opgave bij: Lyon Prinssen tel. 0652365938 of email parochie@remigiusbenedictus.nl

Zaterdag 5 oktober 

 • 19.00 uur feestelijke Eucharistieviering in de H. Remigiuskerk in Lithoijen met als voorgangers abt Denis Hendrickx, pastoor Jan van Luijk en diaken Wim van Herwijnen. Voor deze viering zullen ook kerkbesturen van de andere “Norbertijner”parochies worden uitgenodigd.
 • Aansluitend aan de viering is er een informeel samenzijn in de kerk met koffie/ thee en iets lekkers.
 • U kunt het Remigius museum op de koorzolder bezoeken dat speciaal voor deze gelegenheid wordt ingericht.

In samenwerking met de heemkundekring wordt er een speciale kroniek uitgebracht over 400 jaar patronaatsrecht. Het verleden, het heden en de toekomst met de abdij van Berne zal hierin tot uiting komen.

Door de versiergroep zal de kerk en het kerkplein in stijl worden aangekleed. Frans Heeren heeft speciaal voor dit jubileum een prachtig logo ontworpen “Remigius Lithoijen 400 jaar met Berne” waarin de abdijkleuren rood en blauw zijn verwerkt. Op de website van onze parochie www.remigiusbenedictus.nl kunt u het logo met alle details die erin verwerkt zijn goed bekijken.

Wij zouden het fijn vinden u tijdens deze dagen te begroeten om samen de onderlinge verbondenheid met de abdij te vieren.

Jubileum Comité
Parochie H. Remigius Lithoijen

Klik hier voor een korte historie van het patronaatsrecht

Laatste fase parochiefusies en opheffen geloofsgemeenschappen ingezet?

“Als je kerken, die door onze ouders en voorouders met bloed, zweet en tranen zijn opgebouwd, gaat sluiten omwille van een eucharistisch centrum, dan haal je het hart uit een dorp c.q. een geloofsgemeenschap weg”,

De laatste twee weken komen er meer verontwaardigde en verontruste berichten over het per decreet aan de eredienst onttrekken van kerkgebouwen. Het lijkt erop of met versnelde spoed door de bisschoppen de laatste en definitieve fase van het fusieproces is ingezet. En wel in een onverwacht hoog tempo in vergelijking met het zorgvuldig geplande en stapsgewijze proces tot nu toe. Het lijkt er op alsof de bisschoppen de massale verontwaardiging als gevolg van die maatregelen op de koop toe nemen.

Interessant in dit verband is wellicht het bericht dat kardinaal Eijk op 22 mei in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan het eerste exemplaar in ontvangst heeft genomen van het pas verschenen boek ‘Paus Franciscus. Leven en denken van Jorge Bergoglio’. Hij noemde het een goede zaak dat er nu een boek verschijnt over het leven van paus Franciscus in de Nederlandse taal.

Klik op deze link http://professorenmanifest.nl/ om citaten uit de geautoriseerde biografie van de paus te lezen.

Riek Koelen 30 jaar voorzitter van de ContactgroepTijdens de vergadering van de contactgroep op donderdag 27 juni heeft Riek Koelen de Erepenning van de Parochie Lithoijen ontvangen. 

Na 30 jaar heeft Riek de voorzittershamer overgedragen aan Wilma Koelen en Truus van Kilsdonk. Voldoende reden om haar in het zonnetje te zetten.

De vergadering werd onderbroken door de komst van Pastoor Jan van Luijk en enkele leden van het kerkbestuur. Riek, die in eerste instantie niet in gaten had dat ze voor haar kwamen, werd verrast door mooie woorden van pastoor Jan van Luijk, gebak, een bos bloemen en de erepenning uitgereikt door Gerard Cornelissen.

Een blijk van waardering voor al wat zij 30 jaar voor de contactgroep en de parochie betekend heeft. Samen met pastoor Gerard Stegeman en enkele andere parochianen startte zij 30 jaar geleden met het opzetten van een ziekendag Ze begonnen met de bezoekjes aan 7 zieken en ouderen. Vervolgens kregen ze prima ondersteuning van de ouderenbond.

Met Conny van Oort heeft Riek vele mensen bezocht in de ziekenhuizen. Riek bleef ook actief in het bedenken van activiteiten. Met Kerstmis en Pasen ontvangen de ouderen en zieken een attentie. Uit deze groep ontstond ook de verwelkomingsgroep: nieuwe bewoners van Lithoijen worden bezocht en wegwijs gemaakt in ons parochie gebeuren. De ouders die een baby kregen worden verrast met een bezoekje en een kleine attentie.

De jaarlijkse bedevaart in mei wordt zorgvuldig door haar voorbereid. Contactdag met de K.B.O. in oktober is steeds weer een hele onderneming voor Riek. Alle lijnen uitzetten, wie wat moet doen, muziek regelen, spel organiseren, roddeldames, koffietafel en hoeveel consumpties krijgt ieder? Ze wil altijd dat het gezellig is en hoopt dat het allemaal weer goed geslaagd is. Het regelen van de centen hoef je Riek niet te leren, ze heeft altijd wel ergens een potje en anders weet ze wel iemand te benaderen.

Hopelijk blijft Riek nog jaren actief in het aansturen en meedenken van de activiteiten van de contactgroep.


Klik hier voor de fotos van de uitreiking van de erepenning van onze parochie aan Riek Koelen

 

Spaardoosjes communicanten 2013

De 12 kinderen die op 02 juni hun Eerste H. Communie hebben gedaan, hebben geld gespaard voor kinderen die het niet zo goed hebben in onze wereld.

Tijdens de behandeling van het communieproject is er aandacht besteed aan het werk van het Lilianefonds, een stichting voor kinderen in ontwikkelingslanden. In de communieviering werden de spaardoosjes overhandigd aan de zuster uit Congo die op bezoek was bij pastoor Jan van Luijk.

Het mooie bedrag van € 60,82 dat door de kinderen is gespaard, werd aangevuld met een extra gift van de parochie om schoolspullen te kopen voor de kinderen in Basankusu. Door deze korte lijnen komt het geld direct terecht bij de kinderen die het zo hard nodig hebben.

Gezinsviering einde schooljaar

Op zaterdag 15 juni om 19.00 uur vieren we in de H. Remigiuskerk in Lithoijen, de gezinsviering ter afsluiting van dit schooljaar. Het thema van de viering is:

Vier vakantie niet alleen, kijk ook eens om je heen !

Samen met ons kinderkoor de Norbertoontjes maken we er een mooie viering van.

In de gezinsviering van zaterdag 7 september gaan we weer van start en openen we het nieuwe schooljaar.

Graag willen we iedereen een fijne en zonnige vakantie wensen.

Werkgroep Gezinsvieringen

Bedevaart naar Postel op 23 mei 2013

We vertrokken met de bus om 09.00 uur vanuit Lithoijen. De Teeffelse mensen zaten al in de bus. Voordat we echt begonnen aan onze reis hebben we eerst even pastoor Smits herdacht.

Pastor Jansen had zich erg goed voorbereid en hij wist veel over de omgeving van de reis te vertellen. Als een echte reisleider ging hij ons voor bij zang en gebed. We baden om de zegen van boven! Nou die hebben we gehad: regen en buien en ’n straaltje zon. Maar we lieten ons niet afschrikken.

Ook onze chauffeur Jans Smits wist veel te vertellen over de omgeving en de streek waar we doorheen reisden. Hij bracht ons veilig naar Postel in een mooie omgeving.

We werden ontvangen met koffie en vlaai, lekker warm. Daarna gingen we naar de mis met 12 heren in de Abdijkerk, heel apart. De kerk was uit 1600, heel erg oud maar wel mooi. Het picknicken kon niet buiten, jammer, maar in de bus vond de wonderbaarlijke brood- en koffie- en thee-vermenigvuldiging plaats. Met dank aan alle vrijwilligers. In afwachting van de rondleiding die we zouden krijgen hebben enkele van ons Postelbier uit het vat geproefd.

Bij de rondleiding daarna, zagen we nog een film over het klooster, de kruidentuin en andere gebouwen waaronder de kerk. Degene die wilden gingen nog naar het winkeltje voor zelfgemaakt bier, kaas of brood of voor een kruidenmengseltje uit de eigen tuin voor allerlei kwaaltjes.

Om een uur of vier gingen we met de bus richting “Het Groene Woud” voor een lekker hapje en drankje. Om ongeveer kwart over acht waren we weer thuis, mede dankzij de goede buschauffeur en al de vrijwilligers die ons deze mooie dag bezorgd hebben.

Twee bedevaartgangers.

Klik hier voor de fotos

 

Heilig Hart Beeld ingezegend

Op 8 juni 2013 heeft tijdens de eucharistieviering in onze H. Remigiuskerk de de groep die in 2009 begonnen was hun vormsel plus periode afgesloten. Na deze viering is het Heilig Hart beeld dat nu weer in de kloostertuin staat, ingezegend door Pastor J. Janssen.

Klik op de foto voor meer foto's

Korte geschiedenis van het Heilig Hartbeeld in Lithoijen. In 1924 onder het pastoraat van J. van Roy werd dit beeld van het Heilig Hart door de parochianen van lithoijen geschonken aan de parochie uit dankbaarheid voor de vele verdiensten van de zusters JMJ, die in het klooster woonden, voor het dorp Lithoijen. Het beeld is vervaardigd in het “Atelier voor Christelijke Kunst te Stratum” van de gebroeders Petrus johannes (Jan) Custers en Alphons (Fons) Custers. Op de feestdag van het Heilig Hart brachten de schoolkinderen bij het beeld een bloemenhulde en de hele dag was het dan feest voor de hele school. Toen Philips in 1960 het klooster kocht moest het Heilig Hartbeeld verhuizen naar de kleuterschool; het paste eigenlijk beter bij de kerk, maar daar kon geen geschikte plaats worden gevonden. Het toenmalige hoofd van de kleuterschool juffrouw Koelen voerde toen de gewoonte om maandelijks in de lente en de zomer een keer met de kinderen rond het beeld te gaan zitten en dan vertelde ze verhalen over het dorp. Begin jaren negentig moest de kleuterschool plaats maken voor bejaardenwoningen en het Heilig Hartbeeld verhuisde toen naar de dorpsstraat op een grasveldje bij de kerkhofmuur. Gelukkig is het nu (2012) weer terug op zijn oude plek bij het klooster.

Inzegening Heilig Hartbeeld

Op zaterdag 8 juni a.s. zal na afloop van de Eucharistieviering het Heilig Hartbeeld, dat stamt uit 1924, door Pastor Jacques Janssen ingezegend worden. September vorig jaar werd het beeld, na enkele verhuizingen, teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijk plek in de voortuin van het voormalig klooster aan het Prelaat vd Berghplein, het hart van Lithoijen.

Picknick 17 april 2013

Nadat we bij Bakker de Poot allemaal verschillende broodjes mochten bakken en we die dinsdags op school hebben laten afkoelen, gingen we die woensdag uit school opeten tijdens een picknick. De picknick was in het speeltuintje ‘t Engske.

Het was lekker weer dus nadat we allemaal een plekje hadden op een kleed, hebben we met z’n allen het Onze Vader gebeden. Daarna gingen we onze zelfgebakken broodjes opeten.

De broodjes zagen er allemaal heel mooi uit, er was een grote zon, Spongebob, een vlinder, een slak enz… Iedereen had van thuis lekker beleg , lekker drinken of fruit meegebracht. Het smaakte allemaal heel lekker. Na afloop hebben we nog gespeeld in de speeltuin.

Het was super gezellig.

Groetjes Isa Reijers

Klik hier voor de fotos van de picknick

Informatieavond veiligheid in en rond de kerk

Op maandag 22 april 2013 organiseerde het kerkbestuur een informatieavond voor haar vrijwilligers met als thema:

VEILIGHEID IN EN ROND DE KERK.

Het doel was om aandacht te geven aan de veiligheid van al onze vrijwilligers, onze bezoekers van de kerk met aandacht voor het behoud van het monument.  De avond werd bijgewoond door 14 vrijwilligers, zijnde een afspiegeling van het bestuur, de verschillende werkgroepen en de kosters.

Onder leiding van instructeur/adviseur Eric van Beers van KLING Opleidingen werden diverse zaken aan de orde gebracht. De branddriehoek werd uitgelegd: brandbare stof, zuurstof en ontsteking. Aandacht werd besteed aan het blusdeken waarmee effectief een persoon geblust kan worden waarvan de kleding in brand staat.

Aan de hand van diverse filmpjes werd een en ander verduidelijkt. Ook werd er aandacht besteed aan opslag van brandbare goederen, de afsluiter van de gasleiding en de hoofdschakelaar van de meterkast. De noodverlichting kwam aan de orde en de vluchtwegen werden doorgenomen.

Gezamenlijk werd er een rondgang door de kerk gemaakt en werd aandacht besteed aan mogelijk gevaarlijke situaties. Vervolgens werd er geoefend met speciale brillen waarmee een ROOK-situatie gesimuleerd kon worden. De aanwezigen ervaarden zo hoe moeilijk het was om zonder zicht de uitgang te vinden. Buiten is er geoefend met een schuimblusser. Iedereen heeft een kleine brand kunnen aanvallen en kunnen blussen. Verder hebben de kosters nog een benzine-brand geblust.

Al met al een zeer praktische oefening. De avond is als zeer positief en leerzaam ervaren.

KERKBESTUUR H. REMIGIUS

Jaarlijkse bedevaart naar De Zoete Moeder van Den Bosch

WIE GAAT ER MEE?

Vanuit Lithoijen: Jaarlijkse bedevaart naar De Zoete Moeder van Den Bosch.

Het is dit jaar de elfde keer dat we een bedevaart (te voet, met de fiets of met de auto) vanuit Lithoijen/ Teeffelen organiseren naar Den Bosch. Zoals gebruikelijk worden ook de parochianen uit de andere parochies van de voormalige gemeente Lith van harte uitgenodigd om deel te nemen. We hebben dit jaar gekozen voor zondag 26 mei en de Eucharistieviering van ’s morgens 10.00 uur.
Bedevaarten (en wandelen) blijkven in trek; het samen iets doen vanuit een onderlinge verbondenheid geeft sfeer en schept nieuwe verbondenheid, al gaan de gesprekken maar over koetjes en kalfjes. Alleen al het genieten van de stilte en de natuur in de vroege ochtend heeft een bijzondere en weldadige uitstraling.
Zoals andere jaren vertrekken we om 5.15 uur met de wandelaars en rond 8 uur vertrekken de fietsers vanaf de kerk in Lithoijen. De viering in de St Jan begint om 10.00 uur. De Schola Cantorum o.l.v. Jeroen Felix zingt tijdens deze eucharistieviering. Na afloop van de viering proberen we gezamenlijk (voor eigen rekening) koffie te drinken bij Martien Sprengers tapperij de Hertog, Hinthamerstraat 83.
Om bij vertrek aan de kerk niemand te vergeten is het fijn dat je even laat weten aan ons als je meegaat en wel met de fiets of te voet. We vinden het fijn om ook van deelnemers met de auto te horen dat ze meegaan, omdat er dan eventueel ook andere mensen mee kunnen rijden en er mogelijk ruimte is voor voetgangers die graag met de auto mee terug willen. U mag natuurlijk familie, vrienden en kennissen meenemen.

Namens het comité "bedevaart Lithoijen, Teeffelen"
Ignatia Baijens (tel. 481590 en e-mailadres: ignatiabaijens@msn.com)
Wim Verhoeven (tel. 481335 en e-mailadres: Wimjokeverhoeven@hotmail.com)

P.S. Dus: ook graag doorgeven als u met de auto gaat, maar…….. Opgegeven of niet, ieder mag mee.

Kinderen bereiden zich voor op de Eerste Communie

WITTE DONDERDAG VIERING IN TEEFFELEN

Op donderdag 28 maart waren we met alle communicantjes in de kerk van Teeffelen We hebben geleerd over witte donderdag toen de soldaten Jezus uit Jeruzalem kwamen halen daarom hebben we in de kerk een mandje gemaakt en daar hebben we druiven en brood in gelegd. En toen hebben we het uitgedeeld aan de mensen in de kerk.

Van Ize Loeffen

Klik hier voor de fotos


PRESENTATIEVIERING IN TEEFFELEN

De presentatieviering in Teeffelen was leuk. De kerk was mooi versierd. Onze 2 grote handen stonden vooraan in de kerk met al onze foto's erop. Boven het altaar hing onze slinger van poppetjes die wij gemaakt hebben die hand in hand hangen. En al onze schilderijen hingen aan de banken. We hebben ons zingend voorgesteld en we moesten van alles voorlezen. Ook mochten we met het kinderkoortje meezingen. De pastoor heeft alles goed uitgelegd.

Groetjes Mick Vrolijk

Klik hier voor de fotos


DE COMMUNICANTEN NAAR BAKKER HARRIE

Wij liepen samen vanaf het schoolplein naar bakker Harrie, toen we daar binnen kwamen legde Harrie eerst uit wat we gingen doen. Harrie had het deeg al gemaakt en hij heeft een machine die van het deeg bolletjes maakt en van die bolletjes konden we zelf dingen maken zoals een vlechtje. Toen dat klaar was moesten we alles op een plaat leggen en ging alles in een speciale kast en gingen wij even naar het café om wat te drinken en daarna gingen wij even een rondje lopen en toen heeft Harrie de vormpjes in oven gedaan. We gingen langs Bart Strik om naar de dieren te kijken we mochten ze voeren en de kuikentjes vasthouden. Toen liepen we weer terug naar Harrie want de broodjes waren klaar toen we daar aankwamen werden de broodjes uit de oven gehaald. Harrie had ze in een mand gestopt om de broodjes weer mee terug te nemen naar school.

Suus de Poot

25 jaar dirigente Maria Peters

Tijdens de gezinsviering op 23 maart 2013 heeft Maria Peters-Kasbergen de Erepenning van de H. Remigiusparochie Lithoijen ontvangen. Deze erepenning met de afbeelding van de H. Remigius werd door pastoor J. van Luijk aan Maria uitgereikt als enorme blijk van waardering omdat zij al meer dan 25 jaar dirigente is van kinderkoor de Norbertoontjes.

25 jaar geleden werd er in onze parochie gestart met gezinsvieringen. Door een groepje vrijwilligers werden vieringen gemaakt die begrijpelijk waren voor kinderen. Daar hoorde natuurlijk ook een kinderkoor bij. Dit was de aanleiding om het kinderkoor weer nieuw leven in te blazen. Maria heeft die taak toen op zich genomen en een aantal kinderen gevraagd om mee te doen. Dat was de start van het kinderkoor met de toepasselijke naam ´de Norbertoontjes`. Maria, die toen als kleuterjuf werkte, werd door pastoor Stegeman gevraagd om dirigente te worden. Kinderen die de Eerste Communie hadden gedaan mochten toen bij het koortje. Er waren tijden dat het kinderkoor wel 35 leden had. Sinds die tijd repeteert Maria één keer per week met haar koor in de Koenraadtzaal voor de gezinsvieringen en de Eerste Communie.

Door gebrek aan voldoende leden dreigde het kinderkoortje in 2012 op te houden te bestaan. Een wervingscampagne voor nieuwe leden werd gestart om de Norbertoontjes te behouden voor onze parochie. En dit had het zo gewenste resultaat. Verschillende ouders werden enthousiast en hebben hun kinderen gevraagd om bij het koortje te gaan.

