Wat zijn sacramenten?

Bepaalde momenten in ons leven krijgen speciale aandacht, ook in de kerk. We vieren het leven, wanneer het Geheim van Gods Aanwezigheid zich laat vermoeden. De Rooms-katholieke Kerk kent zeven sacramenten: zeven symbolische tekenen op de levensweg. Op die momenten wordt ruimte gemaakt voor gebed en zegen. Met een gebaar wordt het gebed onderstreept. Zo wordt Gods aanwezigheid door heel ons leven heen gevierd. God leidt en begeleidt ons leven. In de viering van de sacramenten ervaren wij dat Jezus Christus ons bestaan met zorg omgeeft.

1. Doopsel
2. Eerste H. Communie (Eucharistie)
3. Vormsel
4. Boete en vergeving (Biecht)
5. Huwelijk
6. Priesterwijding
7. Ziekenzalving

Daarnaast zijn er 'Sacramentaliën': kerkelijke rituelen die veel kunnen betekenen, maar die geen sacrament zijn. Het onderscheid tussen sacramenten en sacramentaliën is dat sacramenten door Jezus Christus zelf zijn ingesteld en sacramentaliën door de Kerk.
Een voorbeeld is de Uitvaartplechtigheid met besprenkeling en wierook.

Doop

Het doopsel is het eerste van de zeven sacramenten die Christenen kunnen ontvangen.
Het doopsel is een begin. Het woord 'doop' komt van onderdompelen in het water. Water is het element van nieuw leven. Bij de doop van een kind zijn het de ouders die namens hun kind het geloof in Christus belijden en die beloven dat zij hun kind in het geloof zullen opvoeden.
Door het doopsel wordt een kind opgenomen in de Kerk, in onze geloofsgemeenschap van Jezus Christus.

 

OPGAVE

Voor het vastleggen van een doopviering, klik hier.
De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Lithoijen of Teeffelen, ofwel elders wonen, maar minimaal 1 jaar ingeschreven staan als voorkeursparochiaan in, of binding hebben met, onze parochiegemeenschappen.

 

VOORBEREIDING

Aan de doopplechtigheid gaat een voorbereiding vooraf. We streven in onze parochies naar een gezamenlijke doopvoorbereiding.
Om de betekenis van de doop in hun eigen leven en in het leven van kinderen te bespreken en te beluisteren worden de ouders uitgenodigd voor een gespreksavond in de Koenraadtzaal met diaken van Herwijnen.

 

DOOPBOEKJE

In de link hieronder vindt u een voorbeeld van een doopboekje dat door de Raad van de Liturgie goedgekeurd is. Het boekje kan aangevuld worden met eigen teksten, lezingen, liedjes en gedichten.

Klik hier voor het doopboekje

 

Klik hier voor de tarieven.

Eerste communie

Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: 'doe dit tot mijn gedachtenis'. Als wij nu het brood delen in de kerk, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Wij ontvangen deze communie als gave van God. Communie betekent letterlijk: samen een gemeenschap zijn. Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus en horen daardoor bij onze geloofsgemeenschap. We laten de kinderen weten dat zij bij onze groep en bij de kerk horen en daar een zelfstandige plaats innemen. Daarom vieren we de Eerste Communie als een heel speciaal feest.

DEELNAME

De viering van de Eerste Communie vindt elk jaar plaats op een van de zondagen in mei. De ouders van kinderen uit Lithoijen en Teeffelen die in groep 4 van de basisschool zitten worden door de werkgroep Eerste Communie aan het begin van elk schooljaar uitgenodigd om hun kind aan te melden. Daarna volgen enkele informatieve bijeenkomsten over inhoud en organisatie. Voorwaarde voor deelname aan de Eerste H. Communie is dat de kinderen gedoopt zijn.

CONTACT
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep Eerste Communie:
Lyon Prinssen tel.0412.481809.

EERSTE COMMUNIE 2014

De Eerste Communieviering is in 2014 op zondag 25 mei om 10.30 uur in de H. Remigiuskerk in Lithoijen. De Eerste Communie wordt uitgereikt door de pastoor van Oijen Jan van Luijk, administrator van onze parochies.