Naast haar taak als dirigente van de Norbertoontjes heeft Maria nog meer vrijwilligerstaken in onze parochie. Ze is onder andere lid van het Remigiuskoor, actief in de vormselwerkgroep, en lid van de gezinsvieringgroep. We hopen dat Maria op haar enthousiaste wijze verder gaat met haar Norbertoontjes zodat we er nog lang van kunnen genieten.

 Klik hier voor meer fotos van de palmpasenviering 2013

Kennismaking met Abt Denis Hendrickx

Pastoor van Luijk en enkele leden van de kerkbesturen Lithoijen en Teeffelen waren donderdag 14 maart te gast op de Abdij van Berne in Heeswijk om kennis te maken me de nieuwe abt Denis Hendrickx. Op 10 januari werd hij voor een periode van 6 jaar gekozen tot de 71e abt van de Canonie van Berne, waartoe alle Norbertijnen in Nederland behoren, als opvolger van Ward Cortvriendt. Abt Denis Hendrickx zal op 7 april de mijter, staf en abtszegening ontvangen van de bisschop A. Hurkmans van ’s Hertogenbosch.

Gedurende het aangename gesprek met Denis Hendrickx werden de lopende zaken in onze parochies besproken.( De abdij van Berne beschikt over het patronaatsrecht over Lithoijen). Ook kwam het onderwerp “reorganisatie van parochies” aan de orde. Er werd onder andere gesproken over de toekomst van de parochies, de nieuwe Paus en de toekomst van de kerk in zijn algemeen. Om de toekomst van parochies te garanderen is het belangrijk om de eigenheid van plaatselijke gemeenschappen, van kleine kernen te koesteren, te beschermen en te ondersteunen. Dit moet het uitgangspunt zijn bij de vorming van evt. nieuwe samenwerkingsverbanden. Deze visie werd door alle aanwezigen ondersteund.

Vanaf het jaar 1613 beschikt de abdij van Berne over het patronaatsrecht (recht op pastoorsbenoemingen) over Lithoijen. Dit betekent een betrokkenheid met de abdij van 400 jaar. De parochie Lithoijen en de abdij hechten hier grote waarde aan en proberen deze nauwe banden te behouden. De parochiedag in het weekend van 5 en 6 oktober a.s. zal dan ook in het teken staan van dit jubileum. Meer informatie hier over in de volgende uitgaven van Dorpennieuws en op deze website.

Hartelijke groeten
Parochie Lithoijen

Palmpasen "Geef voor een nieuwe start"

Zaterdag 23 maart vieren we het feest van Palmpasen. Graag nodigen we alle kinderen met hun ouders uit voor de gezinsviering in de H. Remigiuskerk in Lithoijen.
Om 18.30 uur begint de optocht met de palmpasen-stokken vanaf Avanti. Aansluitend begint de viering om 19.00 uur.

We verzamelen om 18.30 uur bij Avanti en gaan dan in optocht met de Palmpasenstokken naar de kerk. Aansluitend begint de gezinsviering om 19.00 uur. Tijdens de viering wordt aandacht besteed aan het vastenproject: “even minderen voor …Honduras”. De palmpasenoptocht is een mooie traditie in ons dorp. De kinderen versieren een palmpasenstok, die de vorm heeft van een kruis met fruit, noten, snoepjes, een mooie tekening etc. Bovenop de stok prijkte een lekker broodhaantje.

In optocht gaan we dat met z’n allen naar de kerk. Na afloop van de viering brengen de kinderen de stokken naar ouderen en zieken in onze parochies. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk mensen in onze eigen parochies blij te kunnen maken met een bezoekje en een Palmpasenstok. “Samen voor een ander.”

Op onze website vinden jullie tips over het versieren van een palmpasenstok. Klik hier maar!

Jullie doen toch allemaal mee?
We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen

Vormselviering 2013

Negen jongens en meisjes uit onze parochies hebben zaterdag 16 maart het H.Vormsel ontvangen van vormheer Prelaat K. Fongers van de abdij van Berne.

De vormelingen dit jaar zijn:
Nando van Ballegooy
Anke van den Berg
Jade van den Berg
Jorg van den Brand
Tim van de Camp
Bente Ceelen
Lisa Hanenberg
Koen de Laat
Lucas van Rooij

Diaken van Herwijnen ging samen met de prelaat voor in een goed verzorgde vormselviering. De vormselviering had als thema :‘Vriendschap geeft kleur aan je leven!’ Een thema dat met passende teksten en een mooi slotlied door de vormelingen werd uitgedragen. “Vriendschap is een kostbaar geschenk dat kleur geeft aan je leven, en dat mensen aanmoedigt om te houden van alles wat hen omringt”. De kleurrijke groepsfoto op de voorkant van het boekje straalt vrolijkheid en vriendschap uit. De viering werd muzikaal begeleid door het koor Voices of Spirit.

Voorafgaand aan de viering werden foto’s gemaakt van de vormelingen en zorgde Hent Hol voor een heerlijk kopje koffie voor de ouders. Aan het einde van de viering kregen de jongens en meisjes een aandenken van de parochie. Een “handenvleier”, een steen van brons met een motiverende tekst, zoals, liefde, geluk en vriendschap, die je bij je kan dragen en die je bescherming geeft, een soort begeleider voor iedere dag.

De vormelingen zijn in een aantal bijeenkomsten op vrijdagavond bij elkaar geweest in de Koenraadtzaal en hebben gewerkt aan het vormselproject “Growing up”. Ze zijn hierin begeleid door Maria Peters, Erna de Groot en diaken Wim van Herwijnen. Zij hebben met de kinderen prettige en inspirerende gesprekken gehad en een goede vorming meegegeven. Een speciaal woord van dank willen we dan ook richten aan Maria, Erna en de diaken.

We hopen dat de vormelingen met veel plezier op de vormselvoorbereidingen en de vormselviering zullen terugkijken. Hopelijk een bron van inspiratie voor de toekomst. Voor onze parochies zijn de vieringen van het H. Vormsel en de Eerste H.Communie altijd hoogtepunten in het jaar. Deze vieringen zijn immers gericht op de toekomst van onze parochies. Door ouders en de kinderen actief te laten deelnemen aan de voorbereidingen blijven we werken aan een levende parochie waarbij onze geloofsgemeenschap centraal staat.

Met vriendelijke groeten, 
Vormselwerkgroep

Communicanten gaan naar de molen

Hallo dorpsgenoten,

Op  vrijdag 15 maart zijn wij,  de communicanten,  naar de molen geweest.  Eerst gingen wij twee stijle trappen op en toen waren wij aan de top. Wij hebben geleerd dat de molen en de wieken kunnen draaien.  De molenaars hebben ons geleerd hoe je van graan meel kan maken.  En van meel kan je dan weer brood maken. 

 Het was super leuk.

Groetjes Juul en Floor

Klik hier voor meer fotos van het bezoek aan de molen in Geffen

Kindernevendienst communicanten 2 maart 2013

We gingen met de communiecanten naar de kerk en daar hebben we poppetjes gemaakt in de koenraadzaal.

Omdat het thema Hand in Hand is.

En als het klaar is gaan we er een slinger van maken. En we hangen hem aan het altaar als we onze communie doen.

Maria, Moniek en Mama hebben ons geholpen.

Het was heel leuk !

Groetjes Ellis.

 

Klik hier voor de fotos

Vormelingen gaan op bezoek bij de Abdij van Berne

Afgelopen woensdag 6 maart 2013 zijn we met groep 8 van de Sint Jozef school als voorbereiding op ons vormsel naar de abdij geweest.

Toen we binnen waren werd er verteld over de abdij en werden er vragen gesteld. Tijdens de rondleiding hebben we heel veel gezien zoals de keuken, kerk en de oude begraafplaats.

We dachten vooraf dat het heel saai en stil was in de abdij maar ze hadden ook moderne dingen zoals i-phones en tv’s. De paters hadden het heel druk, ze gaan 3 keer per dag naar de kerk en dat 7 dagen per week.

We hebben dingen geleerd die we nog niet wisten. In het altaar zit een kistje met een bot of deel van een Heilige, dat schijnt ook in Lithoijen en Teeffelen zo te zijn.

Het was een leerzame ochtend.

Groeten Nando en Jorg

 

Klik hier voor de fotos

Communiegroep 2013 op bezoek in de kerk

Hallo,

Wij zijn Sanne Koppelaars en Jesper de Laat.

Omdat wij bijna onze communie mogen doen hebben wij vrijdag 1 maart samen met pastoor v. Luijk, en Willemien v.d. Brand een rondleiding door de kerk gehad.

Wij mochten in de kledingkast kijken van de pastoor, die echt veel kleren heeft voor elke mis een andere jurk. Ook weten wij nu waar de pastoor de hosties bewaard, en die hebben wij al mogen proeven. Dit mocht van Willemien omdat ze nog niet heilig gemaakt waren door de pastoor, het was net als een cracker en was wel lekker.

Bij Maria mocht Bart Strik een kaars aansteken, en wij moesten dan even stil zijn om aan iemand te denken die er niet meer was, dit was best wel moeilijk. Wij vonden het echt heel leuk en willen dan ook nog even Pastoor van Luijk en Willemien bedanken voor deze rondleiding.

Sanne en Jesper

Klik hier voor een link naar de fotos

Bezoek kerk Teeffelen Vormsel groep 2013

Woensdag 30 januari zijn wij op bezoek geweest in de Heilige Benedictus kerk in Teeffelen. We werden rondgeleid door meneer De Beer. Hij wist echt alles over onze kerk en dat heeft hij met ons gedeeld.

Zo vertelde hij over de beelden in de kerk, als ze een palmtak in de hand hadden betekende dit dat ze waren vermoord. De beelden symboliseerden wat ze vroeger hebben meegemaakt. Zo wordt het beeld van de heilige Barbara altijd afgebeeld met een toren in haar hand. Kerken kochten dit beeld omdat zij zou voorkomen dat de bliksem insloeg in de kerktoren.

Ook over de 2 grote schilderijen voor in de kerk wist hij veel te vertellen. Op het ene schilderij staat de engel Gabriel, die weegt de zielen van de overledenen met aan de ene kant de duivel, die zijn kant zo zwaar mogelijk probeerde te maken met bijvoorbeeld een kerk zodat hij zwaarder is dan de ziel werd en deze dus naar de hel moest. Het andere schilderij verteld het verhaal waarbij de 3 koningen bij Jezus op bezoek komen.

Op de schilderijen staan zinnen in het Latijns met hoofdletters C, M, V, I erin in een andere kleur geschilderd. Als je deze Romeinse cijfers allemaal achter elkaar zet en bij elkaar optelt, krijg je het jaar waarin het schilderij is gemaakt.

We hebben ook nog in de kluis van de kerk mogen kijken en daar stond 1 hele dure kelk in welke ooit door één van de pastoren is laten maken. Uit oude boeken hebben ze kunnen halen dat de kelk voor 39 gulden is gekocht, wat heel veel geld was in die tijd. Voor dat geld kon je toen ook nog een huis kopen.

Daarna heeft meneer de Beer ons het kerkorgel laten zien, volgens mij wist niemand van te voren hoe een kerkorgel precies werkte.

Het was echt heel interessant om te horen allemaal.

Groep 8

Klik hier voor de fotos

Kindernevendienst Vormelingen 2013

Zaterdagavond 26 januari hebben wij een kindernevendienst van de vormelingen gehad.

Daarbij werd bekendgemaakt wat het thema dit jaar is. Het thema van dit jaar is “vriendschap geeft je leven kleur ‘.

We hebben in een fles gekleurd water gedaan, daarop een laagje lampenolie met een lont erin zodat het kan branden als een kaarsje. We hebben er ook nog vrolijke gekleurde lintjes omheen gebonden. Iedereen had een andere kleur water zodat het er heel vrolijk gekleurd uit zag.

Anke en Lisa

Klik hier voor de fotos

Maria Lichtmis 2013

Het is een mooie traditie dat de ouders met de kinderen, die het afgelopen jaar in onze parochies Lithoijen en Teeffelen gedoopt zijn, rond het feest van Maria Lichtmis weer naar de kerk komen. We lopen daarmee in het voetspoor van Maria en Jozef. Zij gaven het voorbeeld om hun kind aan de Heer toe te vertrouwen.
Een gebaar van dankbaarheid.
Op zaterdagavond 02 februari vierden we in de parochiekerk H. Remigius in Lithoijen dit feest van Maria Lichtmis. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes werden de 17 dopelingen uitgenodigd om de viering bij te wonen. Deze gezinsviering werd begeleid door ons kinderkoor de Norbertoontjes, en had als thema:
TWEE HANDEN.

Na afloop werden de schelpen waarmee de kinderen gedoopt zijn, overhandigd aan de ouders. Het was een gezellig samenzijn dat afgesloten werd met een kopje koffie en natuurlijk beschuit met muisjes.

 

DOPELINGEN 1 februari 2012 - 1 februari 2013

NaamDatum doopParochie
Jimmy van Geffen 8 april H. Remigius
Stan van Leuken   19 mei H. Remigius
Fenna Snoeks  20 mei H. Benedictus
Simon Kocken 27 mei H. Remigius
Mack van Zutphen 27 mei H. Benedictus
Guus van Kilsdonk 17 juni H. Remigius
Luuk van den Berk 19 augustus H. Benedictus
Lars Baijens 8 september H. Remigius
Sterre Hiemstra  23 september H. Benedictus
Daan Boeijen 21 oktober H. Benedictus
 Floor van Hees  4 november H. Benedictus
 Pleun van Hees  4 november H. Benedictus
 Lot Loeffen  18 november H. Benedictus
 Lenneke van Erp  2 december H. Remigius
 Lukas Ceelen  16 december H. Remigius
 Joris Ceelen  16 december H. Remigius
 Nina van Kilsdonk  13 januari H. Remigius

 

Doopgroep Lithoijen en Teeffelen
en de Gezinsvieringgroep

Officiële oplevering restauratie

Donderdag 17 januari heeft de eerste oplevering plaatsgevonden van de restauratie van de toren en kerk.

Bouwbedrijf van Dinther nodigde voor deze oplevering de “grootste spelers” van deze mega klus uit om tijdens een dinertje de officiële papieren te tekenen en na te praten. Klaas Schoots, bouwzaken bisdom ’s-Hertogenbosch, Ferdie Bogaerts, leidekkerbedrijf, Harrie Tiemissen, Marcel Verwegen, Gerard Cornelissen en pastoor Jan van Luijk van de parochie H Remigius, Frans Heeren, en van Dinther Bouwbedrijf; Dre van Dinther, Harrie van Dinther, Rene van Schijndel en Martijn van Dinther waren hier voor uitgenodigd.

Helaas kon penningmeester Rien Kasbergen niet, die met veel inzet en vasthoudendheid in de laatste maanden nog een belangrijk bedrag aan subsidies binnen wist te halen.

Allen waren zeer tevreden over de zeer professionele en prettige samenwerking tussen alle partijen. Ook financieel is men binnen de begroting kunnen blijven wat met zo’n restauratie een prestatie genoemd kan worden. De komende tijd zal er een restauratieplan ingediend moeten gaan worden om de kerkhof muren met beelden weer in een goede, aanvaarbare staat te brengen. Dit zal dan in de komende jaren gerealiseerd moeten gaan worden.

>

Op de foto van links naar rechts Klaas Schoots die het proces verbaal opleest, Dre van Dinther en pastoor Jan van Luijk.

Denis Hendrickx nieuwe abt van de Norbertijnen

HEESWIJK-DINTHER

 

De Norbertijnen hebben donderdagmiddag 10 januari 2013 Denis Hendrickx, nu pastoor in Tilburg, gekozen tot nieuwe abt van de Canonie van Berne, waartoe alle Norbertijnen in Nederland behoren.

De Norbertijnen hebben de twee jaar gebruikt voor bezinning over hun toekomst. De Norbertijnen willen hun werk zoals ze dat nu doen voortzetten, maar zullen meer mensen van buiten erbij betrekken..

Abt is afgeleid van abbas, vader. Norbertijn Fons Boom, secretaris van de kiescommissie, vertelt dat de abt een vaderfiguur en spiritueel leider is, die inspireert en motiveert.

De uitslag van de verkiezing werd bekendgemaakt na de geheime stemming tijdens een bijeenkomst van de Norbertijnen in de abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. De bekendmaking had plaats in de kapel van de abdij, na afloop was er een feestelijke bijeenkomst. De abt-generaal van de Norbertijnen, Thomas Handgrätinger is voor deze gelegenheid ook in Heeswijk-Dinther. Denis Hendrickx is de opvolger van Ward Cortvriendt, die twee jaar geleden opstapte als abt en uittrad.

Hendrickx is al ruim veertig jaar betrokken bij de norbertijencommuniteit van Priorij De Schans in Tilburg en sinds april 2007 prior van deze gemeenschap. Daarnaast is hij sinds 1995 teamleider van de parochie parochie Heikant-Quirijnstok. Hij is daar onder andere één van de initiatiefnemers van het interreligieuze ontmoetingscentrum 'het ronde tafelhuis'. Het heiligdom Peerke Donders valt ook onder de verantwoordelijkheid van de Norbertijnen. Denis Hendrickx is voorzitter van de Stichting Petrus Donders en is op die manier erg betrokken bij het Peerke Donders Paviljoen, museum voor naastenliefde.

Vormsel-plus Kerstverkoop

Verlichte kerstboompjes, kerststerren, kerststukjes en kersttkoekjes. Mooie artikelen die onze Vormselplus groepen gemaakt hebben en op zaterdagavond 15 december met enthousiasme verkocht hebben voor het goede doel.

Klik hier voor de fotos van de Kerstverkoop 2012

Deze verkoop heeft €300,00 opgebracht.
Dit mooie bedrag komt ten goede aan het project dat door de M.O.V. groep Lithoijen en Teeffelen is uitgekozen: Stichting Medisch Werk Mumbai. Deze stichting biedt ondersteuning aan kleinschalige medische projecten voor het kansarme deel van de bevolking van India.

Bekijk foto's van onze vormselplusgroepen in actie op www.remigiusbenedictus.nl/fotos-vormselplus

Bedankt voor de inzet van iedereen die hier aan mee gewerkt heeft. Wij wensen u allen een ZALIG NIEUWJAAR!

Parochies Lithoijen en Teeffelen

Ceciliafeest Remigiuskoor

Afgelopen zondag 9 december heeft het remigiuskoor het jaarlijkse ceciliafeest gevierd. Dit keer in Avanti. Ondanks het slechte weer is er toch een groep die zich waagde aan het oude spel klootschieten 

Op deze dag is ook Nelly Baaijens in het zonnetje gezet. Zij neemt na ruim 40 jaar afscheid van het koor. Nelly is benoemd tot erelid van het koor. Ze is deze dag onderscheiden met een oorkonden, bloemetje en een zilveren hangertje van een muzieksleutel.

We danken Nelly voor al die trouwe jaren als lid van het remigiuskoor.

 

Gezinsviering Kerstmis 2012


Graag nodigen we alle kinderen en hun ouders uit om naar de gezinsviering te komen op Eerste Kerstdag 25 december om 11.00 uur in de H. Remigiuskerk.In deze viering “licht der wereld”, vertellen we samen met de sterren, de engel, de herder en Jozef en Maria, het kerstverhaal. Ons kinderkoor de Norbertoontjes zal mooie kerstliedjes zingen.

Jullie komen toch zeker ook? We hopen jullie dan allemaal te zien.

De werkgroep Gezinsvieringen wenst iedereen goede kerstdagen en een gezond 2013.

Kerstgroet Pastoor van Luijk 2012

Beste Parochianen,

Terwijl ik achter de computer kruip om u mijn wensen voor de komende feestdagen te sturen, zie ik als een kleine carnavalsoptocht de gebeurtenissen van dit jaar aan mij voorbijgaan: er zijn heel mooie wagens bij, er zijn eenvoudige wagens bij, andere zijn enorm opgemaakt en schitteren van alle kanten, andere zijn eenvoudig met een boodschap, andere maakten alleen maar lawaai en dan liep er de muziek waar we achteraan gingen in de rolstoel, met een rollator, of gewoon flink en omringd met kinderen speels en vrolijk. Zo waren er vele gebeurtenissen die werden uitgebeeld: grote wensen en diepe verlangens , maar ook vele kleine wensen die wel of niet in vervulling gingen.

Het jaar is weer geleefd en we mogen terugkijken op wat er gebeurde: moeilijke gebeurtenissen als het afscheid moeten nemen van dierbaren, het medeleven met mensen die het zwaar en moeilijk hebben door ziekte, ongemakken, kinderen klein en groot of met kleinkinderen die ziek zijn, gehandicapt, niet mee kunnen of gepest worden, niet erg meetellen of die juist teveel van zich laten zien en horen. Aan hoeveel collectes hebben we iets bijgedragen voor het goede doel: hart, nier, astma of long, kwf kanker, spierziektes, maar ook voor onze eigen kinderen en de voetbal en carnaval en de kermis en ga maar door. Bijzonder waren natuurlijk de activiteiten rond de restauratie van de kerk en de geweldige huwelijksfoto tentoonstelling. Heel eigen en bindend.

Het jaar is weer geleefd en we willen een nieuw jaar beginnen: 2013 Wat gaat dit jaar ons brengen? We gaan er vol goede moed aan beginnen en met veel hoop en verwachting zien we uit naar wat het leven ons schenken zal. Maar het komt niet vanzelf, we moeten ook een inspanning leveren. Opnieuw een bijdrage leveren aan het leven met elkaar: opa/oma, vader/moeder, kinderen: broers/zussen, klasgenoten in Lithoijen en Teeffelen, leeftijdgenoten met gelijke ervaringen, en op het werk je geven en er trots op kunnen zijn en er gelukkig mee worden.

Op deze manier mogen we samen bouwen aan het komende jaar: geloven we daarin, hebben we vertrouwen in elkaar en houden we van elkaar ondanks alle tegenslagen en moeilijkheden die we tegenkomen? Laten we blijven bouwen niet alleen aan een leven van genot, van weelde, van voorspoed – maar ook aan een leven van wijsheid, geduld met elkaar, verdraagzaamheid, respect, eerbied voor de medemens en het leven zelf, bouwen aan wederkerige menselijke verhoudingen ook met mensen die niet zijn zoals wij, die niet denken zoals wij, maar die wel zoals wij dezelfde waarden hebben voor het leven waar ze ook leven, onder welke omstandigheden ook:

LEVEN IN LIEFDE is DE ANDER BEMINNEN EN DOOR DE ANDER BEMIND WORDEN.

Dit is het mysterie van Kerstmis en dit is mijn boodschap voor u allen bij deze feestdagen en het komende jaar: doe goed en je zult goed ontvangen.
Aan u allen: Warme feestdagen samen met uw geliefden en dierbaren en een gezegend en voorspoedig nieuw jaar 2013!

Jan van Luijk mhm
Pastoor

Kerstkaart Parochie 2012

Kerstverkoop door vormsel plus groepen


De Vormselplus groepen uit Lithoijen en Teeffelen hebben hun handen weer uit de mouwen gestoken voor het goede doel. Ze hebben samen mooie kerstartikelen gemaakt die te koop worden aangeboden op zaterdagavond 15 december , in de H. Remigiuskerk in Lithoijen, na afloop van de viering van 19.00 uur.

De opbrengst gaat naar Stichting Medisch Werk Mumbai, van het doktersechtpaar Van der Bilt in Heeswijk-Dinther. Zij ondersteunen hiermee projecten in India.

U bent van harte welkom.

Jubilarissen koor Teeffelen

Afgelopen zondag 11 november 2012 zijn Ine Loeffen en Riek Arts van het zangkoor van de H. Benedictusparochie gehuldigd in Teeffelen.

Klik hier voor de fotos

Tentoonstelling ‘Lithoijense Bruidsparen’ groot succes

Op donderdag 15 november 2012 werd de tentoonstelling Lithoijense Bruidsparen geopend. Tijdens de opening werd het glas geheven op het succes van de tentoonstelling.
En een succes werd het. De hele kerk was speciaal voor de tentoonstelling omgebouwd tot een sfeervolle tentoonstellingsruimte. Er was 244 meter aan fotomateriaal te zien. De bruidsfoto’s gaven een prachtig tijdsbeeld van 100 jaar bruidsmode, bruidsboeketten, ontwikkeling van fotograferen enz.
In het begin van de vorige eeuw moesten de bruidsparen lang heel stil staan omdat de foto anders mislukte. Daarom keken de bruidsparen op de oudere foto’s vaak heel erg serieus. De eerste foto’s met de spontane lach van een bruidje was pas halverwege de jaren ’40 te zien. In de tweede helft van de jaren ’60 duiken de eerste kleurenfoto’s op. In het begin van de jaren ’70 vallen vooral de gekleurde bruidsjurken op. Bij de bruidegoms zijn de snorren, baarden en lange haren dan erg in de mode.
Iedere bezoeker zag weer iets anders dat opviel. De een wees erop dat er vroeger helemaal geen dikke bruiden of bruidegoms waren. Niet zo verwonderlijk want men moest in die tijd hard werken. Een ander herkende veel van de brillenmode. Maar het was vooral een feest van herkenning van (oud-)Lithoijenaren, ouders, groot- en zelfs overgrootouders. De gelijkenis met de jongere generaties was vaak heel duidelijk. Ook leuk was dat de bruidskinderen op de oudere foto’s zo’n 20 jaar later zelf als bruidspaar te zien waren. Verder kwamen er ook families kijken die niet meer in Lithoijen wonen maar er een reünie van gemaakt hadden om het dorp weer eens te bezoeken.
Er liepen BABS-sen (buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand) rond die heel wat bruidsparen herkenden omdat zij die voor de wet getrouwd hadden. Ook bloemisten herkenden in de bruidsboeketten hun eigen werk.
Tussen de bruidsfoto’s hingen 35 gedichten over het huwelijk van oud-Lithoijenaar Pieter de Laat. Deze gedichten werden uitgebreid gelezen door de bezoekers. Er werd nog al eens instemmend geknikt. Regelmatig werd de vraag gesteld of hier ook een bundel van uit zal komen. Pieter denkt hier nog over.
In de twee weekenden dat de tentoonstelling geopend was, zijn er ca. 600 bezoekers geweest. Lithoijen kan met een goed gevoel terugkijken op een bijzondere expositie in onze gerestaureerde kerk.

Overzichtsfoto’s van de tentoonstelling zijn te zien als u hier klikt 

Frans Heeren Het Lithoijen’s Familiealbum deel 2 is te koop bij Frans Heeren.
Neem vooraf telefonisch contact op, tel.0412 482216.

Gezinsviering St. Maarten

We willen graag alle kinderen en hun ouders uitnodigen voor de gezinsviering SINT MAARTEN op zaterdag 10 november a.s. om 19.00 uur in H. Remigiuskerk in Lithoijen.
Jullie kennen het verhaal wel van Sint Maarten, die zo goed was zijn mantel te delen met een bedelaar. Sint Maarten is ook een feest van het licht. Voorafgaand aan de viering maken we een tocht met verlichte lampionnen door ons dorp.
We vertrekken om 18.30 uur vanaf Avanti. Hier krijgen jullie het lampje. De lampion moet je zelf meebrengen. Ons kinderkoor de Norbertoontjes zal de viering muzikaal verzorgen.
We hopen jullie op 10 november allemaal te zien!
Klik hier voor het verhaal van Sint Maarten.


Werkgroep Gezinsvieringen

Afscheid kindernevendienst Lithoijen

Al vele jaren heeft een groep vrijwilligers de kindernevendiensten in onze parochie in Lithoijen verzorgd. Helaas werd het groepje kinderen, dat deze diensten bezocht, steeds kleiner en werd het ook steeds moeilijker om nieuwe ouders enthousiast te maken om begeleider te worden. Daarom hebben we de moeilijke beslissing genomen om de kindernevendiensten (voorlopig) stop te zetten.

Graag willen we de vrijwilligers van de kindernevendienst groep hartelijk danken voor hun inzet en het enthousiasme, waarmee zij al die jaren de kinderen hebben begeleid. Zij hebben ervoor gezorgd dat de kindernevendiensten elke keer weer gezellig en leerzaam waren. Een speciaal woord van dank willen we richten aan Lizette van de Meerakker, die als contact persoon veel voor deze werkgroep en onze parochie heeft betekent.

We hopen dat er in de toekomst toch weer een groep jonge ouders bereid is, de kindernevendiensten nieuw leven in te blazen.

 

Uitnodiging M.O.V. avond

Ieder jaar organiseert de M.O.V. groep een avond over ontwikkelingswerk.                                            
Dit jaar is deze avond op dinsdag 6 november a.s. om 20.00 uur in de Koenraadtzaal.
Pastoor Jan van Luijk zal vertellen over de vele jaren die hij in de Congo heeft gewerkt.

U bent van harte welkom deze avond bij te wonen. 
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Wij hopen u dan te mogen begroeten.
M.O.V. groep Lithoijen – Teeffelen - Lith

Tentoonstelling ‘Lithoijense Bruidsparen’

Ter afsluiting van de restauratie van de H. Remigiuskerk in Lithoijen wordt in de kerk de tentoonstelling ‘Lithoijense Bruidsparen’ gehouden. Deze tentoonstelling is opgezet door Frans Heeren in samenwerking met de Heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith en het parochiebestuur.

Voor deze tentoonstelling zijn de afgelopen 2 jaar ca. 550 trouwfoto’s ingezameld. De trouwfoto’s zijn van (oud) Lithoijenaren die hier geboren zijn of als kind hier zijn opgegroeid. Veel Lithoijenaren hielpen mee door binnen hun eigen familie zo veel mogelijk trouwfoto’s te verzamelen. Alle ingeleverde foto’s werden gescand en op A3-formaat afgedrukt. De oudste trouwfoto is van Jan Boeijen en Johanna Maria van den Brand van 5 mei 1913 en de jongste foto is van Adrie van Loon en Cindy Tiemissen van 20 oktober 2012.

Deze tentoonstelling laat een prachtig tijdsbeeld van 100 jaar bruidsfoto’s zien. Het veranderen van de bruidsmode, de manier van fotograferen en de creativiteit van de fotograaf. Een foto waarop ook de kinderen van het bruidspaar staan, die voor het huwelijk zijn geboren, was 50 jaar geleden ondenkbaar.

Oud Lithoijenaar Pieter de Laat heeft speciaal voor deze tentoonstelling gedichten over het huwelijk geschreven. Deze gedichten hangen tussen de foto’s.

De tentoonstelling wordt zo ingericht dat zij voor iedereen toegankelijk is. Voor wie het te vermoeiend is om langs de panelen te lopen en voor bezoekers die moeilijk ter been of slechtziend zijn, liggen er op een tafel ook A4-mappen klaar. In deze mappen is de volledige tentoonstelling verwerkt. Deze mappen kunnen zittend aan de tafel ingekeken worden.

De tentoonstelling wordt gehouden in de H. Remigiuskerk in Lithoijen en is geopend van 16 t/m 18 november en van 23 t/m 25 november 2012 van 10.00 uur tot 17.00 uur. De entree is ∈ 2,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis. De Koenraadtzaal naast de kerk wordt vrijgehouden om na afloop gezellig met een kop koffie na te praten. Ook zal in de Koenraadtzaal een powerpointpresentatie te zien zijn van de restauratie van de H. Remigiuskerk. Het Remigiusmuseum op de koorzolder is tijdens de tentoonstellingsdagen ook geopend.

Voor informatie:
Frans Heeren
Dorpsstraat 6
5396 PG Lithoijen
0412-482216
ontwerpbureau.heeren@planet.nl

Contactdag parochies H. Remigius en H. Benedictus en KBO

Op 11 oktober 2012 is de jaarlijkse contactdag georganiseerd.
Deze dag begon met een Eucharistieviering met als voorganger Pastoor Jan van Luijk. Het thema van deze viering was "Mens zijn” waarin het leven, werken maar vooral samenleven aan de orde kwam. Pastoor van Luijk bracht het geheel in zijn preek zeer goed onder de aandacht.
Tijdens de viering werd onder leiding van Henk van Xanten gezamenlijk gezongen. De middag in Avanti werd verder gevuld met buurten, muziek, spel en een loterij. Daarna kwamen de roddeldames Sjaan en Mien.
Tot slot heeft iedereen genoten van lekkere soep en een heerlijk buffet gemaakt door parochianen en leden van de KBO. Alle 80 aanwezigen keerden voldaan huiswaarts.

Met dank aan de organisatoren.

Parochiedag 7 oktober 2012

Tijdens de parochiedag op zondag 7 oktober stond onze fraai gerestaureerde H. Remigiuskerk open om het resultaat van de restauratie te laten zien.

In de kerk legt Jan de Vries uit hoe glas-in-lood ramen worden gemaakt. Wie wil mag ook zelf glas snijden. Het glas-in-lood is weer als nieuw. Al het glas-in-lood is er helemaal uit geweest, gedeeltelijk vernieuwd en weer terug geplaatst. Het is bijna niet te geloven dat dit door mensen handen is gemaakt. Dit hele proces is door Frans Heeren gefotografeerd en op grote platen ten toon gesteld.Pastoor Janssen geeft uitleg over de Bijbelse figuren op de enorme glas-in-lood-ramen. Over elk detail heeft hij een mooi verhaal.

Bezoekers worden rondgeleid en nemen een kijkje in de toren, als ze de krappe wenteltrap aandurven. Boven aangekomen kan je in de historie duiken van de Remigiuskerk en parochie. Dorpsgenoot en lid van de heemkundekring Rikie de Vries vertelt uitvoerig over het Remigiusmuseum op de koorzolder.

Onder het genot van een kopje koffie of thee en een gebakje kijken alle bezoekers in de Koenraadtzaal naar de fotopresentatie die het verloop van de 1,5 jaar durende restauratie weergeeft. Frans Heeren heeft dit volledig belangeloos en met veel enthousiasme gefotografeerd. Op grote panelen zijn de nog nooit eerder getoonde foto’s te zien van de voormalige kerken van Lithoijen.

De diverse activiteiten worden afgewisseld door orgel- en pianomuziek.

Dank aan alle vrijwilligers die deze parochiedag mogelijk maakten.

Klik hier voor de link naar de foto's van de parochiedag 2012

Complimenten voor de bloemversiergroep.

Speciaal voor de officiële afsluiting van de restauratie in het weekend van 6 en 7 oktober hebben de dames van de bloemversiergroep, de kerk versierd met prachtige bloemstukken. Dit is zeker niet onopgemerkt gebleven.

Graag willen we onze vrijwilligers Diny van Orouw, Wilma Thelen, Ella Hol, Annie Opsteeg, Corrie Heinemann en Betsy Boeijen hartelijk bedanken hiervoor.

Kerkbestuur H. Remigius

Vieringen H. Vormsel en Eerste H. Communie 2013

Graag informeren wij over de data van het H. Vormsel en de Eerste H. Communie.

H. VORMSEL
Dit schooljaar zal Prelaat Klaas Fongers van de abdij van Berne in Heeswijk, wederom het H. Vormsel toedienen aan de kinderen van Lithoijen en Teeffelen. Hij wordt hierbij geassisteerd door diaken Wim van Herwijnen. De vormselviering is op zaterdag 16 maart 2013 om 18.30 uur in de H. Remigiuskerk in Lithoijen.

EERSTE H. COMMUNIE
Op zondag 02 juni 2013 om 10.30 uur zullen de kinderen uit onze parochies hun Eerste H. Communie ontvangen in de H. Remigiuskerk in Lithoijen. Pastoor Jan van Luijk, pastoor van Oijen en administrator van onze parochies Lithoijen en Teeffelen, zal in de viering van de Eerste H. Commmunie voorgaan.

De ouders krijgen terzijnertijd een uitnodiging voor de informatieavond. Voor meer informatie over H. Vormsel en Eerste H. Communie kunt u contact op nemen met:
Lyon Prinssen tel. 0412481809 en Angelique de Laat 0412482277
Werkgroep Vormsel en Communie

Dorpsvlag<

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van onze H. Remigiuskerk in 2001 werd de Lithoijense dorpsvlag ontworpen. Kerk en Maas, twee sterke elementen in ons dorp, vormen samen het kruis en symboliseren zo het evenwicht in onze gemeenschap.

Graag willen we inwoners van Lithoijen oproepen om in het weekend van 6 en 7 oktober, waarop we de officiële afsluiting van de restauratie vieren, de dorpsvlag uit te hangen.

Hebt u nog geen dorpsvlag en wilt u een vlag kopen, neem dan contact op met Theo Boeijen tel. 0412.481556. De kosten bedragen € 20,-- per stuk.

Kerkbestuur H. Remigius

Warmte en Verlichting

De paaskaars symboliseert het licht van de verrezen Jezus Christus, een teken van leven, licht en warmte. In onze parochie is het de gewoonte dat de paaskaars als blijk van waardering, wordt weggegeven aan een vrijwilliger die veel betekent voor onze parochie. Dit jaar waren er 2 paaskaarsen te vergeven en het kerkbestuur heeft besloten deze kaarsen, die een jaar bij bepaalde diensten hebben gebrand, te schenken aan 2 echtparen die zeer actief zijn in diverse werkgroepen in onze parochie.

Op zaterdag 8 september werden, aan het einde van de viering, de kaarsen uitgereikt aan Cees en Mien van Kilsdonk en Frans en Tonny Ploegmakers. Mien en Tonny zijn beiden al geruime tijd lid van de contactgroep en steken veel tijd en energie in het bezoek van zieken, organiseren van de contactdag, bezoek aan nieuwe inwoners, maken en bezorgen van attenties met pasen en kerstmis. Ook verricht Mien administratieve taken t.b.v. het bisdom. Cees is coördinator van de groengroep die zorg draagt voor het onderhoud van de tuin rondom de kerk en kerkhof. Frans was vele jaren penningmeester in het kerkbestuur, beheert de pachtzaken en verzorgt de financiën die betrekking hebben op het kerkhof. Na passende woorden van Wim Verhoeven en pastor Jacques Janssen namen zij, zichtbaar vereerd, de paaskaarsen in ontvangst.

Warmte en verlichting. De vlam van de paaskaars en de vrijwilligers van onze parochie brengen dit allebei. Het gaat om mensen, en om samen voor elkaar. Het voorbeeld van Mien, Cees, Frans en Tonny verdient felicitaties, en hopelijk veel inspiratie en enthousiasme voor alle vrijwilligers die zich in (gaan) zetten voor onze parochie.

De Norbertoontjes zoeken versterking

Gelukkig heeft ons kinderkoor de Norbertoontjes weer enkele nieuwe leden. Maar om te blijven bestaan heeft het koor méér nieuwe zangers en zangeressen nodig. Hopelijk kan jij ons daarbij helpen.

De Norbertoontjes zingen 6 keer per jaar tijdens de gezinsvieringen op zaterdagavond en tijdens de viering van de 1e H. Communie. Het zou erg jammer zijn als dit niet meer door kan gaan.