VOORBEREIDING

De voorbereiding op de Eerste Communie voor ouders en kinderen wordt geheel verzorgd door de werkgroep Eerste Communie onder leiding van de pastor. Op de eerste ouderbijeenkomst zullen een aantal onderdelen worden besproken:

De pastor zal in gaan op de betekenis en inhoud van de Eerste Communie. Ook gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis van communie en de rol van geloof in het gezin.

Leden van de werkgroep zullen een uitleg geven over het communieproject dat bij de voorbereiding op de Eerste Communie een belangrijke rol speelt. Het communieproject dat de kinderen volgen heet: Door de poort. Het project neemt ouders en kinderen mee op ontdekkingstocht. Het biedt symbolen, verhalen en speelse werkvormen aan voor ouders en kinderen. De kinderen krijgen een werkboek dat bestaat uit verschillende stappen. In het project werken ouders ook samen met hun kind thuis aan (bijbel)verhalen, kleurplaten en knip/plakopdrachten.

Ouders worden tijdens deze bijeenkomst door de werkgroep geïnformeerd over de voorbereidende vieringen zoals presentatieviering, kindernevendiensten en communieviering.
Zij kunnen zich opgeven om actief mee te helpen bij het samenstellen van deze vieringen. Ook wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd zoals de bezichtiging van de kerk in Lithoijen, bezoek aan een molen, bezoek aan de bakker, de picknick en een bloemenhulde aan Maria bij de Mariakapel.

Wij hopen dat de kinderen samen met de werkgroep Eerste Communie, de pastor en de ouders een goede voorbereiding hebben en een fijn communiefeest. We vinden het leuk als we de communicanten daarna terugzien bij het kinderkoortje of als misdienaar, of gewoon in onze kerk bij diverse vieringen.

Kerkbestuur H. Remigius en kerkbestuur H. Benedictus

Vormsel

Het sacrament van het Vormsel wordt aan kinderen toegediend wanneer ze op het punt staan de basisschool te verlaten. Ze staan dan immers net op de drempel van de groei naar volwassenheid. Tijdens het Vormsel worden ze gezalfd met olie. Dit gebeurt door de Bisschop of zijn plaatsvervanger. Bij het zalven wordt er gezegd dat je gedoopt wordt met de Heilige Geest. De jongeren ontvangen dus de bijzondere hulp van de Heilige Geest. Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht in mensen werkt, die mensen sterk maakt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen, wat Jezus ons heeft voorgedaan; dat wij handelen in de Geest van Jezus. Hij helpt hen om het geloof een echte plek te geven in het leven van iedere dag en schenkt de kracht om zonodig voor hun geloof uit te komen. Als kinderen zich laten vormen kiezen ze er zelf voor om bij deze geloofsgemeenschap te horen. Ze mogen gaan ontdekken wat het betekent om verder op de weg van Jezus te gaan en daar “vorm” aan te geven. Een weg van zorg en aandacht voor elkaar, gerechtigheid en vrede in kleine en grote kring in de Geest van Jezus.

DEELNAME
De ouders van de kinderen uit Lithoijen en Teeffelen die in groep 8 van de basisschool zitten worden door de werkgroep Vormsel aan het begin van het schooljaar uitgenodigd om hun kind aan te melden. Daarna volgen enkele informatieve bijeenkomsten over inhoud en organisatie. Voorwaarde voor deelname aan het Vormsel is dat de kinderen gedoopt zijn en de Eerste Communie hebben gedaan.

CONTACT
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep Vormsel
Lyon Prinssen tel.0412.481809

VORMSEL 2014
De Vormselviering is in 2014 op zaterdag 29 maart om 18.30 uur in de H. Remigiuskerk in Lithoijen. Het Vormsel wordt toegediend door vormheer abt Denis Hendrickx van de abdij van Berne.