Vind je het leuk om samen te zingen meld je dan aan bij dirigente Maria Peters tel 0412.482284 of kom langs bij de repetitie op donderdagmiddag om half 4 in de Koenraadtzaal.

Alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8 zijn welkom.

Viering opening schooljaar

Zaterdag 01 september as. om 19.00 uur, vieren we in de H. Remigiuskerk de opening van het nieuwe schooljaar.

Ben je nieuwsgierig, kom dan kijken.

Samen met ons kinderkoor de Norbertoontjes maken we er weer een mooie viering van.
We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen

Haan weer op de toren van de H. Remigiuskerk Lithoijen

Op dinsdagmiddag 26 juni j.l. zijn de haan en het kruis weer op de toren van de H.Remigiuskerk in Lithoijen geplaatst.

Dit is gebeurd in het bijzijn van dhr Schoots van het Bisdom, medewerkers van bouwbedrijf Van Dinther,en diaken W. van Herwijnen. Pastoor J. van Luijk heeft de haan gezegend.

De restauratie, die vorig jaar op 30 juni 2011 officieel van start ging met het naar beneden halen van de haan en het kruis, is bijna afgerond. De laatste hand wordt nu gelegd aan de restauratie van de gebrandschilderde ramen. Zonder tegenslagen zullen de restauratiewerkzaamheden in september voltooid zijn.

De officiële afsluiting van de restauratie staat gepland tijdens de parochiedag, die gevierd wordt in het eerste weekend van oktober. Dan zal de kerk worden opengesteld om de resultaten van de restauratie aan iedereen te laten zien.

Meer details over de invulling van de parochiedag en officiële afsluiting van de restauratie, leest in u het de volgende uitgave van Dorpennieuws en op deze website.  

Hier vindt u een link naar de D-TV uitzending over het plaatsen van de haan op de toren van de Remigiuskerk. Even geduld als de film niet direkt verschijnt.

Geen kerkviering in Lithoijen op 9 en 24 juni 2012

Beste parochianen van Lithoijen,

In overleg met de voorgangers is door het kerkbestuur van Lithoijen besloten dat de hieronder genoemde kerkvieringen geen doorgang vinden.

Zaterdag 9 Juni : Eucharistieviering vervalt i.v.m. EK voetbal wedstrijd Nederland-Denemarken

Zondag 24 juni : Woord en Communievierig vervalt i.v.m. Aktiefix op en rondom het kerkplein

In deze weekenden zijn er wel vieringen in Teeffelen die u kunt bezoeken.

10 juni 09.30 uur Woord en Communieviering
23 juni 19.00 uur Woord en Communieviering

Met vriendelijke groet
Kerkbestuur Parochie H. Remigius Lithoijen

Bedevaart naar Kevelaer

Donderdag 24 mei was de jaarlijkse bedevaart van de parochies Lithoijen en Teeffelen. Deze keer ging de tocht naar het Duitse Kevelaer.

Kevelaer behoorden vroeger tot de Zuidelijke Nederlanden. Tijdens de Spaanse Successieoorlog in 1701 werd het gebied door Pruisen ingenomen en vanaf die tijd is Kevelaer in Duitse handen. Het heeft nog een tijd tot het Bisdom Roermond behoord maar in 1801 ging Kevelaer tot het Bisdom Aken behoren.

Een marskramer zou van de maagd Maria tot drie maal toe de opdracht hebben gekregen een kapelletje voor haar te bouwen en in 1642 gaf hij gehoor aan haar verzoek en bouwde een bidzuil op de plek waar hij de opdracht kreeg. Al gauw kwamen de pelgrims en werden genezingen gemeld. In 1645 werd de bedevaartskerk gebouwd, de huidige kaarsenkapel en de bidzuil werd de barokke koepelkapel. De grote Mariabasiliek verrees in de 19e eeuw. Kevelaer speelde een bijzondere rol voor de Nederlandse katholieken in het protestante noorden waar alle geloofsuitingen verboden waren. Hier konden zij hun geloof in het openbaar uitoefenen. Tot zover een stukje geschiedenis.

Om 09.15 uur vertrokken we met een bomvolle bus (53 personen) van Maaskant Reizen richting Kevelaer. Tot onze groep behoorden maar liefst 3 geestelijken. Diaken Wim van Herwijnen, Pastor Jaques Janssen en Pastor Jan van Luijk. De chauffeur was Dhr. Jan Smits. Onderweg sprak Wim van Herwijnen een passend reisgebed uit. Even over de grens heeft de bus voor ons een koel plekje opgezocht voor een geweldige picknick. Hent met de dames van de contactgroep hadden ons op heerlijke Koenraadtkoffie met broodjes getrakteerd. In Kevelaer aangekomen hadden we nog een uur om naar de kerk te lopen en de stad alvast te verkennen. Een hele mooie oude stad met als middelpunt de kapel met de kerken.

Jaques Janssen en Wim van Herwijnen gingen voor in een eucharistieviering in de kaarsenkerk. Dirigent was Wim Verhoeven en organist was Hans van Orsouw. De dienst werd geopend met het toepasselijke lied ” Pelgrimstocht der mensen”. Er werd volop meegezongen. Hent heeft namens ons een pelgrimskaars aangestoken met een afbeelding van de kerken van Lithoijen en Teeffelen. Vele parochies hebben hier al eerder een kaars achtergelaten van hun kerk. Pastor Janssen hield de overweging met als thema “wie is Maria voor ons/ voor mij”.

Na de dienst was er natuurlijk weer koffie met een lekkere koek. Dan kon ieder zijns weegs gaan tot 16.00 uur, want toen vertrok de bus weer richting Macharen. Het was een warme dag en je zag natuurlijk in Kevelaer onze mensen op de verschillende terrasjes zitten met een lekker drankje of ijsje. Het was een weer een super gezellige dag, goed georganiseerd en een zinvol samenzijn. Om half zes kwamen we bij Het Vunderke en daar werden we nog eens getrakteerd op een eenvoudige maar lekkere maaltijd.

Klik hier voor alle fotos van de reis naar Kevelaer

Hans van Orsouw 20 jaar organist in Lithoijen.

Wat een verrassing, op woensdag 23 mei op de wekelijkse koorrepetitie had Hans voor gebak gezorgd.
Hans was 20 jaar organist bij ons koor. Spontaan zong het koor : Lang zal hij leven en ieder genoot van het gebak.

Hij was al organist in de parochie van Gerardus Majella, maar op verzoek van Cor de Koning en Frans van Kilsdonk zegde hij toe te willen proberen of dat zou bevallen. En het is wederzijds enorm goed bevallen. Als Hans niet in Oss hoeft te spelen (Oss gaat voor, want waren eerder) is hij er altijd, goed op tijd en voorzien van alle muziekstukken.

Wonderbaarlijk hoe snel hij Pierre begrijpt en aanvoelt. Het klikt met het koor en we hopen dat hij nog lang ons koor zal blijven begeleiden. Hans begeleidt niet allen ons koor in Lithoijen, maar ook vaak is hij organist in Teeffelen en hij gaat in op al onze verzoeken om te spelen.

 Zo ook donderdag 24 mei in Kevelaar waar hij het orgel zo goed bespeelde dat de bus er nog voor applaudisseerde en ook op haar beurt “lang zal hij leven“ zong.

Op zaterdag 26 mei bood diaken Wim van Herwijnen aan Hans een boeket bloemen aan namens het kerkbestuur en vanuit de kerk klonk wederom “lang zal hij leven”. Hierna werd in het zaaltje samen met Hans en o.a. Rien Kasbergen en Pierre Tiemissen koffie gedronken. Na zoveel toegezongen te zijn kan het niet anders dan dat hij nog lang 2x in de week in de kerk van Lithoijen te horen zal zijn.

Vormsel-Plus groep 2008-2012

In de Woord en Communieviering op zaterdag 02 juni nemen we afscheid van de Vormsel-Plus groep 2008-2012.

De viering begint om 19.00 en wordt muzikaal begeleid door het koor “Voices of Spirit”. Deze jongerengroep, gestart na hun H.Vormsel in april 2008, is de afgelopen 4 jaar een aantal keer bij elkaar geweest voor ontspannende en vormende activiteiten.

In onze parochies hechten we er nl. veel waarde aan dat de kinderen, na het verlaten van de basisschool, in jaargroepen contact met elkaar blijven houden. Een waardevolle bijeenkomst is o.a. samen knutselen voor het goede doel, de kerstverkoop georganiseerd door de M.O.V. groep. Deze Vormsel-Plus groepen kunnen echter niet bestaan zonder de begeleiding, hulp en inzet van een aantal Vormsel-Plus ouders.

Graag willen we de Vormsel-Plus ouders van deze groep: Desiré en Rini van de Wetering, Monique en Jos Reijnders, Karin en René van Leuken en Anja en Richard de Veer, bedanken voor hun begeleiding en enthousiasme. We hopen dat deze jongerengroep elkaar nog regelmatig zal blijven zien.

Foto’s van de activiteiten van onze Vormsel Plus groepen kunt u hier bekijken

Bedevaart Den Bosch voor de 10e keer.

Om 5.15 uur op zondagmorgen 20 mei startten we met zeven personen te voet richting Den Bosch. Het was enige minuten van te voren gaan onweren en regenen. Op zoveel zegen hadden we niet gerekend. Was het wel veilig?

We besloten toch maar de stoute schoenen aan te houden, vooral ook omdat buienradar meldde dat het rond 6 uur droog zou worden. Met drie dames (Ignatia, Jeanne en Joke) en 4 heren (Pieter, Frans, Gerard en Wim) zetten we er flink de pas in, beschermd door regenkleding en paraplu’s. Om 6.05 uur werd het droog en rond 7.30 uur bereikten we onze pauzeplaats in Gewande.

Na een kwartiertje rusten en enige hartversterking begonnen we aan het laatste stuk van anderhalf uur. Om 9.30 uur waren we in Den Bosch, waar toen ook de fietsers 5 uit Teeffelen( Ine en Joseph, Jo en Henk en Ine) en 5 uit Lithoijen (Hent en Dien, Gerda, en Bert en Marijke) juist aankwamen. In het laatste stuk hadden ook de fietsers een beetje regen gehad.

In de St Jan was deze keer nog plaats in de banken in het middenschip. De kerk hing nog vol wierook van de vorige viering. De St Jan is te groot om bij de viering betrokkenheid te kunnen ervaren, maar het is mooi om in alle rust van het imposante gebouw te kunnen genieten en tegelijkertijd voel je je dan gelukkig met onze mooie kerken in Lithoijen en Teeffelen.

Ook Rien en Anny waren (met de boot gekomen) in de St Jan. Na de viering was er traditioneel koffie en de Bossche bol. De fietsers sprongen weer op de fiets. Gerard wilde zover mogelijk terugwandelen, de overige wandelaars gingen terug met auto of trein. Met 19 personen toch nog een mooie groep, ondanks het slechte weer.

 

Overlijdensbericht Pastoor Stegeman

Resultaat van ons fietsenproject in India

Klik hier voor het verslag van het fietsen project waar de kerst verkoop voor was bestemd.
Hierin enkele mooie foto's van de fietsen die met onze giften gekocht konden worden.

Nogmaals bedankt daarvoor MOV groep Lithoijen-Teeffelen

Viering eerste H. Communie "Gelukvogeltjes”

Vooraan in de kerk staat een mooie boom,
een huis voor vele vogeltjes.
En als je in zo’n mooie boom mag wonen, dan heb je geluk.
Dan ben je een geluksvogeltje.

Op zondag 13 mei vierden we het feest van alle geluksvogeltjes. Die dag ontvingen namelijk 15 kinderen uit onze parochies hun Eerste H. Communie in de H. Remigiuskerk in Lithoijen.

Het was een mooie viering in een volle kerk met familie, vrienden en bekenden. De viering was door de ouders zelf samengesteld en in de kerk “vlogen” de prachtige vogels die de kinderen met enkele ouders gemaakt hadden. Door deze creatieve inzet was het geen enkel bezwaar dat het voorste gedeelte van de kerk nog in de steigers stond.

 Voorafgaand aan de viering werden de ouders door Hent Hol van koffie en thee voorzien. Ondertussen werd er een groepsfoto gemaakt van de communicanten en pastoor Jan van Luijk en stonden de kinderen van groep 3 en broertjes en zusjes van de communicanten klaar met de fleurig versierde bogen. Ook voor hen was het wel een beetje spannend. Het kinderkoor de Norbertoontjes met Maria en Jack zorgde voor de muzikale begeleiding. Het slotlied, speciaal voor deze dienst door enkele ouders gemaakt, werd gezongen door de communicanten zelf waarna ze een aandenken van de parochie kregen. Een communiekaars met hun naam erop, als teken dat ze er nu helemaal bij horen.

De kinderen hebben zich maanden samen voorbereid op het grote feest. Samen met Willemien, Monique en Lizette werkten zij in het communieproject “Gods grootste geschenk”.

Ze brachten o.a. een bezoek aan molen Zeldenrust in Geffen, deden mee met de Witte Donderdagviering in Teeffelen, kregen een rondleiding in de kerk van Lithoijen, stelden zich voor tijdens de presentatieviering in Teeffelen, bakten broodjes bij bakkerij Strik en aten deze op tijdens de picknick. Bij de picknick was ook pastoor Jan van Luijk te gast. We vonden het fijn dat pastoor van Luijk, als waarnemend pastoor van de parochies Lithoijen enTeeffelen, ja heeft gezegd, op ons verzoek om hulp te bieden bij de voorbereidingen én de viering van de Eerste H. Communie. We hebben de samenwerking als zeer prettig ervaren.

Graag willen we iedereen hartelijke bedanken die mee heeft gewerkt om deze Eerste H. Communie weer tot een succes te maken.

Lyon Prinssen
Werkgroep Eerste H. Communie

Communicanten sparen voor de kinderen van Basankusu

De kinderen die op 13 mei hun Eerste H. Communie hebben gedaan, hebben gespaard voor het Lilianefonds, een stichting voor kinderen in ontwikkelingslanden.
Bij de voorbereidingen van het communieproject is er aandacht besteed aan het werk van het Lilianefonds.
Tijdens de communie viering hebben de communicanten hun spaardoosjes aangeboden aan Pastoor van Luijk.
Het prachtige bedrag van € 61,59 zal door pastoor Jan van Luijk direct worden overgemaakt aan de missiepost van Basankusu in Congo. Door deze korte lijnen kan zuster Anastasie het geld direct besteden aan de kinderen van Basankusu waar het geld zeer welkom is.

 Nogmaals namens zuster Anastasie en de kinderen:

UN GRAND MERCI dwz HARTELIJK BEDANKT!!!!!!

Bedevaart naar Den Bosch

WIE GAAT ER MEE?

Vanuit Lithoijen: Jaarlijkse bedevaart naar De Zoete Moeder van Den Bosch.

Het is dit jaar de tiende keer dat we een bedevaart (te voet, met de fiets of met de auto) vanuit Lithoijen/ Teeffelen organiseren naar Den Bosch. Zoals gebruikelijk worden ook de parochianen uit de andere parochies van de voormalige gemeente Lith van harte uitgenodigd om deel te nemen. We hebben dit jaar gekozen voor zondag 20 mei en de Eucharistieviering van ’s morgens 10.00 uur.

Bedevaarten (en wandelen) blijkven in trek; het samen iets doen vanuit een onderlinge verbondenheid geeft sfeer en schept nieuwe verbondenheid, al gaan de gesprekken maar over koetjes en kalfjes. Alleen al het genieten van de stilte en de natuur in de vroege ochtend heeft een bijzondere en weldadige uitstraling.

Zoals andere jaren vertrekken we om 5.15 uur met de wandelaars en rond 8 uur vertrekken de fietsers vanaf de kerk in Lithoijen. De viering in de St Jan begint om 10.00 uur. De Schola Cantorum o.l.v. Jeroen Felix zingt tijdens deze eucharistieviering en de Schuts uit Elshout luistert de viering mee op. Na afloop van de viering proberen we gezamenlijk (voor eigen rekening) koffie te drinken bij Martien Sprengers tapperij de Hertog, Hinthamerstraat 83. Om bij vertrek aan de kerk niemand te vergeten is het fijn dat je even laat weten aan ons als je meegaat en wel met de fiets of te voet. We vinden het fijn om ook van deelnemers met de auto te horen dat ze meegaan, omdat er dan eventueel ook andere mensen mee kunnen rijden en er mogelijk ruimte is voor voetgangers die graag met de auto mee terug willen. U mag natuurlijk familie, vrienden en kennissen meenemen.

Namens het comité "bedevaart Lithoijen, Teeffelen" Ignatia Baijens (tel. 481590 en e-mailadres: ignatiabaijens@msn.com) Wim Verhoeven (tel. 481335 en e-mailadres: Wimjokeverhoeven@hotmail.com)

P.S. Dus: ook graag doorgeven als u met de auto gaat, maar…….. Opgegeven of niet, ieder mag mee.

Voorbereiding Eerste H. Communie

Communicanten bereiden zich voor op 1e H. Communie

Voorafgaand aan de meivakantie waren het enkele drukke weken voor onze communicanten.
Ze hebben gelezen en gezongen tijdens de mooie presentatieviering in de kerk in Teeffelen. De kleurrijke geluksvogeltjes die ze in de boom hebben gehangen zagen er prachtig uit.

Ook hebben ze broodjes gebakken bij bakkerij Strik en vervolgens opgegeten tijdens de picknick, die vanwege het koude weer in Avanti werd georganiseerd. Hierbij was ook Pastoor Jan van Luijk te gast.

Aankomende week vinden de laatste voorbereidingen plaats voor de feestelijke communieviering op zondag 13 mei.

De foto's van de communieactiviteiten zijn hier te bekijken op onze website.

Hartelijke groeten

Werkgroep Eerste Communie
Lyon en Angelique

Paasgedachte Pastoor Jan van Luijk

Beste parochianen van Teeffelen en Lithoijen.

PASEN – PASEN – PASEN – PASEN - PASEN

De winkels dragen Pasen uit; er worden Paasconcerten gegeven, de Passion wordt op tv uitgezonden. Maar weten we waar het met Pasen om gaat en wat Pasen betekent? Waar komen de paaseieren vandaan als we geen kippen zien? Maar we spreken wel van een Paashaas. Waar komt die dan vandaan?

Voor ons in de kerk en als geloofsgemeenschap is Pasen eigenlijk het grootste feest van het jaar.
Soms denken we wel dat Kerstmis het grootste feest is, maar eigenlijk is Pasen dat.Maar hoe komt het dan dat veel mensen dit vergeten zijn en niet meer weten wat Pasen betekent? Als de ‘grote’ mensen al niet meer weten wat Pasen is en er op school bijna niet meer over gesproken wordt, hoe kunnen de kinderen het dan leren? Eigenlijk is het dan ook waarschijnlijk het-niet-meer-weten, en hoe kun je houden van iets wat je niet kent of geïnteresseerd zijn in iets dat je niet weet? En toch!

Toch willen we de kerk niet missen in de gemeenschap. We blijven dus toch een gemeenschap van gelovige mensen: we proberen in de praktijk te brengen om goed met elkaar om te gaan,om van elkaar te houden en recht en eerlijk te zijn tegenover onze medemens. Op het voetbalveld is er een scheidsrechter om te zorgen dat iedere speler zich aan de regels houdt, in het burgerlijk leven is de politie en de rechterlijke macht er om de mensen te wijzen op eventuele overtredingen. In de kerk is er geen politieman; we kennen de regels ook zonder ze van buiten te moeten leren, maar uiteindelijk moeten we verantwoording afleggen van ons leven bij degene die ons het leven heeft gegeven. Of we willen of niet, of we het weten of niet, Hij is mét ons doorheen heel ons leven, in goede en kwade dagen, in voorspoed en tegenspoed, ook als we zijn aanwezigheid niet voelen. Maar soms voelen we zijn aanwezigheid wel en worden we geraakt door het goddelijke; die ervaring is voor ieder van ons verschillend en vaak zijn we ons er niet van bewust.
Samen gemeenschap zijn helpt ons dan wel in dit gevoel. We zijn gemeenschap op velerlei terrein en er zijn veel activiteiten die we samen doen. Hoe kunnen we ook gemeenschap zijn met anderen in het spirituele, in het goddelijke, in de zingeving van het leven. Dit is de zin van het Kerstfeest, maar vooral ook van het Paasfeest: uit het ei komt nieuw leven – Pasen is bij uitstek het feest van nieuw leven, een nieuw begin, van hersteld verleden. Het is het feest van de VERRIJZENIS, van weer opstaan en vol goede moed weer verder gaan. Blij en gelukkig zijn ondanks tegenslag, ondanks alles. Jezus houdt je vast. Proberen we ook Hem vast te houden.

EEN ZALIG PASEN TOEGEWENST.

Pastoor Jan van Luijk
Oijen, 4 april 2012

Palmpasen Gezinsviering

Zaterdag 23 maart vieren we het feest van Palmpasen. Graag nodigen we alle kinderen met hun ouders uit voor de gezinsviering in de H. Remigiuskerk in Lithoijen.
Om 18.30 uur begint de optocht met de palmpasen-stokken vanaf Avanti. Aansluitend begint de viering om 19.00 uur.

We verzamelen om 18.30 uur bij Avanti en gaan dan in optocht met de Palmpasenstokken naar de kerk. Aansluitend begint de gezinsviering om 19.00 uur. Tijdens de viering wordt aandacht besteed aan het vastenproject: “even minderen voor …Honduras”. De palmpasenoptocht is een mooie traditie in ons dorp. De kinderen versieren een palmpasenstok, die de vorm heeft van een kruis met fruit, noten, snoepjes, een mooie tekening etc. Bovenop de stok prijkte een lekker broodhaantje.

In optocht gaan we dat met z’n allen naar de kerk. Na afloop van de viering brengen de kinderen de stokken naar ouderen en zieken in onze parochies. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk mensen in onze eigen parochies blij te kunnen maken met een bezoekje en een Palmpasenstok. “Samen voor een ander.”

Op onze website vinden jullie tips over het versieren van een palmpasenstok. Klik hier maar!

Jullie doen toch allemaal mee?
We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen

Vormselviering 2012

Zestien kinderen uit onze parochies hebben zaterdag 24 maart het H.Vormsel ontvangen van Prelaat K. Fongers van de abdij van Berne.
Diaken van Herwijnen ging samen met de prior voor in een goed verzorgde vormselviering.
De vormselviering had als thema ‘Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook het spoor dat je achterlaat!’ Een thema dat met passende teksten en mooi slotlied door de vormelingen werd uitgedragen. De “voetstappen” en kleurig versierde schoenen van de vormelingen maakten het geheel compleet. De viering werd muzikaal begeleid door het koor Voices of Spirit in een mooi versierde kerk.

 Voorafgaand aan de viering werden foto’s gemaakt van de vormelingen en zorgde Hent Hol voor een heerlijk kopje koffie voor de ouders. Aan het einde van de viering kregen de jongens en meisjes een aandenken van de parochie in de vorm van een beschilderd kruisje.

De kinderen zijn in een aantal bijeenkomsten op vrijdagavond bij elkaar geweest in de Koenraadtzaal en hebben gewerkt aan het vormselproject “Growing up”. Ze zijn hierin begeleid door Maria Peters, Erna de Groot en diaken Wim van Herwijnen. Zij hebben met de kinderen prettige en inspirerende gesprekken gehad en een goede vorming meegegeven. Een speciaal woord van dank willen we dan ook richten aan Maria, Erna en de diaken.

We hopen dat de vormelingen met veel plezier op de vormselvoorbereidingen en de vormselviering zullen terugkijken en er inspiratie zullen vinden in hun verdere leven. Voor onze parochies zijn de viering van het H. Vormsel en de Eerste H.Communie altijd hoogtepunten in het jaar. Deze vieringen zijn immers gericht op de toekomst van onze parochies. Nieuw leven en een nieuwe geest! We hopen dat we op deze manier onze parochies levend en jong houden in de komende jaren.

Bezoek Vormsel groep aan Abdij van Berne

We gingen met de auto naar de abdij van Berne in Heeswijk-Dinther voor het vormsel project. We zijn daar met de hele groep 8 geweest. Het is een heel groot gebouw, er wonen allemaal pastoors en andere katholieken. De tijdelijke abt ontving ons in de vergaderzaal en daar vertelde hij van alles over de abdij. Dat was wel leuk. We waren naar de bibliotheek gegaan en de nieuwe kerk. Er was daar een heel mooi altaar en er waren twee orgels. Ook zijn we in de keuken geweest, die is heel groot maar toch werkt er maar één kok. In de gangen hingen schilderijen van de vorige abten. Het leukste vond ik het in de kerk.

Siebe van den Brand

Klik hier voor de foto's van het bezoek aan de Abdij van Berne

Bezoek aan molen Zeldenrust in Geffen

Wij zijn met de communiegroep naar de molen Zeldenrust in Geffen geweest. De molen was speciaal voor ons versierd met vlaggetjes. Er waren 4 molenaars en zij legden uit hoe de molen werkt. We mochten helemaal naar boven in de molen klimmen. En ze vertelden ook dat er vroeger een storm is geweest waardoor het bovenste stuk er af was gewaaid. Dat hebben ze weer opnieuw opgebouwd. Wij vonden het erg leuk.

Teun en Pascal Tiemissen

 

Klik hier voor meer foto's van het bezoek aan molen Zeldenrust in Geffen door de communiegroep 2012

Informatie betreffende samenwerking parochies

Geachte en dierbare Parochianen van Oijen, Teeffelen en Lithoijen,

Sinds mei 2011 zijn er enkele bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van het bisdom Den Bosch, het dekenaat Uden en de Parochiebesturen van het dekenaat. De eerste aanzet vanuit het bisdom was, om de pastorale eenheid Berghem (parochies Berghem, Macharen, Haren, Megen), de parochies Oijen, Lithoijen, Teeffelen, Lith en Maren-Kessel samen te voegen tot één ‘nieuwe’ parochie, samen met de parochies van de stad Oss. De kerk in Oss zou dan de hoofdkerk worden van de nieuwe parochie.

Door de verschillende parochiebesturen is er over dit voorstel nagedacht en besproken. Maar zoals dat gaat – in de wandelgangen worden er meer zaken overlegd dan in de echte bijeenkomsten. Dit gebeurde zowel op niveau van pastores onderling als ook in een aantal besturen. Hieruit is een ander voorstel ontstaan: vanuit de gedachte dat de “dorps-gemeenschappen” en de “stads-gemeenschappen” te veel van elkaar verschillen, stellen we voor om de dorpsparochies langs de Maas van Maren-Kessel tot Ravenstein samen te voegen tot één ‘nieuwe’ parochie.

In de bijeenkomst op 29 november j.l. in Oss, waarbij het bisdom, het dekenaat en de betrokken parochies aanwezig waren, werd sterk benadrukt dat er, vooral vanuit het oogpunt op financiën en onderhoud van de parochies, met daarbij de kerkgebouwen in het bijzonder, sneller actie moet worden ondernomen. Door de bisschop werd op deze avond ook gezegd dat het nog niet vast staat welke samenvoeging van parochies er feitelijk plaats zal vinden. Vandaar dat wij proberen door te gaan om ons voorstel, samenvoeging van de dorpsparochies van Ravenstein tot Maren-Kessel, te realiseren. Overleg hierover vindt plaats met de betrokken kerkbesturen. We zullen proberen u de op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen hieromtrent. We willen zeker proberen om de eigen lokale gemeenschappen waar mogelijk, te borgen voor de toekomst.
Ook op pastoraal gebied zullen we in de toekomst een samenwerking moeten realiseren. Welke de gevolgen hiervan zullen zijn moeten we nog verder bestuderen. Het is natuurlijk alleen mogelijk om de lokale gemeenschap overeind te houden door de medewerking van een ieder, en dat betreft de inzet van vrijwilligers als mede de bijdrage aan de Kerkbalans.

Indien u wilt reageren of uw idee naar voren wilt brengen, bent u hierbij van harte uitgenodigd. Wilt u als vrijwilliger bijdragen? In, aan en bij de kerk is er altijd werk!

Jan van Luijk, Pastoor

Bezoek aan de kerk in Teeffelen 15 februari 2012

We hadden er veel zin in want met zijn allen op de fiets onder schooltijd is erg gezellig. De rondleiding in de kerk was leuk,ik kende het kerkje nog wel van toen we de Communie deden. Het was wel raar te horen dat Teeffelen vroeger een groot dorp was en nu juist zo klein. De meneer wist veel te vertellen.Vooral over de geschiedenis van de beelden. Die verhalen heb ik best goed onthouden want de personen hebben de marteldood gehad. Ze hadden voorwerpen in hun handen die te maken hadden met hun verhalen. We moesten wel lang luisteren,maar ik heb wel veel dingen gehoord die ik nog niet wist. Het was ook apart te horen dat het kerkje niet in 1x gebouwd is maar dat er veranderingen kwamen als er weer geld was.

Groeten van Loe van Dijk

Klik hier om de foto's van het bezoek van de vormelingen 2012 aan de kerk in Teeffelen te zien.

Voorbereiding Eerste Communie

Op zondag 13 mei 2012 zullen 15 kinderen uit Lithoijen hun Eerste H. Communie doen. Dit jaar zijn er geen communicanten uit Teeffelen. Tijdens de informatiebijeenkomst voor de ouders op 9 januari j.l. hebben pastoor Jan van Luijk en de werkgroep Eerste Communie uitleg gegeven over de inhoud en de voorbereidingen.
De kinderen zijn al gestart met het communieproject “Gods grootste geschenk” waarvoor zij 7 keer op vrijdagmiddag bij elkaar komen. Daarnaast maken ze enkele excursies en is er een kennismakingsviering in Teeffelen.

Vrijdag 27 januari hebben Willemien van den Brand en pastoor Jan van Luijk een rondleiding gegeven in de kerk in Lithoijen. Twee communicanten zullen hierover iets vertellen. De foto’s van deze rondleiding kun je hier bekijken.

Hallo allemaal Voor onze eerste Communie zijn we vrijdag 27 Januari naar de kerk geweest voor een rondleiding . We hebben uitleg gehad over de beelden met de verhalen over Jezus aan het kruis. We hebben allemaal verschillende pakken van de pastoor gezien, en ook wat voor pak de pastoor aan heeft bij onze eerste communie. We mochten kijken in de kluis waar de hosties in worden bewaard. Ook hebben we gezien waar je kunt bidden Het was heel erg leuk en interessant om alles te mogen zien.

Sem van der Worp


Op vrijdag 27 januari gingen we met (bijna) alle kinderen die dit jaar hun communie gaan doen naar de kerk. De pastoor en Willemien waren al in de kerk, ze verdeelden de kinderen in 2 groepjes. We kregen uitleg over de kerk. Ik vond het leuk om de kluis te zien, omdat er een verborgen slot in zit. En ik heb gezien dat de pastoor veel kleren in zijn kast heeft. Maar het was wel koud. Toen we veel hadden gezien met Willemien, moesten we met de pastoor mee en toen kregen we ook nog uitleg over het verhaal van Jezus. Ik vond het heel leuk.

Groetjes van Dewi van Rooij.

2 februari 2e informatieavond restauratie Remigiuskerk

Donderdagavond 2 februari zal er voor de parochianen een informatieavond worden gehouden.

Het programma zal starten om 19.30 uur in de Koenraadtzaal.

Naast dhr van Dinther van het aannemersbedrijf, zal ook Klaas Schoots van het bisdom (bouwmanagement) aanwezig zijn. Op deze avond zal met behulp van foto’s gemaakt door Frans Heeren, uitleg gegeven worden over de voortgang van de restauratie.

Omdat de restauratie nu in en rond de klokkentoren plaatsvindt, kunnen de kerkklokken thans niet geluid worden. De verwachting is dat de klokken eind maart weer in bedrijf kunnen worden genomen. Dit zal ruim van te voren op deze website en in het Dorpennieuws worden aangekondigd. Tevens zal eind maart dan ook het kruis en de haan weer op de toren worden geplaatst.

Iedereen is van harte welkom,

Bestuur parochie H. Remigius

Meer informatie en foto's vindt u bij "Restauratie H. Remigiuskerk".

Maria Lichtmis 2012

Het is een mooie traditie dat de ouders van de kinderen, die het afgelopen jaar in onze parochies Lithoijen en Teeffelen gedoopt zijn, rond het feest van Maria Lichtmis weer naar de kerk komen.
We lopen daarmee in het voetspoor van Maria en Jozef. Zij gaven het voorbeeld om hun kind aan de Heer toe te vertrouwen. Een gebaar van dankbaarheid.

Op zaterdagavond 28 januari a.s. om 19.00 uur vieren we in de parochiekerk H. Remigius in Lithoijen het feest van Maria Lichtmis. De 18 kinderen worden met hun ouders, broertjes en zusjes uitgenodigd om de viering bij te wonen. Deze gezinsviering, die muzikaal verzorgd wordt door ons kinderkoor “de Norbertoontjes”, heeft als thema: EEN WONDER VAN LIEFDE .

Dopelingen periode 1 februari 2011 - 1 februari 2012

Naam Datum doop Parochie
Niels Baijens 13 maart H. Remigius
Marlies van Zoggel 13 maart H. Benedictus
Fenne Ruijs 27 maart H. Benedictus
Jip van Rooij 24 april H. Remigius
Storm Hiemstra 15 mei H. Benedictus
Tess van Sonsbeek 05 juni H. Remigius
Greta van Grunsven 05 juni H. Remigius
Liz Kasbergen 03 juli H. Remigius
Daan Loeffen 10 juli H. Remigius
Cas Ploegmakers 11 september H. Remigius
Antje van Helvoort 23 oktober H. Benedictus
Lenn Peters 23 oktober H. Remigius
Lena van der Heijden 23 oktober H. Remigius
Gijs Holl 06 november H. Benedictus
Niene van Grunsven 06 november H. Remigius
Rens van Kilsdonk 13 november H. Remigius
Lisa Eikenaar 11 december H. Benedictus
Kane Doevendans 17 december H. Remigius

 

Kerkbalans 2012

Van 15 tot en met 29 januari 2012 wordt de actie Kerkbalans gehouden.
Het thema van dit jaar is: WAT IS DE KERK MIJ WAARD?

In onze parochies gebeuren waardevolle dingen die onze geloofsgemeenschap levend houden.
De kerk is een plaats waar mensen samenkomen, samen vieren, in vreugde, liefde en verdriet..
We hopen dat door uw financiële bijdrage de waarden waarvoor de kerk staat, en die wij,
ieder op onze eigen
manier, belangrijk vinden, kunnen voortzetten en doorgeven.
Zo kunnen we onze kerkdeuren openhouden om u allemaal welkom te heten.

 

Mogen wij rekenen op uw steun.  

Kerkbesturen Lithoijen en Teeffelen

Diaken W.P. van Herwijnen

Klik hier voor meer informatie.

Uitstapje misdienaars en Norbertoontjes

voor onze jonge vrijwilligers

Als dank voor hun inzet voor onze parochies H. Remigius en H. Benedictus werden de misdienaars en het kinderkoor “de Norbertoontjes” getrakteerd op een leuk uitstapje.
Op 15 januari om 14.30 stonden ze klaar op het kerkplein in Lithojjen. De 33 kids vertrokken met hun begeleiders naar sporthal de Rusheuvel. Op de bowlingbanen werd de strijd gestreden voor de meeste punten. Met veel herrie en nog meer plezier was de tijd te snel voorbij.
Daarna zette de club koers over de Maas via het veerpont naar Appeltern. Aangekomen in “’t Sprookjeshof” stonden de warme pannenkoeken al snel op tafel. Met een ijsje na was de middag compleet. Na het maken van een mooie groepsfoto weer terug naar Lithoijen en Teeffelen.

We willen Pieter, Bram, Felix, Reni, Julie, Lotte, Frans, Chiel, Dorien, Siebe, Lucas, Joris, Daan R., Tom, Willem, Roos, Lisa, Pleun, Wies, Ip, Bente, Fleur, Lieke, Fem, Marjan, Ellen, Marly, Tim, Stan, Geert, Daan C., Rens en Sam hartelijk bedanken voor hun inzet en we hopen dat ze ons nog lang willen helpen als misdienaar of voor ons blijven zingen bij de Norbertoontjes.

Met de hulp van de vele jonge vrijwilligers in onze geloofgemeenschappen blijven we een gezonde kijk op de toekomst houden.

Klik hier voor de hele fotogalerij

Oecumenische Dienst in Lithoijen

In de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen van 15 - 22 januari, wordt in de RK kerk te Lithoijen een oecumenische dienst gehouden op zondag 22 januari om 16.00 uur.
De viering wordt voorbereid door een werkgroep met leden van de RK parochies uit de 5 kerkdorpen van de voormalige gemeente Lith en van de Protestantse Gemeente Lith en Oijen. De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van gebed in Gods hand te leggen.
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hebben voor de Week van Gebed in 2012 een gezamenlijk thema vastgesteld: “Winnen met gevouwen Handen”. Een oecumenische groep uit Polen heeft de viering van dit jaar samengesteld. Ze is gebaseerd op wat Poolse christenen hebben meegemaakt in vreugdevolle tijden en in tegenspoed. De geschiedenis van Polen wordt gekenmerkt door een opeenvolging van nederlagen, overwinningen, opdeling en onderdrukking door buitenlandse machten en vijandige systemen. Het voortdurend worstelen om alle onderdrukking te boven te komen en het verlangen naar vrijheid hebben hun stempel gedrukt op de Poolse geschiedenis.
Binnen de kerkdorpen Lith, Lithoijen, Maren-Kessel, Oijen, en Teeffelen is het inmiddels een traditie om in deze week een viering te hebben met Rooms Katholieken en Protestanten. Bij toerbeurt is iedere kerk of parochie een keer gastheer en dit jaar is dat de Remigiusparochie in Lithoijen.
Wij nodigen iedereen uit deel te nemen aan deze oecumenische dienst. Na afloop is er gelegenheid om nog wat na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
U bent van harte welkom!

Opbrengst Vormsel plus kerstverkoop en winterfestijn

De opbrengt van de artikelen die gemaakt waren door de kinderen van de vormsel plus groepen na het kerstconcert was netto: € 686,00. Hierbij komt nog het bedrag dat bijeengebracht is door enkele activiteiten tijdens het Winterfestijn op het Prelaat van de Berghplein: € 212,00. De MOV werkgroep heeft het nog opgehoogd tot het eindtotaal van € 950,00 voor het fietsenproject in India.
Bedankt voor de inzet van iedereen, het was erg leuk en gezellig.
Het geld wordt overgemaakt naar het fietsenproject in India. Dokter van de Bilt en zijn vrouw die onlangs op de basisschool zijn geweest vinden het een heel goed project, en bedanken nogmaals iedereen die hieraan heeft meegewerkt.
Zo laten we samen met onze vormsel plus jeugd zien hoe de geloofsgemeenschap in Lithoijen en Teeffelen leeft, en zich inzet voor onze medemensen.