VOORBEREIDING
De voorbereiding op het H.Vormsel voor ouders en kinderen wordt geheel verzorgd door de werkgroep Vormsel onder leiding van diaken van Herwijnen. Op de eerste ouderbijeenkomst zullen een aantal onderdelen worden besproken.

De diaken zal in gaan op de betekenis en inhoud van het H. Vormsel. Ook gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis van communie en de rol van geloof in het gezin.

Leden van de werkgroep zullen een uitleg geven over het vormselproject “Growing Up” waarmee we werken. Het project start in januari. De kinderen komen tijdens een aantal bijeenkomsten bij elkaar in de Koenraadtzaal en werken samen met de werkgroep en diaken van Herwijnen aan het project. De kinderen krijgen ook opdrachten die ze thuis moeten maken met o.a. behulp van het internet. Betrokkenheid en initiatief van hun ouders hierbij is zeer gewenst.

Ouders worden tijdens deze bijeenkomst door de werkgroep geïnformeerd over de voorbereidende vieringen o.a. kindernevendienst, presentatieviering en vormselviering. Zij kunnen zich opgeven om actief mee te helpen bij de samenstelling van deze vieringen. Ook krijgen ze een overzicht van de activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd zoals een bezoek aan de kerk van Teeffelen en de abdij van Berne in Heeswijk.

Wij hopen dat de kinderen samen met de werkgroep Vormsel, de diaken en de ouders een goede voorbereiding hebben en het Vormsel als zinvol zullen ervaren in de groei naar volwassenheid.

Boete en Vergeving

Jezus Christus heeft altijd de grenzeloze vergevingsgezindheid van God benadrukt. God kan echter enkel het kwaad dat wij deden vergeven als wij dat zelf ook willen. In het sacrament van boete en vergeving, ook wel biecht genoemd, ontmoeten wij de barmhartige God aan wie wij vergeving voor ons kwaad vragen. De priester vertegenwoordigt God en hij schenkt ons in zijn naam vergeving.

In onze kerken zijn geen vaste tijden om het sacrament van de biecht te ontvangen. Mocht u toch behoefte hebben om met iemand te praten over boete en vergeving dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de voorgangers, bijvoorbeeld na een weekendviering in de kerk. Of anders via de contactpersonen van de parochies:
Voor Lithoijen: Truus van Kilsdonk tel.0412.481923
Voor Teeffelen: Ine Holl tel.0412.481444

Huwelijk

Het huwelijk is een levenskeuze in liefde voor elkaar. Als gelovigen mogen we daaraan toevoegen: het is een ‘sacrament’, een teken van Gods genade. Je zou kunnen zeggen: het kerkelijk huwelijk is niet alleen een verbond met elkaar, het is ook een verbond met God. Een verbond bevat een toezegging van zegen, maar ook een opdracht. Liefde is een gave, maar ook een opgave. Het gaat er in het huwelijk niet alleen om dat de ander jou gelukkig maakt, maar ook dat je bijdraagt aan het geluk van de ander. In het sacrament van het huwelijk vieren we dat God deze onvoorwaardelijke liefdesverklaring wil versterken met zijn liefde. Hij wil de gehuwden helpen om elkaar bij te staan in lief en leed en steeds voor elkaar op te komen. Dit zal des te meer het geval zijn als het huwelijkspaar met die bedoeling voor God het huwelijk sluit en Hem ook na de bruiloft een plaats in hun leven blijft geven. Bijzonder aan het huwelijkssacrament is dat de man en vrouw het aan elkáár toedienen.

OPGAVE

Voor het vastleggen van een huwelijksviering, klik hier.
Huwelijksvieringen in onze parochiekerken zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Lithoijen of Teeffelen, of voor hen die elders wonen, maar minimaal 1 jaar ingeschreven staan als voorkeursparochiaan in, of binding hebben met, onze parochiegemeenschappen.