Klik hier voor de volledige fotogalerij

Zalig Kerstfeest

en alle goeds en zegen voor 2012

 

Parochie H. Remigius Lithoijen en Parochie H. Benedictus Teeffelen

De engel zei: uw kind zal Jezus heten
die naam zal niemand meer vergeten
en zij was er de moeder van.

Foto: Mariakapel Remigiuskerk Lithoijen

Informatieavond parochie en restauratie

Dinsdagavond 20 december zal er voor de parochianen van Lithoijen en Teeffelen een informatieavond worden gehouden. Op deze avond zullen het kerkbestuur, Pastoor Jan van Luijk en Diaken Wim van Herwijnen de huidige ontwikkelingen aangeven. Hoe zien de plannen van het bisdom eruit, hoe denken wij hier mee om te kunnen gaan en hoe kunnen we hier enige sturing aan geven. Welke weg kunnen wij bewandelen om onze eigen identiteit te waarborgen?

Verder zal op deze avond, met behulp van foto’s gemaakt door Frans Heeren, uitleg gegeven worden over de voortgang van de restauratie. Omdat de restauratie nu in en rond de klokkentoren plaatsvindt, kunnen de kerkklokken thans niet geluid worden. De verwachting is dat de klokken eind maart weer in bedrijf kunnen worden genomen. Dit zal ruim van te voren op deze website en in Dorpennieuws worden aangekondigd.

Tevens zal eind maart dan ook het kruis en de haan weer op de toren worden geplaatst.

Het programma op dinsdag 20 december zal starten om 19.30 uur in de Koenraadtzaal.
Van 19.30 – 20.30 uur informatie over de ontwikkelingen in onze parochies.
Van 20.30 – 22.00 uur informatie over de restauratie.

Iedereen is van harte welkom,
Bestuur parochie H. Remigius

Meer informatie en foto's vindt u bij "Restauratie H. Remigiuskerk".

Kerstconcert en Winterfestijn voor MOV actie

Zondag 18 december 2011 om 14.30 uur zal er in onze H. Remigiuskerk het twee jaarlijkse kerstconcert plaats vinden. Na afloop worden er kerstartikelen te koop aangeboden die gemaakt zijn door o.a. de vormsel-plus groepen.

De opbrengst komt ten goede aan het fietsenproject voor studenten van de Thiruvettriyur school in Tamil Nadu in India. Door het geven van fietsen aan de kinderen die ver van school wonen, kunnen deze kinderen voortaan naar school en wordt hun reistijd aanzienlijk korter. Door de aanschaf van de fietsen ter plaatse steunen we ook de lokale middenstander. Voor € 56,00 wordt 1 kind geholpen.

Stichting "Solidair met India" is van oorsprong een initiatief van de Norbertijnen van de Abdij van Berne. De stichting ondersteunt in India concrete ontwikkelingsprojecten op het gebied van educatie, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en pastoraal werk. Bedrijven, instellingen, particulieren en scholen kunnen de initiatieven ondersteunen, eenmalig, of voor een langere tijd.

Ook wordt er op zaterdag 17 en zondag 18 december van 12.00 tot 19.00u op het Prelaat van de Bergplein in Lithoijen een winterfestijn georganiseerd. Toegang tot dit culturele, culinaire festijn is gratis en de opbrengst hiervan gaat ook naar dit project “fietsen voor India”.

Op zaterdag staan de Midwinterhoornblazers uit de gemeente Twenterand centraal. Het blazen op de midwinterhoorn gebeurde voornamelijk om de vruchtbaarheidsgeest aan te roepen en boze geesten te verjagen. Na de komst van het christendom werd hier het aankondigen van de geboorte van Christus aan toegevoegd. Volgends de traditie wordt de midwinterhoorn alleen bespeeld tussen de eerste advent en Drie Koningen. Nu is dit bijzondere geluid ook in Lithoijen te beluisteren.

Naast het Midwinterhoornblazen worden er op zaterdag winterse verhalen verteld door kinderen die in de gemeente Lith de voorleeswedstrijd gewonnen hebben en de leden van EMM-jeugd zingen een lied uit hun nieuwe stuk: De Winterkoningin. Voor aanvang van de kerkdienst van 19.00u is er buiten een optreden van het Remigiuskoor met stemmige kerstliederen. Voor de kinderen zijn er marshmallows te roosteren en worden er diverse kinderspelen georganiseerd.

Zondag is alles geprogrammeerd rond het Kerstconcert van het Remigiuskoor in de kerk, met aansluitend verkoop van kerstartikelen gemaakt door onder anderen de kinderen van de vormsel plus groepen. Er zijn verhalenvertellers die Kerst/Winterverhalen vertellen voor jong en oud, en er is muziek en zang door Gospelkoor Adaja, Jack & Lucia, Pierre & Henk mmv Anja & Karin en vocalgroup Blended.

Beide dagen kan men een tocht maken met de arreslee, zijn de Dames van de Rechte Tafel in de weer met ketelkoken en ander lekkers en is Richard de Veer actief als dorpsomroeper om alle activiteiten aan te kondigen.

Het wordt een levendige bedoening op het sfeervol aangeklede plein en er valt voor elk wat wils te beleven. Wellicht de geboorte van een nieuwe traditie:

Kerkklokken H. Remigius

Tot eind maart 2012 kunnen de kerkklokken van de H. Remigiuskerk niet geluid worden. Dit in verband met de restauratie van onze kerk. We zullen voorlopig het zo vertrouwde geluid van de kerkklokken die de vieringen in Lithoijen aankondigen moeten missen.

Vieringen H. Vormsel en Eerste H. Communie

H. VORMSEL We zijn vereerd dat Prelaat Klaas Fongers van de abdij van Berne in Heeswijk, het H. Vormsel zal toedienen aan de kinderen van Lithoijen en Teeffelen.
De vormselviering vindt plaats op zaterdag 24 maart 2012 om 18.30 uur in de H. Remigiuskerk in Lithoijen
Ter voorbereiding op het H.Vormsel komen de kinderen tijdens een aantal bijeenkomsten bij elkaar in de Koenraadtzaal in Lithoijen. Samen met de werkgroep uit onze parochies en diaken W. van Herwijnen, die nauw bij de vormselvoorbereiding betrokken is, werken ze samen aan het vormselproject.

EERSTE H. COMMUNIE Ook de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie zijn begonnen. Op zondag 13 mei 2012 om 10.30 uur zullen de kinderen uit onze parochies hun Eerste H. Communie doen in de H. Remigiuskerk in Lithoijen. De ouders ontvangen hierover binnenkort een informatiebrief.
Pastoor Jan van Luijk, pastoor van Oijen en administrator van onze parochies Lithoijen en Teeffelen, zal de viering van de Eerste H. Commmunie verzorgen. Wij zijn blij dat Pastoor Jan van Luijk enthousiast op ons verzoek heeft gereageerd. Hij zal samen met de werkgroep ook een taak hebben in de voorbereidingen met de kinderen.

Voor meer informatie over H.Vormsel en Eerste H. Communie kunt u contact op nemen met:
Lyon Prinssen tel. 0412 481809

Contactdag 20 oktober 2011

De contactgroep van de parochies Lithoijen/Teeffelen in samenwerking met de Bond Voor Ouderen heeft weer een leuke dag georganiseerd. Om 14.30 uur was er allereerst een Eucharistieviering in de Remigiuskerk, opgeluisterd door de Norbertoontjes. “Aandachtig leven” was het onderwerp van deze dienst.

Na afloop was er de ontvangst in Avanti met koffie en iets lekkers. “Good old lady” Riek Koelen, met hulp van zus Rina en vele anderen, is nog steeds goed in het verzinnen van een spel, het goed laten verlopen van een loterij t.b.v. een eigen bedevaart, waardoor de middag omvloog en de tafel met uitgestalde [gesponsorde] prijzen aan het eind van de middag volkomen leeg was.

Om 18.00 uur deed iedereen de goed verzorgde koffietafel – met een kop lekkere soep [Mien van Kilsdonk] – eer aan. Het avondprogramma begon om 19.30 uur en werd geopend met een gedicht van Karin van Wouw.

Ook onze eigen roddeldames Sjaan en Mien [alias Gerrie en Anja] deden van zich spreken. Ze hadden helaas nauwelijks roddels voorhanden, want in Lithoijen/Teeffelen waren de mensen aardig, was het rustig en de laatste tijd best stil. En de goede dingen hoefden immers niet verteld te worden, die wist men wel. Het ging juist om die……… En die waren er niet. Dus daarom deden ze een oproep aan iedereen om roddels meteen aan hen door te geven en daarmee niet een jaar te wachten.

Gezellige muziek werd tussendoor gespeeld door het duo Hijmweej uit Berlicum. Zij deden hun naam eer aan, want iedereen bleek heimwee te hebben naar het aantal decibels, dat zij produceerden. Tijdens het spelen van hun muziek kon je immers met je tafelgenoten een gesprek voeren! En daar ging het immers om: bijkletsen!

En dat de tafeltjes in de loop van de avond steeds verder naar de wand werden geschoven om verschillende dansparen wat ruimte te gunnen, sprak ook voor zich en was gezellig.

Rond 22.00 uur ging iedereen voldaan naar huis.

Een deelnemer.

Benoeming – samenwerking – verkondigen – ondersteuning.

Dit zijn enkele woorden uit mijn benoemingsbrief tot diaken van de parochies: H. Remigius te Lithoijen, H.Servatius te Oijen en H. Benedictus te Teeffelen.

Allereerst wil ik zeggen dat ik bijzonder blij ben met mijn benoeming. Waarom? Omdat het voor de parochie en mijzelf meer duidelijkheid geeft omtrent mijn functie,verantwoordelijkheden, bevoegdheden en het takenpakket van de diaken.

Op de eerste plaats wordt van mij verwacht dat ik met de benoemde waarnemend pastoor en onder zijn leiding kan samenwerken. Uiteraard is samenwerking een woord dat voor iedereen geldt die juist in het pastoraat ook tot uitdrukking moet komen. Als gelovigen moet we daar een voorbeeld in geven. Het leven zoals Jezus Christus ons heeft voorgeleefd.

Die verkondiging en ondersteuning kan alleen maar als we elkaar ook durven leren kennen en openstaan voor wie we zijn. Graag wil ik samen met de nieuwe pastoor kennis met u maken. Daarom nodig ik u allen uit om op zaterdagavond 5 november om 19.00 uur naar de parochiekerk in Lithoijen te komen, waar pater Jan van Luijk mhm zich zal voorstellen en mijn benoeming nader zal worden toegelicht.

Nadat we in de viering hebben gebeden om de zegen voor ons allen, is er koffie voor iedereen en kunnen we informeel samen zijn. Ik hoop op een vruchtbare samenwerking in al de drie parochies. Dank voor de steun die ik afgelopen jaren mocht ervaren.

Hartelijk groet, diaken Wim van Herwijnen

Sponsorloop M.O.V. voor Stichting Medisch Werk Mumbai

Afgelopen donderdag 20 oktober hebben de heer Carlo van de Bilt en zijn vrouw Trees uit Heeswijk Dinter op de basisschool St. Jozef een presentatie gegeven over hun werk en over de “Stichting Medisch Werk Mumbai” in India. Al 10 jaar zijn zij gepensioneerd huisarts en besteden zij veel tijd aan de stichting. Ook gaan zij zelf regelmatig naar India.

De heer van de Bilt heeft enthousiast verteld en liet foto’s en films zien van de projecten waar zij regelmatig komen. Mevrouw van de Bilt liet mooie kleurige kleding zien. De kinderen in zowel de bovenbouw als in de onderbouw hebben met veel belangstelling geluisterd en allerlei vragen gesteld. Het ging over hoe de euro’s dan het geld van India werd, over de rode stippen op de voorhoofden, die de kinderen allemaal kregen uitgereikt bij binnenkomst, zie foto’s, tot vragen over de ziektes en het revalidatie centrum.

Op woensdag 2 november a.s. is er een sponsorloop, de opbrengst is voor een revalidatiecentrum voor kinderen die bijvoorbeeld Polio hebben gehad. Hier hebben de kinderen ook foto’s van gezien. Er was een jongetje dat behandeld was en weer goed rechtop kan lopen in plaats van op zijn knieën over de grond te moeten kruipen .

De kinderen zullen bij u langskomen met een sponsorformulier. De sponsorloop is op woensdag 2 november van 11.45 – 12.15 uur.

Administrator en Diaken benoemd voor parochies Lithoijen en Teeffelen

De pastoor van Oijen Jan van Luijk is door het bisdom als administrator aangesteld voor de Remigius parochie in Lithoijen en de Benedictus parochie in Teeffelen. Deze formele aanstelling maakte het mogelijk dat Wim van Herwijnen benoemd kon worden voor de drie parochies in Oijen, Teeffelen en Lithoijen.

Deze benoemdingen zijn per 1 oktober 2011 ingegaan. De officiële benoemingsbrief vindt u als u op onderstaand plaatje klikt.

De Benedictus parochie en de H. Remigius parochie blijven als van oudsher verbonden met de Abdij van Berne. In goed overleg met de Prelaat Klaas Fongers is besproken hoe het patronaatsschap van onze parochies bij de Abdij van Berne behouden kan blijven. Vanuit Heeswijk werd aangegeven dat zij niet in staat waren het administratorschap te vervullen. Zij gaven aan geen bezwaar te hebben tegen een mogelijke benoeming van de pastoor van de parochie Oijen, Jan van Luijk, als administrator voor onze parochies in Lithoijen en Teeffelen.

Als parochiebesturen zijn we blij dat er vanuit het bisdom duidelijkheid is over deze aanstellingen in onze parochies. Binnenkort verwachten we dat pastoor Jan van Luijk en Diaken Wim van Herwijnen samen in een dienst voorgaan, om zo hun benoeming te bekrachtigen naar de parochies.

 

Lezing MOV werkgroepen

Aanstaande dinsdag 4 oktober vindt de jaarlijkse MOV lezing plaats in de Koenraadtzaal in Lithoijen.
Aanvang 20.00 uur, zaal is open vanaf 19.30 uur.

De familie Goossens uit Heeswijk heeft een geadopteerde zoon uit Haiti. Zij komen er al jaren en kennen het land van voor en na de aardbeving in 2010. 

De familie Goossens heeft een eigen stichting die huizen bouwt en een school heeft gebouwd. Zij komen hierover vertellen met beeld en geluid.

De familie Goossens zal ook een stukje geschiedenis van het land bespreken, en ingaan op de politiek, sociale zaken en de rechten van de mens. Ook vertelen zij over de mensen zelf, over de Haitianen.

U bent van harte uitgenodigd om mogelijk met vrienden of familie hierbij aanwezig te zijn.
We hopen u dan te mogen ontvangen.

MOV werkgroepen Lithoijen, Teeffelen en Lith

Vrijwilligers voor onze kindernevendiensten gezocht

Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die de kindernevendiensten in onze parochies willen verzorgen.

Voor alle kinderen die op de basisschool zitten is ongeveer 6 keer per jaar tijdens eucharistievieringen of woord- en communievieringen een kindernevendienst.

Bij aanvang van de viering worden dan de kinderen door de diaken of pastor uitgenodigd om naar de Koenraadtzaal te gaan. Totdat het tafelgebed begint wordt aan de kinderen, door middel van verhalen en gesprekjes, de lezingen van het betreffende weekend verteld, op een manier die kinderen het meest aanspreekt. De kinderen maken hierbij vaak een knutselwerkje.

Om dit samen voor onze kinderen te blijven organiseren hebben we uw hulp nodig! De kindernevendiensten zijn op zaterdagavond in Lithoijen tijdens de viering van 19.00 uur en op zondagmorgen in Teeffelen tijdens de viering van 09.30 uur. De data van de kindernevendiensten vindt u in de liturgische kalender op deze website.

We hopen dat een aantal vrijwilligers zich hiervoor aanmelden zodat de kindernevendiensten in de toekomst kunnen blijven doorgaan. Voor informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Lizette van de Meerakker tel. 0412.485274.
Ook kunt u zich per email aanmelden: parochie@remigiusbenedictus.nl

Parochiedag 2011

De Remigiusparochie Lithoijen organiseert in het weekend van 1 en 2 oktober haar jaarlijkse parochiedag.

De eucharistieviering op zaterdag 1 oktober om 19.00 uur wordt voorgegaan door prelaat K. Fongers van de abdij van Berne en pastor J. Janssen.

Zondag 2 oktober staat dit jaar in het teken van de restauratie van de H. Remigiuskerk. Iedereen is tussen 11.00 uur en 15.00 uur welkom op het Prelaat van de Berghplein en in de Koenraadtzaal.

Het belangrijkste onderdeel van de parochiedag is de beklimming van de kerktoren. Door de medewerking van bouwbedrijf van Dinther is het mogelijk om naar boven te gaan. Daar kunt u zelf bekijken waarom het dringend nodig is dat de toren gerestaureerd wordt. Natuurlijk heeft u boven op de steigers een prachtig uitzicht over ons dorp en kunt u unieke foto’s maken.
Er zijn enkele medewerkers van het bouwbedrijf aanwezig die laten zien hoe de leien op het dak bevestigd zijn.
Op onze parochiedag kunt u ook een persoonlijke boodschap schrijven op een lei die later op het kerkdak geplaatst zal worden. Als de lei over zo’n honderd jaar weer vervangen moet worden, staat bijvoorbeeld uw naam met datum op die lei.
In de Koenraadtzaal wordt via een power point presentatie een aantal foto’s van de restauratie vertoond. Het verloop van de restauratie wordt er in beeld gebracht.
Aan de kinderen is ook gedacht. De kinderen van de basisschool die wegens veiligheidsredenen niet mee naar boven mogen, kunnen onder begeleiding enkele spelletjes doen.

Voor de beklimming van de toren en voor het beschrijven van een lei vragen we een kleine vergoeding. Hiermee willen we een onderdeel van de restauratie bekostigen dat later duidelijk herkenbaar is voor alle parochianen.

U bent van harte uitgenodigd om in het eerste weekend van oktober de eucharistieviering bij te wonen en deel te nemen aan de parochiedag.

Kerkbestuur parochie H. Remigius

>

Doopdata en voorbereidingsavonden najaar 2011

Parochies: Lithoijen/Teeffelen

Voorbereidingsavonden: aanvang 20.00 uur

2 september 10 oktober 31 oktober 28 november

Doopdata:

25 september 23 oktober 13 november 11 december

Tijden van de doop in volgorde: 11.00 uur / 11.45 uur / 12.30 uur

Er zullen niet meer dan 3 dopen achter elkaar plaats vinden.

Dit zijn de data waarop diaken van Herwijnen doopt en de voorbereidingsavonden verzorgd. Afwijkende data in overleg met Truus van Klisdonk, die dan met pater Janssen overlegt.

Voor meer informatie over dopen in onze parochies, klik hier.

Gezinsviering 3 september

Op zaterdag 3 september om 19.00 uur wordt in de H. Remigiuskerk in Lithoijen, de opening van het nieuwe schooljaar gevierd. Het thema van de gezinsviering is: "we bouwen aan een nieuw schooljaar".
Samen met ons kinderkoor de Norbertoontjes maken we er een mooie viering van. We hopen jullie allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen

Historische documenten

Met dank aan de Heemkundekring hebben we drie historische documenten op onze website kunnen plaatsen. Het betreft een document over de geschiedenis van de H. Remigiuskerk en twee documenten over het interieur en onderhoud. U vindt de links naar deze documenten onder de tekst over de Historie van de H. Remigiuskerk onder het tablad Parochies.

Als u hier klikt vindt u de betreffende links.

Viering Poolse kinderen Lithoijen

Op zaterdag 23 juli was er in onze Remigiuskerk een woord en communiedienst met als voorganger diaken Wim van Herwijnen. Het was een speciale viering omdat er 9 Poolse kinderen te gast waren. De stichting In het Gelith voor Polen heeft deze zomer weer een aantal kinderen naar onze dorpen gehaald om ze een fijne vakantie aan te bieden. De kinderen verblijven drie weken bij hun gastouders, die ook bij deze viering aanwezig waren. De viering werd geopend met een mooi Pools lied over een boot. Het werd gezongen door een gelegenheidskoor dat was samengesteld door koorzangers uit onze regio en dat werd gedirigeerd door Ton Leenaars uit Maren-Kessel. Diaken van Herwijnen deed het openingswoord in het Pools. Hij had zich voorbereid om de Poolse woorden zo goed mogelijk uit te spreken. De moeite die hij hiervoor genomen had werd door de Poolse kinderen en hun begeleiders wel gewaardeerd. Het evangelie werd eerst in het Nederlands maar daarna ook in het Pools gelezen door Jolanta Janssen uit Lith. De kinderen lazen enkele voorbeden in hun moedertaal. Ook het Onze Vader klonk in het Pools erg plechtig en mooi. De Poolse kinderen hebben tijdens de collecte samen een liedje gezongen en één van de begeleidsters zong aan het einde van de viering nog een prachtige Poolse ballade waarbij zij zichzelf begeleidde op de gitaar. De gastouders, het gelegenheidskoor en natuurlijk de kinderen kwamen na de viering nog samen met de diaken in de Koenraadtzaal om gezellig koffie, thee of iets fris te drinken en even na te praten.

Gezinsviering einde schooljaar zondag 3 juli Lithoijen

Op zondagochtend 3 juli om 10.00 uur vieren we in de H. Remigiuskerk in Lithoijen, de gezinsviering met als thema “Vakantie, lekker lang genieten”, ter afsluiting van dit schooljaar. Samen met ons kinderkoor de Norbertoontjes maken we er een mooie viering van.

Van enkele Norbertoontjes nemen we dit jaar afscheid omdat ze naar de middelbare school gaan. Graag willen we jullie bedanken voor jullie inzet en we hopen dat jullie het koortje nog af en toe komen versterken. Nieuwe aanmeldingen van jongens en meisjes die het leuk vinden om samen te zingen zijn van harte welkom. De Norbertoontjes zingen 6x per jaar tijdens de gezinsvieringen en de communieviering. De repetitie is op donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.15 uur.

In de gezinsviering van zaterdag 3 september gaan we weer van start en openen we het nieuwe schooljaar.

Graag willen we iedereen een fijne en zonnige vakantie wensen.

Werkgroep Gezinsvieringen

Den haan gaat nu echt van den toren!!

Omdat dinsdag j.l. de weersverwachtingen te slecht waren hebben we, in overleg met bouwbedrijf van Dinther,
de beslissing moeten nemen om de haan nog even op onze kerktoren te laten staan. De veiligheid kon niet gegarandeerd worden.

Donderdag a.s. 30 juni om 15.30 uur gaan we de haan echt van de toren halen.

We hopen dat u er allemaal bij bent.

Tot dan!

Parochie H. Remigius Lithoijen

Den haan gaat van den toren!!

Officiële start van de restauratie van onze Remigiuskerk.

Op dinsdag 28 juni start officieel de restauratie van onze H. Remigiuskerk. De haan en het kruis worden van de torenspits gehaald en iedereen is daarbij uitgenodigd. Een dorpsgebeuren dat U niet mag missen. Onder de schooljeugd verloten we twee plaatsen in de bouwlift om de haan naar beneden te halen samen met de diaken en enkele mensen van bouwbedrijf van Dinther. Na afloop van deze belangrijke gebeurtenis krijgt de schooljeugd een lekkere verrassing en de volwassenen kunnen toasten op een succesvolle restauratie. De presentatie van dit korte programma is in handen van Peter van Aar bekend van theater en DTV.

We zien U graag op dinsdag 28 juni om 15.30 uur.

Vormsel-Plus

In onze parochies hechten we er veel waarde aan, om de kinderen, na het verlaten van de basisschool, in jaargroepen contact met elkaar te laten houden. We doen dat door middel van het starten van de Vormsel-Plus groepen. De Vormsel-Plus groepen blijven in een periode van 4 jaar bij elkaar. Vier of vijf keer per jaar worden de jongens en meisjes uitgenodigd voor een ontspannende en of vormende bijeenkomst. Deze Vormsel-Plus groepen kunnen echter niet bestaan zonder de hulp en inzet van een aantal Vormsel-Plus ouders. Met medewerking van andere ouders zorgen zij voor de invulling van deze middagen of avonden. We zijn dan ook blij dat we voor de groep die nu de basisschool verlaat, zich weer 3 ouderparen beschikbaar hebben gesteld om de komende 4 jaar deze groep te begeleiden De nieuwe Vormsel-Plus ouders zijn: Wilma en Mark Koelen, Gertie en Hugo Pepplenbosch en Karin en Ad van Berlo. We wensen ze veel succes.

In de viering van zaterdag 18 juni hebben we afscheid genomen van de Vormsel Plus groep 2007-2011. “Nog een stap verder” was het thema. In de teksten geven de jongeren aan wat ze belangrijk vinden. “Durf ik een nieuw stap te zetten? Wat ben ik zonder de ander? Hoe kan ik mezelf zijn?” Steeds meer zijn ze op zoek om hun eigen keuzes te maken. Met medewerking van het koor Voices of Spirit was het een mooie dienst. We hopen dat deze groep elkaar nog regelmatig zal blijven zien. Graag willen we de Vormsel-Plus ouders van deze groep: Rona en Dick de Hommel, Marja en Dick Engelhart, Erna en Frans van Dorst en Yvonne en Harm Ruis hartelijk bedanken voor hun begeleiding en enthousiasme.

Klik hier voor de foto’s van de diverse Vormsel-Plus groepen.

Bedevaart naar Oudenbosch

Op 19 mei om 09.45 uur reed de bus van Maaskant Reizen met chauffeur Jan Smits, voor op het Prelaat van de Berghplein in Lithoijen. De bedevaartgangers uit Teeffelen zaten al in de bus en nadat iedereen was ingestapt, zetten we koers naar de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch. Na een voorspoedige busreis zagen we al op enige afstand Oudenbosch liggen, met als blikvanger de imposante basiliek. We reden het stadje binnen door een relatief nieuwe wijk en zagen aan het einde van de straat de basiliek staan. Even kreeg je het gevoel van twee werelden: nieuw en oud. Na aankomst werden we ontvangen in een zaaltje onder de kerk, met de toepasselijke naam “Pilaar”, door het gastpaar Lea van Grunsven, oud Lithoijenaar, en haar man Jan Bedaf. Na genoten te hebben van een kopje koffie en thee gingen we naar de basiliek. Om 12.00 uur was er een Eucharistieviering met als voorgangers emeritus pastor J. Janssen en diaken W. van Herwijnen. De dirigent was Henk van Xanten, de organist Hans van Orsouw. Het thema van de Mariaviering was “zinvol samen zijn”. Door de voorgangers en de liederen werd er een eenheid gecreeërd tussen alle aanwezigen waardoor iedereen het gevoel kreeg wat bij een bedevaart past. Gedurende de dag vroegen we ons steeds meer af hoe het mogelijk was dat deze prachtige kerk in Oudenbosch is gebouwd. Tijdens de rondleiding vertelde de heer Bedaf enthousiast hoe pastoor Willem Hellemons (1842-1884) bezeten was van de paus in Rome, de St. Pieter en St. Jan van de Lateranen. Hij had eens gezegd als ik bouwpastoor wordt, bouw ik een copie van de St. Pieter in Rome. Hier uit voortvloeiend startte de bouw van de kerk in 1865 en kreeg in 1912 van paus Pius IX de rang van basiliek. Ons bezoek aan de kerk heeft bij iedereen een overweldigende indruk achter gelaten. We werden uitgezwaaid door Lea en haar man en gingen op weg naar restaurant het Groene Woud in Helvoirt voor een hapje en een drankje ter afsluiting. Het was een mooie dag die aansloot bij het thema “zinvol samen zijn”. Een goede traditie die voor herhaling vatbaar is.

Voor het volledige album: klik hier

Officiele start restauratie kerk Lithoijen

Dinsdag 28 juni gaat de restauratie van de H. Remigiuskerk officieel van start. Tijdens de opstartvergadering op 19 april, lieten de aannemer de heer van Dinther, werkvoorbereider Rene van Schijndel en de projectleider Bertie Geurts de planning van de restauratie zien. Eind mei worden de steigers rond de toren geplaatst. Direct na de bouwvakvakantie beginnen de werkzaamheden aan de toren. Op dinsdag 28 juni zal de restauratie officieel van start gaan door het kruis en de haan van de toren te halen. Hier zullen pastor Jacques Janssen en diaken Wim van Herwijnen bij zijn. Op woensdag 18 mei kwamen een aantal “Vrienden van Remigius” bij elkaar om een actieve werkgroep te vormen. Deze werkgroep gaat activiteiten organiseren om de inwoners van Lithoijen en omgeving geïnformeerd en enthousiast te houden voor deze restauratie. Ook proberen zij door het organiseren van acties en werven van sponsors financiën te genereren voor deze restauratie. Het Dorpennieuws en natuurlijk onze website houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en gebeurtenissen.

Paaskaars voor Mieke Spanjers

Na de viering van zaterdag 21 mei, werd tijdens een informeel samenzijn, de paaskaars die een jaar bij bepaalde diensten gebrand heeft, uitgereikt aan Mieke Spanjers. Het is ieder jaar de gewoonte dat die paaskaars wordt weggegeven, als blijk van waardering aan een vrijwilliger die veel betekent voor onze parochie. De paaskaars symboliseert het licht van de verrezen Jezus Christus, een teken van leven, licht en warmte. Het kerkbestuur heeft besloten de paaskaars dit jaar aan Mieke te schenken. Mieke was als `kartrekker` ruim 24 jaar actief in de gezinsviering groep. Ook zet zij zich al vele jaren in voor de vieringen van de KBO. Onder passende woorden van Wim Verhoeven en diaken Wim van Herwijnen nam Mieke, zichtbaar vereerd, de paaskaars in ontvangst. Laten we, door de inzet van vele vrijwilligers, het vuur van de paaskaars brandend houden!

Opbrengst Vastenactie 2011

De vastenactie heeft dit jaar € 1450,-- opgebracht voor het bomenplan van de Filippijnen.
Van dit mooie bedrag werd € 252,-- bij elkaar gespaard door de kinderen van de St. Jozefschool die hun spaardoosjes inleverden vóór het passiespel op Goede Vrijdag. De M.O.V. groep Lithoijen en Teeffelen wil graag iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage; de collectanten, de kinderen van de school en alle vrijwilligers.

Werkgroep Kerkversiering

Veel aandacht en tijd wordt er door de werkgroep KERKVERSIERING besteed om de kerken in Lithoijen en Teeffelen te versieren met prachtige creaties. Ook tijdens de vormselviering op 9 april j.l. werd de H.Remigius kerk weer prachtig versierd. Het thema van de viering "Laat het licht in je hart branden" kwam hierin mooi tot uiting. Zie bijgevoegde foto's voor een kleine impressie. Graag willen we onze waardering uitspreken voor de dames van de siergroep.

Kindernevendienst eerste Paasdag

Tijdens de woord- en communievieringen op 1e paasdag, 24 april, is er in �Teeffelen en �Lithoijen
een kindernevendienst. Graag nodigen we alle kinderen uit om hieraan mee te doen.
De viering in Teeffelen begint om 09.30 uur en in Lithoijen om 11.00 �uur. � Bij het onderdeel kinderen op deze website, speciaal voor de kids meer info over de Goede Week en Pasen, paaskleurplaten en een woordzoeker. � Vrolijk Pasen !

Film Lourdes

Met 17 mensen, uit Lithoijen én Teeffelen, hebben we donderdag 14 april in de Koenraadtzaal gekeken naar de film LOURDES.
De bezoekers waren om diverse redenen geinteresseerd: sommigen waren al in Lourdes geweest, anderen gaan er in de meivakantie naar toe.
De film werd vooral gezien als objectief en divers. Dit gaf na afloop aanleiding tot gespreksstof. Het is een andere, maar zeker zinvolle manier, om als parochie bij elkaar te komen.

Met dank aan Stan Peters, die een technisch misverstand wist op te lossen, en dank aan Hent voor de koffie.
In het najaar zullen we weer een filmavond voor u organiseren. Wij houden u op de hoogte.

Kerkbestuur H. Remigius

Gezinsviering Palmpasen

Graag nodigen we alle kinderen met hun ouders uit voor de gezinsviering Palmpasen op
ZONDAG 17 APRIL in de H. Remigiuskerk. Om 10.30 uur begint de optocht met de palmpasenstokken vanaf Avanti. Aansluitend begint de viering om 11.00 uur. Het thema dit jaar is
“HANDEN UIT DE MOUWEN VOOR DE FILIPPIJNEN”.

De basisscholen in Nederland en Vastenaktie zetten zich samen in voor dit arme land. Met het project “Plant iets moois voor een ander” worden inheemse bevolkingsgroepen gesteund in het duurzaam gebruik van bos en duurzaam verwerken van bos producten. In onze parochies is het een mooie traditie om met Palmpasen de zieken en ouderen in Lithoijen en Teeffelen te verrassen met een palmpasenstok. Via de basisschool hebben de kinderen een formulier ontvangen om zich op te geven. Ze krijgen dan een adres van diegene waarvoor ze de stok kunnen maken en ze krijgen ook een broodhaantje om boven op de stok te zetten. Op deze website bij het onderdeel KINDEREN vinden jullie tips over het versieren van een palmpasenstok en het bakken van een broodhaantje.

Jullie doen toch allemaal mee?
Let wel op: de palmpasenviering dit jaar is niet op zaterdagavond maar op zondagochtend!
We hopen jullie dan allemaal te zien.

Werkgroep Gezinsvieringen en M.O.V. groep

Filmavond in de Koenraadtzaal

Beste parochianen,

Op donderdagavond 14 april organiseren we in de Koenraadtzaal een filmavond voor alle parochianen. De film die we uitgekozen hebben is: Lourdes, een film van Jessica Hausner. Op een nuchtere manier, ongrijpbaar zelfs, registreert zij de dagelijkse gang van zaken in deze religieuze toeristische attractie. In het kort:
Christine, een rolstoelpatiënte, maakt een pelgrimstocht naar Lourdes. Op deze iconische locatie wordt ze op een morgen wakker, schijnbaar op miraculeuze wijze genezen. Terwijl Christine zich hardnekkig vastklampt aan deze nieuwe kans op geluk, wekt haar genezing zowel bewondering als jaloezie op. Het is een film die je Lourdes laat beleven alsof je er zelf bij bent, met al zijn hoop en grillen.
We vertellen niet meer over de film; komt u zelf gerust kijken. Om 19.30 uur is de koffie/thee klaar en om 20.00 uur beginnen we met de film. Duur: anderhalf uur. Voor het aantal stoelen en de koffie/thee is het fijn als u kunt doorgeven of u komt :- via email parochie@remigiusbenedictus.nl of - tel. 482123 (Erna de Groot) of ernabijveld@hotmail.com

Voorbereiding Vormelingen


De 20 jongens en meisjes die op zaterdag 09 april a.s. het Vormsel doen, hebben zich in de afgelopen maanden voorbereid op dit sacrament. Het Vormsel zal worden toegediend door prelaat Klaas Fongers van de abdij van Berne, met assistentie van diaken Wim van Herwijnen. Graag willen de vormelingen u wat vertellen over de voorbereidingen.

PRESENTATIEVIERING IN TEEFFELEN

Op zondag 20 maart was de kennismakingsviering in de H.Benedictuskerk in Teeffelen. Wij lieten horen welke van 10 richtlijnen ( de 10 geboden) ons het meeste aansprak. De meeste kozen deze 4 richtlijnen: nr.5 Heb eerbied voor je ouders want zij zijn de handen van God voor jullie. nr.7 Blijf elkaar trouw en laat niet los. nr.9 Lieg niet om voordeel; spreek niet in raadsels om ergens onderuit te komen. nr.10 Wil niet alles hebben; buit niemand uit. Wees rechtvaardig en wees niet afgunstig op wat een ander heeft. Bedenk: zijn is meer dan hebben. In het gesprekje met diaken Wim van Herwijnen vertaalden we dit naar onze eigen situatie, hoe we omgaan met onze ouders en vriendjes. Het was een leuke viering en het koor Voices of Spirit zong mooi. Na afloop dronken de ouders koffie en wij limonade met een lekker soesje.

Namens de vormelingen Stan Peters en Daan Ceelen

BEZOEK ABDIJ VAN BERNE IN HEESWIJK

Wij, de kinderen uit groep 8 die hun vormsel gaan doen, waren op woensdag 23 maart in de abdij in Heeswijk. We kwamen binnen en we gingen naar een koffiezaaltje waar we iets te drinken kregen . Klaas, de prelaat van de abdij (waarnemend abt) en Hans gaven ons een rondleiding. Klaas vroeg ons waar wij aan dachten bij het woord klooster. Iemand zei nonnen en monniken. Klaas ging daar op in en zei dat nonnen geen aardig woord was want dat betekende in het Frans niks. Daarom moest je zeggen zusters/broeders. Toen begon hij te vertellen over een rijke man die van zijn paard viel. Hij dacht dat het een teken van God was en dat hij zijn leven moest gaan verbeteren. Hij ging naar de Paus om toestemming te vragen of hij zo mocht gaan leven. Van de Paus mocht dat en hij ging naar veel landen om mensen te zoeken die wilden leven als hij. In de abdij hing een stamboom van allemaal huizen die met hem meededen. De broeders en zusters moesten persé witte kleren dragen want dat had vroeger iemand bedacht. Hij zei dat de broeders en zusters 3 eden moesten afleggen voor dat ze in een klooster mochten leven. Eed 1 was dat je arm moest zijn en met arm bedoelde hij dat er niks van jezelf was maar dat alles van iedereen was. Eed 2 was dat je moest gehoorzamen, vroeger waren ze daar heel streng in, nu niet meer zo. Eed 3 was dat je moest gehoorzamen aan de kuisheid, dat is dat je niet getrouwd mag zijn en dat je geen één op één relaties mocht hebben. Als je een eed verbrak dan werd er met je gepraat. Dan zeiden ze dat je fout zat en als je het nog een keer zou doen dan werd je weggestuurd van het klooster. We kwamen in een gang waar een foto hing van de abdij van bovenaf gefotografeerd. Hij vertelde welk gebouw er het eerste stond en wat er daarna bij kwam. Er hingen allerlei schilderijen aan de muur waarop abten stonden die dood waren maar één leefde er nog. Toen kwamen we in de eetzaal daar hingen ook nog schilderijen en alle tafels hadden een linnen tafelkleed, want dat moest van een abt. Toen kwamen we in een hele grote mooie kerk waar missen werden gehouden. In het nieuwe altaar zat een kistje met een beetje as van twee heiligen. Toen gingen we naar een kleine kerk waar vroeger vergaderd werd en nu soms kinderen worden gedoopt. Klaas werd bedankt met wijn die hij pas na de vastenperiode zou opdrinken met Hans.