VOORBEREIDING

Als je wilt trouwen, is dat geen beslissing die je in een dag neemt. Het gaat om een ingrijpende en weloverwogen keuze waar heel veel levensgeluk van afhangt. Het gaat om liefde en leven, om geluk en toekomst. Het is een levenskeuze. Daarom is een goede voorbereiding belangrijk. Omdat het huwelijk te belangrijk is om snel even te regelen. Omdat het trouwen voor de kerk niet zomaar is “omdat het erbij hoort.” Daarom willen wij vanuit de H. Remigiusparochie te Lithoijen en H. Benedictusparochie te Teeffelen met jullie, het aanstaande bruidspaar, stilstaan bij deze belangrijke stap in jullie leven. We willen jullie samen je laten bezinnen op de betekenis van jullie relatie voor elkaars levensgeluk en we willen jullie enig zicht geven op de betekenis van jullie huwelijk voor de geloofsgemeenschap en de plaats die jullie kunnen innemen in die geloofsgemeenschap. De beide parochies hebben een gezamenlijke voorbereidingsgroep. Er vinden 3 voorbereidingsbijeenkomsten plaats die geleid worden door een gastechtpaar. De avonden vinden plaats in de Koenraadtzaal in Lithoijen. Op de laatste avond zal ook diaken van Herwijnen of de waarnemend pastoor aanwezig zijn. Met hen overleggen jullie ook nader over het boekje en de precieze invulling van de huwelijksviering. Bij de contactpersonen van beide parochies is een folder te krijgen met richtlijnen en tips bij huwelijksvieringen in onze parochies.

JUBILEUMVIERING

Verschillende parochianen vieren hun dank bij gelegenheid van een jubileum tijdens een weekendviering. Een goed gebruik, om zo de gemeenschap er bij te betrekken. Heeft u speciale wensen, of wilt u een aparte viering, dan dient u tijdig contact op te nemen met bovengenoemde contactpersonen. De voorganger maakt dan met u verdere afspraken.

Klik hier voor de tarieven

Ziekenzalving

De ziekenzalving of het heilig oliesel is een van de zeven sacramenten. Voor iemand die ernstig ziek is, bestaat de mogelijkheid de ziekenzalving te ontvangen. Het is bedoeld om kracht en steun te geven. In de volksmond heet het sacrament "bediend worden".
Tegenwoordig dient men het heilig oliesel ook aan hen toe die niet ernstig ziek zijn, vooral in het geval het ouderen betreft. Het sacrament van de ziekenzalving kan dan een steun en bemoediging zijn voor mensen die verkeren in een levensfase, waarin men meer kwetsbaar wordt.

Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met de contactpersonen van de parochies:
voor Lithoijen: Truus van Kilsdonk tel.0412.481923
voor Teeffelen: Ine Holl tel.0412.481444.

Uitvaart

Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie temidden van de geloofsgemeenschap afscheid van een parochiaan. Als katholieke geloofsgemeenschap vertrouwen we in de uitvaart onze dierbare overledene aan God toe, en troosten we elkaar met het geloof in de verrijzenis, en het vertrouwen dat God ons ook door de dood heen zal vergezellen. De kerkelijke uitvaart wordt geleid door een priester of diaken.

Aan het kerkelijke afscheid van een overledene wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Indien de familie het wenst kan op de avond voor de uitvaart een avondwake worden gehouden waarin parochianen voorgaan. Zij gaan op bezoek bij de nabestaanden en stellen met hen deze gebedsviering samen.

CONTACT
Bij een overlijden is het wenselijk dat de familie zelf of via de begrafenisondernemer spoedig contact op neemt met de contactpersonen van de parochies:
voor Lithoijen: Truus van Kilsdonk tel.0412. 481923
voor Teeffelen: Ine Holl tel. 0412.481444

Met de parochie worden dan data en tijden van de uitvaart en eventuele avondwake vastgelegd en kunnen verdere afspraken worden gemaakt. Zij zullen contact leggen met de pastor of diaken. U kunt als familie een eigen inbreng hebben in de avondwake en de uitvaartdienst. Bespreek met de parochie wat haalbaar en liturgisch gepast is.

Bij de contactpersonen kunt u een folder krijgen met richtlijnen en tips bij een uitvaart in onze parochies.

Klik hier voor de tarieven