Kim van den Berg en Ellen van de Meerakker

Restauratie van de H.Remigiuskerk Lithoijen.

Na enkele jaren van voorbereidende werkzaamheden door het bestuur van de H. Remigius- parochie en Klaas Schoots van de afdeling bouwzaken van bisdom ’s-Hertogenbosch, heeft op woensdag 23 februari 2011 de aanbesteding plaats gevonden van de restauratie.

In 2007 is er uitvoerig overleg geweest tussen de parochie Lithoijen en Klaas Schoots over de slechte technische toestand van het kerkgebouw en toren. In 2007 is er een verzoek gedaan tot restauratie aan het bisdom Den Bosch. Op 24 augustus is er goedkeuring gekomen van het bisdom en heeft het bestuur het bouwmanagement in handen gegeven van Klaas Schoots van de afdeling bouwzaken van het bisdom.

Klaas Schoots, bouwmanager en de expert op het gebied van restauraties van kerken, is in 2007 begonnen met de tekeningen en subsidie aanvragen voor dit project van ruim 1 miljoen euro. In 2009 was het besluit voor de BRIM subsidie negatief doch in 2010 werd de aanvraag gehonoreerd. Dit betekende dat er 65% aan subsidies ontvangen zal worden. De overige 35 % zal uit middelen, acties, fondsen en dergelijke bij elkaar gebracht moeten worden

In 2009 en 2010 hebben het bestuur en een jurist van het bisdom, mr. G. Gruijters, de opgelegde legeskosten van ruim €20.000,-, opgelegd door de toenmalige gemeente Lith, aangevochten. Deskundigen van de gemeente Oss hebben de procedure overgenomen en is er op 25 februari 2011 een bericht gekomen dat de beroepsprocedure is ingetrokken, wat betekent dat er slechts een gering bedrag aan leges betaald hoeft te worden (lichte bouwvergunning).

Voor de aanbesteding werden 3 gecertificeerde (betreffende restauratie werkzaamheden) aannemers uitgenodigd. De aanbesteding vond plaats op woensdag 23 februari. Na een openingswoord van de vicevoorzitter Gerard Cornelissen nam Klaas Schoots het over en gaf nog in het kort aan hoe de aanbesteding tot stand is gekomen en dat de betreffende aannemers zich bereid hebben verklaard, tot aanneming van genoemd restauratie werk volgens het daarvoor opgemaakte bestek met bijbehoren.

Vicevoorzitter Gerard Cornelissen opende vervolgens de inschrijfbiljetten, in het bijzijn van de aannemers D van Dinther van Van Dinther Bouwbedrijf, D Nossent van Nossentbouw, A Wonders van bouwbedrijf Van de Ven, bouwmanager Klaas Schoots en de bestuursleden Rien Kasbergen, Linda van Kilsdonk – Snoeks en Harrie Tiemissen.

Conform de daarvoor gemaakte afspraken zijn de daar ingediende stukken van de laagste inschrijver bekeken en kan het parochiebestuur overgaan tot het verlenen van de opdracht. Het betreft hier Van Dinther Bouwbedrijf uit Schaijk die het werk zal uitvoeren voor €1.065.050,-- .
De opdracht zal verleend worden na het ontvangen van de bisschoppelijke machtiging door het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Deze machtiging wordt eind maart verwacht. De start van de restauratie is gepland in april waarna gestreefd wordt de toren voor de winter uit de steigers te hebben.

In het midden de bouwkundige van het bouwbureau van het bisdom; dhr. Schoots.
De man rechts op de foto met bril is de aannemer die de restauratie gaat doen; dhr. van Dinther uit Schaijk.

Mijn school is katholiek

Vrijdag 18 maart, op de Sint Jozefdag, wordt er door een afvaardiging van de kerkbesturen, een boek aangeboden aan het team van de Sint Jozefschool.
Het boek heet... Mijn school is Katholiek. 
 
CNV/onderwijs heeft het onlangs uitgegeven en het leek de besturen van onze parochies een mooie gelegenheid om het op deze dag aan te bieden.
In het boek wordt veel aandacht geschonken aan kennis over bijvoorbeeld de Heilige Mis. Maar ook over de kerkelijke feesten, de 7 sacramenten,  kerkgeschiedenis, de Bijbel, de katholieke moraal, enzovoorts.
Kinderen, leerkrachten, maar ook ouders, die meedoen aan voorbereiding van bijvoorbeeld 1e Heilige Communie of Vormsel, kunnen het boek gebruiken om een en ander in op te zoeken. Het kan dienen als naslagwerk, maar ook ter verdieping en-of aanvulling. Het is bedoeld voor ieder die zich betrokken voelt bij het Rooms Katholiek onderwijs.
 
Kerkbesturen  Lithoijen-Teeffelen

Vormelingen bezoeken Benedictuskerk Teeffelen

Woensdag 23 februari zijn wij (alle vormelingen) naar de kerk in Teeffelen geweest. Daar kregen wij een rondleiding van Richard de Beer. Eerst vertelde hij over de beelden. Toen vertelde hij over 2 schilderijen. Daarna liet hij ons 2 kelken zien die in de kluis stonden. Toen mochten wij naar boven. Daar vertelde hij over het orgel. En hij speelde een stukje voor ons. Het was een leuke en interessante rondleiding.

Marjan Koelen groep 8 St. Jozefschool Lithoijen

 

Pastor Jacques Janssen viert priesterjubileum

In het weekend van 26 en 27 februari, mochten de parochianen van Teeffelen en Lithoijen samen met pastor Janssen zijn 50 jarig priesterjubileum vieren. Ook vierden we samen zijn 75ste verjaardag.

Diaken Wim van Herwijnen ging met de jubilaris voor in de Heilige Mis in Lithoijen.De kerk was zeer feestelijk versierd: vaandels aan de banken en de prachtig geel-witte banieren maakten de sfeer in onze mooie kerk speciaal. Het Remigiuskoor was aangevuld met het kinderkoor, de Norbertoontjes. De kinderen hadden een sjieke gele sjaal om. De liederen en gebeden waren uitgekozen in overleg met pastor Janssen. Het tafelgebed, werd gezongen door pastor Janssen, afgewisseld met het koor.

De overweging, die de pastor hield was een zeer persoonlijke. Zijn levensweg en de keuzes die soms gemaakt moesten worden, waren niet makkelijk. In vertrouwen bij ons stelde hij zich kwetsbaar op. Het was ontroerend, en de kerk luisterde aandachtig. Hij liet ons delen in hetgeen hij op zijn weg tegen is gekomen. Veel kerkgangers waren zeer onder de indruk.

Na de viering was er koffie en cake, waarvoor Hent natuurlijk weer voortreffelijk had gezorgd. Het was fijn dat er zoveel belangstelling was. Zowel tijdens, als na de viering. De pastor heeft er zichtbaar van genoten. Alle mensen, die meegeholpen hebben er zo`n prachtige viering van te maken: hartelijk bedankt. Pastor Janssen heeft dit ook zeker verdiend. We gunnen hem van harte nog vele mooie, gezonde jaren toe.

Kerkbestuur H. Remigius en kerkbestuur H. Benedictus

Start vormselproject

De kinderen die op zaterdag 9 april a.s. het Heilig Vormsel zullen ontvangen, zijn enkele weken geleden samen met diaken Wim van Herwijnen en de vormselwerkgroep gestart met de voorbereidingen. Ze komen regelmatig bij elkaar in de Koenraadtzaal en werken daar samen aan het vormselproject “ Growing Up”. Tijdens de kindernevendienst op 5 februari j.l. in de H.Remigiuskerk in Lithoijen zijn de vormelingen begonnen met de versiering van een lantaarn. Deze lantaarn symboliseert het thema van het vormsel 2011:
“Laat het licht in je hart branden”.

Jubilea Pastor Janssen

Pastor J. Janssen, regelmatig voorganger in de eucharistievieringen in onze parochies,
zal in 2011 enkele jubilea vieren. Pastor Janssen zal dan 50 jaar priester zijn en 55 jaar lid van de MSC (Missionarissen van het Heilige Hart). De nadruk zal liggen op zijn 75 jaar leven en geloven. Hij hoopt op 24 februari zijn geboortedag en doopdag te vieren. De parochie Lithoijen wil hier bij stilstaan op zaterdag 26 februari tijdens een feestelijke eucharistieviering om 19.00 uur in de H. Remigiuskerk.

Bedevaart naar Trier en Echternach

Op 2 en 3 juli 2011 organiseert het bisdom Den Bosch een bedevaart naar de graven van de H. apostel Matthias in Trier en de H. Willibrord in Echternach.

De grote bedevaart naar Rome in het jubileumjaar 2009, waaraan ruim 1.000 pelgrims deelnamen, krijgt hiermee een vervolg dicht bij huis. Ook nu zijn parochies, pastores, koren, jong en oud uitgenodigd mee te gaan. In Trier, de oudste stad van Duitsland, ligt de heilige apostel Matthias begraven en in Echternach bevindt zich het graf van de H. Willibrord, apostel van de Lage Landen en patroon van de Nederlandse Kerkprovincie. De reis is een pelgrimstocht met gebedsmomenten, bezinning, vernieuwing van de doopbeloften en twee eucharistievieringen.

Zaterdag 2 juli (tijden onder voorbehoud)
07.00 uur: Vertrek vanuit diverse opstapplaatsen in het bisdom met lunch in de bus. Rond 12.00 uur: Aankomst bij de Matthiaskerk in Trier, waar het middaggebed wordt gebeden.’s Middags is er een stadswandeling langs verschillende bezienswaardigheden die eindigt bij de Dom van Trier waar om 17.00 uur de Eucharistie wordt gevierd. Om 19.00 uur gaat men per bus naar de hotels voor diner en overnachting.

Zondag 3 juli (tijden onder voorbehoud)
Na het ontbijt gaat de reis om 09.00 uur naar Echternach, dat in 698 werd gesticht door de H. Willibrord. Om 12.00 uur gaan de pelgrims in processie van de Petrus en Pauluskerk naar de Willibrord basiliek voor de H. Mis. Hier vindt tevens de vernieuwing van de doopbeloften plaats. Enkele mensen zullen in de crypte van de basiliek het doopsel ontvangen. Om 14.00 uur is er een zegen met het H. Sacrament gevolgd door de lunch in de bus. Daarna rijden we naar Banneux voor een gezamenlijke afsluiting met een diner. Om 19.30 uur gaat de reis terug naar Nederland.

Inschrijven:
Rechtstreeks als groep of individu bij de Vereniging Nationale Bedevaarten (VNB). Het bisdom beveelt aan om aan te sluiten bij de groep uit het dekenaat of de eigen parochie. De inschrijving sluit op 15 mei 2011.

De kosten bedragen:
€ 185 voor volwassenen
€  55 voor kinderen t/m 17 jaar
€  95 voor jongeren van 18 t/m 30 jaar

Inbegrepen zijn:
busreis, hotelovernachting, entrees, ontbijt, 1 lunch en twee diners. Niet inbegrepen is de lunch op de vertrekdag. In de reispapieren die omstreeks 10 dagen voor vertrek worden toegestuurd, staan de definitieve programmatijden, evenals de opstapplaatsen van de bus en het hotel. In oktober 2009 vertrok er vanuit Geffen/Oss een “eigen” bus vol met pelgrims naar Rome, en ook in 2011 willen we (indien mogelijk) wéér met een eigen groep deelnemen aan de bisdombedevaart. Er waren zeer enthousiaste reacties na afloop. Teken dat het samen op bedevaart gaan als heel bijzonder en waardevol werd ervaren. Het zou geweldig zijn als de deelnemers uit Lithoijen, Teeffelen en Oijen zich hierbij zouden aansluiten. Leuk om te vermelden dat ook diaken van Herwijnen met deze bedevaart meegaat.
Hebt u interesse in deelname of hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
Ine Peters
Tel. 073-5324574 of 06-10944579
email: bertpeters@planet.nl

Klik hier voor de folder

Maria Lichtmis

Het is een mooie traditie dat de ouders van de kinderen, die het afgelopen jaar in onze parochies Lithoijen en Teeffelen gedoopt zijn, rond het feest van Maria Lichtmis weer naar de kerk komen. We lopen daarmee in het voetspoor van Maria en Jozef. Zij gaven het voorbeeld om hun kind aan de Heer toe te vertrouwen. Een gebaar van dankbaarheid. Op zaterdagavond 29 januari a.s. om 19.00 uur vieren we in de parochiekerk H. Remigius in Lithoijen het feest van Maria Lichtmis. De 18 kinderen worden met hun ouders, broertjes en zusjes uitgenodigd om de viering bij te wonen. Deze gezinsviering, die begeleid wordt door ons kinderkoor “de Norbertoontjes”, heeft als thema:
IN DE OGEN VAN EEN KIND.

Dopelingen periode 1 februari 2010 - 1 februari 2011

NaamGedooptParochie
Senna Eikenaar7 februariH. Benedictus
Dante de Groot13 maartH. Remigius
Chrissy van Zutpen5 aprilH. Benedictus
Sten van de Heijden5 aprilH. Benedictus
Rik van Wanrooij24 aprilH. Remigius
J.J. Doevendans16 meiH. Remigius
Jorg van de Camp24 meiH. Remigius
Thomas Kocken4 juliH. Remigius
Lotte van Roosmalen24 juliH. Remigius
Pim van Erp21 augustusH. Remigius
Luna Kasbergen12 septemberH. Remigius
Siem Loeffen26 septemberH. Benedictus
Max Boeijen3 oktoberH. Benedictus
Imke Kasbergen14 novemberH. Remigius
Lynn van de Pol21 novemberH. Benedictus
Mathijs Ceelen19 decemberH. Remigius
Luuk Ploegmaker26 decemberH. Remigius
Remi Kusters2 januariH. Remigius

Kerkbalans 2011

Van 16 tot en met 30 januari 2011 wordt de actie Kerkbalans gehouden.
Het thema van dit jaar is: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE!
We hopen dat onze parochianen, de kerk ook als een blijvende waarde zien.
Een kerkgemeenschap heeft geld nodig om de kerk en parochie levend te houden.
Mogen wij op Uw steun rekenen.
Alvast bedankt voor Uw medewerking.

Klik hier voor meer informatie.

Oecumenische viering

Op zondag 16 januari, opening van de bidweek voor de eenheid onder christenen, is er om 17.00 uur in de kapel van het verzorgingshuis in oijen een oecumenische viering met als thema van de bidweek: Trouw en Toegewijd.

Opbrengst Kerstmarkt 2010

De MOV werkgroep organiseert elk jaar een kerstmarkt voor het goede doel. De opbrengst van de kerstactie 2010 is voor de inrichtingskosten van een meisjes kostschool in Mirpur (India). Deze school is gebouwd voor meisjes uit arme dalit-families die hier een kans krijgen op een betere toekomst.
Kinderen van 4 vormsel plus groepen zijn creatief bezig geweest om allerlei kerstartikelen te maken voor onze jaarlijkse kerstmarkt. Zelf gebrande CD’s met kerstmuziek, prachtige kerststukjes, mooie kandelaars en kerstversieringen. De opbrengst was dit jaar € 360,--. Alle vormsel plus kinderen en hun begeleiders bedankt hiervoor.

Kerstactie M.O.V.

De M.O.V. groep in onze parochies organiseert dit jaar weer een kerstmarkt. Na de vieringen op zaterdag 18 december om 19.00 in Lithoijen en op zondag 19 december om 09.30 uur in Teeffelen worden kerstspullen verkocht die gemaakt zijn door de Vormsel-plus groepen. Deze hebben zich dit jaar weer ingezet om mooie kerststukjes en kerstcadeautjes te maken.
De opbrengst van de kerstactie is voor de inrichtingskosten van een meisjes kostschool in Mirpur (India). Deze school is gebouwd voor meisjes uit arme dalit-families die hier een kans krijgen op een betere toekomst.
Na de viering op 18 december staat de koffie of thee voor u klaar.
We zien u graag op de kerstmarkt!

Afscheid Wilma Koelen en Frans Ploegmakers

Ruim 14 jaar zijn Wilma en Frans lid geweest van het kerkbestuur van Lithoijen, Wilma als secretaresse en Frans als penningmeester. Zij hebben zich al die jaren enorm ingezet voor onze parochiegemeenschap waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn.
Op zaterdag 13 november hebben zij officieel afscheid genomen van het kerkbestuur. Als dank daarvoor kregen zij een bos bloemen en een pentekening van de H. Remigiuskerk aangeboden, gemaakt door plaatselijk kunstenaar Jan de Vries.
We zijn blij dat Frans en Wilma nog in diverse werkgroepen van onze parochiegemeenschap actief blijven.

       

Gezinsviering: Het feest van Sint Maarten

Op zaterdag 13 november vierden we in de H. Remigiuskerk Sint Maarten, het feest van het licht.
Om half 7 stonden de kinderen met hun ouders klaar bij Avanti, voor de tocht met verlichte lampionnen door het dorp.
De weergoden waren ons helaas niet zo goed gezind en zorgden voor een beetje regen, maar dat was voor de kinderen geen enkel probleem. De tocht eindigde bij de kerk waar de gezinsviering m.m.v. kinderkoor de Norbertoontjes kon beginnen.

Sint Maarten was een soldaat die zo goed was zijn mantel te delen met een bedelaar. Hij was een voorbeeld in delen en warmte geven.
De kinderen hebben dit mooie verhaal prachtig verteld en uitgebeeld.
Onze complimenten!

Sint Maarten op zijn paard
deelt zijn mantel met een zwaard

Geeft de helft weg aan een man
die het goed gebruiken kan.

In zijn droom komt Jezus voor
geeft de boodschap aan hem door.

Samen delen is zijn wens
dan word jij een beter mens.

Als wij samen delen gaan
zal de vrede in ons ontstaan.

Wees een licht voor iedereen
dan staat niemand meer alleen.

Parochiedag

In het weekend van 2 en 3 oktober j.l. vierden we de jaarlijkse parochiedag.
We waren verheugd dat abt Ward Cortvriendt van de abdij van Berne aan ons verzoek kon voldoen, om samen met diaken Wim van Herwijnen voor te gaan in de Eucharistieviering op zaterdagavond in Lithoijen. Het is spijtig dat inmiddels Ward Cortvriendt afstand heeft gedaan van zijn functie.

Op zondag 3 oktober werd er voor de parochianen van Lithoijen, Teeffelen en Oijen een gezamenlijke fietstocht georganiseerd. Na ontvangst in de Koenraadtzaal met een lekker kopje koffie en cake werd er in groepjes gefietst. Een mooie route over de dijken langs de Maas. Iedere groep kreeg een foto-opdracht mee. Onderweg werd er gestopt voor lunch en een drankje. De tocht eindigde bij de bierbrouwerij in Oijen waar iedereen nog een consumptie kreeg aangeboden. Met voldoening kijken wij terug op deze dag met heerlijk weer in een ontspannen sfeer.

Klik hier voor de foto’s.

Gezinsviering Kerstmis

Graag nodigen we alle kinderen met hun ouders uit voor de gezinsviering op Eerste Kerstdag 25 december om 10.30 uur in de H. Remigiuskerk.
In deze viering “EEN WEG VAN LICHT”, vertellen we samen met de engel, de herder en Jozef en Maria, het kerstverhaal.
Ons kinderkoor de Norbertoontjes zal mooie kerstliedjes zingen. Jullie komen toch zeker ook? We hopen jullie dan allemaal te zien.

De werkgroep Gezinsvieringen wenst iedereen mooie kerstdagen en een gezond 2012.